இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1120அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்

(அதிகாரம்:நலம்புனைந்துரைத்தல் குறள் எண்:1120)

பொழிப்பு: அனிச்ச மலரும் அன்னப்பறவையின் இறகும் ஆகிய இவைகள் மாதரின் மெல்லிய அடிகளுக்கு நெருஞ்சிமுள் போன்றவை.

மணக்குடவர் உரை: அனிச்சப்பூவும், அன்னத்தின் தூவியும், மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழத்தோடு ஒக்கும்.
இஃது அவையிற்றினும் மெல்லியது அடியென்று கூறிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: (உடன் போக்கு உரைத்த தோழிக்கு அதனது அருமை கூறி மறுத்தது.) அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் - உலகத்தாரான் மென்மைக்கு எடுக்கப்பட்ட அனிச்சப்பூவும் அன்னப்புள்ளின் சிறகும் ஆகிய இரண்டும்; மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப்பழம் - மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தஞ் செய்யும்.
(முள் வலிதாதலுடைமையின் பழம் என்றான். இத்தன்மைத்தாய அடி 'பாத்திஅன்ன குடுமிக் கூர்ங்கற'களையுடைய (அகநா.களிற்.5)வெஞ்சுரத்தை யாங்ஙனம் கடக்கும்'? என்பது குறிப்பாற் பெறப்பட்டது. செம்பொருளேயன்றிக் குறிப்புப் பொருளும் அடிநலனழியாமையாகலின், இதுவும் இவ்வதிகாரத்ததாயிற்று.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: மென்மையுடைய அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் இறகும் இப்பெண்ணின் காலடிக்கு நெருஞ்சிமுள் போன்று துன்புறுத்தும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.


அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும்:
பதவுரை: அனிச்சமும்-அனிச்ச மலரும்; அன்னத்தின்-அன்னப் பறவையினுடைய; தூவியும்-மென்சிறகும்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அனிச்சப்பூவும், அன்னத்தின் தூவியும்;
பரிப்பெருமாள்: அனிச்சப்பூவும், அன்னத்தின் தூவியும்;
பரிதி: உலகத்தார் மேன்மை கொடுக்கப்பட்ட அனிச்சப் பூவும் அன்னப்புள்ளின் சிறகும் இரண்டும்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் தூவியும் இரண்டும் சால மென்மை உடையவன்றே;
பரிமேலழகர்: (உடன் போக்கு உரைத்த தோழிக்கு அதனது அருமை கூறி மறுத்தது.) உலகத்தாரான் மென்மைக்கு எடுக்கப்பட்ட அனிச்சப்பூவும் அன்னப்புள்ளின் சிறகும் ஆகிய இரண்டும்;

'அனிச்சப்பூவும் அன்னத்தின் சிறகும்' என்று அனைத்து பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் இறகும்', 'அனிச்சப் பூவும் அன்னப்பறவையின் சிறகும்', 'மென்மைக்கு எடுத்துக் காட்டாய் உள்ள அனிச்சப்பூவும்', 'மிகவும் மிருதுவாகிய அனிச்சப் பூவும் அன்னப் பறவையின் சிறுமயிரும்கூட' என்றபடி உரை தந்தனர்.

அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் இறகும் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்:
பதவுரை: மாதர்-பெண்; அடிக்கு-அடிக்கு; நெருஞ்சி-நெருஞ்சி என்னும் முட்செடி; பழம்-பழம்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழத்தோடு ஒக்கும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது அவையிற்றினும் மெல்லியது அடியென்று கூறிற்று.
பரிப்பெருமாள்: இம்மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழத்தோடு ஒக்கும்.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: இஃது அவையிற்றினும் மெல்லியது அடி என்று கூறப்பட்டது. இதனுள் இரவும் பகலும் காணப்பட்ட பொருள்களை உவமமாகக் கூறிய அதனால் இயற்கைப்புணர்ச்சியும் நலம் பாராட்டுதலும், பகற்குறியினும் இரவுக்குறியினும் என்று கொள்ளப்படும்.
பரிதி: இரண்டும் மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம் போல வருத்தம் செய்யும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று அவை தாமும் நம் மாதராள் அடியினது மென்மைக்குச் சில நெருஞ்சிமுள். எனவே அவற்றினை அடியினும் ஆற்றாள் என்பது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தஞ் செய்யும்.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: முன் வலிதாதலுடைமையின் பழம் என்றான். இத்தன்மைத்தாய அடி 'பாத்திஅன்ன குடுமிக் கூர்ங்கற'களையுடைய (அகநா.களிற்.5) வெஞ்சுரத்தை யாங்ஙனம் கடக்கும்'? என்பது குறிப்பாற் பெறப்பட்டது. செம்பொருளேயன்றிக் குறிப்புப் பொருளும் அடிநலனழியாமையாகலின், இதுவும் இவ்வதிகாரத்ததாயிற்று.

'மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தஞ் செய்யும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலியின் அடிக்கு நெருஞ்சி முள்', 'மாதினுடைய பாதத்திற்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தஞ் செய்யும்', 'அன்னப்பறவையின் இறகும் மாதர் (காதலி) அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தம் செய்யும்', '(என் காதலியின் பாதங்களில்) நெருஞ்சி முள்போலக் குத்திவிடக் கூடியவை எண்ணும்படி அவ்வளவு மிருதுவானவை என் காதலியின் பாதங்கள்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

காதலியின் அடிக்கு நெருஞ்சி முள்போல வருத்தம் செய்யும் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலியின் அடி மிகவும் மென்மையானது என்பதை அழுத்தமாக இலக்கிய நடையுடன் காதலன் கூறும் பாடல்.

அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் இறகும் காதலியின் அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தம் செய்யும் என்பது பாடலின் பொருள்.
நெருஞ்சிப் பழத்தின் குணம் என்ன?

தூவி என்பதற்குப் பறவைகளின் கழுத்திலும் அடிவயிற்றிலும் உள்ள மிருதுவான மயிர் என்று பொருள் கூறுவர்.
நெருஞ்சிப்பழம் என்பது முற்றிய நெருஞ்சி முள்ளைக் குறிக்கும்.

காதலியிடம் காணப்பெறும் மென்மைத் தன்மை அவனது உள்ளத்தில் உறைந்து நிற்கிறது. அவளது மேனி முழுவதும் மென்மைதான். இங்கு அவளது அடியின் மென்மையைப் போற்றுகிறான். மிக மெல்லியவையான அனிச்சப்பூ, அன்னத்தின் அடிவயிற்று மென்சிறகு, இவற்றைத் தூவிய பாதையில் நடந்தால் கூட அவை அவளது பாதத்திற்கு நெருஞ்சி முள் போல குத்தித் துன்பம் தரும் என்கிறான் தலைவன்.

மென்மை என்றதும் வள்ளுவரின் நினைவுக்கு முதலில் வருவது அனிச்சப்பூ தான்.
அன்னப்பறவையின் உட்சிறகும் மென்மையானதே. காதல் உணர்ச்சி மிக்க அன்னங்கள் கூடும் புணர்ச்சிக் காலத்தில் அன்னச் சேவல் உதிர்த்த மயிர்கள் மிகவும் மென்மையானது என்று பழம் நூல்கள் பாடுகின்றன:
துணைபுண ரன்னத் தூநிறத் தூவி
இணையணை மேம்படப் பாயணை யிட்டு
(பத்துப்பாட்டு, நெடுநல்வாடை 132-133)
(பொருள்: அச்சேக்கைக்கு மேலாகத் தம்பேட்டைப்புணர்ந்த அன்னச்சேவலின் தூய நிறத்தையுடைய மென்சூட்டு மயிர்கள் அடைத்த மென் திண்டு மெத்தைகள் இரண்டு.)
இணைபட நிவந்த நீல மென் சேக்கையுள்,
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ
(கலித்தொகை - மருதக் கலி 72)
(பொருள்: உயர்ந்த நீலப்பட்டாற்செய்த மெல்லிய படுக்கையிடத்துக்கிடந்த துணையோடேகூடிய அன்னத்தின் (3) தூவியாற் செய்த மெல்லிய அணையைச் சார்ந்திருந்து.)
இத்தூவியை அடைத்துச் செய்யப்பட்ட படுக்கை மெத்தை அணையே மிக மென்மையானது என்று கருதப்பட்டது. எனவே அன்னத்தின் தூவி மென்மைக்கு இன்னுமோர் எடுத்துக்காட்டானது.

இத்தகைய மென்மையான அனிச்சமலரும் அன்னத்தின் தூவியும் கூட தன் காதலியின் உள்ளங்காலில் பட்டால் அவை முள்ளாக உறுத்தி அவளை வருத்தும் என்கிறான் அவன்.

நெருஞ்சிப் பழத்தின் பண்பு என்ன?

நெருஞ்சி என்பது ஒருவகை முள் செடி. அதன் பூ இளங்காயாக மாறும்போது அதன் நுனியில் முள் தோன்றும். ஆயினும் குத்தாது. ஆனால் அது முற்றிய காயாகும்போது முள் கூர்மை பெற்றுக் குத்தி வலி உண்டாக்கும். காய் முற்றினால் கனி என்று பெயர் பெறும். முற்றிய நெருஞ்சிக்காய் நெருஞ்சி முள் என்று சொல்லப்படுகிறது. குறள் மட்டுமே நெருஞ்சியின் முற்றிய காயினை 'நெருஞ்சிப் பழம்' என்கிறது. நெருஞ்சிமுள் வள்ளுவரிடம் நெருஞ்சிப் பழம் ஆகிறது. வள்ளுவர் ஒருவர் மட்டுமே 'நெருஞ்சிப் பழம் தந்துள்ளார் என்பர் ஆய்வாளர்கள்.
நெருஞ்சி முதிர்ந்த நிலையில் நெல்லிக் கனிபோலப் பசுமஞ்சள் நிறங்கொள்ளுமாதலால் அதைக் குறள் 'பழம்' என்கிறது என்று வேறு சிலர் விளக்குவர்.

நெருஞ்சிச் செடியில் உள்ள முட்களைவிட அதன் பழத்தின் மேலுள்ள முட்கள் மிகவும் வலிமை உடையவை; முள்ளுடன் கூடிய நெருஞ்சிப் பழம் மிகவும் வருத்தும் தன்மையது என்பர்.
நெருஞ்சிப் பழமாகிய முள் வலிமையுடைமையால் நெருஞ்சிமுள் என்று கூறாது வேறு வகையால் 'நெருஞ்சிப் பழம்' என்று தலைவன் கூறினான் என்பது பரிமேலழகரது விளக்கம்.

இக்குறளில் வள்ளுவர் பெய்திருக்கும் புதிய சொல் "நெருஞ்சிப் பழம்" என்பது. அதில் நெருஞ்சிமுள் என்று வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடாமல் 'பழம்' எனக் குறித்தது ஏனெனில் 'முள்' என்ற சொல் கூடத் தன் காதலிக்கு வலி தருமென்பதால்தான்; "நெருஞ்சி முள் "என்று சொல்வதும் அவள் அடிகளை நோகடிக்கும் எனக் கருதி "நெருஞ்சிப்பழம்" எனச்சொல்லும் வள்ளுவரின் நெஞ்சம்தான் எவ்வளவு மென்மையானது என்பன நயஉரைகள்.

அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் இறகும் காதலியின் அடிக்கு நெருஞ்சி முள்போல வருத்தம் செய்யும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

மிகவும் மிருதுவான பொருள்களும் காதலியின் உட்பாதம் பட்டால் முள்ளாகத் துன்பம் தருவன என்ற அடி நலம்புனைந்துரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

அனிச்ச மலரும் அன்னத்தின் இறகும் காதலியின் அடி பட்டால் நெருஞ்சி முள் போன்று துன்புறுத்தும்.