இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1143உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து

(அதிகாரம்:அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1143)

பொழிப்பு: ஊரார் எல்லாரும் அறிந்துள்ள அலர் நமக்குப் பொருந்தாதோ? அந்த அலர் பெறமுடியாமலிருந்து பெற்றாற்போன்ற இன்பம் தருவதாக இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: ஊரறிந்த அலர் வருவதொன்றன்றோ? அவ்வலரைத் தீதாகக் கொள்ளாது, பெறாததொன்றைப் பெற்றாலொத்த நீர்மைத்தாகக் கொள்ளல் வேண்டும்.
இஃது அலரறிவுறுத்த தோழிக்கு அவ்வலரினான் என்றும் தமராவார் உடன்படுவரென்று தலைமகன் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) ஊர் அறிந்த கௌவை உறாஅதோ - எங்கட்குக் கூட்டம் உண்மை இவ்வூர் அறிதலான் விளைந்த அலர் எனக்கு உறுவதொன்றன்றோ; அதனைப் பெறாது பெற்றன்ன நீர்த்து - அது கேட்ட என் மனம் அக்கூட்டத்தைப் பெறாதிருந்தே பெற்றாற்போலும் நீர்மையுடைத்து ஆகலான்.
(பெற்றன்ன நீர்மை: பெற்றவழி உளதாம் இன்பம் போலும் இன்பமுடைமை. 'நீர்த்து' என்பதற்கு ஏற்ற 'மனம்' என்னும் வினைமுதல் வருவிக்கப்பட்டது.)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: ஊரார் எங்கள் சேர்க்கையையறிந்து தூற்றும் வசையானது வசையாய் அமைதன் மாத்திரமன்றி அச்சேர்க்கையைப் பெறாமலிருக்கும்போது பெற்றாற் போன்ற இன்பம் பயக்குந் தன்மையது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஊரறிந்த கௌவை உறாஅதோ அதனைப் பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.


உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை:
பதவுரை: உறாஅதோ-பொருந்தாதோ; ஊர்-ஊர்; அறிந்த-தெரிந்த; கௌவை-அலர் (தூற்றுதல்).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஊரறிந்த அலர் வருவதொன்றன்றோ? ;
பரிப்பெருமாள்: ஊரறிந்த அலர் உறுவது ஒன்றே;
பரிதி: ஊரெங்கும அறிந்த கவ்வை உண்டாகில்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! நமக்குச் சால உறுவதுஒன்று அன்றோ; ஊர் அறிந்து உரைத்த கவ்வையானது;
பரிமேலழகர்:(இதுவும் அது.) எங்கட்குக் கூட்டம் உண்மை இவ்வூர் அறிதலான் விளைந்த அலர் எனக்கு உறுவதொன்றன்றோ;

'ஊரறிந்த அலர் உறுவது ஒன்றே'.என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊர்ப்பெச்சு எனக்கு வாராதோ?', 'ஊரறிந்த அலர் எனக்கு வாராதோ?', 'எனக்கும் அந்தப் பெண்ணுக்கும் உள்ள தொடர்பை ஊரிலுள்ள எல்லாரும் அறியும்படி செய்துவிட்ட இந்த ஏளனப் பேச்சு நல்லதுதான்', 'ஊரார்கள் அறிந்துள்ள அலர்ச் செய்தி எனக்கு உண்டாகாதோ?' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

ஊரறிந்த அலர்ச் செய்தி எனக்கு உண்டாகாதோ என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அதனைப் பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து:
பதவுரை: அதனைப்-அதைப்; பெறாஅது-அடையாமல்; பெற்றன்ன-பெற்றாற் போன்ற; நீர்த்து-தன்மையுடையது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வலரைத் தீதாகக் கொள்ளாது, பெறாததொன்றைப் பெற்றாலொத்த நீர்மைத்தாகக் கொள்ளல் வேண்டும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது அலரறிவுறுத்த தோழிக்கு அவ்வலரினான் என்றும் தமராவார் உடன்படுவரென்று தலைமகன் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: அவ்வலரைத் தீதாகக் கொள்ளாது, பெறாததொன்றைப் பெற்றாலொத்த நீர்மைத்தாகக் கொள்ளப்டும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது அலரறிவுறுத்த தோழிக்கு அவ்வலரினான் என்றும் தமர் வரைவு உடன்படுவரென்று தலைமகன் கூறியது.
பரிதி: காம இன்பத்தைப் பெறாமல் பெற்றதற்கு ஒக்கும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: அதனை அவர் அறியாது நம்மை நிறையழித்ததற்கு முன்னம் பெறாதது ஓர் உபாயம் பெற்றாலொத்த நீர்மையை உடைத்து இவ்வூர் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அது கேட்ட என் மனம் அக்கூட்டத்தைப் பெறாதிருந்தே பெற்றாற்போலும் நீர்மையுடைத்து ஆகலான்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: பெற்றன்ன நீர்மை: பெற்றவழி உளதாம் இன்பம் போலும் இன்பமுடைமை. 'நீர்த்து' என்பதற்கு ஏற்ற 'மனம்' என்னும் வினைமுதல் வருவிக்கப்பட்டது.

'பெறாததொன்றைப் பெற்றாலொத்த நீர்மைத்தாகக் கொள்ளல் வேண்டும்' என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். காலிங்கர் மாறுபாடான உரை செய்துள்ளார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அதனைப் பெறாமலே பெற்றது போல் என் மனம் மகிழும்', 'அத்தகைய அலர் எனக்குக் கிடைக்காவிட்டாலும் கிடைத்தாற் போன்ற இன்பந் தரும் தன்மையுடையது', 'ஏனென்றால் எனக்குக் கிடைக்குமோ என்று நான் ஏங்கியிருந்த அவளுடைய இன்பம் கிடைக்கும் என்பது இதனால் நிச்சயமாகிறது', 'அது கேட்ட என் மனம் அக் கூட்டததைப் பெறாதிருந்தே பெற்றால் போலும் நீர்மையுடைதது ஆதலான்.' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அது கிடைக்காமலே கிடைத்தாற்போன்ற தன்மையுடையது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அலரால் அவளை அடைந்தே விட்டேன் என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது என்று காதலன் கூறும் பாடல்.

ஊரறிந்த கௌவை எங்களுக்கு உண்டாகாதோ? அந்த அலரைப் பெறாஅது பெற்றன்ன தன்மையுடையது என்பது பாடலின் பொருள்.
'பெறாஅது பெற்றன்ன' என்றால் என்ன?

உறாஅதோ என்ற சொல்லுக்கு நடவாதோ என்பது பொருள்.
ஊர் அறிந்த என்பது ஊர் மக்கள் தெரிந்துள்ள என்று பொருள்படும்.
கௌவை என்ற சொல் அலர் என்ற பொருள் தரும்.
பெற்றன்ன என்பது பெற்றால் போன்ற என்பதைக் குறித்தது.
நீர்த்து என்ற சொல்லுக்கு தன்மையை உடையது என்று பொருள்.

தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் உண்டான நெருங்கிய காதல் உறவு பற்றி அறியவரும்.ஊர் மக்கள் அவர்களது களவொழுக்கத்தைத் தூற்றிப் பேசத் தொடங்குகின்றனர். இந்த அலர் கேள்வியுற்ற தலைவன் அதற்கு எப்படி எதிர்க் கருத்து தெரிவிக்கிறான்? 'அவளும் நானும் கூடி ஒழுகியதைப் பற்றி ஊர் தூற்றிப் பேசுகிறது. அவ்வாறு பேசிக் கொள்வதும் நன்மையே செய்கின்றது. அவர்கள் எழுப்பும் அலரானது, நாங்கள் இணையாமலேயே இணைந்ததற்கொப்பான மகிழ்ச்சியைத தருகின்றது' என்று தலைவன் பதிலிறுக்கிறான்.

அலர் என்பது தலைவன்-தலைவியின் களவொழுக்கத்தை பலரறிய வெளிப்படுத்துதல் ஆகும். இது களவு வாழ்வைக் கற்பாக மாறுவதற்கு வழி வகுப்பது என்றும் தலைவன் விரைவாக மணந்து கொள்ளத் துணிவு கொள்ளவும் உதவுவதாகக் கூறுவர்.
காமப்புணர்ச்சி, கூட்டம், சேர்க்கை என்ற சொற்கள் மூலம் உரையாளர்கள் அலர்ச் செய்தி என்ன என்று விளக்கினர். காதலர் புணர்ச்சியில் ஈடுபட்டது பற்றியே ஊரார் இழிவாகப் பேசினர் என்று எழுதினர் இவர்கள்.
அலர் கொடியதாகத் தெரிந்தாலும் அதனுள் ஒரு நன்மையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது என்கிறான் காதலன். காதலரை இணைத்துப் பழிதூற்றிப் பேசப்பேச, அவர்கள் இருவரும் பிரிக்க முடியாதபடி இணைந்தது போன்ற மனநிலை உண்டாகிவிடுகிறது. அதனால் அவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பியதைப் பெறாமலே பெற்றதுபோன்ற நிலையை உண்டாக்கிவிடுகிறது என்பது கருத்து.

'பெறாஅது பெற்றன்ன' என்றால் என்ன?

கிடைக்காவிட்டாலும் கிடைத்தாற் போன்ற தன்மையுடையது என்பது நேர் பொருள்.
'பெறாஅது பெற்றன்ன' என்பதற்குத் திருமணத்தைச் செய்ய முடியுமா என்றிருந்த நிலை போய்ச் செய்தது போல் ஆயிற்று என்றும்; பெற நினைத்த அவளுடனாய உறவைப் பெறாமலே பெற்றாலொத்த தன்மை என்றும்; அவளையடையாவிட்டாலும் அவளை அடைந்தது போலவே என்றும்; சேர்க்கையைப் பெறாமலிருக்கும்போது பெற்றாற் போன்ற இன்பம் பயக்குந் தன்மையது என்றும் உரையாளர்கள் பொருள் கூறினர்.
இவற்றுள் 'அவளை அடையாவிட்டாலும் அவளை அடைந்தது போல' என்பது பொருத்தம்.

ஊரறிந்த அலர்ச் செய்தி எனக்கு உண்டாகாதோ? அது கிடைக்காமலே கிடைத்தாற்போன்ற இன்பந் தரும் தன்மையுடையது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தூற்றுதலிலும் எங்களுக்குக் கிடைக்காதது கிடைத்தது போன்று உள்ளது என்று தலைவன்கூறும் அலர் அறிவுறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

ஊரறிந்த அலர் எனக்கு உண்டாகாதோ? அது கிடைக்காமலே கிடைத்தாற்போன்ற இன்பந் தரும் தன்மையுடையது