இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1134காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை

(அதிகாரம்:நாணுத்துறவுரைத்தல் குறள் எண்:1134)

பொழிப்பு: நாணமும் நல்ல ஆண்மையுமாகிய தோணிகளைக் காமம் என்னும் கடுமையான வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போய் விடுகின்றது.

மணக்குடவர் உரை: ...............மணக்குடவர் உரை கிடைக்கவில்லை................

பரிமேலழகர் உரை: (நாணும் நல்லாண்மையும் காமவெள்ளத்திற்குப் புணையாகலின்,அதனால் அவை நீங்குவன அல்ல என்றாட்குச் சொல்லியது) நாணொடு நல்லாண்மை என்னும் புணை - யான் தன்னைக் கடத்தற்குக் கொண்ட நாணும் நல்லாண்மையும் ஆகிய புணைகளை; காமக்கடும் புனல் உய்க்குமே - என்னின் பிரித்துக் காமமாகிய கடிய புனல் கொண்டு போகாநின்றது.
(அது செய்யமாட்டாத ஏனைப் புனலின் நீக்குதற்கு, 'கடும்புனல்' என்றான். 'இப்புனற்கு அவை புணையாகா; அதனான் அவை நீங்கும', என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: நாணமும் வீரமும் என்று கூறப்படும் புணைகளைக் காமமாகிய பெருவெள்ளம் அடித்துச் செல்லும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நாணொடு நல்லாண்மை என்னும் புணை காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே.


காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே:
பதவுரை: காமக்-காமமாகியக்; கடும்-கடிய; புனல்-நீர்; உய்க்குமே-செலுத்துமே.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
பரிப்பெருமாள்: காமமாகிய பெரும்புனல் ஈர்த்தது;
காலிங்கர்: இக்காமம் என்னும் கடுவாற்று பெருவெள்ளத்தை நீந்த முயன்றேனுக்கு அதனையும் தள்ளித் தான் மேற்பட்டுச் செல்லுமாயிருந்த;.
பரிமேலழகர்: (நாணும் நல்லாண்மையும் காமவெள்ளத்திற்குப் புணையாகலின், அதனால் அவை நீங்குவன அல்ல என்றாட்குச் சொல்லியது) என்னிற பிரித்துக் காமமாகிய கடிய புனல் கொண்டு போகாநின்றது;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அது செய்யமாட்டாத ஏனைப் புனலின் நீக்குதற்கு, 'கடும்புனல்' என்றான். 'இப்புனற்கு அவை புணையாகா; அதனான் அவை நீங்கும', என்பதாம்.

'காமமாகிய பெருவெள்ளம் கொண்டு போனதே' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என்னைக் காமப் பெருவெள்ளத்தில் தள்ளிவிடுமே', 'காமமாகிய வலிய வெள்ளமானது என்னிடமிருந்து பிரித்துக் கொண்டு போய்விட்டது', 'காதலாகிய மிக்க புனலின்கண் கொண்டு செலுத்துமே என் செய்வேன்?', 'காம ஆசை என்ற வேகமான ஆற்று வெள்ளத்தைக் கடந்து கரையேற முடியுமா?' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

காமம் என்னும் காட்டாற்றுப் பெருவெள்ளம் ஈர்த்துவிடுமே என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நாணொடு நல்லாண்மை என்னும் புணை:
பதவுரை: நாணொடு-வெட்கத்துடன்; நல்-நல்ல; ஆண்மை-திட்பம்; என்னும்-என்கின்ற; புணை-தெப்பம்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
பரிப்பெருமாள்: நாணமும் ஆண்மையும் ஆகிய புணைதனை என்றவாறு.
காலிங்கர்: நாணும் ஆண்மைப்பாடு என்னும் பெருமிதம் இவை இரண்டும் கொண்டு.
காலிங்கர் குறிப்புரை: இனி என்னை மற்று ஆவது என்று இங்ஙனம் தோழி கேட்பத் தலைமகன் சொல்லினான் என்பது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: யான் தன்னைக் கடத்தற்குக் கொண்ட நாணும் நல்லாண்மையும் ஆகிய புணைகளை.

'நாணும் நல்லாண்மையும் ஆகிய புணைகளை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நாணமும் வீரமும் ஆகிய தெப்பம்', 'வெட்கம், வீரம் என்னுந் தெப்பங்களை', 'நாணமும் நல்ல ஆண் தன்மையும் என்று சொல்லப்படும் தெப்பங்கள்', 'வெட்கம், நாணம் என்ற தெப்பங்களைக் கொண்டு' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

நாணம், நல்லாண்மை ஆகிய புணைகளை என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
வெட்கத்தையும் ஆண்மையையும் காமவெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போய்விடுமே என்று சொல்லும் பாடல்.

நாணம், நல்லாண்மை ஆகிய புணைகளை காமம் என்னும் கடும்புனல் உய்க்குமே என்பது பாடலின் பொருள்.
கடும்புனல் உய்க்குமே என்றால் என்ன?

புணை என்ற சொல்லுக்குப் படகு, தெப்பம், தோணி, மிதவை, கட்டுமரம், பரிசல் எனப் பொருள் உரைத்தனர். இவை யாவும் நீர் கடக்கத் துணை செய்யும் கருவியைக் குறித்தன.

கடும்புனல் உய்க்குமே என்றால் என்ன?

கடும்புனல் என்பதற்கு நேர் பொருள் கடிய நீர் என்பது. இது சீறிப்பாய்ந்து விரைந்து செல்லும் வெள்ளம் என்பதைக் குறிக்கும். கடும் புனல் என்பது கடுமையான வெள்ளத்தைக் குறிக்க வந்த தொடர்.
உய்க்குமே என்பதற்கு அடித்துக் கொண்டு செல்லுமே, இழுத்துச் செல்லுமே, தன்வழியில் இழுத்துக் கொண்டு போகுமே, தள்ளித் தான் மேற்பட்டுச் செல்லுமே என்றும் ஈடேற்றுமா என்றும் பொருள் கூறப்பட்டன.
கடும்புனல் உய்க்குமே என்ற தொடர், அடித்துக்கொண்டு போகுமளவு பெருக்கும் வேகமுங் கொண்ட வெள்ளம் என்ற பொருள் தரும்.
ஏகாரம் இரங்கற் பொருட்டு வந்தது என்பர்.

தனது காதலியை அடைவதில் அவன் செய்கின்ற முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. நிலைமை வேகமாக மோசமடைந்து வருவதைக் காதலன் காண்கிறான். தனக்குண்டான காதல் என்னும் ஆற்றைக் கடக்க நாணமும், நல்லாண்மையும் துணை செய்யும் என நம்பி இதுவரை பொறுமை காத்தான் காதலன். இப்பொழுது தன்னுள்ளே பொங்கிவரும் காதல் முற்றிக் காட்டாற்று வெள்ளமாகப் பெருகிவிட்டதை உணர்கிறான். இன்னும் நாணமும், நல்லாண்மையும் காத்துப் பொறுத்திருப்பதில் பயனில்லை. காமம் என்னும் வெள்ள நீரைக் கடந்து காதலியை அடைய அவை உதவா என நினைக்கிறான். காதல் உந்துகிறது. விம்மிப் பெருகி விரைந்தோடும் காமப்பெருவெள்ளம் தன்னைத் தள்ளிக் கொண்டு போய்விடுமோ என அஞ்சுகிறான். நான் என் செய்வேன் என்று நம்பிக்கை இழந்த நிலையில் இருக்கிறான் காதலன்.

நாணம், நல்லாண்மை ஆகிய புணைகளை காமம் என்னும் காட்டாற்றுப் பெருவெள்ளம் தள்ளிவிடுமே என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காமப் பெருவௌ்ளத்தின் முன் நாணமும் ஆண்மையும் தகர்த்தெறியப்படுமே என்னும் நாணுத்துறவுரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

நாணம் நல்லாண்மை ஆகிய படகுகளைக் காமப் பெருவெள்ளம் அடித்துச் செல்லுமே.