இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1111நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்

(அதிகாரம்:நலம்புனைந்துரைத்தல் குறள் எண்:1111)

பொழிப்பு: அனிச்சப்பூவே! நல்ல மென்மைத்தன்மை பெற்றிருக்கின்றாய்! நீ வாழ்க! யாம் விரும்பும் காதலி உன்னைவிட மெல்லிய தன்மை உடையவள்.

மணக்குடவர் உரை: அனிச்சப்பூவே! நீ நல்ல நீர்மையை யுடையாய்; எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் நின்னினும் மிக நீர்மையாள் காண்.
இஃது உடம்பினது மென்மை கூறிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: (இயற்கைப்புணர்ச்சி இறுதிக்கண் சொல்லியது.) அனிச்சமே வாழி நன்னீரை - அனிச்சப்பூவே, வாழ்வாயாக, மென்மையால் நீ எல்லாப் பூவினும் நல்ல இயற்கையையுடையை; யாம் வீழ்பவள் நின்னினும் மென்னீரள் - அங்ஙனமாயினும் எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் நின்னினும் மெல்லிய இயற்கையை உடையவள்.
(அனிச்சம்: ஆகுபெயர், 'வாழி' என்பது உடன்பாட்டுக் குறிப்பு. இனி 'யானே மெல்லியள்' என்னும் தருக்கினை ஒழிவாயாக என்பதாம். அது பொழுது உற்றறிந்தானாகலின், ஊற்றின் இனிமையையே பாராட்டினான், 'இன்னீரள்' என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர்.)

சி இலக்குவனார் உரை: அனிச்சப்பூவே! நல்ல மென்மைத் தன்மையை உடைய நீ வாழ்வாயாக. எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் உன்னைவிட மென்மையான தன்மையை உடையவள் (என்பதை அறிவாயாக).


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அனிச்சமே வாழி! நன்னீரை! நின்னினும் மென்னீரள் யாம் வீழ்பவள்.


நன்னீரை வாழி அனிச்சமே:
பதவுரை: நல்-நல்ல; நீரை-இயல்பினையுடையாய்; வாழி-வாழ்வாயாக; அனிச்சமே-அனிச்சப்பூவே.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அனிச்சப்பூவே! நீ நல்ல நீர்மையை யுடையாய்;
பரிப்பெருமாள்: அனிச்சப்பூவே! நீ நல்ல நீர்மையாய் உடையாய்;
பரிதி: அனிச்சமே! நீ முகர்ந்து பார்த்தால் கன்றுவை;
காலிங்கர்: கேளாய் அனிச்சமே! நீயும் சால மென்மையை உடையை. அது நன்று;
பரிமேலழகர்: (இயற்கைப்புணர்ச்சி இறுதிக்கண் சொல்லியது.) அனிச்சப்பூவே, வாழ்வாயாக, மென்மையால் நீ எல்லாப் பூவினும் நல்ல இயற்கையையுடையை;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அனிச்சம்: ஆகுபெயர், 'வாழி' என்பது உடன்பாட்டுக் குறிப்பு.

அனிச்சமே என்று விளித்து, நன்னீரை என்றதற்கு மணக்குடவரும் பரிப்பெருமாளும் 'நல்ல நீர்மையுடயாய்' என்றும் பரிதி 'கன்றும் தன்மை' என்றும், காலிங்கர் 'சால மென்மையுடையை' என்றும் பரிமேலழகர் 'மென்மையால் நல்ல இயற்கையுடையாய்' என்றபடியும் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அனிச்சப்பூவே! நற்பன்பு உடையாய் வாழ்க', 'அனிச்ச மலரே, நீ வாழ்க! மென்மையிலே நீ எல்லா மலரினும் நல்லியல்பு உடையாய்', 'அனிச்சப்பூவே! நீ எல்லாப் பூவினும் மென்மையான நல்ல இயல்புடையாய்! நீ வாழ்வாயாக', 'அனிச்ச மலரே! நீ மிகவும் மிருதுவான நல்ல இயல்புடைய மலர்தான்' என்றபடி உரை தந்தனர்.

'அனிச்ச மலரே! நீ நல்ல மென்மைத் தன்மையை உடையை. மிக நன்று' என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நின்னினும் மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள்:
பதவுரை: நின்னினும்-உன்னைக்காட்டிலும்; மென்-மென்மையான; நீரள்-இயல்புடையவள்; யாம்-எம்மால்; வீழ்பவள்-விரும்பப்பட்டவள்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் நின்னினும் மிக நீர்மையாள் காண்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது உடம்பினது மென்மை கூறிற்று.
பரிப்பெருமாள்: எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் நின்னினும் மிக நீர்மையாள் காண்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது உடம்பினது மென்மை கூறிற்று.
பரிதி: உன்னினும் மெல்லிய நாயகி, புணரும்போது மிருதுவாயிருப்பாள் என்றவாறு.
காலிங்கர்: ஆனாலும் நின்னினும் சால அழகிய மென்மையை உடையவள் மற்று யாம் விரும்பப்பட்ட இவள்;
காலிங்கர் கருத்துரை: என்று இங்ஙனம் தானும் உற்றறிபொருள் ஆகலின் உள் மகிழ்ந்து உரைத்தனன் தலைமகன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அங்ஙனமாயினும் எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் நின்னினும் மெல்லிய இயற்கையை உடையவள்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: இனி 'யானே மெல்லியள்' என்னும் தருக்கினை ஒழிவாயாக என்பதாம். அது பொழுது உற்றறிந்தானாகலின், ஊற்றின் இனிமையையே பாராட்டினான், 'இன்னீரள்' என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர்.

'எம்மால் விரும்பப்பட்டவள் உன்னைவிட மென்மையை உடையவள்' என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என் காதலி உன்னைவிட மென்மையள்', 'அப்படி இருந்தாலும் யாம் விரும்புபவள் உன்னைவிட மென்மையான இயல்பு வாய்ந்தவள்', 'யாம் விரும்புகின்றவள் உன்னைப் பார்க்கிலும் மெல்லியல் யுடையவள்', 'ஆனாலும் நான் காதலிக்கும் பெண் உன்னைவிட விருதுவான இயல்பினள்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

'என் காதலி உன்னைவிட மென்மையை உடையவள்' என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
எல்லா மலரினும் மெல்லிய இயல்புடையவள் என் காதலி என்று அவன் கூறும் பாடல்.

'அனிச்ச மலரே! நீ நல்ல மென்மைத் தன்மையை உடையை. மிக நன்று; என் காதலி உன்னைவிட மென்மையை உடையவள்' என்பது பாடலின் பொருள்.
ஏன் அனிச்ச மலர்?

நன்னீரை என்ற தொடர் நல்+நீரைய என்று விரிந்து நல்ல இயல்பு கொண்ட என்று பொருள்படும்.
நின்னினும் என்பது நின்னை விட அதாவது உன்னை விட என்ற பொருள் தரும்.
மென்னீர்ள் என்ற சொற்றொடர் மெல்+நீரள் - மெல்லிய இயல்பு கொண்டவள் என்ற பொருளை உடையது.
வீழ்பவள் என்பதற்கு என்னால் விரும்பப்படும் பெண் என்பது பொருள்.

காதலியைக் கூடிய பின்னர், அவளிடம் பெற்ற ஊறு இன்பத்தை எண்ணி மகிழ்ச்சியில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன். இதுவரையிலும் பெண்களின் தீண்டல் இன்பத்தைக் காணாது வாழ்ந்த தலைவனுக்கு அவளது மென்மை நினைவுக்கு வருதலைத் தடுக்க முடியவில்லை. தன்னுடைய இன்பத்தை வெளியில் யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறான். அருகேயுள்ள அனிச்சமலரை நாடிச் செல்கிறான்; அது கேளாதது போல் இருப்பதால் அதைக் கேட்கச் செய்ய விளித்துக் கூறுகிறான். 'அனிச்ச மலரே! நீ மென்மையாய் இருக்கிறாய். வாழ்த்துக்கள்! என் காதலி உன்னைவிட மென்மை என்று உனக்குத் தெரியுமா?' என்பது போல் பேசுகிறான். இங்கு மென்மை என்பது உடல் மென்மை என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் கூறுவர். உடல் மென்மை என்பது பொதுவாக தோல் மென்மையை உணர்த்துவதாகும். தனது காதலியின் தோல் மென்மையானது என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறான் அவன். மென்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு இனி தன் காதலிதான் என்று உள்ளூர அவன் மகிழ்கின்றான்.
அஃறிணையான அனிச்சம் பூ இவன் சொல்வதைக் கேட்கப் போவது போலவும், சொல்வதைக் கேட்டுப் பதில் சொல்லப் போவது போலவும் தலைவன் பேசுவதை கவிதைநடையில் தருகிறது இப்பாடல்.

எல்லா மலர்களும் மென்மையானவை; ஏன் அனிச்ச மலர் இங்கு குறிப்பீடப்படுகிறது?

குறிஞ்சிப் பாட்டிலும் கலித்தொகையிலும் அனிச்சம் பூ என்ற அளவிலேயே குறிப்பிடப்பட்டது. அதற்கு மென்மைத் தன்மை வழங்கி அந்தப் பூவைச் சிறப்பித்திருக்கிறார் வள்ளுவர்.
அனிச்சம் என்ற ஒரு மலர் இருந்ததா? இன்றும் இருக்கிறதா? அனிச்சப்பூவின் நிறம் என்ன என்பது பற்றியும் அது நீர்ப் பூவா கோட்டுப்பூவா என்பது பற்றியும் உறுதியாக ஒன்றும் அறியக்கூடவில்லை. மேலே சொன்ன நூல்கள் மட்டுமன்றி, பின்வந்த சிந்தாமணியிலும் மற்றைய பக்தி இலக்கியங்களிலும் அனிச்சமலர் பற்றிக் குறிப்புகள் உள்ளன. எனவே அனிச்சம் பூ என்று ஒன்று இருந்ததாகத் தெளிவடையலாம். இப்போது அது வேறு பெயரில் உள்ளதா என்றும் அறிவியல் பிரிவில் எந்தத் தாவரவகையில் சேர்ந்தது என்பதும் தெரியவில்லை. தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் அனிச்சம் எது என்பது பற்றிய ஆய்வு தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
அது மோந்தால் வாடிவிடும்; மிகவும் மென்மை வாய்ந்தது என்ற செய்திகள் மட்டும் நமக்கு உண்டு. அதன் மென்மைத் தன்மையை வள்ளுவர் நன்கு உணர்ந்து அனுபவித்திருக்க வேண்டும். எனவே தான் ‘அனிச்சம்’ பற்றி நான்கு குறள்களில் (90, 1111, 1115, 1120) குறிப்பிடுப்பிட்டுள்ளார்.

பல்வேறு உத்திகளில் பிறந்த இப்பாடல் சொல்லும் பொருளிலும் சொல்லும் முறையிலும் மொழி அமைப்பிலும் சிறந்து விளங்குகிறது. விளியையும் முன்னிலையையும் பயன்படுத்தி மூன்று வாக்கியங்களில் ('அனிச்சமே வாழி!', 'அனிச்சமே நன்னீரை!', 'நின்னினும் மென்னீரள் யாம் வீழ்பவள்') மிகச் சிறப்பாகத் தலைவியின் மென்மையை அனிச்சப்பூவின் மென்மையோடு ஒப்ப வைத்துச் சிறந்த தொடை நயம், செம்மையான கட்டமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டு அருமையாக ஆக்கப்பட்ட பாடல் என்பது விளங்கும் என்பார் ச அகத்தியலிங்கம்

அனிச்ச மலரே! நீ நல்ல மென்மைத் தன்மையை உடையை. மிக நன்று; என் காதலி உன்னைவிட மென்மையை உடையவள் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பூவைவிட மென்மையானது என்று காதலியின் மேனியின் நலம்புனைந்துரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

அனிச்ச மலரே! மெல்லியல்பு உடையாய்! போற்றுகிறேன்; ஆனால் என் காதலி உன்னைவிட மென்மையானவள்.