இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1108வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு

(அதிகாரம்:புணர்ச்சி மகிழ்தல் குறள் எண்:1108)

பொழிப்பு: காற்று இடையறுத்துச் செல்லாதபடி தழுவும் தழுவுதல், ஒருவரை ஒருவர் விரும்பிய காதலர் இருவர்க்கும் இனிமை உடையதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: ஒத்த காதலுடையா ரிருவர்க்கும் இனிதாம்; காற்றால் இடை யறுக்கப்படாத முயக்கம்.
இது புணர்ச்சி விருப்பினால் கூறினமையால் புணர்ச்சி மகிழ்தலாயிற்று. இது குறிப்பினால் புகழ்ந்தது.

பரிமேலழகர் உரை: (ஒத்த அன்புடைய நுமக்கு ஒரு பொழுதும் விடாத முயக்கமே இனியது என வரைவுகடாய தோழிக்குச் சொல்லியது.) (நீ சொல்லுகின்ற தொக்கும்) வளி இடை போழப்படா முயக்கு - ஒரு பொழுதும் நெகிழாமையின் காற்றால் இடையறுக்கப்படாத முயக்கம்; வீழும் இருவர்க்கு இனிதே - ஒருவரையொருவர் விழைவார் இருவர்க்கும் இனிதே.
(முற்று உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. ஏகாரம் தேற்றத்தின்கண் வந்தது. 'ஈண்டு இருவர் இல்லை இன்மையான், இஃது ஒவ்வாது' என்பது கருத்து. களவிற்புணர்ச்சியை மகிழ்ந்து வரைவு உடன்படான் கூறியவாறு.)

சி இலக்குவனார் உரை: காற்று இடையே நுழைந்து பிரிக்கப்படாத கூட்டுறவு, விரும்பும் காதலர் இருவர்க்கும் இனிமையைத் தருவதே.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
வளியிடை போழப் படாஅ முயக்கு வீழும் இருவர்க்கு இனிதே.


வீழும் இருவர்க்கு இனிதே :
பதவுரை: வீழும்-விரும்புகின்ற; இருவர்க்கு-இருவருக்கு; இனிதே-இனிமையானதே.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒத்த காதலுடையா ரிருவர்க்கும் இனிதாம்;
பரிப்பெருமாள்: காதலுடையார் இருவர்க்கு இனிதாம்;
பரிதி: விருப்பம் எய்திய நாயகற்கும் நாயகிக்கும் இனியது ஒன்று;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! உள்ளூற விரும்பும் விருப்பம் இருவர்க்கும் சால இனியது ஒன்றுளது;
பரிமேலழகர்: (ஒத்த அன்புடைய நுமக்கு ஒரு பொழுதும் விடாத முயக்கமே இனியது என வரைவுகடாய தோழிக்குச் சொல்லியது.) (நீ சொல்லுகின்ற தொக்கும்) ஒருவரையொருவர் விழைவார் இருவர்க்கும் இனிதே;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: முற்று உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. ஏகாரம் தேற்றத்தின்கண் வந்தது. 'ஈண்டு இருவர் இல்லை இன்மையான், இஃது ஒவ்வாது' என்பது கருத்து.

'ஒருவரையொருவர் விரும்பும் காதலர் இருவர்க்கும் இனிமை தருவது' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஒத்த காதலுடைய இருவர்க்கும் இன்பம் தரும்', 'விரும்பும் காதலர் இருவர்க்கும் இனிமையைத் தருவதே', 'காதலிக்கும் இருவர்க்கும் இன்பம் தருவது', 'காதலர் இருவர்க்கும் பேரின்பமாம்' என்றபடி பொருளுரைத்தனர்.

'ஒருவரையொருவர் உளமாரக் காதலிக்கும் இருவர்க்கும் இன்பமாம்' என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

வளியிடை போழப் படாஅ முயக்கு:
பதவுரை: வளி-காற்று; இடை-நடுவில்; போழப்படாஅ-இடையறுக்கப்படாத; முயக்கு-தழுவல், புணர்ச்சி.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காற்றால் இடை யறுக்கப்படாத முயக்கம்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது புணர்ச்சி விருப்பினால் கூறினமையால் புணர்ச்சி மகிழ்தலாயிற்று. இது குறிப்பினால் புகழ்ந்தது.
பரிப்பெருமாள்: காதலுடையார் இருவர்க்கு இனிதாம்; காற்றும் இடையறுக்கப்படாத முயக்கம்.
பரிப்பெருமாள் விரிவுரை: இது புணர்ச்சி விருப்பினால் கூறினமையால் புணர்ச்சி மகிழ்தலாயிற்று. இது குறிப்பினால் புகழ்ந்தது.
என்றது இடையறுதல் இல்லாத முயக்கம் என்றவாறாயிற்று. தோழியிற்கூடிய தலைமகன் பகற் குறியாயினும் இரவுக்குறியாயினும் ஒழுகாநின்றுழிக் காவல் கடுகுதல் நிலவு வெளிப்பாடு அல்லகுறி முதலாயினவற்றால் இடையீடுபட்ட தலைமகட்குத் தன்வயின் உரிமையும் அவன் வயிற் பரத்தமையும் தோற்ற ஊடற் குறிப்பினால் தலைமகன் கூறியது. புணர்ச்சி விரும்பினால் கூறியமையால் புணர்ச்சி மகிழ்தலாயிற்று. இது குறிப்பினால் புகழ்ந்தது.
பரிதி: தென்றல் இடைபோகுதற்கு அரிய.....கலவி என்றவாறு.
காலிங்கர்: அஃது யாது எனின் நுண்ணிதாகிய காற்றும் ஊடு போதாற்கு இடனில்லாதவாறு இறுக முறுக முயங்கப்பெறும் முயக்கம் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: ஒரு பொழுதும் நெகிழாமையின் காற்றால் இடையறுக்கப்படாத முயக்கம்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: களவிற்புணர்ச்சியை மகிழ்ந்து வரைவு உடன்படான் கூறியவாறு.

'காற்றால் இடையறுக்கப்படாத முயக்கம்' என்று பழைய ஆசிரியர்கள் அனைவரும் உரை செய்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காற்று இடையில் புகாதவாறு நன்கு முயங்குதல்', ' காறறும் புகாதபடி தழுவும் தழுவல்', 'காற்று இடையே நுழைந்து பிரிக்கப்படாத கூட்டுறவு ', 'இடையில் காற்றுக் கூடப் புகுந்து பிளவுண்டாக்க முடியாதபடி இறுகத் தழுவிக் கொண்டிருப்பது' என்றவாறு உரை கூறுவர்.

'காற்றும் ஊடே நுழைய இடம் இல்லாதவாறு இறுகத் தழுவிக் கொண்டிருப்பது' என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒருவரின் அணைப்பை மற்றவர் விட்டுப் பிரிய விரும்பாத காதலர் நிலை கூறுவது.

'வீழும்' என்பதற்கு 'ஒத்த காதலுடையார்', 'உள்ளூற விரும்பும் காதலர்', 'ஒருவரையொருவர் விழைவார்' என்று உரையாசிரியர்கள் பொருளுரை கூறினர். வீழும் என்பது வீழ்தல் என்ற சொல்லின் அடிப்படையில் வந்தது. சி இலக்குவனார் 'ஆங்கிலத்தில் Fall in love என்பதுபோல் தமிழிலும் 'வீழ்தல்' என்று வந்துள்ளது' என்று ஒப்புமை காண்பார்.

இக்காட்சியில் களவுக் காதலர் இருவரும் முயங்கிக் கிடக்கின்றனர். உடலாலும் கட்டுண்டவர்களுக்கு ஒருவரையொருவர் பிரிய மனமில்லை; இந்தப் பேரின்பத்தை இழக்க விரும்பவில்லை.
'காற்றும் உட்புகாவாறு அமைந்த உடல் நெருக்கத்தொடு காதலர் தழுவிக் கொள்ளுதல்' என்று இப்பாடல் சொல்லும் முயக்க நயத்திற்கு மேலும் சுவை சேர்க்கிறார் காலிங்கர். அவரது உரை கூறுவது 'நுண்ணிதாகிய காற்றும் ஊடு போதாற்கு இடனில்லாதவாறு இறுக முறுக முயங்கப்பெறும் முயக்கம்' 'இறுக முறுக முயங்கப்பெறுதல்' என்ற சொற்கள் குறட்காட்சியை இன்னும் தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

பரத்தையர் பிரிவைக் குறள் எங்கும் கூறவேயில்லை. ஆனால் இக்குறளுக்கான உரையில் பரிப்பெருமாள் தலைவன் பரத்தமை உடையான் எனக் கருதி தலைவி ஊடினாள் என்ற பொருள்பட உரை எழுதியுள்ளார்.

பரிமேலழகர் தனது உரையில் வரைவு கடாய தோழிக்குத் தலைமகன் மறுத்துக் கூறுவதாகக் இப்பாடலைக் கொண்டார். ஆனால் தலைவியைக் கூடி மகிழ்ந்த தலைவன் கூற்றாக இப்பாடலைக் கொள்வதே ஏற்புடையதாகும்.

மேற்சொன்ன இரண்டு உரைகளும் இலக்கணவகையாகப் பொருள் கூறும் நோக்கில் வரையப்பட்டன. ஆனால் அவை வள்ளுவர் உணர்த்தவந்த கருத்துக்கள் ஆகமாட்டா.

காற்றும் ஊடே நுழைய இடம் இல்லாதவாறு இறுகத் தழுவிக் கொண்டிருப்பது ஒருவரையொருவர் உளமாரக் காதலிக்கும் இருவர்க்கும் இன்பமாம் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதலர் தழுவுதலை நீங்க நினையார் என்னும் புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரப் பாடல்.

பொழிப்பு

காற்று இடையில் நுழையாதவாறு தழுவுதல் மனமொன்றிய காதலர் இருவர்க்கும் பேரின்பமாம்.