இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1109ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
கூடியார் பெற்ற பயன்

(அதிகாரம்:புணர்ச்சி மகிழ்தல் குறள் எண்:1109)

பொழிப்பு: ஊடுதல், ஊடலை உணர்ந்து விடுதல், அதன்பின் கூடுதல் ஆகிய இவை காதல் வாழ்வு நிறைவேறப்பெற்றவர் பெற்ற பயன்களாகும்.

மணக்குடவர் உரை: ஊடுதலும் ஊடல் தீர்தலும், பின்னைப் புணர்தலுமென்னுமிவை அன்பினாற் கூடினார் பெற்ற பயன்.
காமம் - அன்பு. புணர்தலெனினும் பேணுதலெனினும் ஒக்கும். ஊடற் குறிப்பு தோன்றநின்ற தலைமகளை ஊடல் தீர்த்துப் புணர்ந்த தலைமகன் அதனால் வந்த மகிழ்ச்சி கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (கரத்தல் வேண்டாமையின், இடையறிவு இல்லாத கூட்டமே இன்பப் பயனுடைத்து என வரைவு கடாவியாட்குச் சொல்லியது.) ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை - புணர்ச்சி இனிதாதற் பொருட்டு வேண்டுவதாய ஊடலும், அதனை அளவறிந்து நீங்குதலும், அதன்பின் நிகழ்வதாய அப்புணர்ச்சிதானும் என இவை அன்றே; காமம் கூடியார் பெற்ற பயன் - வரைந்து கொண்டு காமத்தை இடைவிடாது எய்தியவர் பெற்ற பயன்கள்?
('ஆடவர்க்குப் பிரிவு என்பது ஒன்று உளதாதல் மேலும், அதுதான் பரத்தையர் மாட்டாதலும், அதனையறிந்து மகளிர் ஊடி நிற்றலும், அவவூடலைத் தவறு செய்தவர் தாமே தம் தவறின்மை கூறி நீக்கலும், பின்னும் அவ்விருவரும் ஒத்த அன்பினரய்க் கூடலுமன்றே முன்வரைந்தெய்தினார் பெற்ற பயன். அப்பயன் இருதலைப் புள்ளின் ஓருயிராய் உழுவலன்புடைய எமக்கு வேண்டா', என அவ்வரைந் தெய்தலை இகழ்ந்து கூறியவாறு.)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: சேர்க்கை இனியதாகும் பொருட்டு ஊடுதலும் அதனை அளவறிந்து நீங்குதலும் பின்னர்க் கூடுதலும் காதலால் பிணிக்கப்பட்டவர்கள் பெற்ற பயன்களாம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் கூடியார் பெற்ற பயன். .


ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை:
பதவுரை: ஊடல்-பிணங்குதல்; உணர்தல்-ஊடல் நீங்கல்; புணர்தல்-கூடல்; இவை-இப்பொருள்கள்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஊடுதலும் ஊடல் தீர்தலும், பின்னைப் புணர்தலுமென்னுமிவை;
பரிப்பெருமாள்: ஊடுதலும் ஊடல் தீர்தலும், பின்னைப் புணர்தலும் எனஇவை;
பரிதி: ஊடலும் ஊடிக்கூடவேண்டும் என்று நினைத்தலும், புணர்தலும்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! இன்னமும் கேளாய்; இவ்வளவு அன்றிப் பலவுள. அவை யாவை எனில் ஊடி இன்புறுதலும், அவ்வூடல் தீர்த்தற்குப் பணிதலும், பணிந்து பணிமொழி கூறி இன்புறுதலும், ஊடல் தீர்ந்தவிடத்துச் செறியக் கலந்து இன்புறுதலும் என்னும் இவை எல்லாம்;
பரிமேலழகர்: (கரத்தல் வேண்டாமையின், இடையறிவு இல்லாத கூட்டமே இன்பப் பயனுடைத்து என வரைவு கடாவியாட்குச் சொல்லியது.) புணர்ச்சி இனிதாதற் பொருட்டு வேண்டுவதாய ஊடலும், அதனை அளவறிந்து நீங்குதலும், அதன்பின் நிகழ்வதாய அப்புணர்ச்சிதானும் என இவை அன்றே;

'ஊடலும், ஊடல் நீங்குதலும், பின்னர்ப் புணர்தலும் எனஇவை' என்று பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை சொல்வர். உணர்தல் என்பதற்கு மற்றவர்கள் ஊடல் தீர்தல் என்று பொருள் கூற பரிதி ஊடிக்கூடவேண்டும் என்று நினைத்தல் என்கிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பிணங்குதல் தெளிதல் சேருதல் இவை', 'ஊடல், ஊடல் காரணத்தை அறிந்து தெளிதல், கூடல் என்னும் இவை', 'ஊடலும் ஊடல் காரணத்தை அறிதலும், கூடலும் ஆய இவைகள்', 'சிறு கோபங்கொள்ளுதலும், அந்தக் கோபத்தைத் தணித்து உணர்ந்துவிடுவதும் பின்னர்க் கூடுவதும்' என்றபடி பொருள் கூறினர்.

ஊடுதலும், ஊடல் நீங்குதலும், பின்னர்ப் புணர்தலும் எனஇவை என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

காமம் கூடியார் பெற்ற பயன்:
பதவுரை: காமம்-காதல்; கூடியார்-எய்தியவர்; பெற்ற-அடைந்த; பயன்-நன்மை,விளைவு.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அன்பினாற் கூடினார் பெற்ற பயன்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: காமம் - அன்பு. புணர்தலெனினும் பேணுதலெனினும் ஒக்கும். ஊடற் குறிப்பு தோன்றநின்ற தலைமகளை ஊடல் தீர்த்துப் புணர்ந்த தலைமகன் அதனால் வந்த மகிழ்ச்சி கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: அன்பினாற் கூடினார் பெற்ற பயன்.
பரிப்பெருமாள் விரிவுரை: காமம்-அன்பு. ஊடற்குறிப்புத் தோற்றநின்ற தலைமகளை ஊடல் தீர்த்துப் புணர்ந்த தலைமகன் அதனால் வந்த மகிழ்ச்சி கூறியது. காமம் கூடினார் பெற்ற பயன் என்றான். முன்பு, இவை கண்டு அறியாமையால். இவையெல்லாம் தலைமகன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லினவும் தலைமகளே கேட்பது பயனாகச் சொல்லினவும் என்று கொள்ளப்படும். இவற்றுள் நீங்கின் தெறூஉம் என்பது முதலாகக் கூறியது என்னையோ எனின், முதலாகக் கூறிய குறள் நான்கும் நலம் புனைந்துரைத்தலின் பின்னும், காதற் சிறப்புரைத்தலின் பின்னும், நாணுத்துறவுரைத்தலின் பின்னும் கூறற்பாலது. ஈண்டுக் கூறியது களவுக் காலத்துக் கூடும் கூட்டம் எல்லாம் அருமையுடைத்து ஆதலானும் ஆண்டுத் தனி ஓரதிகாரம் கூறவேண்டுதலானும், அது கூறுங்காலும் புணர்ச்சி மகிழ்தல் என்று கூறவேண்டுதலானும் ஈண்டுச் சேரக் கூறப்பட்டன. ஆயின், இக்கூட்டங்கட்கு நிமித்தமாகிய நலம்புனைந்துரைத்தல் முதலாகிய அதிகாரங்களை அருமையிற்கூடல் என்று கூறவேண்டும் பிற எனின் ஒக்கும். அவை எல்லாம் புணர்ந்த பின்பு நிகழ்தலானும் பாங்கற் கூட்டமும் தோழியிற் கூட்டமும் இயற்கைப் புணர்ச்சியோடு ஒத்த இயல்பிற்று அன்மையானும். அவைதாம் பெரும்பான்மையும் பிரிந்து கூடுதலானும், கூறப்படா என்க. இதனுள் ஆலிங்கனம் முதலாயின கூறாது பசுக்களைப் போலப் புணர்ச்சி மாத்திரமே கூறிவிட்டது என்னை எனின், 'கண்டு கேட்டு' (1101) என்றார் ஆகலின் அவையெல்லாம் இதனானே சொன்னார் என்று கொள்ளப்படும். இது காமப்பகுதி அன்றே! இதனை வடநூல் ஆசிரியர் விரித்துக் கூறியதெல்லாம் அளவும், காலமும், வேகமும் ஒவ்வாதாரை ஒப்பிக்கும் நெறியும், கைக்கிளை, பெருந்திணைப்பாற்பட்ட கன்னியரைக் கூடுந் திறனும் கணிகையர் சீலமும் கூறினார். ஈண்டு உழுவலன்பினாற் கூடுகின்ற நற்கூட்டம் ஆதலின் இவையெல்லாம் விதியினாலே ஒக்க அமைந்து கிடக்கும் ஆதலான் கூறாராயினர் என்க.
பரிதி: காம மகிழ்வார் பெற்ற பயன் என்றவாறு.
காலிங்கர்: காம இன்பம் கலவியைக் கலந்தார் பெற்ற பெரும்பயன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: வரைந்து கொண்டு காமத்தை இடைவிடாது எய்தியவர் பெற்ற பயன்கள்?
பரிமேலழகர் விரிவுரை: 'ஆடவர்க்குப் பிரிவு என்பது ஒன்று உளதாதல் மேலும், அதுதான் பரத்தையர் மாட்டாதலும், அதனையறிந்து மகளிர் ஊடி நிற்றலும், அவவூடலைத் தவறு செய்தவர் தாமே தம் தவறின்மை கூறி நீக்கலும், பின்னும் அவ்விருவரும் ஒத்த அன்பினரய்க் கூடலுமன்றே முன்வரைந்தெய்தினார் பெற்ற பயன். அப்பயன் இருதலைப் புள்ளின் ஓருயிராய் உழுவலன்புடைய எமக்கு வேண்டா', என அவ்வரைந் தெய்தலை இகழ்ந்து கூறியவாறு.

காம இன்பம் அடைந்தவர் பயன்கள் என்று பழைய ஆசிரியர்கள் உரை கூறுவர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இன்பக் கூட்டுறவினர் பெற்ற பயன்கள்', 'பேரன்பு செய்து இன்புற்ற காதலர்கள் எய்திய பயன்களாம்', 'இன்பத்தை இடைவிடாது அடைபவர் அடையும் பயன்களாம்', 'காதல் வாழ்வு நிறைவேறப்பட்ட இருவர் அனுபவிக்கும் இன்பப் பயனாகும்' என்றவாறு உரை பகர்வர்.

அன்பினாற் கூடினார் பெற்ற பயன்கள் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
புணர்ச்சி இன்பத்துக்கு முன் காமம் கனிந்த வரலாறு கூறும் பாடல்.

ஊடலும், ஊடல் நீங்கலும், புணர்தலும் அன்பு வாழ்வு கொண்டோர் பெற்ற பயன்கள் என்பது பாடலின் கருத்து.
ஊடல், உணர்தல், கூடல் பயன்கள் என்றால் எவ்விதம்?

காமம் கூடியார் என்ற சொற்றொடர்க்கு 'அன்பினாற் கூடினார்' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் பொருள் கொண்டனர். 'காம மகிழ்வார்' என்பது பரிதியின் உரை. காலிங்கர் 'காம இன்பம் கலவியைக் கலந்தார்' என்கிறார். பரிமேலழகர் 'வரைந்து கொண்டு காமத்தை இடைவிடாது எய்தியவர்' அதாவது 'மணஞ்செய்து கொண்டு காமத்தை இடைவிடாது எய்தியவர்' என்று பொருள்பட உரை வரைந்தார்.
பரிமேலழகர் உரை பரிப்பெருமாள் கருத்தைத் தழுவி அமைந்ததாக உள்ளது. ஊடலும் உணர்தலும் கற்பு வாழக்கைக்கே உரியது என்றும் ஊடல் பரத்தையர் நிமித்தம் பிரிந்த தலைமகன் கண்ணே நிகழும் என்றும் இரு உரையாசிரியர்களும் கருதி இருக்கின்றனர் என்று தோன்றுகிறது. களவு அதிகாரத்தில் அமைந்த பாடலை விளக்குவதற்காக 'இவை' மணவாழ்க்கை நடத்துவர்களுக்கு உரியன என்ற பொருளில், 'யாம் ஒத்த அன்பினர்; ஊடல், உணர்தல் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை' என்று தலைமகன் கூறுவதாக வருவித்து பரிமேலழகர் உரை செய்கிறார்.
வள்ளுவர் பரத்தையர் பற்றிக் குறளில் எங்கும் பேசவில்லை.மேலும் களவுக் காதல் கொண்டோர் ஊடாடுவதற்கு எந்தத் தடையும் இல்லை. இப்பாடல் களவு அதிகாரத்தில் அமைந்தது ஊடல் தொடர்பில் எந்த மாறுபாட்டையும் உண்டாக்காது. பரிமேலழகர் காமம் கூடியார் என்ற சொற்றொடர்க்குக் கொண்ட பொருள் பொருந்தாது. மணக்குடவர் கூறும் அன்பினாற் கூடினார் என்பதே சிறந்தது.

ஊடல், உணர்தல், புணர்தல் இவற்றை ஏன் பயன்கள் என்கிறது குறள்?

பயன் என்ற சொல் நன்மை என்ற பொருள் தரும்.
இரு மனங்கள் ஒன்றுபடுவதே காதல் வாழ்க்கை. சில வேளைகளில் சில காரணங்களால் மனங்கள் வேறுபடுவது உண்டு. ஊடல் என்பது காதலரிடை உண்டாகும் நுண்ணிய உணர்வுகளுடன் கூடிய சிறு பிணக்கு அல்லது சண்டையாகும். பொய்க்காரணங்களுக்காவும் ஊடல் கொள்வர். பிணக்கு கொண்ட இருவரிடை சினம் இல்லை, வெறுப்பு இல்லை. எனினும் இதை மிகவும் கருத்துடன் கையாளவேண்டும். இதன் அளவு உணவுக்கு உப்பு அமைந்தாற் போன்று இரூக்கவேண்டும் என்று குறள் மற்றோரிடத்தில் சொல்லும். பிணக்கம் தெளிதல் உணர்தல் எனப்படும். உணர்தல் உண்டாகா விட்டால் இன்பத்துக்கு ஊறு விளையும். ஊடலும் தெளிதலும் ஊடாடியவர்களுக்கு மனநலமாய்ப் புணர்தலில் முடியும். 'ஊடுதல்-ஊடாட்டம்-இருமன இடையாட்டம்-ஒருயிராய் முற்றிப் பழுக்கும் காட்சி-களிப்பு-இன்பம். இந்த வரலாறே காமத்துப்பால். ஊடல்,உணர்தல், புணர்தல் என்ற மூன்றும் ஊடலில் விளக்கமாக அமைவது தெளிவு' என்பார் தெ பொ மீ. ஊடலிலும் உணர்தலிலும் காதலர்கள் அனுபவம் பெறுகின்றனர். இது அறிந்த பயனாகும். புணர்தல் தரும் மகிழ்ச்சி இன்பப் பயனாகும். இவ்விதம் அனுபவமும் இன்பமும் பயன்களாகப் பெறுவர் காதல் கூடியவர்கள்.

இக்குறள் களவுக் காதல் கூறும் பகுதியில் வருகிறது. களவுக் காதலில் ஊடலும் உணர்தலும் எங்கே பொருந்துகின்றன என்ற ஐயம் பழைய ஆசிரியர்களில் பரிப்பெருமாளும் பரிமேலழகரும் கொண்டனர் போல் தெரிகிறது.
ஊடுதலைக் காமத்துப்பாலின் இறுதிப் பகுதியில் மிக நுணுக்கமாகப் பாடியுள்ளார் வள்ளுவர். புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரத் திரட்டுப் பொருளைக் கூறும் வகையில் இங்கு ஊடலைக் குறிக்கிறார்.
ஊடல், உணர்தல், புணர்தல் என்ற நிலைகள் களவுக் காதலில் ஈடுபடுவோர், கற்புவாழ்க்கை மேற்கொண்டோர் இருவருக்கும் பொருந்தும். புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரம் முன்பின் அறியாத பெண்ணோடு ஒரு புரியாத அச்சம் தோன்ற உவகை பெறக் கூடுதல் என்னும் அருமையிற்கூடல் (அறியாது கூடுதல்) பற்றியது என்ற தவறான புரிதலால் ஊடல் எப்படி களவுப் பகுதியில் வந்தது என்று கேள்வி எழுப்புகின்றனர். ஊடல் நிகழ்வு பற்றிக் குறிப்பாக இவ்வதிகாரத்தில் சொல்லப்படவில்லை என்பதாலேயே களவுக் காதலரிடை ஊடல் உண்டாகவில்லை என்று கொள்ளமுடியுமா? எப்படிக் குறிப்பறிதல் அதிகாரத்தில் உரையாசிரியர்கள் தொடக்கத்தில் இருந்து காதலரிடை புணர்ச்சி ஒன்றே அவர்கள் நோக்கு என்பதுபோல உரை செய்து காதல் மலரும் நயம் அதிகாரம் முழுக்க கிடப்பதைக் கூறத் தவறினார்களோ அது போலவே இவ்வதிகாரத்திலும் அவர்கள் விலங்குப் புணர்ச்சி அதாவது அன்புப் பரிமாற்றம் இல்லாத கூடுதல் கொண்டது போல் உரை செய்தனர். வள்ளுவர் கருத்துப்படி களவுக் காதல் என்பது மற்றவர்கள் அறியாமல் காதலர்கள் சந்திப்பது, உரையாடுவது, ஒருவரையொருவர் நன்கு அறிந்து கொள்வது, உள்ளங்கள் ஒன்றுபடுவது, புணர்வது என்பனவற்றைக் குறிப்பது. அவர்களிடை புணர்தல் மட்டுமல்ல ஊடலும் உணர்தலும் நிகழ்ந்தன என்பதைப் புரிந்து கொண்டால் அதிகார நோக்கம் தெளிவுபடும்.

ஊடுதலும், ஊடல் நீங்குதலும், பின்னர்ப் புணர்தலும் எனஇவை அன்பினாற் கூடினார் பெற்ற பயன்கள் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதல் வாழ்வு கொண்டோர் பெற்ற பெரும்பேறுகளைக் கூறும் புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரப் பாடல்.

பொழிப்பு

ஊடல், ஊடல் காரணத்தை அறிந்து தெளிதல், கூடல் என்னும் இவை காதல் நிறைவுபெற்றவர்கள் எய்திய பயன்களாம்.