இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1135தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
மாலை உழக்கும் துயர்

(அதிகாரம்:நாணுத்துறவுரைத்தல் குறள் எண்:1135)

பொழிப்பு: மடலேறுதலோடு மாலைக்காலத்தில் வருந்தும் துயரத்தை மாலைபோல் தொடர்ந்த சிறு வளையல் அணிந்த காதலி எனக்குத் தந்தாள்.

மணக்குடவர் உரை: மாலைபோலச் செய்யப்பட்ட சிறுவளையினை யுடையாள் மடலோட கூட மாலைக்காலத்து உறுந்துயரினைத் தந்தாள்.
தொடலை யென்பதற்குச் சோர்ந்த வளை யெனினும் அமையும். குறுந்தொடி- பிள்ளைப்பணி. இவை ஏழும் தலைமகன் கூற்று.

பரிமேலழகர் உரை: ('இவ்வாற்றாமையும் மடலும் நுமக்கு எவ்வாறு வந்தன'? என்றாட்குச் சொல்லியது.) மாலை உழக்கும் துயர் மடலொடு - மாலைப் பொழுதின்கண் அனுபவிக்கும் துயரினையும், அதற்கு மருந்தாய மடலினையும், முன் அறியேன்; தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் - இது பொழுது எனக்கு மாலை போலத் தொடர்ந்த சிறு வளையினை உடையாள் தந்தாள்.
(காமம் ஏனைப்பொழுதுகளினும் உளதேனும், மாலைக்கண் மலர்தல் உடைமையின், 'மாலை உழக்கும் துயர்' என்றும், மடலும் அது பற்றி வந்ததாகலின், அவ்விழிவும் அவளால் தரப்பட்டது என்றும், அவள் தான் நீ கூறியதே கூறும் இளமையள் என்பது தோன்ற, 'தொடலைக் குறுந்தொடி' என்றும் கூறினான். அப்பெயர் உவமைத்தொகைப்புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, 'இவை அவள் தந்தனவாகலின் நின்னால் நீங்கும்' என்பது கருத்து.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: மாலைபோல அடுக்காக வளையலை அணிந்த பெண் மடலையும் மாலைப்பொழுதில் பெரிதும் வருத்தும் காமத் துன்பத்தையும் தந்தாள்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தொடலைக் குறுந்தொடி மடலொடு மாலை உழக்கும் துயர் தந்தாள்.


தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள்:
பதவுரை: தொடலை-மாலை(போலத் தொடர்ந்த); குறுந்தொடி-சிறிய வளை(அணிந்தவள்) தந்தாள்-கொடுத்தாள்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மாலைபோலச் செய்யப்பட்ட சிறுவளையினை யுடையாள் தந்தாள்;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: தொடலை யென்பதற்குச் சோர்ந்த வளை யெனினும் அமையும். குறுந்தொடி- பிள்ளைப்பணி.
பரிப்பெருமாள்: மாலைபோலச் செய்யப்பட்ட சிறுவளையினை யுடையாள் தந்தாள்;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: தொடலை என்பதனைச் சோர்ந்த வளை எனினும் அமையும். குறுந்தொடி- பிள்ளைப்பணி.
பரிதி: விளையாடலாகிய பேதை தந்தாள்;
காலிங்கர்: மாலையும் சிறுதொடியும் உடைய இம்மாதராள் எமக்குத் தந்தாளே;
பரிமேலழகர்: ('இவ்வாற்றாமையும் மடலும் நுமக்கு எவ்வாறு வந்தன'? என்றாட்குச் சொல்லியது.) இது பொழுது எனக்கு மாலை போலத் தொடர்ந்த சிறு வளையினை உடையாள் தந்தாள்.

'மாலைபோலச் செய்யப்பட்ட சிறுவளையினை யுடையாள் தந்தாள் என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர். பரிதி 'விளையாடலாகிய பேதை தந்தாள்' என்றார்

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அடுக்கிய வளையல் அணிந்தவள் தந்தாள்', 'மாலைபோலத் தொடுத்த சிறு வளையினையுடையவள் எமக்குத் தந்தாள்', 'மாலைபோலத் தொடர்ந்த சிறு வளையினை உடையாள் தந்தாள்', 'மேகலாபரணமும் அழகான வளையல்களும் அனிந்த என் காதலி எனக்குத் தந்துவிட்டாள்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

மலர்ச்சரம்போல் சிறிய வளையல்களை அடுக்காக அணிந்தவள் தந்தாள் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

மடலொடு மாலை உழக்கும் துயர்:
பதவுரை: மடலொடு-மடல் ஏறுதலுடன்; மாலை-மாலைப் பொழுது; உழக்கும்-அனுபவிக்கும்; துயர்-துன்பம்..

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மடலோட கூட மாலைக்காலத்து உறுந்துயரினை.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இவை ஏழும் தலைமகன் கூற்று.
பரிப்பெருமாள்: மடலோட கூட மாலைக்காலத்து உறுந்துயரினை.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: அதனாலே இளையள் என்பது சொன்னானாம். தலைமகன் ஆற்றாமை கண்டு, 'நின்னால் காதலிக்கப்பட்டாள் இவ்வையத்துள் யாவள்? என்ற தோழிக்கு , 'இத்தன்மையாள்' என்று தலைமகன் கூறியது. வளையுடையார் பலருங் கூட நிற்றலின் மாலைபோலச் செய்த வளையினையுடையாள் என்று விசேடித்துக் கூறப்பட்டது. இவை எட்டும் தலைமகன் கூற்று.
பரிதி: மடலும் மா துயரமும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இனி அஃது யாதோ எனின், மடலோடு கூட இற்றை மாலைப்பொழுதின்கண் யாம் உழப்பதோர் துயரினை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: மாலைப் பொழுதின்கண் அனுபவிக்கும் துயரினையும், அதற்கு மருந்தாய மடலினையும், முன் அறியேன்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: காமம் ஏனைப்பொழுதுகளினும் உளதேனும், மாலைக்கண் மலர்தல் உடைமையின், 'மாலை உழக்கும் துயர்' என்றும், மடலும் அது பற்றி வந்ததாகலின், அவ்விழிவும் அவளால் தரப்பட்டது என்றும், அவள் தான் நீ கூறியதே கூறும் இளமையள் என்பது தோன்ற, 'தொடலைக் குறுந்தொடி' என்றும் கூறினான். அப்பெயர் உவமைத்தொகைப்புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, 'இவை அவள் தந்தனவாகலின் நின்னால் நீங்கும்' என்பது கருத்து.

'மடலோட கூட மாலைக்காலத்து உறுந்துயரினை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மடலோடு மாலையிற் படும் காமத்துயரை', 'மாலைப் பொழுதின் துய்க்குந் துயரத்தையும் அதற்கு மருந்தாகிய மடலினையும்', 'மாலைப்பொழுதில் வருந்தும் துன்பத்தினையும், அதற்கு மருந்தாகிய மடலேறுதலையும்', 'நாள்தொறும் மாலைக் காலத்தில் காம மிகுதியால் மடலேறுவதைப் பற்றியே நினைத்துக் கலங்கிக் கொண்டிருக்கும் துன்பத்தை' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

மடலோடு மாலையிற் படும் காமத்துயரை என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
மடலேறும் எண்ணத்தினால் உண்டான துன்பத்துடன் மாலைப்பொழுது தரும் காமத்துயரும் சேர்ந்து காதலனை வாட்டுகிறது என்னும் பாடல்.

தொடலைக் குறுந்தொடி மடலோடு மாலையிற் படும் காமத்துயரை தந்தாள் என்பது பாடலின் பொருள்.
தொடலைக் குறுந்தொடி என்றால் என்ன?

உழக்கும் என்ற சொல் வருத்தும், நோகவைக்கும் என்ற பொருள் தரும்.

தொடலைக் குறுந்தொடி என்றால் என்ன?

தொடலை என்றதற்கு தொடர்ச்சியாக உள்ள என்பது பொருள். தொடுக்கப்பட்ட மாலை என்றும் கூறுவர்.
குறுந்தொடி என்பது சிறிய வளையல் என்று பொருள்படும். இங்கு அதை அணிந்துள்ளவளைக் குறித்தது.
'தொடலைக் குறுந்தொடி' என்ற தொடர்க்கு மாலைபோலச் செய்யப்பட்ட சிறுவளையினை யுடையாள் அல்லது மலர்ச்சரம்போல் சிறிய வளையல்களை அடுக்காக அணிந்தவள் என்று பொருள். சிறிய வளைகளைத் தொடர்ச்சியாக-வரிசையாக- மாலை போன்று அணிந்தவள் என்று அவளை நினைவு கூர்கிறான்.
சிறிய வளை அணிந்தவள் என்றதால் அவளை இளையள் என உரையாளர்கள் குறித்தனர்.

காதலியை அடைவதில் இடர்ப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளும் தலைமகன் இறுதியில் மடல் ஏறத் துணிந்துவிட்டான். மடல் ஏறுதல் என்பதால் நாணையும் நல்லாண்மையையும் இழக்கவிருக்கிறான். அந்த எண்ணமே அவனுக்குப் பெரும் மன உளைச்சலைத் தந்து துன்புறுத்திக் கொண்டு இருக்கிறது. வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல மாலைநேரம் வருகிறது. மாலை என்பது காமநோய் மலரும் நேரம். மாலைப் பொழுதில் அவள் நினைவும் அவளுடன் பழகிய நிகழ்வுகளும் தோன்றி மேலும் அவனை வருத்துகின்றன.

மலர்ச்சரம்போல் சிறிய வளையல்களை அடுக்காக அணிந்தவள் மடலோடு மாலையிற் படும் காமத்துயரை தந்தாள் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

மடல், மாலைபொழுது என்று அடுக்காகத் துன்பம் வருகிறது என்று காதலன் கூறும் நாணுத்துறவுரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

மாலைபோல அடுக்காக வளையலை அணிந்தவள் மடலையும் மாலைப்பொழுதில் வருத்தும் காமத் துன்பத்தையும் தந்தாள்.