இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1118மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி

(அதிகாரம்:நலம்புனைந்துரைத்தல் குறள் எண்:1118)

பொழிப்பு: திங்களே! இம் மாதரின் முகத்தைப்போல் ஒளி வீச உன்னால் முடியுமானால், நீயும் இவள்போல் என் காதலுக்கு உரிமை பெறுவாய்

மணக்குடவர் உரை: மதியே! நீ இம்மாதர் முகம்போல ஒளிவிட வல்லையாயின் நீயும் எம்மாற் காதலிக்கப்படுதி.
வாழி- அசை. இது மறுப்போயினதாய முகமென்று கூறப்பட்டது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) மதி வாழி - மதியே வாழ்வாயாக; மாதர் முகம் போல ஒளி விடவல்லையேல் காதலை - இம்மாதர்முகம் போல யான் மகிழும் வகை ஒளிவீச வல்லையாயின், நீயும் என் காதலையுடையையாதி.
('மறு உடைமையின் அது மாட்டாய்; மாட்டாமையின் என்னால் காதலிக்கவும்படாய்', என்பதாம். 'வாழி' இகழ்ச்சிக் குறிப்பு.)

சி இலக்குவனார் உரை: இம்மாதர்(காதலி) முகம்போல ஒளிவீச்வல்லையேல் என் காதலை உடையை ஆவாய். மதியே வாழ்வாயாக.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல் காதலை வாழி மதி!.


மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்:
பதவுரை: மாதர்-பெண்; முகம்=முகம்; போல்-நிகராக; ஒளிவிட-ஒளிவீச; வல்லையேல்-திறமையுடையாய் என்றால்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இம்மாதர் முகம்போல ஒளிவிட வல்லையாயின்;
பரிப்பெருமாள்: இம்மாதர் முகம்போல ஒளிவிட வல்லையாயின்;
பரிதி: மாதர் முகம்போலத் தேய்தலற்று மறுவற்று விரகப் பார்வை அற்புதப்பார்வை உண்டாகில்;
காலிங்கர்: மற்று இவ்வன்பு உடைய மடந்தைதன் ஒளிதிகழ் முகம்போல நீயும் ஒளிவிட வல்லையாயின்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) இம்மாதர்முகம் போல யான் மகிழும் வகை ஒளிவீச வல்லையாயின்;

'இம்மாதர் முகம்போல ஒளிவீச் வல்லையாயின்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என் காதலி முகம்போல ஒளிவிட முடியின்', 'இப்பெண்ணின் முகம்போல நான் மகிழ நீயும் ஒளிவிட முடியுமானால்', 'இம்மாதினுடைய முகம் போல நீ ஒளி வீச முடியுமானால்', 'நீ பெண்களின் முகத்தைப் போல் பிரகாசிக்க முடியுமானால்' என்றபடி உரை தந்தனர்.

இப்பெண்ணின் முகம்போல் உன்னால் ஒளிவீச் முடியுமானால் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

காதலை வாழி மதி:
பதவுரை: காதலை-காதலையுடையாய்; வாழி -வாழ்வாயாக; மதி-திங்கள்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நீயும் எம்மாற் காதலிக்கப்படுதி மதியே!
மணக்குடவர் குறிப்புரை: வாழி- அசை. இது மறுப்போயினதாய முகமென்று கூறப்பட்டது.
பரிப்பெருமாள்: நீயும் எம்மாற் காதலிக்கப்படுவை மதியே!
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது மறுப்போயிற்றாயின் ஒக்கும் என்று கூறப்பட்டது.
பரிதி: மதியே பிரகாசிப்பாயாக; அன்றி உதயஞ் செய்யவேஎண்டா என்றவாறு.
காலிங்கர்: நீயும் சால அழகியை; மதியே! வாழ்வாயாக என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: நீயும் என் காதலையுடையையாதி வாழ்வாயாக மதியே ;.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'மறு உடைமையின் அது மாட்டாய்; மாட்டாமையின் என்னால் காதலிக்கவும்படாய்', என்பதாம். 'வாழி' இகழ்ச்சிக் குறிப்பு.

நீயும் எம்மால் காதலிக்கப்படுவாய் மதியே என்றபடி மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள், பரிமேலழகர் ஆகிய பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர். பரிதி மதியே பிரகாசிப்பாயாக!; அல்லது காட்சி தரவேண்டாம் என்று கூறினார். காலிங்கர் மதியே! நீயும் அழகி ஆகிவிடுவாய்! வாழ்வாயாக! என்று உரை பகர்ந்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'திங்களே! நீயும் என் காதலுக்கு உரியை', 'என் காதலைப் பெறுவாய் மதியே, வாழ்வாயாக!', 'நீயும் என்னால் விரும்பப்படத்தக்காய் திங்களே! நீ வாழ்வாயாக.', 'நீயும் ஒருவனால் காதலிக்கப்படுவாய். பிறகு நானும் உன்னை வாழ்த்துவேன்.சந்திரனே!' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

நீயும் என்னால் விரும்பப்படுவாய் திங்களே! வாழ்க! என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
என் காதலியின் முகத்தின் ஒளிதிகழ்வுக்குத் திங்கள்கூட இணையில்லை என்று அவன் கூறுவதாக உள்ள பாடல்.

இப்பெண்ணின் முகம்போல் உன்னால் ஒளிவீச் முடியுமானால், காதலை வாழி நிலவே! என்பது பாடலின் பொருள்.
காதலை என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

ஒளிவிட என்ற சொல்லுக்கு ஒளி வீசும் என்பது பொருள்.
வல்லையேல் என்றது திறன் கொண்டிருந்தால் அல்லது ஆற்றலிருந்தால் என்று பொருள்படும்.

நிலவு பொழியும் இரவு வேளை தன் காதலிக்காகக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன். திங்கள்கண் உள்ள மறு போலக் காதலி முகத்தில் களங்கம் உண்டோ? என்று சற்றுமுன் கேட்டான். பின்னர், நிலவைச் சற்று மிகையாகவே பழித்துவிட்டோமோ என்ற குற்றஉணர்வு அவனுள்ளே தோன்றுகிறது. மதியைக் குளிர்ச்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறான். அதனுடன் சிறுது நேரம் விளையாட்டாகப் பேசலாம் என்று உள்ளம் குறுகுறுக்கிறது. 'நிலவே! நீயும் என் காதலியின் முகத்தைப் போல் ஒளிவீச இயலுமானால் நானும் உன்னை விரும்புவேன். வாழ்க!' என்று குறும்பாகத் தன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் விரைவில் மதி முழு ஒளியுடன் திகழ தனது வாழ்த்தையும் கூறுகிறான்.

இக்கூற்றின் மூலம் தன் அன்புக்குரியவள் முகம் திங்களினும் ஒளி மிகுந்தது என்பதைத் தெரிவிக்கிறான்.

'காதலை' என்றால் என்ன?

காதலை என்பதற்கு மணக்குடவர் 'காதலிக்கப்படுதி' என்றும் பரிப்பெருமாள் 'காதலிக்கப்படுவை' என்றும் பரிமேலழகர் 'காதலையுடையையாதி' என்றும் பொருள் கூறினர். இவை அனைத்தும் 'என் காதலை உடையவள் ஆவாய்' என்று விளக்கப்பட்டது.
பரிதி வழக்கமாகக் கருத்துப் பொருளே கூறுபவர். இங்கும் இதற்கு சொற்பொருள் கூறாமல், 'மாதர் முகம் போலத் தேய்தல் அற்று மறு அற்று, விரகப் பார்வைம் அற்புதப் பார்வை உண்டாகி மதியே பிரகாசிப்பாயாக. அன்றி உதயஞ் செய்ய வேண்டா' என்று குறளுரை செய்தார். காலிங்கரும் இச்சொல்லுக்கு நேர் பொருள் கூறாமல் 'நீயும் சால அழகியை' என்று உரை பகன்றார். இவ்விருவரும் காதல் பற்றி ஒன்றும் சொல்லாததால் நிலவுடன் காதல் என்பதை ஏற்கவில்லை என்று தோன்றுகிறது.
இன்றைய ஆசிரியர்களில் பெரும்பான்மையோர் 'காதலை' என்பதற்கு காதலிக்கப்படுவை என்ற் பொருளிலே உரை கூறினர்.
'காதலை என்றதற்கு 'நீயும் என் காதலையுடையையாதி' என்று பொருள் கொள்வது நல்லதல்ல. ஏனெனில் இதுவரையிலும் இந்தக் காதலன் தான் புணர்ந்த பெண்ணினிடத்தில் கொண்டுள்ளதாகச் சொல்லிவந்த காதலுக்கு மாசுண்டாகும்.என்று சொல்லி, (நீயும் ஒருவனால்) காதலிக்கத்தக்க பொருளாவாய்' என்று நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை சொல்கிறார்.

'என் காதலை உடையை ஆவாய்' என்ற பொருள் 'காதலை' என்பதற்குப் பொருத்தமானது.

இப்பெண்ணின் முகம்போல் உன்னால் ஒளிவீச் முடியுமானால், நீயும் என்னால் விரும்பப்படுவாய் திங்களே! வாழ்க! என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

திங்களினும் மேலாக காதலி ஒளிவீசுகிறாள் என்று அவளது முகப் பொலிவின் நலம்புனைந்துரைத்தல் பாடல்

பொழிப்பு

என் காதலி முகம்போல ஒளிவீச முடியுமானால், திங்களே! நீயும் என் காதலைப் பெறுவாய். வாழ்க!