இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1139அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு

(அதிகாரம்:நாணுத்துறவு உரைத்தல் குறள் எண்:1139)

பொழிப்பு: எல்லோரும் அறிவில்லாதவர்கள் என்பதனால் என்காமம் மயங்கித் தெருவெல்லாம் சுற்றித் திரியும்

மணக்குடவர் உரை: என்னை யொழிந்த எல்லாரும் அறிவிலரென்றே சொல்லி என் காமமானது தலை மயங்கி மறுகின் கண்ணே வெளிப்படச் சுழலா நின்றது.
சுழல்தல் - இவ்வாறு சொல்லித் திரிதல்.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) எல்லாரும் அறிகிலார் என்று - யான் முன் அடங்கி நிற்றலான் எல்லாரும் என்னை அறிதல் இலர், இனி அவ்வாறு நில்லாது யானே வெளிப்பட்டு அறிவிப்பல் என்று கருதி; என் காமம் மறுகில் மருண்டு மறுகும் - என் காமம் இவ்வூர் மறுகின்கண்ணே மயங்கிச் சுழலாநின்றது.
(மயங்குதல் - அம்பலாதல், மறுகுதல் - அலராதல், 'அம்பலும் அலருமாயிற்று'. இனி 'அறத்தொடு நிற்றல் வேண்டும்', என்பதாம் 'அறிவிலார்' என்பதூஉம் பாடம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: முன் அடக்கமாக இருந்ததால் பலரும் அறியவில்லை. இனி அவ்வாறு இல்லாமல் வெளிப்பட்டு அறிவிப்பேன் எனக் கருதிக் காமம் தெருவிடத்து யாவரும் அறிய மயங்கிச் சுழல்கின்றது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
எல்லாரும் அறிகிலார் என்றே என் காமம் மறுகின் மருண்டு மறுகும்.


அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே:
பதவுரை: அறிகிலார்-அறிய மாட்டார்; எல்லாரும்-அனைவரும்; என்றே-என்பதாகவே.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்னை யொழிந்த எல்லாரும் அறிவிலரென்றே சொல்லி;
பரிப்பெருமாள்: என்னை யொழிந்த எல்லாரும் அறிவிலரென்றே சொல்லி;
பரிதி: எல்லோரும் அறிவிலாதார்;
காலிங்கர்: இங்கு யான் உறு துயரினைக் கண்டும் உணர்ந்தும் இனி மற்று இது தீர்ப்போம் யாம் என்னும் அறிவில்லாதாராய் இருந்தார் இத்தலைக்கண் எல்லாரும் என்று கொண்டே;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) யான் முன் அடங்கி நிற்றலான் எல்லாரும் என்னை அறிதல் இலர், இனி அவ்வாறு நில்லாது யானே வெளிப்பட்டு அறிவிப்பல் என்று கருதி;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'அறிவிலார்' என்பதூஉம் பாடம்.

தொல்லாசியர்களுள் பரிமேலழகர் ஒருவரே அறிகிலார் என்று பாடம் கொள்கிறார். மற்றவர்கள் அறிவிலார் என்றே கொண்டனர்.
மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் கூறுவது 'என்னையொழிந்த எல்லாரும் அறிவிலர்'. பரிதி உரையைக் காலிங்கர் மேலும் விளக்கமாக எடுத்துச் சென்று 'எல்லோரும் அறிவில்லார்' என்று கூறுவதுடன் அதற்குக் காரணமும் கூறுகிறது. 'தான் உற்ற துயரை அறிந்து அதைத் தீர்க்க முன்வராத எல்லாரும் அறிவிலாதார்' என்று கூறுவதாக காலிங்கர் உரை உள்ளது. பரிமேலழகர் 'தலைவி தான் அடங்கி இருந்ததால் அவளை யாரும் அறியமாட்டாதாராய் இருந்தனர் என்று சொல்வதாகக்' கூறுகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இதுவரை யாருக்கும் தெரியாது என்பதனால்', 'எல்லாரும் என்னை அறியாதிருக்கின்றார்', 'எல்லோரும் என்னை அறிதல் இலர் என்று', 'வீட்டிலுள்ளவர்கள் மட்டுமன்றி ஊரிலுள்ள எல்லாரும் என் நிலைமையை அறிந்துகொள்ளும்படியாக' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

என் துயர் தீர்க்க முன்வராததால் எல்லோரும் அறிவில்லாதவர்கள் என்று உணர்ந்த என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

என் காமம் மறுகின் மறுகும் மருண்டு:
பதவுரை: என்-எனது; காமம்-காதல்; மறுகின்-தெருவின்; மறுகும்-சுழல்கின்றது; மருண்டு-மயங்கி.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என் காமமானது தலை மயங்கி மறுகின் கண்ணே வெளிப்படச் சுழலா நின்றது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: சுழல்தல் - இவ்வாறு சொல்லித் திரிதல்.
பரிப்பெருமாள்: என் காமமானது தலை மயங்கி மறுகின் கண்ணே வெளிப்பட்டுச் சுழலா நின்றது.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: சுழலுதல் - இவ்வாறு சொல்லிச் சாற்றித் திரிதல். 'நீர் அறிவுடையீர் ஆதலான் மடலேறுதல் கூடாது. இஃது அறிவுடையார் செயலின்மையான்; என்ற தோழிக்கு, என்னைப் போல மடலேறக் கருதாதாரே அறிவிலாதார். யான் அறிவுடையேன் என்று தலைமகன் கூறியது.
பரிதி: என் காமத்துயரை அறியாது போனார்கள் என்று வீதிதோறும் மறுகும் என் மயல் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இங்கு யானுற்ற காம நோயானது ஒரு மனறத்து உரைத்தலுமன்றிப் பின்னும் மறுகுதொறும் தடுமாறும் போலும் மாலுற்று என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: என் காமம் மறுகில் மருண்டு மறுகும் - என் காமம் இவ்வூர் மறுகின்கண்ணே மயங்கிச் சுழலாநின்றது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: மயங்குதல் - அம்பலாதல், மறுகுதல் - அலராதல், 'அம்பலும் அலருமாயிற்று'. இனி 'அறத்தொடு நிற்றல் வேண்டும்', என்பதாம்.

என் காமம் தெருக்களில் வெளிப்பட்டுச் சுழல்கிறது என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர். பரிமேலழகர் இதை அம்பலும் அலரும் ஆயிற்று எனக் குறிக்கிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என்காமம் மயங்கித் தெருவெல்லாம் திரியும்', 'நானே வெளிப்படுவேனென்று என் காமம் இந்த ஊர்த் தெருவில் நின்று மயங்கிச் சுழல்கின்றது', 'என் காதல் இவ்வூர்த் தெருவில் மயங்கிச் சுழலுகின்றது', 'என்னுடைய காமநோய் என்னை வீதிக்குச் சென்று (என் காதலர் வரமாட்டாரா என்று) வெறி பிடித்தது போல அங்குமிங்கும் பார்த்துத் தவிக்கச் செய்துவிட்டது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

என் காதல் ஊரெங்கும் மயங்கிச் சுழன்று திரிகிறது என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
அவர்களது காதல் பற்றியும் காதலன் மடலேறப்போகும் செய்தியும் ஊரெங்கும் பரவிச் சுழல்கிறது என்பதைச் சொல்லும் குறள் இது.

(என் துயர் தீர்க்க முன்வராததால்) எல்லோரும் அறிவில்லாதவர்கள் என்று உணர்ந்த என் காதல் மறுகின் மறுகும் மயங்கி என்பது பாடலின் பொருள்.
மறுகின் மறுகும்' என்றால் என்ன ?

அறிகிலார் என்பதற்கு அறியமாட்டார் என்பது பொருள்..
மறுகின் என்ற சொல் தெருவில் என்ற பொருள் தரும்.
மறுகும் என்பதற்கு சுழலும் என்பது பொருள்.
மருண்டு என்பது மயங்கி எனப் பொருள்படும்.

இப்பாடலில் உள்ள 'அறிகிலார்' என்பது பரிமேலழகர் கொண்ட பாடம். இளம்பூரணர் உள்ளிட்ட மற்ற தொல்லாசிரியர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் என்ற பொருள் தரும் 'அறிவிலார்' என்று பாடம் கொள்வர்.
பாடவேறுபாடு தவிர்த்து யார் கூற்றாக இப்பாடல் கொள்ளப்பட்டது என்பதிலும் உரையாசீயர்கள் வேறுபட்டனர். தலைவி கூற்றாகப் பரிமேலழகரும் தலைவன் கூற்றாகப் பரிப்பெருமாளும் கொண்டனர். அறிவும் அருளும் நாணமும் உடையார் மடலேறார் என்ற தோழிக்குத் தலைமகன் கூறியதற்கு மேற்கோள் காட்டுவர் இளம்பூரணர். (தொல்.பொருள்.99.) மணக்குடவர், பரிதி, காலிங்கர் ஆகியோர் உரைகளிலிருந்து யார் கூற்றாகச் சொல்லப்பட்டது என்று அறியக்கூடவில்லை.
இவ்வுரைகள் அனைத்தையும் இருதிறத்ததாக பிரித்து நோக்கலாம்.

'அறிகிலார்' என்ற பாடம் கொண்டவர்கள் இக்குறளைத் தலைவி கூற்றாகக் கருதுவர். இதன்படி ‘நான் அடங்கியிருப்பதால் என்னை ஊரார் எவரும் இதுவரை அறியார். ஆகவே இனி நானே வெளிப்பட்டு அறிவிப்பேன்’ என எண்ணி இந்தக்காமம் தெருவிலே மயங்கிச் சுழல்கிறது என்று தன் காமத்தின் வெளிப்பாட்டை (அம்பலப்படுத்தும் செயலை) வருந்திச் சொல்கிறாள் தலைவி. மருண்டு மறுகும் என்பதற்கு 'அம்பலும் அலருமாயிற்று' அதாவது காதல் செய்தி ஊரார்க்குத் தெரிய வந்துவிட்டது என்பது பொருள்; இனி 'அறத்தொடு நிற்றல் வேண்டும்' என்பதும் சொல்லப்பட்டது என்பர் இவர்கள்.
இதை அவள் தன் காதலை பெற்றோரிடம் அறிவிக்க ஆயத்தமாகிற நிலை தோன்றியுள்ளது என்று சிலர் கூறுவர்.
தலைவியினது நாண்துறவுரைத்தல் இப்பாடல் என்பது இவர்கள் கருத்து.

மற்ற வகையான உரை 'அறிவிலார்' என்பதைப் பாடமாக ஏற்றது.
இவ்வுரையின்படி தான் காதலியை அடையமுடியாதபடி உள்ள தடைகளைத் தலைமகனால் வெல்ல முடியவில்லை. தன் துயர் அறிந்து அதைத் தீர்த்து வைக்க ஊர்மக்கள் யாரும் முன்வராத ஏமாற்றத்தின் காரணமாக அவர்களை அறிவில்லாதவர்கள் என வசைபாடுகிறான் அவன். . மேலும் இதை உணர்ந்த அவனது காமம், மயங்கி, தெருவெல்லாம் சுற்றிவரத் தொடங்கிவிட்டது. அதாவது அவனது காதலும் அவன் மடலேறப் போகிறான் என்ற செய்தியும் ஊரெங்கும் பரவுகிறது. இக்குறள் தலைமகனது நாண் துறவு உரைப்பது என்பது இத்திறத்தார் கருத்து.

இவற்றுள் 'அறிவிலார்' என்பது பாடம், பாடல் தலைமகன் கூற்று என்பனவற்றை அடிப்படையாக வைத்து எழுந்த உரைகளும் பொருத்தமாக உள்ளன.

மறுகின் மறுகும்' என்றால் என்ன ?

இத்தொடர்க்குத் 'தெருவெங்கும் சுற்றித் திரியும்' என்பது பொருள்.
தலைவன், தலைவி இடையே உண்டான காதல் மெதுவாக ஊருக்குள் தெரிய வருகிறது. மக்கள் ஆங்ஙாங்கு அது குறித்து மறைமுகமாகவோ வெளிப்படையாகவோ பேசுகின்றனர். இதை உணர்த்துவதற்கு வள்ளுவர் 'மறுகின் மறுகும்' என்ற பொருள் பொதிந்த தொடரை ஆண்டார். 'Rumours Doing The Rounds' என்ற ஆங்கில வழக்குத் தொடர் நினைவுக்கு வரலாம்.

என் துயர் தீர்க்க முன்வராததால் எல்லோரும் அறிவில்லாதவர்கள் என்று உணர்ந்த என் காதல் மயங்கி ஊரெங்கும் சுழன்று திரிகிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

நாண் துறக்கக் காதலன் ஆயத்தமாகிவிட்டான் என்பதைச் சொல்லும் நாணுத்துறவுரைத்தல் பாடல்

பொழிப்பு

எல்லோரும் அறிவில்லாதவர்கள் என்றுகொண்ட என்காமம் மயங்கித் தெருவெல்லாம் சுற்றித் திரியும்.