இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1126கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார்
நுண்ணியர்எம் காத லவர்

(அதிகாரம்:காதற்சிறப்பு உரைத்தல் குறள் எண்:1126)

பொழிப்பு: எம் காதலர் எம் கண்ணுள்ளிருந்து போகமாட்டார்; கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் அதனால் வருந்தமாட்டார்; அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்.

மணக்குடவர் உரை: என் கண்ணுள் நின்று நீங்கார்; இமைப்பேனாயின், இவட்கு உறுத்துமென்று பருவருத்திருப்பதுஞ் செய்யார்: ஆதலான் எம்மாற் காதலிக்கப்பட்டார் நுண்ணியவறிவை யுடையார்.

பரிமேலழகர் உரை: (ஒருவழித்தணப்பின்கண் தலைமகனைத் தோழி இயற்பழிக்கும் என்று அஞ்சி அவள் கேட்பத் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) (தாம் காணாமை பற்றிச் சேய்மைக்கண் போயினார் என்று கருதுவார் கருதுக,) எம் காதலர் கண்ணுள்ளின் போகார் - எம்முடைய காதலர் எம் கண்ணகத்து நின்றும் போகார்; இமைப்பின் பருவரார் - யாம் அறியாது இமைத்தேமாயின் அதனால் வருந்துவதும் செய்யார்; நுண்ணியர் - ஆகலான் காணப்படா நுண்ணியர்.
(இடைவிடாத நினைவின் முதிர்ச்சியான் எப்பொழுதும் முன்னே தோன்றலின் 'கண்ணுள்ளின் போகார்' என்றும், இமைத்துழியும் அது நிற்றலான் 'இமைப்பின் பருவரார்' என்றும் கூறினாள்.)

சி இலக்குவனார் உரை: எம் காதலர் கண்ணிடத்திலிருந்து நீங்கார்; இமைத்தால் அதனால் வருந்துதலும் செய்யார். ஆதலால் பிறர் அறியா நுட்பத் தன்மை பொருந்தியவர்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
எம் காதலவர் கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் நுண்ணியர்.


கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார்:
பதவுரை: கண்-விழி; உள்ளின்-அகத்தினின்றும்; போகார்-நீங்கமாட்டார்; இமைப்பின்-கண் கொட்டினால்; பருவரார்-துன்புறமாட்டார்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என் கண்ணுள் நின்று நீங்கார்; இமைப்பேனாயின், இவட்கு உறுத்துமென்று பருவருத்திருப்பதுஞ் செய்யார்:
பரிப்பெருமாள்: என் கண்ணுள் நின்று நீங்கார்; இமைப்பேனாயின், இவட்கு உறுத்துமென்று பருவருத்திருப்பதுஞ் செய்யார்:
பரிதி: தான் காணாமை பற்றிச் சேய்மைக்கண் போயினார் என்று கருதுவார் கருதுக. எம்முடைய காதலர் எம் கண்ணகத்து நின்றும் போகார்; யாம் அறியாது இமைத்தோமாயின் அதனால் வருந்துவதும் செய்யார்;
காலிங்கர்: கேளாய்! இங்ஙனம் எம் கருத்துள் உறைதலேயன்றிக் கண்ணுள் நின்றும் போகின்றிலர். மற்று இமைப்பின்கண் நெருக்குண்டு வருந்துவதோர் வருத்தமும் மிகார்.
பரிமேலழகர்: (ஒருவழித்தணப்பின்கண் தலைமகனைத் தோழி இயற்பழிக்கும் என்று அஞ்சி அவள் கேட்பத் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) (தாம் காணாமை பற்றிச் சேய்மைக்கண் போயினார் என்று கருதுவார் கருதுக,) எம் கண்ணகத்து நின்றும் போகார்; யாம் அறியாது இமைத்தேமாயின் அதனால் வருந்துவதும் செய்யார்;
பரிமேலழகர் கருத்துரை: இடைவிடாத நினைவின் முதிர்ச்சியான் எப்பொழுதும் முன்னே தோன்றலின் 'கண்ணுள்ளின் போகார்' என்றும், இமைத்துழியும் அது நிற்றலான் 'இமைப்பின் பருவரார்' என்றும் கூறினாள்.

'எம் கண்ணகத்து நின்றும் போகார்; யாம் அறியாது இமைத்தோமாயின் அதனால் வருந்துவதும் செய்யார்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர். காலிங்கர் 'எம் கருத்துள் உறைதலேயன்றிக் கண்ணுள் நின்றும் போகின்றிலர்' என்று இவ்வரியின் முதற்பகுதிக்கு உரை தந்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கண்ணுள் இருப்பார், இமைப்பின் வருந்தார்', 'என் கண்ணிலிருந்து என் கணவர் நீங்கார். கண்ணை இமைத்தாலும் வருந்தார்', 'எந்த நேரமும் என் கண்ணிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் என் கண்ணுக்கு உள்ளேயும் போகாமல் விழிகளுக்கும் இமைகளுக்கும் இடையிலேயே இருந்து கொண்டு, இமைகளை மூடும்போது அதனால் அடிபட்டுத் துன்பமடையாமலும் இருக்கிறாரே!', 'எமது கண்ணுள்ளே யிருந்து வெளியே போக மாட்டார். அவர் அங்கிருப்பது தெரியாமல் கண்னை இமைத்தாலும் அவர் வருந்த மாட்டார்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

என் கண்ணிலிருந்தும் உள்ளத்திலிருந்தும் நீங்கார்; நான் இமைத்தேனாயினும் அதனால் வருந்தவும் மாட்டார் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நுண்ணியர் எம் காத லவர்:
பதவுரை: நுண்ணியர்-நுட்பமானவர்; எம்-எமது; காதலவர்-காதலர்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஆதலான் எம்மாற் காதலிக்கப்பட்டார் நுண்ணியவறிவை யுடையார்.
பரிப்பெருமாள்: ஆதலான் எம்மாற் காதலிக்கப்பட்டார் நுண்ணியவறிவை யுடையார்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது 'அறிவிலர்' என்று இயற்பழித்த தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது. இஃது எதிர் பெய்துபரிதல் என்னும் மெய்ப்பாடு.
பரிதி: ஆதலால் கணவர் நுண்ணியர் என்றவாறு.
பரிதி குறிப்புரை: ஒருவழித்தணப்பின்கண் தலைமகனைத் தோழி இயற்பழிக்கும் என்று அவள் கேட்பத் தலைமகள் சொல்லியது.
காலிங்கர்: அதனால் ஆண்டு அங்குக்கண்ட உருவு நலனுடையரேனும் ஈண்டு இங்ஙனம் பெரிதும் நுண்ணியர் எம்மாற் காதலிக்கப்பட்டவர்.
காலிங்கர் கருத்துரை: எனவே மற்று இவன் தான் காண்பதும் கருதுவதும் அவள் அல்லது பிறிது ஒன்றும் இல்லை என்பது பெரும்பாலும் பாங்கன் உட்கொள்வான் ஆவது பயன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: ஆகலான் எம்முடைய காதலர் காணப்படா நுண்ணியர்.

எம்முடைய காதலர் நுண்ணியர் என்று பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எம் காதலர் மிகவும் சிறிய வடிவினர்', 'ஆதலால் என் காதலர் கண்ணிற்குத் தோன்றாத நுண்ணிய உருவினர்', 'என் காதலர் எவ்வளவு சாமார்த்தியம், 'எம் காதலர் அதிக நுட்பமானவர்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

எம் காதலர் நுட்பமானவர் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
நான் பார்க்கும் பொருளெல்லாம் அவராகவே தோன்றுகிறார் என்று காதலி சொல்வதாக அமைந்த பாடல்.

என் கண்ணுள் நின்று நீங்கார்; நான் இமைத்தேனாயினும் அதனால் வருந்தவும் மாட்டார்; எம் காதலர் நுண்ணியர் என்பது பாடலின் பொருள்.
நுண்ணியர் என்றால் என்ன?

பருவரார் என்பது துன்புறார் என்ற பொருள் தரும்.

என் காதலர் என் கண்ணில் எந்நேரமும் நீங்காமல் இருக்கிறார் என்று காதலி கூறுகிறாள்.
முந்தைய பாடல் ஒன்றில் காதலன் அவளுக்காகத் தன் கருமணியை இடம்பெயரச் சொன்னான். தலைவி காதலன் தன் கண்ணுள்ளேதான் எப்பொழுதும் இருக்கிறான் என்கிறாள். கண்ணுக்குள்ளே காதலன் இருந்தால் இவள் இமைக்கும்போது அவன் என்ன ஆவான்? 'நான் இமைத்தாலும் அவருக்கு வலிக்காது; அவ்வளவு நுட்பமானவர் என் காதலர்' என்று இவள் பதிலிறுக்கிறாள்.

பிரிந்த ‘தலைமகனைத் தோழி இயற்பழிக்கும் என்று அஞ்சித் தலைவி கூறியது’ என்னும் துறை சார்ந்தது இக்குறட்பா என்பர் உரையாசிரியர்கள் (இயற்பழித்தல்-குணத்தைப் பழித்தல்). களவில் ஈடுபட்ட காதலர்களைப் பற்றிய அலர் எழுந்ததை ஒட்டி அது தணியும் வரை தலைவியைப் பார்க்கத் தலைவன் வரவில்லை என்றும், தன் முன்னால் உள்ள தோழி, தலைவி தன் இயல்பு நிலை மாறி வருந்துவாளோ என்று நினைப்பதாகவும், கற்பனை செய்து கொண்டு பேசுகிறாள் தலைவி: "உங்கள் கண்களுக்கு எல்லாம் தென்படாத நுண்மையுடையவராக இருப்பதால் அவர் இங்கே இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் அவர் என்றுமே என் கருத்திலும் என் கண்ணிலேயேயும் இருப்பவர். நான் எப்போதாவது இமைத்தாலும் நெருக்குண்டு துன்புற்று என் காதலர் நீங்குவதில்லை." இவ்விதம் காட்சியைப் புனைவர் உரையாசிரியர்கள்.
இப்பாடல் 'எதிர்பெய்துபரிதல்' என்ற மெய்ப்பாடு சார்ந்தது என்பர் பரிப்பெருமாள். எதிர்பெய்து பரிதல் என்பது தலைமகன் முன்னின்றி அவனின்றாகப் பெய்துகொண்டு வருந்துதல் பற்றியது.

அவளுடைய காதல் உள்ளம் இடைவிடாது அவனை நினைப்பதால் எப்போதும் அவன் அவள் முன்னே தோன்றி நிற்பதாக உணர்கிறாள்; அவனைவிட்டுப் பிரியாது எஞ்ஞான்றும் இணைந்து இருக்க ஏங்குகிறாள் என்பது கருத்து.

நுண்ணியர் என்றால் என்ன?

நுண்ணியர் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் அளிப்பதில் உரையாசிரியர்கள் வேறுபடுகின்றனர்.
நுண்ணியர் என்பதற்கு மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் நுண்ணறிவை உடையர் என்றனர். காலிங்கர் 'ஈண்டு உருவு சிறியர்' என்ற பொருளில் உரை பகர்ந்தார். பரிமேலழகர் காணப்படாதவர் என்றுபொருள் கூறினார்.
பிற்காலத்தியவர்களில் பெரும்பான்மையர் நுண்ணிய உருவம் அதாவது மிகச் சிறிய உடல் உருவம் கொண்டவராதலால் என் கண்ணிலும் தங்க முடிந்து மற்றவர் கண்களுக்குத் தென்படாமலும் இருக்கிறார் என் காதலர் என்பது கருத்து என்றனர்.
என்னுடைய காதலர் என் கண்ணிலும் உள்ளத்தில் இடம் பெற்றுவிட்டமையால், அவர் உருவம் தோன்றிக்கொண்டேயிருக்கிறது என்னும் உள்ளக் கூட்டுறவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே அவர் 'நுண்ணியர்' என்றும் உரை உள்ளது.
'கண்ணுக்குள் சிறு தூசி விழுந்தாலும் உறுத்தும். ஆனால் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கும் காதலரோ, பருப்பொருள்போல் உறுத்தவே மாட்டாராம். அவ்வளவு நுண்ணியவராம்' என்பது தமிழண்ணல் விளக்கம்.
'கண்ணுக்கு உள்ளே போகாமல் கண்ணுக்கும் இமைக்கும் இடையில் இருந்துகொண்டே நான் கண்ணை இமைக்கும் போதெல்லாம் இமைகள் தம்மீது தாக்காதபடி இருந்துகொண்டிருக்கிற என் காதலர் வெகு நுட்பமான சமர்த்தர்' என்று நுண்ணியர் என்பதற்குச் சமர்த்தர் என்று கருத்துரைத்தார் நாமக்கல் இராமலிங்கம்.

நுண்ணியர் என்பதற்குக் கண்ணுக்குப் புலனாகாத நுண்மை உடையவர் என்ற பொருள் பொருத்தம்.

என் கண்ணிலிருந்தும் உள்ளத்திலிருந்தும் நீங்கார்; நான் இமைத்தேனாயினும் அதனால் வருந்தவும் மாட்டார்; எம் காதலர் நுட்பமானவர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

என் காதலரை என் கண்ணில் சிறை வைத்துள்ளேன் என்று அவள் கூறுவதாக அமைந்த காதற்சிறப்பு உரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

என் கண்ணிலிருந்தும் உள்ளத்திலிருந்தும் நீங்கார். நான் கண்ணை இமைத்தாலும் வருந்தார். என் காதலர் நுட்பமானவர்.