இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1130உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்

(அதிகாரம்:காதற்சிறப்பு உரைத்தல் குறள் எண்:1130)

பொழிப்பு: காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார்; ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார்,`அன்பில்லாதவர்' என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.

மணக்குடவர் உரை: அவர் எனது நெஞ்சத்தே என்றும் மகிழ்ந்து உறையாநிற்பர்; அவரை ஏதிலராய் நீங்கி யுறைவர் என்றே சொல்லா நின்றது இவ்வூர்.
தலைமகள் வேறுபாடுகண்டு தலைமகனை அன்பிலாரென்று இயற்பழித்த தோழிக்குத் தலைமகள் என்னெஞ்சில் நின்று நீங்காரென்று நெஞ்சின்மேல் வைத்துக் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) என்றும் உள்ளத்துள் உவந்து உறைவர் - காதலர் எஞ்ஞான்றும் என் உள்ளத்துள்ளே உவந்து உறையா நிற்பர்; இகழ்ந்து உறைவர் ஏதிலர் என்னும் இவ்வூர் - அதனை அறியாது அவரைப் பிரிந்து உறையா நின்றார், அன்பிலர் என்று சொல்லாநிற்கும் இவ்வூர்.
('உவந்து உறைவர்' என்றதனால் அன்புடைமை கூறினாள். 'பிரியாமையும் அன்பும் உடையாரை இலர் எனப் பழிக்கற்பாலையல்லை' என்பதாம்.)

சி இலக்குவனார் உரை: காதலர் எப்பொழுதும் என் மனத்தினுள் மகிழ்ந்து உறைவர். அதனை அறியாது 'காதலியைப் பிரிந்து உறைவர் அன்பிலார்' என்று கூறுவர் இவ்வூர் மக்கள்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
உள்ளத்துள் என்றும் உவந்துறைவர். இகந்துறைவர் ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர். .


உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும்:
பதவுரை: உவந்து-மகிழ்ந்து; உறைவர்-தங்கியிருப்பர்; உள்ளத்துள்-நெஞ்சில்; என்றும்-எப்போதும்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவர் எனது நெஞ்சத்தே என்றும் மகிழ்ந்து உறையாநிற்பர்;
பரிப்பெருமாள்: அவர் எனது நெஞ்சத்தே என்றும் மகிழ்ந்து உறையாநிற்பர்;
பரிதி: மனத்திலே நாயகர் அறியாமல் இருக்கையிலே;
காலிங்கர்: இங்ஙனம் எப்பொழுதும் அவர் தாம் எம்மினும் எம்முடன் உறைதலை மிகவும் விரும்பி எமது உள்ளத்துள்ளே உறைவார். அஃது யாம் அறிகுவம்.
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) காதலர் எஞ்ஞான்றும் என் உள்ளத்துள்ளே உவந்து உறையா நிற்பர்;
பரிமேலழகர் கருத்துரை: 'உவந்து உறைவர்' என்றதனால் அன்புடைமை கூறினாள்.

'காதலர் என்றும் என் உள்ளத்துள்ளே மகிழ்ந்து உறைவார்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என் நெஞ்சிலே என்றும் மகிழ்ந்து இருக்கின்றார்', 'என் காதலர் எப்பொழுதும் என்னுள்ளத்திலே மகிழ்ந்து தங்குவர்', 'எப்போதும் என் மனத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தங்கியிருக்கும் காதலரை', 'என் காதலர் எப்பொழுதும் என் உள்ளத்து உள்ளே அன்போடு தங்கி இருக்கின்றார்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

காதலர் என் உள்ளத்துள்ளே என்றும் மகிழ்ந்து உறைகிறார் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

இகந்துறைவர் ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்:
பதவுரை: இகந்து-பிரிந்து; உறைவர்-தங்கியிருப்பர்; ஏதிலர்-அன்பிலர்; என்னும்-என்று சொல்லும்; இவ்வூர்-இந்த ஊர்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவரை ஏதிலராய் நீங்கி யுறைவர் என்றே சொல்லா நின்றது இவ்வூர்.
மணக்குடவர் கருத்துரை: தலைமகள் வேறுபாடுகண்டு தலைமகனை அன்பிலாரென்று இயற்பழித்த தோழிக்குத் தலைமகள் என்னெஞ்சில் நின்று நீங்காரென்று நெஞ்சின்மேல் வைத்துக் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: அவரை ஏதிலராய் நீங்கி யுறைவர் என்றே சொல்லா நின்றது இவ்வூர்.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: தலைமகள் வேறுபாடுகண்டு தலைமகனை அன்பிலாரென்று இயற்பழித்த தோழிக்குத் தலைமகள் என்னெஞ்சில் நின்று நீங்காரென்று ஊர்மேல் வைத்துக் கூறியது. வேறுபாடு கண்டு கூறுதல் பின்வருவனவற்றிற்கும் ஒக்கும்.
பரிதி: பிரிந்திருப்பார் என்று சொல்லும் இவ்வூர் என்றவாறு.
காலிங்கர்: பின்னும் ஓரிடத்து அகன்று உறைவர்; அவர் தாம் அயலார் என்று இங்ஙனம் பட்டாங்கு உணராது பழியுரைப்பர் இவ்வூரார் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அதனை அறியாது அவரைப் பிரிந்து உறையா நின்றார், அன்பிலர் என்று சொல்லாநிற்கும் இவ்வூர்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: 'பிரியாமையும் அன்பும் உடையாரை இலர் எனப் பழிக்கற்பாலையல்லை' என்பதாம்.

'அதனை அறியாது அவரைப் பிரிந்து உறைவர், அன்பிலர் என்று இவ்வூர் சொல்லாநிற்கும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பிரிந்தார் அயலவர் என்று ஊர் பழிக்கும்', 'அதனை யறியாது அவரைப் பிரிந்து சென்றுவிட்டார் என்றும் அன்பில்லாத அயலவர் என்றும் இவ்வூரார் குறை கூறுவர்', 'அவர் என்னைப் பிரிந்து போய்விட்டாரென்றும் என்மீது அன்பில்லாதவரென்றும் இந்த ஊரார் சொல்லுகிறார்களே! என்ன அறியாமை இவர்களுக்கு!', 'இதனை அறியாத இவ் ஊரார் என்னை அவர் பிரிந்திருக்கின்றார். அவர் அன்பில்லாதவர் என்று பழிப்பர்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

காதலியைப் பிரிந்து உறைபவர், அன்பிலார் என்று இவ்வூரார் அவரைப் பழிப்பர் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
உள்ளப் புணர்ச்சியை உயர்வாய்ப் பேசுகிறாள் காதலி

காதலர் என் உள்ளத்துள்ளே என்றும் மகிழ்ந்து உறைகிறார்; இகந்துறைவர் அன்பிலார் என்று இவ்வூரார் அவரைப் பழிப்பர் என்பது பாடலின் பொருள்.
இகந்துறைவர் என்றால் என்ன?

என்றும் என்ற சொல்லுக்கு எப்பொழுதும் என்பது பொருள்.
உவந்து என்பது மகிழ்ந்து என்ற பொருளில் வந்தது.
உறைவர் என்பது வாழ்வர் என்ற பொருள் தரும்.
ஏதிலர் என்றதற்கு அன்பு இல்லாதவர், அயலார் என்பது பொருள்.
இவ்வூர் என்றது 'இந்த ஊர் மக்களை'க் குறித்தது.

இன்னும் ஊருக்குத் தெரியாமலே தலைவி-தலைவன் காதல் உறவு தொடர்கிறது. சந்திப்பும் பிரிவும் வழக்கம்போல நடைபெற்று வருகிறது. பிரிவின்போது தலைவன் உடலளவில் நீங்கி இருந்தாலும் உள்ளத்தளவில் காதலியுடன் விரும்பி மகிழ்வோடு ஒன்றி உறைகிறான். ஆனால் இதை அறியாத ஊர் மக்கள் 'காதலன் இவளை நீங்கிச் சென்றுவிட்டான்; எங்குள்ளானோ அந்த அயலன்' என்று பழித்துரைக்கின்றனர். இதைத் தாங்கவொண்ணாத தலைவி, 'என் உள்ளத்தில் இருந்து நீங்காமல் எஞ்ஞான்றும் உள்ளவராயும் என் மீது பேரன்பும் கொண்டவரை நீங்கிச் சென்றுவிட்டவர் என்றும் அன்பற்ற எவரோ ஒருவர் என்றும் பழிக்கின்றனரே இவ்வூர் மக்கள்' என்று தலைவி காதலனது நலம் பாராட்டிக் கூறுகிறாள்.

காதலியின் காதல் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.
தலைவன் பிரிவால் ஏற்படும் துன்பத்தைக்கூட எளிதாகவே எடுத்துக் கொள்ள முடிகிறது தலைவிக்கு. ஆனால் ஊரார் 'அவர்கள் பிரிந்து வாழ்கின்றனர்' என்று சொல்வதைச் செறிக்க இயலவில்லை. பிரிவால் அவள் வருந்துகிறாள் என்று மற்றவர் சொல்லும்போது அதை அவள் பொருட்படுத்தவும் இல்லை. ஏனென்றால் அதைப் பிரிவாகவே அவள் கருதவில்லை. இருவர் உள்ளமும் கூடி ஒன்றாகிவிட்டது. உள்ளப்புணர்ச்சி உண்டானபின் பிரிவா இல்லையா என்ற கேள்வியே எழ வாய்ப்பில்லை. அவர்களுக்குள் உண்டான உள்ளஒற்றுமை ஊருக்குத் தெரியாதலால் காதலனைப் பற்றித் தவறாகப் பேசுகிறார்கள். எனவே 'எனது காதலர் மகிழ்வுடன் என் உள்ளத்தில் வாழ்கிறார். அவர் என்னைப் பிரிந்து வாழ்கிறார் என்று எப்படிச் சொல்லலாம்?' எனப் பொறுமுகிறாள். உடலளவில் அவன் இங்கில்லை என்பது உண்மை. இருந்தாலும் அவளது உள்ளமும் அவனது உள்ளவும் இணைந்து விட்டதால் அவர்களிடையே பிரிவு என்பதை எந்தவிதத்திலும் ஏற்க மறுக்கிறாள் தலைவி.

இகந்துறைவர் என்றால் என்ன?

இகந்துறைவர் என்றது பிரிந்து வாழ்வர் என்ற பொருள் தரும்.
இகந்து உறை அர் - இகந்துறைவர்.
இகந்து - நீங்குதலால் என்ற பொருளை உடையது;
'இகந்துறைவர்' -பிரிந்து உறையாநின்றார்;
இந்தக் குறட்பாவில் பலர் பாலைக் குறிக்கும் 'அர்' விகுதி பொருள் வேறுபாட்டுக்கு இடம் தந்தது. புதிய சொல்லாயிற்று (வசுமதி).

காதலர் என் உள்ளத்துள்ளே என்றும் மகிழ்ந்து உறைகிறார்; அதனை அறியாது, காதலியைப் பிரிந்து உறைவர் அன்பிலார் என்று இவ்வூரார் அவரைப் பழிப்பர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அகற்சியில் இருக்கும் காதலனை விட்டுக் கொடுக்காது உயர்வாய் காதலி பேசுகிறாள் என்னும் காதற்சிறப்பு உரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

என் காதலர் எப்பொழுதும் என்னுள்ளத்திலே மகிழ்ந்து இருக்கின்றார்; அதனை அறியாது அவரைப் பிரிந்து சென்றுவிட்டார் என்றும் அன்பில்லாத அயலவர் என்றும் இவ்வூரார் பழிப்பர்.