இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1141அலர்எழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலர்அறியார் பாக்கியத் தால்

(அதிகாரம்:அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1141)

பொழிப்பு: எம் காதலைப் பற்றி அலர் எழுவதால் அரிய உயிர் போகாமல் நிற்கின்றது; எம் நல்வினைப் பயனால் அதைப் பலரும் அறியாமலிருக்கின்றனர்.

மணக்குடவர் உரை: நமது புணர்ச்சியால் வந்த அலர் எழுதலினானே அவளது ஆருயிர் நிற்கும். அவ்வாறு உயிர்நிற்றலை எங்கள் புண்ணியத்தாலே பலரறியா ராயினார்:
அறிவாராயின் எமக்கு ஏதிலராய் அலர்தூற்றுவார், இவள் இறந்துபட வேண்டுமென்று தூற்றார்.

பரிமேலழகர் உரை: (அல்ல குறிப்பட்ட பிற்றைஞான்று வந்த தலைமகனைத் தோழி அலர் கூறி வரைவு கடாயவழி அவன் சொல்லியது.) அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும்-மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு ஊரின்கண் அலராயெழுதலான் அவளைப் பெறாது வருந்தும் என் அரிய உயிர் பெற்றதுபோன்று நிலைபெறும்; அதனைப் பாக்கியத்தால் பலர்அறியார் - அந்நிலை பேற்றைத் தெய்வத்தால் யானே அறிவதல்லது கூறுகின்ற பலரும் அறியார்.
(அல்ல குறிப்பட்டுத் தலைமகளை எய்தப்பெறாத வருத்தமெல்லாம் தோன்ற, 'அரிய உயிர்' என்றும்,அங்ஙனம் அரியாளை எளியளாக்கி எடுக்கின்றமையின், அஃது அவ்வாருயிர்க்குப் பற்றுக்கோடாக நின்றது என்பான், 'அலர் எழ ஆருயிர் நிற்கும்' என்றும், 'பற்றுக்கோடாதலை அவ்வேதிலார் அறியின் தூற்றாது ஒழிவர்; ஒழியவே, ஆருயிர் போம், ஆகலான், அவரறியா தொழிகின்றது தெய்வத்தான்,' என்றும் கூறினான். முற்று உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது.

சி இலக்குவனார் உரை: அலர் உண்டாதலால் எனது அரிய உயிர் போகாது நிற்கும். அந்நிலையை என் நற்பேற்றால் பலர் அறியமாட்டார்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அலர்எழ ஆருயிர் நிற்கும் பாக்கியத்தால் அதனைப் பலர்அறியார் .


அலர்எழ ஆருயிர் நிற்கும்:
பதவுரை: அலர்-வம்புப்பேச்சு; எழ-உண்டாக; ஆர்-அருமையான; உயிர்-உயிர்; நிற்கும் -நிலைத்திருக்கும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நமது புணர்ச்சியால் வந்த அலர் எழுதலினானே அவளது ஆருயிர் நிற்கும்;
பரிப்பெருமாள்: நமது புணர்ச்சியால் வந்து அலர் எழுதலினானே அவளது ஆருயிர் நிற்கும்;
பரிதி: அலர் எழ ஆருயிர் நிற்கும்;
காலிங்கர்: இவ்வகை அலர் தோன்றவே என் ஆருயிர் நிற்கும்;
பரிமேலழகர்: (அல்ல குறிப்பட்ட பிற்றைஞான்று வந்த தலைமகனைத் தோழி அலர் கூறி வரைவு கடாயவழி அவன் சொல்லியது.) மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு ஊரின்கண் அலராயெழுதலான் அவளைப் பெறாது வருந்தும் என் அரிய உயிர் பெற்றதுபோன்று நிலைபெறும்;

தொல்லாசிரியர்கள் அனைவரும் அலர் எழுதலினாலே உயிர் நிற்கும் என்றனர். மணக்குடவர், பரிப்பெருமாள், பரிமேலழகர் ஆகியோர் இக்குறளைத் தலைவன் கூற்றாகக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அலரெழ ஆருயிர் நிற்றலைத் தலைவி மேலதாக மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இருவரும் தலைவன் மேலதாகப் பரிமேலழகரும் கொண்டு உரை செய்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊர் தூற்றுவதால் என் உயிர் வாழ்கின்றது', 'எங்களது தொடர்பு ஊரில் அலராய் எழுவதால் அரிய உயிர் நிலைத்து நிற்கின்றது', 'அலர் ஏற்பட்ட பிற்பாடு என்னுடைய அரிய உயிர் அவளைப் பெற்றார்போல நிலைத்தது', 'ஊரில் பேச்சு எழுந்து விட்டதால், இனி என் அருமையான உயிர் நிலைக்கும், அவள் என்னைக் காதலிக்க வில்லை என்று கருதி, நான் உயிரை விட்டுவிட எண்ணியிருந்தேன்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

அலர் உண்டாதனால் அரிய உயிர் நிலைத்து நிற்கின்றது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அதனைப் பலர்அறியார் பாக்கியத் தால்:
பதவுரை: அதனைப்-அதைப்; பலர்-பலர்; அறியார்-தெரிய மாட்டார்; பாக்கியத்தால்-நற்பேற்றால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வாறு உயிர்நிற்றலை எங்கள் புண்ணியத்தாலே பலரறியா ராயினார்:
மணக்குடவர் குறிப்புரை: அறிவாராயின் எமக்கு ஏதிலராய் அலர்தூற்றுவார், இவள் இறந்துபட வேண்டுமென்று தூற்றார்.
பரிப்பெருமாள்: அவ்வாறு உயிர்நிற்றலை எங்கள் புண்ணியத்தாலே பலரறியா ராயினார்:
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: அறிவாராயின் எனக்கு ஏதிலராய் அலர்தூற்றுவார், இவள் இறந்துபட வேண்டுமென்று தூற்றார். நொதுமலர் வரைய வந்துழி இறந்துபடுவாளாயினள்; ஆயிடை இவ்வலர் எழுதலினாலே இனிப் பிறர்க்குக் கொடார் என்று அவள் உயிர் நீங்காதாயிற்று என நொதுமலர் வரைய வந்தமை தோழி தலைமகற்குக் கூறியது. இத்துணையும் களவு.
பரிதி: தயவாகிய இந்தப் பாக்கியத்தை ஒருவரும் அறியார்கள் என்றவாறு.
காலிங்கர்: அங்ஙனம் ஆதலைப் பலரும் அறியாதே அலரினைக் கூறுகின்றனர் என் பாக்கியத்தால் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அந்நிலை பேற்றைத் தெய்வத்தால் யானே அறிவதல்லது கூறுகின்ற பலரும் அறியார்.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: அல்ல குறிப்பட்டுத் தலைமகளை எய்தப்பெறாத வருத்தமெல்லாம் தோன்ற, 'அரிய உயிர்' என்றும்,அங்ஙனம் அரியாளை எளியளாக்கி எடுக்கின்றமையின், அஃது அவ்வாருயிர்க்குப் பற்றுக்கோடாக நின்றது என்பான், 'அலர் எழ ஆருயிர் நிற்கும்' என்றும், 'பற்றுக்கோடாதலை அவ்வேதிலார் அறியின் தூற்றாது ஒழிவர்; ஒழியவே, ஆருயிர் போம், ஆகலான், அவரறியா தொழிகின்றது தெய்வத்தான்,' என்றும் கூறினான். முற்று உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது.

அவ்வாறு உயிர்நிற்றலை எங்கள் புண்ணியத்தாலே பலர் அறியார் என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நல்ல காலமாக அது பலருக்குத் தெரியாது', ' நிலைத்து நிற்கும் அச்செய்தியை எங்களது நல்வினைப் பயனால் ஊரில் பலரும் அறியவில்லை', 'இதனை நல்வினைப் பயனால் நானே அறிவன் அல்லது தூற்றுகின்ற பலரும் அறியார்', ' என் பாக்கிய வசத்தால் அது பிறருக்குத் தெரியாது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

நல்ல வேளை இது (அலர் தூற்றுவோர்) ஒருவருக்கும் தெரியாது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அலரினால் உயிர் நிலைத்து நிற்கின்றது என்று காதலன் சொல்வதாக அமைந்த பாடல்.

அலர் உண்டாதனால் அரிய உயிர் நிலைத்து நிற்கின்றது; பாக்கியத்தால் இதைப் பலர் அறியார் என்பது பாடலின் பொருள்.
'பாக்கியத்தால்' என்று ஏன் சொல்கிறான்?

அலர் எழ என்றது காதல் தொடர்பு பற்றி வம்புப் பேச்சு உண்டாவதைக் குறித்தது.
ஆருயிர் என்ற சொல்லுக்கு அரிய உயிர் என்று பொருள்.

தலைவன் தலைவி இடையே உள்ள களவுக் காதல் பற்றியும் அவர்கள் காதலுக்கு ஏற்பட்ட தடைகள் பற்றியும் ஊரார் இப்பொழுது அறிந்து கொண்டார்கள். இச்செய்தி அலராக ஊரெங்கும் பரவிவிட்டது. ஒருவகையில் இவ்வலர் நன்மை செய்கிறது என்கிறான் காதலன். எப்படியென்றால் இச்செய்தி ஊரார்க்குத் தெரிந்து போனதால் காதலரது மணவினைக்கு, காதலியின் பெற்றோர், தங்கள் குடி மானம் கருதி, விரைவில் ஏற்பாடு செய்வார்கள். இவ்வாறு எண்ணியதால், 'அலரெழ எங்கள் உயிர் நிலை நிற்கிறது' என்று காதலன் கூறினான். நல்ல வேளையாக ஊரார் பலர் இதை அறிந்திருக்கவில்லை என்றும் சொல்கிறான்.

தலைமகன், தலைமகளைக் கூட முடியுமோ முடியாதோ என்று வேதனையில் இருந்த நேரத்தில் இவர்களது காமத்தை இழிவாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஊரார். அதைக் கேள்விப்பட்ட காதலனுக்கு தம் காதலை எப்படியாவது நிறைவேற்ற்வேண்டும் என்ற துணிவு உண்டானது. இதனால்தான் 'என் உயிர் பிரியாது நிலைத்திருக்கிறது போலும். இவர்களது பழிச்சொல் எனக்கு நன்மையாக முடியும் என்று ஊரார்க்குத் தெரியவில்லை' என்று காதலன் கூறினான் என்றொரு விளக்கமும் உள்ளது.
நொதுமலர் (அயலவர் அதாவது புதியவர்) தலைவியைப் பெண் கேட்டு வந்துழி அவள் இறந்துபடுவாளாயினள்; இவ்வலர் எழுதலினாலே இனிப் பிறர்க்குக் கொடார் என்று அவள் உயிர் நீங்காதாயிற்று என நொதுமலர் மணமுடிக்க வந்தமையை தோழி தலைமகற்குக் கூறியது என்று உரை வரைந்தார் பரிப்பெருமாள்.

இக்குறளுக்கு ஒப்புமையாக சங்கப்பாடல் ஒன்றைக் காட்டுவர். அது:
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
பெருவரை அடுக்கத்துக் கிழவன் என்றும்
அன்றை அன்ன நட்பினன்
புதுவோர்த்து அம்மஇவ் அழுங்கல் ஊரே.
(குறுந்தொகை. 385) (பொருள்: பெரிய மலைப்பக்கத்தையுடைய தலைவன், எப்பொழுதும் அன்றிருந்ததைப் போன்று மாறுபாடின்றி இருக்கும் நட்பையுடையான், அங்ஙனம் இருப்பவும், ஆரவாரத்தையுடைய ஊரில்,புதியவர்கள் (நொதுமலர்) என்னைப் பெண் பார்க்க வரலாமா?)
தலைவி கூறுவதாக அமைந்த இப்பாடலில் அலர் கேள்விப்பட்டால் நொதுமலர் விலகிச் செல்வர் என்ற குறிப்பு உணர்த்தப்படுகிறது.

'பாக்கியத்தால்' என்று ஏன் சொல்லப்பட்டது?

பாக்கியத்தால் என்ற சொல் நற்பேற்றால் என்ற பொருள் தரும்.
'பாக்கியம் என்ற சொல் வடமொழியிலும் பாலியிலும் பாக்யா (Bhagya) அதே பொருளில் உள்ளது. ஆனால் பிற திராவிட மொழிகளில் பதிவு செய்யப்படவில்லை; இலக்கியத்தில் இச்சொல்லை முதன் முதலில் பதிவு செய்தவர் வள்ளுவர்; இச்சொல் இப்பாடலுக்கு ஒலி அழுத்தம் கொடுத்துள்ளது' என்பார் செ வை சண்முகம்.

தடைகள் இருந்த காரணத்தினால், உயிர் நீக்கத் துணிந்த காதலர், அலர் எழுந்த காரணத்தால், இப்பொழுது தங்கள் மணத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று எண்ணினர். இதனால் இறுக்கமான சூழலில் இருந்து சிறுது மீள்கின்றனர். எனவே அதை நற்பேறு என அழைக்கின்றனர். தாங்கள் உயிர் துறக்க நினைந்ததை அலர் தூற்றுவோர் பலர் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். ஒருவேளை அவர்கள் அறிந்திருந்தால் அலர் தூற்றியிருக்க மாட்டாரகள். அலர் தூற்றுவோர்கள் அவர்கள் மணம் நிகழக்கூடாது என்று எண்ணியே செயல்படுவர். அலரால் காதலர்க்கு நன்மையே ஏற்படுகிறது என்று தெரிந்தால் அவர்கள் அவ்வாறு தூற்றுவதைக் கைவிடுவார்கள்.இவ்வாறு காதலன் கருதுகிறான். எனவே பலர் அறியார் நற்பேற்றினால் என்கின்றான்.

அலர் உண்டாதனால் அரிய உயிர் நிலைத்து நிற்கின்றது; நல்ல வேளை இது (அலர் தூற்றும்) ஒருவருக்கும் தெரியாது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

ஊர் நம் காதலைப் பழித்தல் நலமே எனக் காதலர் கூறும் அலர் அறிவுறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

வம்புப் பேச்சு எழுந்ததால் உயிர் வாழ்கின்றது. நல்ல வேளை, அது பலருக்குத் தெரியாதுபின்னூட்டங்கள் இட்டவரது தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் ஆகும், குறள்.திறன் அவற்றிற்கு பொறுப்பேற்காது.
கருத்துரைகள் சீர்மைப்படுத்த பின்னர் பதிப்பிக்கப்படும்.