இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1129இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்

(அதிகாரம்:காதற்சிறப்பு உரைத்தல் குறள் எண்:1129)

பொழிப்பு: கண் இமைத்தால் காதலர் மறைந்துபோதலை அறிகின்றேன். அவ்வளவிற்கே இந்த ஊரார் அவரை அன்பில்லாதவர் என்று சொல்லுவர்.

மணக்குடவர் உரை: கண்ணிமைக்குமாயின் அவரொளிக்குமது யானறிவேன், அவ்வொளித்தற்கு அவரை நமக்கு ஏதிலரென்று சொல்லும் இவ்வூர்; அதற்காக இமைக்கிலன்.
இது கண் துயில்மறுத்தலென்னும் மெய்ப்பாடு.

பரிமேலழகர் உரை: (வரைவிடை வைத்துப் பிரிவின்கண் தலைமகளாற்றுதற் பொருட்டுத் தோழி தலைமகனை இயற்பழித்தவழி அவள் இயற்பட மொழிந்தது.) இமைப்பிற் கரப்பார்க்கு அறிவல் - என்கண் இமைக்குமாயின் உள்ளிருக்கின்ற காதலர் மறைதலை அறிந்து இமையேன்; அனைத்திற்கே ஏதிலர் என்னும் இவ்வூர் - அவ்வளவிற்கு அவரைத் துயிலா நோய்செய்தார் அன்பிலர் என்று சொல்லாநிற்கும் இவ்வூர்.
(தன் கருத்து அறியாமை பற்றிப் புலந்து சொல்லுகின்றாள் ஆகலின், தோழியை வேறுபடுத்து, 'இவ்வூர்' என்றாள். 'ஒரு பொழுதும்' பிரியாதவரைப் பிரிந்தார் என்று பழிக்கற்பாலையல்லை', என்பதாம்.)

சி இலக்குவனார் உரை: என் கண்களை இமைத்தால் காதலர் மறைதலை அறிவேன். (ஆதலால் இமையாது விழித்திருக்கிறேன்) அவ்வளவில் அவர் தூங்காதவாறு நோய் உண்டு பண்ணி விட்டாரே! அன்பிலர் என்று அவரை இகழ்கின்றனர் இவ்வூர் மக்கள்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்.


இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல்:
பதவுரை: இமைப்பின்-கண் இமைத்தால்; கரப்பாக்கு-மறைதல்; அறிவல்-அறிவேன்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: கண்ணிமைக்குமாயின் அவரொளிக்குமது யானறிவேன், அதற்காக இமைக்கிலன்;
பரிப்பெருமாள்: கண்ணிமைக்குமாயின் அவரொளிக்குமது யானறிவேன், அதற்காக இமைக்கின்றிலேன்.
பரிதி: கண் இமைத்து உறங்கில் நாயகர் கரப்பார். யான் அறிவன்.
காலிங்கர்: யான் விழித்த கண் சிறுது இமைப்பின், அப்பொழுது காண்பதரிதாகவே கரந்து உள்ளே நிற்கும் பண்பினை அறிவேன் யான். அதனால் அறிந்து இமைத்ததற்கு அஞ்சுவேன்; மற்று அத்தன்மைப்பட்டது ஒன்று.
பரிமேலழகர்: (வரைவிடை வைத்துப் பிரிவின்கண் தலைமகளாற்றுதற் பொருட்டுத் தோழி தலைமகனை இயற்பழித்தவழி அவள் இயற்பட மொழிந்தது.) என்கண் இமைக்குமாயின் உள்ளிருக்கின்ற காதலர் மறைதலை அறிந்து இமையேன்;

'கண் சிறுது இமைப்பின், உள்ளிருக்கின்ற காதலர் மறைதலை அறிந்து இமையேன்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இமைத்தால் மறைவாரென இமையேன்', 'என் கண் இமைத்தால் கண்ணுள்ளிருக்கும் காதலர் மறைதலை அறிந்து இமைக்க மாட்டேன், 'கண்களை மூடினால் என் காதலர் மறைந்து விடுவாரோ என்று கருதி நான கண்ணை இமைப்பது கூடச் செய்யாமல் விழித்தபடியே இருக்கிறேன்', 'நான் கண்னை இமைத்தால் காதலர் மறைவாரென்று எண்ணி இமையாது இருக்கின்றேன்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

என் கண் இமைத்தால் காதலர் மறைவார் என்பதை அறிவேன் (அதனால் இமைக்கமாட்டேன்) என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

அனைத்திற்கே ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்:
பதவுரை: அனைத்திற்கே-அவ்வளவிற்கே; ஏதிலர்-அன்பிலர்; என்னும்-என்று சொல்லும்; இவ்வூர்-இந்த ஊர்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வொளித்தற்கு அவரை நமக்கு ஏதிலரென்று சொல்லும் இவ்வூர்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது கண் துயில்மறுத்தலென்னும் மெய்ப்பாடு.
பரிப்பெருமாள்: அவ்வளவு ஒளித்தற்குமாக அவரை நமக்கு ஏதிலரென்று சொல்லுவர் ஊரார்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது உறங்காய ஆயினது ஏன்? என்று வினவின் தோழிக்குக் கூறியது. அது கண் துயில்மறுத்தல்4 என்னும் மெய்ப்பாடு.
பரிதி: ஊரவர் இவள் நித்திரைகொண்டாள் இல்லை. அதனால் அவர் அயலார் என்று ஏசுமது என்னையோ என்றவாறு.
காலிங்கர்: (இவ்வாறு அறியாது) அயலார்.....என்று கூறுவர் இவ்வூரார் என்ன பாவமோ என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அவ்வளவிற்கு அவரைத் துயிலா நோய்செய்தார் அன்பிலர் என்று சொல்லாநிற்கும் இவ்வூர்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: தன் கருத்து அறியாமை பற்றிப் புலந்து சொல்லுகின்றாள் ஆகலின், தோழியை வேறுபடுத்து, 'இவ்வூர்' என்றாள். 'ஒரு பொழுதும்' பிரியாதவரைப் பிரிந்தார் என்று பழிக்கற்பாலையல்லை', என்பதாம்.

'அவ்வளவிற்கு அவரைத் துயிலா நோய்செய்தார் அன்பிலர் என்று சொல்லும் இவ்வூர்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அதற்கே அவரை அயலவர் என்று இவ்வூர் தூற்றும்', 'அவ்வளவிற்கே அவரை அன்பில்லாத அயலவர் என்று இவ்வூரார் பழி கூறுவர்', 'அதற்காக யாரோ எனக்குத் தீமை செய்துவிட்டதாக இந்த ஊரார் என் காதலரை நிந்திக்கிறார்கள்', 'அவ்வளவிற்கே நான் கண் இமையாது இருக்கும்படி என்னைவிட்டுப் போயினார் அன்பில்லாதவர் என்று அவரை இவ் ஊரார் குறை கூறுவர்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அதற்கே அவரை (துயிலா நோய்செய்த) அன்பிலா அயலார் என்று சொல்வர் இவ்வூர் மக்கள் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலரின் நினைவால் உறக்கமில்லாமல் நோகிறாள் காதலி.

என் கண் இமைத்தால் கண்ணுள்ளிருக்கும் காதலர் மறைதலை அறிந்து இமைக்க மாட்டேன்; அதற்கே அவரை அன்பிலா அயலார் என்று சொல்வர் இவ்வூர் மக்கள் என்பது பாடலின் பொருள்.
அவள் கண் இமைக்காவிட்டால் அவன் எப்படி அன்பில்லாதவன் ஆவான்?

இமைப்பின் என்ற சொல்லுக்கு (என் கண்) இமைக்குமாயின் என்பது பொருள்.
கரப்பாக்கு என்றது மறைதல் என்ற பொருள் தரும்.
அறிவல் என்றதற்கு அறிவேன் என்பது பொருள்.
அனைத்திற்கே என்ற சொல் அவ்வளவுக்கே அல்லது அதற்கே என்பது குறித்தது.
இவ்வூர் என்பது இவ்வூர் மக்கள் என்ற பொருள் தந்தது.
ஏதிலர் என்பதற்கு அயலார், பகைவர், பரத்தையர் என்று பல பொருள் உண்டு. இங்கு அன்பில்லாதவர் அல்லது அயலர் என்ற பொருளில் ஆளப்பட்டது.

தலைவனைப் பிரிந்து மீண்டும் சந்திக்கும்வரை களவு வாழ்க்கை கொண்ட காதலிக்கு அவன் நினைவாகவே இருக்கிறது. அந்த நினைவை நீட்டிக்கச் செய்யும்வகையில் அவன் தன் கண்ணுக்குள்ளேயே அவன் இருப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுகிறாள். மேலும் அவன் கண்ணைவிட்டு நீங்காதிருப்பதற்காக இமைக்காமலும் இருக்கிறாள். கண் கொட்டாமல் இருந்ததால் அவளது உறக்கமும் கெட்டது. ஆனால் அவளது உறக்கமின்மையை ஊர் எப்படிப் பார்க்கிறது? 'எவனோ ஒருவன் இவளைத் தூங்கவிடாமல் செய்துவிட்டுப் போய்விட்டான். பாவம் இந்தப் பெண்' எனச் சொல்கிறது.
இது கேள்விப்பட்ட தலைவி ஊர்மக்கள் மீது மனக்குறை உண்டாகி இவ்விதம் கூறுகிறாள்: 'நான் கண் இமைத்தால் கண்ணுள்ளிருக்கும் காதலர் மறைந்துவிடுவார் என்பதால் இமைக்க மாட்டேன்; அதற்கே அவரை அன்பிலா அயலார் என்று சொல்கிறார்களே இவ்வூர் மக்கள்'.

அவனுக்காக அவள் தூக்கத்தைத் தொலைத்ததும் அவளுக்குத் துன்பமாகத் தெரியவில்லை. அதனால்தான் 'இதற்குப் போய் அவரைத் திட்டுகிறார்களே' என்கிறாள். காதலனுக்குப் பழி வருதல் கூடாது என்பதனையும் தலைவி கருத்தில் கொள்கிறாள். தன் உறக்கமின்மைக்குத் தலைவன் காரணமில்லை; அவன்மீது தான் கொண்ட தீராத காதல்தான் தூக்கம் இழந்ததற்குக் காரணம் எனச் சொல்ல வருகிறாள்.

இப்பாடல் 'கண்துயில் மறுத்தல்' என்ற மெய்ப்பாடு குறித்தது என்பர் மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள்.
பரிமேலழகர் இக்குறட்பா வரைவிடை வைத்துப் பிரிவின்கண் தலைமகளாற்றுதற் பொருட்டுத் தோழி தலைமகனை இயற்பழித்தவழி அவள் இயற்பட மொழிந்தது என்றார். வரைவிடை வைத்துப் பிரிதல் என்பது மணம் செய்து கொள்ள உடன்பட்டபின் பிரிதல் ஆகும். இயற்பட மொழிதலாவது தலைவன் பண்புகளைத் தலைவி புகழ்ந்து கூறுவதைக் குறிக்கும். மணம் செய்துகொள்ள உடன்பட்டபின் தலைவனது பண்புகளைத் தலைவி புகழ்தல் என்பது இதன் பொருள்.
தன் கருத்தறியாத தோழியின் பழிப்பை ஊரின் பழிப்பாக மாற்றிச் சொல்கிறாள் தலைவி என்றும் ஒரு பொழுதும் பிரியாதாரைப் பிரிந்தாரென்று பழிக்காதே என்று தோழியைக் கடிந்தாள் என்றும் பரிமேலழகர் சிறப்புரை கூறுகிறது.

தலைவி கண் இமைக்காவிட்டால் காதலன் எப்படி அன்பில்லாதவன் ஆவான்?

இவளின் கண் அயரா நிலை கண்டு ஊரார் காதலனைத் திட்டுகின்றனர். 'அவள் தூங்காமல் வருந்துமாறு எவனோ ஒருவன் செய்துவிட்டானே' என்கிறார்கள். ஆனால் 'இமைத்தால் கண்ணுள்ளேயே இருக்கும் அவர் மறைவாரென அறிவேன்; அதனால் நான் கண்ணை இமைப்பது இல்லை. இதற்கே இவ்வூரார் காதலரை அன்பில்லாதவர் என்கிறார்களே' என வருந்துகிறாள் தலைவி. காதலனை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருத்தலால் அவளுக்குத் தூக்கம் வரவில்லை. அதனால் கண் இமைக்கவில்லை. இதை வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் தான் உறங்காமல் துன்புறுவதற்குக் காரணம் காதலனே; அதனால் அவன் அன்பில்லாதவன் என ஊரார் அவனை ஏன் திட்டுகிறார்கள் எனக் கேட்கிறாள் தலைவி.
இப்பாடலின் பொருள் குறிப்பால் அறியப்படுகிறது.
இச்செய்யுள்ளை இப்படி வாசித்தால் பொருள் எளிதில் விளங்கும்:
இமைப்பில் கரப்பாக்கு அறிவல் - இமைத்தால் (கண்ணுள்ளேயே இருக்கும்) மறைவார் என்று அறிவேன் (அதனால் இமைக்காமல் இருக்கிறேன்)
அனைத்திற்கே - அதற்கே
ஏதிலர் என்னும் இவ்வூர் - அவரை (என்னைத் தூங்கச் செய்யாமல் செய்த எவரோ ஒரு) அயலர் என்று வசை பாடுகிறது இவ்வூர்.

என் கண் இமைத்தால் கண்ணுள்ளிருக்கும் காதலர் மறைதலை அறிந்து இமைக்க மாட்டேன்; அதற்கே அவரை அன்பிலா அயலார் என்று சொல்வர் இவ்வூர் மக்கள் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

துயிலா நோயுறுத்திய தலைவனுக்கு அதனால் பழி சேரக்கூடாதே என எண்ணும் காதலியின் காதற்சிறப்பு உரைத்தல் பாடல்.
பொழிப்பு

இமைத்தால் கண்ணுள்ளிருக்கும் காதலர் மறைவாரென அறிவதால் இமையேன்; அதற்கே அவரை அன்பில்லாத அயலவர் என்பர் இவ்வூரார்.