இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1110அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு

(அதிகாரம்:புணர்ச்சி மகிழ்தல் குறள் எண்:1110)

பொழிப்பு: செந்நிற அணிகலன்களை அணிந்த இவளிடம் பொருந்துந்தோறும் காதல் உணர்தல், நூற்பொருள்களை அறிய அறிய அறியாமை கண்டாற் போன்றது.

மணக்குடவர் உரை: யாதானும் ஒன்றை அறியுந்தோறும் அறியாமை தோன்றினாற்போலும், இச்சேயிழைமாட்டுப் புணர்ச்சியும் புணருந்தோறும் அமையாமை.
காமப்புணர்ச்சியாயிற்று. இஃது அமையாமையின் கூற்று.

பரிமேலழகர் உரை: (புணர்ந்து உடன் போகின்றான் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) அறிதோறு அறியாமை கண்டற்று - நூல்களானும் நுண்ணுணர்வானும் பொருள்களை அறிய முன்னை அறியாமை கண்டாற்போலக் காணப்படாநின்றது; சேயிழைமாட்டுச் செறிதோறும் காமம் - சிவந்த இழையினையுடையாளை இடைவிடாது செறியச்செறிய இவள்மாட்டுக் காதல்.
(களவொழுக்கத்திற் பல இடையீடுகளான் எய்தப்பெறாது அவாவுற்றான், இதுபொழுது நிரந்தரமாக எய்தப் பெற்றமையின், 'செறிதோறும்'என்றார். அறிவிற்கு எல்லை இன்மையான், மேன்மேல் அறியஅறிய முன்னையறிவு அறியாமையாய் முடியுமாறு போலச் செறிவிற்கு எல்லையின்றி, மேன்மேற் செறியச் செறிய முன்னைச் செறிவு செறியாமையாய் முடியாநின்றது எனத்தன் ஆராமை கூறியவாறு. இப்புணர்ச்சி மகிழ்தல் தலைமகட்கும் உண்டேனும் அவள்மாட்டுக் குறிப்பான் நிகழ்வதல்லது கூற்றான் நிகழாமை அறிக.)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: நூல்களை நுணுக்க ஆராய்ந்து அறியுந்தோறும் முன் அறிந்த தமது அறியாமையைக் காண்டல்போல, அழகிய அணி அணிந்த இவளைச் சேருந்தோறும் இவள் பாலுள்ள காதல் மேன்மேலும் மிகுந்து இன்பம் தருகின்றது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் சேயிழை மாட்டு செறிதோறும் காமம்.


அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால்:
பதவுரை: அறிதோறு-அறியும்போதெல்லம் (அறிய அறிய); அறியாமை-தெரியாதிருத்தல்; கண்டற்றால்-உணர்ந்தாற் போலும்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: யாதானும் ஒன்றை அறியுந்தோறும் அறியாமை தோன்றினாற்போலும்;
பரிப்பெருமாள்: யாதானும் ஒன்றை அறியுந்தோறும் அறியாமை தோன்றினாற்போலும்;
பரிதி: நூல்களாலும் நுண்ணுணர்வானும் பொருள்களை அறிய அறிய முன் அறியாமை கண்டாற் போலக் காணப்படாநின்றது;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! யாம் பலவகைப்பட்ட நூல்களையும் கற்று அவற்றின் கருத்து அறியுந்தோறும் அறியுந்தோறும் மற்றது ஒழிந்த நன்னூலும் அவ்வாறு கற்று இனிது அறியப்பெறாமை யாகிய விரும்புதலை நெஞ்சில் கண்டு செல்கின்ற அதுவே போலும் (போல);
பரிமேலழகர்: (புணர்ந்து உடன் போகின்றான் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) நூல்களானும் நுண்ணுணர்வானும் பொருள்களை அறிய முன்னை அறியாமை கண்டாற்போலக் காணப்படாநின்றது;

'ஒன்றை அறியுந்தோறும் முன் அறியாமை கண்டாற் போல' என்று பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அறிய அறிய அறியாமையை அறிவது போலும்', 'ஒரு பொருளை அறிய அறிய அறியாமை புலப்படுவது போல', 'அறியும்தோறும் தமது அறியாமை வெளிப்படுவது போன்ற தன்மையை ஒக்கும்', 'கல்வி அறிவு பெறப்பெற முன்பே அறிந்தனவெல்லாம் அறியாமையாக எண்ணப்படுவது போல' என்றபடி உரை கூறுவர்.

அறியும்தோறும் அறியாமை புலப்படுவது போல என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

காமம் செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு:
பதவுரை: காமம்-காதல்; செறிதோறும்-புணரும்போதெல்லாம் (புணரப் புணர); சே-சிறந்த/சிவந்த; இழை-அணிகலம்; மாட்டு-இடத்தில்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இச்சேயிழைமாட்டுப் புணர்ச்சியும் புணருந்தோறும் அமையாமை.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: காமப்புணர்ச்சியாயிற்று. இஃது அமையாமையின் கூற்று.
பரிப்பெருமாள்: இச்சேயிழைமாட்டுப் புணர்ச்சியும் புணருந்தோறும் அமையாமை.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: காமப்புணர்ச்சியாயிற்று. இஃது அமைவின்மை கூறியது.
பரிதி: சிவந்த விழியினை ('இழையினை' என்றிருக்கலாம்) உடையாளை இடைவிடாது செறியச் செறிய இவள் மாட்டுக் காதல் என்றவாறு.
பரிதி குறிப்புரை: புணர்ந்து உடன் போகின்றான் தன்னுள் சொல்லியது.
காலிங்கர்: இந்தச் சேயிழையாளை யாம் செறியுந்தோறும் இவள் திறத்து நமது உள்ளம் செல்கின்ற காமச்சுவையும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: சிவந்த இழையினையுடையாளை இடைவிடாது செறியச்செறிய இவள்மாட்டுக் காதல்.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: (களவொழுக்கத்திற் பல இடையீடுகளான் எய்தப்பெறாது அவாவுற்றான், இதுபொழுது நிரந்தரமாக எய்தப் பெற்றமையின், 'செறிதோறும்'என்றார். அறிவிற்கு எல்லை இன்மையான், மேன்மேல் அறியஅறிய முன்னையறிவு அறியாமையாய் முடியுமாறு போலச் செறிவிற்கு எல்லையின்றி, மேன்மேற் செறியச் செறிய முன்னைச் செறிவு செறியாமையாய் முடியாநின்றது எனத்தன் ஆராமை கூறியவாறு. இப்புணர்ச்சி மகிழ்தல் தலைமகட்கும் உண்டேனும் அவள்மாட்டுக் குறிப்பான் நிகழ்வதல்லது கூற்றான் நிகழாமை அறிக.

'இச்சேயிழைமாட்டுப் புணருந்தோறும் இவள் மாட்டுக் காதல்' என்று இத்தொடர்க்கு பழைய ஆசிரியர்கள் உரை வழங்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நகையுடையாளைக் கூடுந்தோறும் காமவுணர்ச்சி', 'சிறந்த அணிகலன் உடையவளை முயங்க முயங்க இன்பக்குறை புலப்படும்', 'சிறந்த அணிகலன்களை உடையாள் மாட்டு இடைவிடாது நெருங்க நெருங்க உண்டாகும் காதல்', 'இவ்விளையாள் தரும் இன்பமும் கூடுந்தோறும் கூடுந்தோறும் புதுப்புதுச் சுவையுடையதாகிறது' என்றவாறு உரை கூறினர்.

சிறந்த அணிகலன் உடையவளைக் கூடுந்தோறும் புதுப்புதுச் சுவையுடையதாகிறது என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
இதுநாள்வரை இவ்வின்பம் அறியவில்லையே; இன்னும் எத்தனை எத்தனை இன்பம் உள்ளதோ என்று காதலன் அவளுடன் ஒவ்வொருமுறை உறவாடும்போதும் எண்ணுகிறான் என்பதைச் சொல்லும் பாடல்.

ஒரு பொருளை அறிய அறிய கற்பவன் அறியாமை புலப்படுவது போல சிறந்த அணிகலன் உடையவளைக் கூடுந்தோறும் புதுப்புதுச் சுவையுடையதாகிறது என்பது பாடலின் பொருள்.
காமத்தில் அறியாமை குறிப்பது என்ன?

செறி என்ற சொல் கலத்தல், சேருதல், பொருந்துதல், இறுக்குதல், திணித்தல் எனப் பல பொருள் தரும். இங்கு புணர்ச்சியையே குறிக்கிறது. செறிதோறும் என்பதற்கு ஒவ்வொருமுறை சேரும்போதும் என்று பொருள்.
சேயிழை என்றதற்கு சிவந்த அணிகலன், சிறந்த அணிகலன், செம்மையான அணிகலன், அழகிய அணிகலன், நல்ல அணிகலன் என்று உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறியுள்ளனர். சிறந்த அணிகலன் என்பது பொருத்தம். சேயிழை என்பது சிறந்த அணிகலன் அணிந்தவள் என்று இங்கு பொருள் கொள்ள்ப்படும்.

சொல்லாட்சி தவிர நுட்பச் செறிவும் சீரிய பொருண்மையும் கொண்ட பாடல் இது. அறிஞர்களுக்குப் பிடித்தமான குறளாக விளங்குகிறது. காமத்துப் பாலில் இடம் பெற்றிருந்தாலும் இதிலுள்ள அறிவுடைமைக் கருத்தையே இவர்கள் மிகையாகப் பேசினர். கல்வி, கல்லாமை, கேள்வி, அறிவுடைமை என்ற நான்கு அதிகாரங்களில் கல்வி/அறிவு பற்றிப் பாடிய வள்ளுவர் அவை போதா என்றெண்ணி 41-ஆவதான பாடலாக இதைப் படைத்தார் என்பர் இவர்கள்.
'பயிற்சிப் பயனாக அமைந்தது இக்குறள்; அறியுந்தோறும் அறிய வேண்டுவன இன்னும் பலவுள எனக் கற்பவர் அறிவுப் பேற்றுக்கு எல்லையின்மை காண்பார் என்பது இக்குறள் நுதல் பொருள்' என்றும்
'அறியாமையிலிருந்து அறிவை நோக்கியும், அரைகுறை அறிவிலிருந்து நிறைவான அறிவை நோக்கியும், சரியற்ற அறிவிலிருந்து சரியான அறிவை நோக்கியும், செல்லக்கூடிய சிந்தனையின் இயக்கமே அறிவு. பழைய கொள்கைகளையும் முடிவுகளையும் நீக்கி, புதியனவற்றைப் புகுத்தி முழுமையற்றவைகளை முழுவையானாவைகளாக ஆக்கி மெய்ம்மையின் புதிய பகுதிகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே அறிவு முன்னேறிச் செல்கிறது' என்றும் இவர்கள் இப்பாடல் பற்றி விளக்குவர்.
இதைக் காமத்துப்பால் கருத்தாகப் புரிந்து கொள்ள 'காதலின்பம் பின் இல்லற வாழ்வில் புதுப்புதுக் கடமைகளை அவர்களுக்கு உணர்த்தப் போகின்றது. இளையராய் மற்றவர் பொறுப்பில் வாழ்ந்த அவர்கள் இருவரும் தனியாய் இல்லறம் ஏற்கும்போது எத்தனையோ புதுப்புது உண்மைகளை அறிய வேண்டியிருக்கும். புதிது புதியதாகப் பலப்பல உண்மைகளை அறிய, அவர்தம் அறியாமையை அவர்களே எண்ணி வியக்க வேண்டியுள்ளது. காமத்தோடு அந்தக் காட்சியும் தலைவனுக்குப் புலனாகிறது. பெரிதாகிய காமம் இந்தப் பேருண்மையையும் அவனுக்கு உணர்த்துகிறது' என்றும்
'தலைவியோடு தொடங்கும் இல்லறம் தலைமகனுக்குப் பலப்பலப் புதிய வாழ்க்கை அனுபவங்களை, புதுக் கூறுகளைக் காட்டும் என்பது புலனாகும். திருமணத்திற்குப் பின் தலைவன் வாழ்க்கைக் கல்வி பெற்று நிறைமாந்தனாக மலர்கிறான். ஆகவே,இல்வாழ்க்கை இன்பத்தை மட்டுமன்றி அறிவின்பத்தையும் நல்க வல்லது என்பதனைக் குறிப்பிற் காட்டுவது இக்குறள் நோக்கமாகும்' என்றும்
விரிவுரை கூறுவர்.

காமத்தில் அறியாமை குறிப்பது என்ன?

'அறிதோறு அறியாமை' என்பது கருத்துக்கு இனிய ஒரு அழகான சொற்றொடர்.
அறிவிற்கு எல்லை இல்லை. கற்றது கைம்மண் அளவு; கல்லாதது உலகளவு. புதுப் பொருட்களை அறிய அறிய முன்னரே இவற்றை அறியவில்லையே என்ற இரங்கல் உணர்வு ஏற்படும். இக்கருத்துக்களைக் காமப்புணர்சிக்குப் பொருந்துகிறார் வள்ளுவர். காதலர் ஒவ்வொருமுறை சேரும்பொழுது புதுப் புது இன்பம காண்கின்றனர் என்கிறது இக்குறள்.
காதலர் காணும் புணர்ச்சி இன்பத்திற்கும் எல்லையில்லை. காதலில் ஈடுபட ஈடுபட மேலும் மேலும் ஆசை மிகுதிப்பட்டுக் கொண்டே செல்கிறது. நிறைவின்மை இல்லை. புணரும் ஒவ்வொரு முறையும் முன் அனுபவிக்காத இன்பம் போலவே இருக்கிறது. இதுவரை அறியாதவற்றைப் புதிதுபுதிதாக அறிவதுபோல் இருக்கிறது. காதலர் கூட்டம், அனுபவிக்குந்தோறும் புதிய புதிய உணர்ச்சிகளைத் தந்து தெவிட்டாத இன்பத்தைக் கொடுக்கிறது. காதலர் பழக்கம் வளர வளர புதிது புதிதாக நலம் சிறந்து விளங்குவதால் ஒருவர்க்கொருவர் இன்பஞ்சுரக்கும் புதையல் ஆகி அவர்களது காதல் சிறப்பு வெளிப்படுகின்றது.

காமத்தில் அறியாமை என்பது முன் அறியாத இன்பம் ஆகும்.

அறியும்தோறும் அறியாமை புலப்படுவது போல சிறந்த அணிகலன் உடையவளைக் கூடுந்தோறும் புதுப்புதுச் சுவையுடையதாகிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.

குறளைப் படிக்கப் படிக்க புதிய கருத்துகள் தோன்றி, நமது அறியாமையை நாம் காண்பதுடன், புதிய கருத்தில் புது இன்பம் பெறுகிறோம் என்பதும் உண்மை அல்லவா?.

.

அதிகார இயைபு

நாள்தோறும் காதலர்கள் புதிய இன்பம் காண்பர் என்னும் புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரத்துப் பாடல்.

பொழிப்பு

அறிய அறிய அறியாமை புலப்படுவது போலச் சிறந்த அணிகலன் உடையவளைப் கூடுந்தோறும் காமஇன்பம் புதிது புதிதாக உள்ளது.