இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1131காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம்
மடல்அல்லது இல்லை வலி

(அதிகாரம்:நாணுத்துறவுரைத்தல் குறள் எண்:1131)

பொழிப்பு: காதல் கொண்டு முயன்று துன்புற்றவர்க்கு உறுதியான வலிமை மடல்ஊர்தலேயல்லது பிறிது இல்லை

மணக்குடவர் உரை: காமம் காரணமாக முயன்று வருந்தினார்க்கு ஏமமாவது மடல் ஏறுவதல்லது மற்றும் வலி யில்லை.
இது தலைமகனை தோழி சேட்படுத்தியவிடத்து மடலேறுவேனென்று தலைமகன் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (சேட்படுக்கப்பட்டு ஆற்றானாய தலைமகன் சொல்லியது.) காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு - அரியராய மகளிரோடு காமத்தை அனுபவித்துப் பின் அது பெறாது துன்புற்ற ஆடவர்க்கு; ஏமம் மடல் அல்லது வலி இல்லை - பண்டும் ஏமமாய் வருகின்ற மடல் அல்லது, இனி எனக்கு வலியாவதில்லை.
(ஏமமாதல்: அத்துன்பம் நீங்கும் வகை அவ்வனுபவத்தினைக் கொடுத்தல். வலி: ஆகுபெயர். 'பண்டும் ஆடவராயினார் இன்பம் எய்திவருகின்றவாறு நிற்க, நின்னை அதற்குத் துணை என்று கருதிக் கொன்னே முயன்ற யான், இது பொழுது அல்லாமையை அறிந்தேன் ஆகலான், இனி யானும் அவ்வாற்றான் அதனை எய்துவல்', என்பது கருத்து.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: காமத்தினால் உடல்வாடி உள்ளம் வருந்தினார்க்குப் பாதுகாப்பாக மடலேறுதல் அல்லது வேறு உறுதியான துணையில்லை.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம் மடல் அல்லது வலி இல்லை.


காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு:
பதவுரை: காமம்-காதல்; உழந்து-முயன்று; வருந்தினார்க்கு-துன்புற்றவர்க்கு.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காமம் காரணமாக முயன்று வருந்தினார்க்கு;
பரிப்பெருமாள்: காமம் காரணமாக முயன்று வருந்தினார்க்கு;
பரிதி: மதத்தினாலே துயரமுற்று வருந்தினார்க்கு;
காலிங்கர்: தாம் கருதிய இன்பம் கையுறாமையால் காம நோய் உழந்து மற்று அதனாலே தமது பெருநாணினைக் கைவிட்டுப் பெரிதும் வருந்துவார் யாவர்;
பரிமேலழகர்: (சேட்படுக்கப்பட்டு ஆற்றானாய தலைமகன் சொல்லியது.) அரியராய மகளிரோடு காமத்தை அனுபவித்துப் பின் அது பெறாது துன்புற்ற ஆடவர்க்கு;

'காமம் காரணமாக முயன்று வருந்தினார்க்கு' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர். பரிமேலழகர் 'மகளிரொடு காமத்தை அனுபவித்துப் பின் அது பெறாது துன்புற்றவர்க்கு' எனக் கூறுகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காமத்தில் பட்டு வருந்தினவர்கட்கு', 'காதலின்பம் துய்த்து அது பெறாமல் வருந்தினவர்களுக்கு', 'காதலை நுகர்ந்து பின் அது பெறாது வருந்தினவர்க்கு', 'காதல் என்னும் நோயுற்று வருந்தினவர்க்கு' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

காதல் கொண்டு முயன்று துன்புற்றவர்க்கு என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

ஏமம் மடல்அல்லது இல்லை வலி:
பதவுரை: ஏமம்-அரண்; மடல்-பனைமடல்; அல்லது-அல்லாமல்; இல்லை-இல்லை; வலி-வலிமை.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஏமமாவது மடல் ஏறுவதல்லது மற்றும் வலி யில்லை.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகனை தோழி சேட்படுத்தியவிடத்து மடலேறுவேனென்று தலைமகன் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: ஏமமாவது மடல் எடுக்குமது மற்ற வலி யில்லை.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது இரந்து பின்னின்ற தலைமகனை தோழி சேட்படுத்தியவிடத்து 'மடலேறுவேன்' என்று தலைமகன் கூறியது.
பரிதி: சத்துமாவது மடலல்லது வலியில்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று அவர்க்கு இனிமேலுறுதி யாதோ எனின் மன்றத்துப் போந்து மடல் ஊர்தலேயல்லது பிறிது இல்லை என்று தன் கையுறை வாங்காத தோழிக்குத் தலைமகன் மடல் ஏற்று உலகின்மேல வைத்து உணர்த்தினான் என்பது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பண்டும் ஏமமாய் வருகின்ற மடல் அல்லது, இனி எனக்கு வலியாவதில்லை.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: ஏமமாதல்: அத்துன்பம் நீங்கும் வகை அவ்வனுபவத்தினைக் கொடுத்தல். வலி: ஆகுபெயர். 'பண்டும் ஆடவராயினார் இன்பம் எய்திவருகின்றவாறு நிற்க, நின்னை அதற்குத் துணை என்று கருதிக் கொன்னே முயன்ற யான், இது பொழுது அல்லாமையை அறிந்தேன் ஆகலான், இனி யானும் அவ்வாற்றான் அதனை எய்துவல்', என்பது கருத்து.

'பாதுகாப்பான வலி மடலேறுவது தவிர வேறில்லை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மடல் ஏறுதலல்லது வேறு பற்றுக்கோடு இல்லை', 'பாதுகாப்பு மடலேறுதலல்லாது வேறு உறுதியான ஆதரவு யாதும் இல்லை', 'காவலாய் உள்ளதாகிய மடலேறுதலல்லது வேறு வலிமை எனக்கு இல்லை. (தலைவன் கூற்று', 'பாதுகாப்பானது நாணமின்றிக் காதலை வெளிப்படுத்தலே. அதனை அல்லது வலிமையான பாதுகாவல் வேறு இல்லை' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

உறுதியான வலிமை மடல்ஊர்தலேயல்லது பிறிது இல்லை என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலில் இடர் எதிர்கொள்பவர் தம் காதலை ஊரறியச் செய்வதே அவர்க்கு வலிமை தரும்.

காதல் கொண்டு முயன்று துன்புற்றவர்க்கு உறுதியான வலிமை மடல்ஊர்தலேயல்லது பிறிது இல்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
மடல் ஊர்தல் என்றால் என்ன?

உழந்து என்பது முயன்று என்ற பொருள் தரும்.
வருந்தினார்க்கு என்பதற்கு துன்புற்றவர்க்கு என்பது பொருள்.
ஏமம் என்பதற்கு பாதுகாப்பு, உறுதி என்பன பொருள். உறுதி என்பது இங்கு பொருத்தம்.
வலி என்ற சொல்லுக்கு வலிமை, நோவு, பற்றுக்கோடு என்னும் பல பொருள் உண்டு; வலிமை என்பது இங்கு பொருந்தும்.

தலைவனும் தலைவியும் ஒருவர்க்கொருவர் விரும்பி களவுக் காதலில் ஈடுபட்டனர். இவர்களது காதலை அறிந்த தலைவியின் பெற்றோர், சிலபல காரணங்களுக்காக மணவினைக்கு உடன்படவில்லை. தலைவி இற்செறிப்பாகிறாள் (வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்படுகிறாள்). தலைவன் தலைவியைச் சந்திக்க பலவழிகளில் முயன்றும் அது கூடவில்லை. அவள் நினைவாகவே இருக்கிறான். காதல் நோய் அவனை மிகவும் வருத்துகிறது. இந்நிலையில் அவளை அடைவதற்கு உறுதியான வழி மடலேறி மன்றம் செல்வதே என்று நாண் துறக்கத் துணிகிறான்.
மடலேறுதலை ஏம மடல் என்கிறது பாடல். அவனது துன்பத்தைப் போக்கத் துணையாக மடலேறுதல் இருக்கும் என்று நம்பியதால் அது ஏம மடலானது. மடல் தனக்கு நன்மை பயக்கும் என்று எண்ணுவதால் அதனினும் 'வலி' அதாவது வலிமை மிக்கது வேறொன்றும் இல்லை என்கிறான் தலைவன்.
மடலூர்வது நாண் துறந்த ஒரு வெட்கம் கெட்ட செயலாகவே கருதப்பட்டது.

பரிமேலழகர் 'ஏமம் மடலல்லது இல்லை வலி' என்ற தொடர்க்குத் தொன்று தொட்டுக் காப்பாக இருந்துவருகின்ற மடலேற்றமன்றி வேறொரு வலிமையு மில்லை' என்று பொருளுரைத்தார். மேலும் தொல்லாசிரியர்களில் பரிமேலழகர் ஒருவரே காமம் அனுபவித்த தலைமகன் மீண்டும் அதை அனுபவிப்பதற்காக வருந்துகிறான் என்றும் அக்காமம் எய்துதற்காகவே மடலேறத் துணிந்தான் என எழுதுகிறார்.

இக்குறட் கருத்தை ஒட்டிய தொகைச் செய்யுள் ஒன்றை பலர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். அது:
காமக் கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம்
எழிநுதல் ஈத்த இம் மா
(கலித்தொகை 139: 24-25: பொருள்: காமமாகிய கடியபகை உள்ளும்புறம்பும் அழித்தலாலே, இங்ஙனம் வடிவுகொண்டு தோன்றின எனக்கு, அழகிய நெற்றியை உடையவள் தந்த இம்மடன்மா, பாதுகாப்பாயிற்று.)

மடல்ஊர்தல் என்றால் என்ன?

பனை மடலால் குதிரை போல் செய்து அதன்மீது ஏறி ஊர் முழுதும் வலம் வருதலே மடல் ஏறுதல் ஆகும்.:
தன் காதலை உலகுக்கு உணர்த்தும் வண்ணம், தலைவன், மடல் குதிரை மேல் ஏறித் தான் விரும்பிய பெண்ணின் உருவம் தீட்டிய துணியை ஏந்திக் கொடி போல் பிடித்துக் கொண்டு, ஊர் மன்றம் செல்வான். அது சமயம் அக்குதிரையின் பனை மடல்களின் கருக்குகள் அவன் உடம்பைக் கிழித்துப் புண்படுத்தும். இதைக்கண்ட ஊரார், துணியில் வரையப்பட்டிருக்கும் பெற்றோரிடம், தலைவனின் காதலை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு எடுத்துக் கூறி அவன் காதலித்த பெண்ணை அவனுக்கு மணமுடித்து வைக்க முயல்வர்.
மனம் ஒத்த காதலர்கள் தடைகளை மீறி மணவினை காண மடல் பயன்பட்டது என்று சொல்வர்.
மடலேறுதல் ஆண் மக்கட்கே உரியது என்றும் பெண்களுக்கு உரியது அன்று என்றும் மரபு வகுத்தனர்.

காதல் கொண்டு முயன்று துன்புற்றவர்க்கு உறுதியான வலிமை மடல்ஊர்தலே யல்லது பிறிது இல்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதல் நோய்க்கு மடலேறுதல் என்னும் தீர்வு உண்டு.எனச் சொல்லும் நாணுத்துறவுரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

காதல் கொண்டு முயன்று துன்புற்றவர்க்கு உறுதியான துணை மடலேறுதல் அல்லது வேறு இல்லை.பின்னூட்டங்கள் இட்டவரது தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் ஆகும், குறள்.திறன் அவற்றிற்கு பொறுப்பேற்காது.
கருத்துரைகள் சீர்மைப்படுத்த பின்னர் பதிப்பிக்கப்படும்.