இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1099ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே உள

(அதிகாரம்:குறிப்பறிதல் குறள் எண்:1099)

பொழிப்பு: புறத்தே அயலார்போல் பொதுநோக்கம் கொண்டு பார்த்தல், அகத்தே காதல் கொண்டவரிடம் உள்ள ஓர் இயல்பாகும்.

மணக்குடவர் உரை: அயலார்போலப் பொது நோக்கத்தால் நோக்குதல் காதலித்தார் மாட்டே யுளதாம்.
இது, குறித்து நோக்காமையும் உடன்படுதலென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: (தோழி மதியுடம்படுவாள் தன்னுள்ளே சொல்லியது) ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல் - முன்னறியாதார் போல ஒருவரையொருவர் பொதுநோக்கத்தான் நோக்குதல்; காதலார் கண்ணே உள - இக்காதலையுடையர் கண்ணே உளவாகாநின்றன.
(பொது நோக்கு : யாவர் மாட்டும் ஒரு தன்மைத்தாய நோக்கு. நோக்குதல் தொழில் ஒன்றேயாயினும், இருவர்கண்ணும் நிகழ்தலானும், ஒருவர்கண்தானும் குறிப்பு வேறுபாட்டால் பலவாம் ஆகலானும், 'உள' எனப் பன்மையாற் கூறப்பட்டது. இருவரும் 'மது மறைந்துண்டார் மகிழ்ச்சிபோல உள்ளத்துள்ளே மகிழ்தலின்' (இறையனார்-8) அதுபற்றிக் 'காதலார்' என்றும், அது புறத்து வெளிப்படாமையின் 'ஏதிலார் போல' என்றும் கூறினாள்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: முன்னறியாத அயலார் போலக் கண்டும் காணாமலும் பொதுவாக நோக்குதல் காதலுடையாரிடத்தே காணப்படும். (இது காதலருக்குள்ள ஓரியல்பு.)


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல் காதலார் கண்ணே உள.


ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்:
பதவுரை: ஏதிலார்-முன்னறியாதவர்; போல-ஒக்க; பொது-யாவர் மாட்டும் ஒரு தன்மைத்தாய; நோக்கு-பார்வை; நோக்குதல்-பார்த்தல்.

பொருள்: முன்னறியாதவர் போல பொதுப் பார்வை பார்த்தல்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அயலார்போலப் பொது நோக்கத்தால் நோக்குதல்;
பரிப்பெருமாள்: அயலார்போலப் பொது நோக்கத்தால் நோக்குதல்;
பரிதி: அயலாரைப்போலப் பார்க்கும் பார்வை;
காலிங்கர்: நெஞ்சமே! இங்ஙனம் குறிக்கொண்டு நோக்காது அயலார்போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதலும்;
பரிமேலழகர்: (தோழி மதியுடம்படுவாள் தன்னுள்ளே சொல்லியது) முன்னறியாதார் போல ஒருவரையொருவர் பொதுநோக்கத்தான் நோக்குதல்;
பரிமேலழகர் பதவுரை: பொது நோக்கு - யாவர் மாட்டும் ஒரு தன்மைத்தாய நோக்கு.

அயலாரைப் போல ஒருவரையொருவர் பொதுநோக்கத்தான் நோக்குதல் என்று அனைத்துப் பழம் ஆசிரியர்களும் இத்தொடர்க்குப் பொருள் கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அயலார் போல மேலோட்டமாகப் பார்த்தல்', 'தொடர்பில்லதவர்போல நின்று, எல்லோரையும் பார்ப்பதுபோல் ஒருவரை ஒருவர் பொதுப்படப் பார்த்துக்கொள்ளுதல்', 'அயலார் ஒருவரை ஒருவர் தெரியாது பார்த்தல் போலப் பொதுவாகப் பார்த்தல்', 'முன் பின் அறியாதவரைப் போலச் சந்தித்தபோது பகைமையோ நட்போ இன்றிப் பொதுவாகப் பார்ப்பது' என்று உரை கூறினர்.

முன் அறியாதவர்கள் போலப் பொதுவாகப் பார்த்தல் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

காதலார் கண்ணே உள:
பதவுரை: காதலார்கண்ணே-காதல் உடையார் மாட்டே; உள-இருக்கின்றன.

பொருள்: காதல் உடையார் மாட்டே இருக்கின்றன.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காதலித்தார் மாட்டே யுளதாம்.
மணக்குடவர் கருத்துரை: இது, குறித்து நோக்காமையும் உடன்படுதலென்றது.
பரிப்பெருமாள்: காதலித்தார் மாட்டே யுளதாம்.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: நோக்குதற் பன்மையால் உள என்றார். இது, குறித்து நோக்காமையும் உடன்படுதலென்றது.
பரிதி: ஆசையுற்றவரிடத்து உளது என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று உள்ளத்துள் காதலுடையோர் மாட்டேயும் உள என்பது கண்டனம்.
காலிங்கர் விரிவுரை: அதனான் முன்னம் ஒரு நோக்கு நோய் நோக்கன்றி யாம் அஞ்சியதூஉம் இனிமைக்கூறு என்பது சிறுது பயின்ற இடத்துத் தெளிந்தனம் என்று ஆற்றாமை சிறுது நீங்கினான் தலைமகன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இக்காதலையுடையர் கண்ணே உளவாகாநின்றன.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: நோக்குதல் தொழில் ஒன்றேயாயினும், இருவர்கண்ணும் நிகழ்தலானும், ஒருவர்கண்தானும் குறிப்பு வேறுபாட்டால் பலவாம் ஆகலானும், 'உள' எனப் பன்மையாற் கூறப்பட்டது. இருவரும் 'மது மறைந்துண்டார் மகிழ்ச்சிபோல உள்ளத்துள்ளே மகிழ்தலின்' (இறையனார்-8) அதுபற்றிக் 'காதலார்' என்றும், அது புறத்து வெளிப்படாமையின் 'ஏதிலார் போல' என்றும் கூறினாள்.

இத்தொடர்க்கு காதலித்தார் மாட்டே உள என்று பழைய ஆசிரியர்கள் உரை தந்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்களும் காதலரிடமே உண்டு என்ற பொருளில் உரை கூறினர்.

காதலர் இருவரிடையே உள என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
கண்டும் காணாததுபோல் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதில் காதலர்கள் உள்ளுக்குள் ஒருவகைக் குறுகுறுப்பு உணர்ச்சி கொள்வர் என்னும் பாடல்.

காதலில் வீழ்ந்த இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு அறிந்துகொண்டனர். அவனுக்கு அவளைப் பிடித்துவிட்டது. அவளும் தனக்கு அவனைப் பிடிக்கிறது என்பதைக் குறிப்புணர்த்திவிட்டாள். வெறுப்பில்லா ஏச்சுப் பேச்சுக்களாலும் பொய்ச் சினம் காட்டியும் பேசியும் தங்கள் காதல் உறவை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனாலும் இது களவுக் காதல் அல்லவா? இன்னும் வெளிஉலகுக்கு அவர்கள் காதலர்கள் என்பதைக் தெரிவித்துக் கொள்ளவில்லை. எனவே பொது இடங்களிலே ஒருவரையொருவர் காணநேரும்போது முன்பின் அறிமுகமற்ற அயலாரைப் பார்ப்பதுபோல் நடந்துகொள்கின்றனர். அதிலே புளகாங்கிதமும் அடைவர்.

இக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர் மதுமறைந் துண்டோர் மகிழ்ச்சி போல உள்ளத் துள்ளே மகிழ்ப என்ற இறையனார் களவியல் 8- ஆம் நூற்பாவுரையை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். அதாவது பிறர் அறியாமல் கள்ளுண்டோர் தமக்குள் மகிழ்வதை, பொது நோக்குதல் காதலர்களுக்குள் மகிழ்வைத் தரும் என்பதோடு ஒப்புநோக்குகிறார். பிறர்க்குத் தெரியாமல் கள் அருந்தினால் ஒருவர் மகிழ்வடைவாரா என்ன? தெரியவில்லை. அதை இக்குறளுக்கு ஒப்பு நோக்க இயலுமா?
சில சந்தர்ப்பங்களில் கள்ளத்தனம் புரிவதிலும் ஒர் சிலிர்ப்பு இன்பம் உண்டுதான். அந்தவரையில் இம்மேற்கோள் செய்யுள் பொருந்தும். களவுக் காதலர்கள் அடையும் இன்ப உணர்வைத்தான் வள்ளுவர் இங்கு கூற வருகிறார்; அதைக் கருதியே பரிமேலழகரும் இறையனார் உரையை மேற்கோள் காட்டுகிறார் என்று தோன்றுகிறது.

நோக்குதல் தலைவன், தலைவி இருவர் மாட்டும் நிகழ்வதால் பன்மை ஆயிற்று. இதனால் 'உள' என்கிறது இக்குறள்.
இப்பாடலைத் தலைவி, தலைவன், கூற்றாகக் கொள்ள இயலாது; இது கண்டோர் கூற்றாகவோ அல்லது ஆசிரியர் கூற்றாகவோதான் அமையும்.
காதலார் என்ற சொல் தலைமகன், தலைமகள் இருவரையும் குறிக்கும். காதலர் என்பது காதலார்-குறில் நெடிலாக வந்தது- அடி எதுகையைப் போற்றுவதற்குத்தான் என்பார் செ வை சண்முகம். மேலும் இவர், காதலார் என்பதில் ஒலி நிலையில் ஒரு செயற்கைத்தனம் இருக்கிறது என்பதையும் சுட்டுவர். காதலர்கள் எண்ணத்துக்கும் (காதலிப்பது), அவர்களது செயலுக்கும் (காதலிக்காதது போலப் பார்ப்பது) உள்ள முரண் தென்பட அவர்கள் இயல்பு மாறிய செயலைக் குறிக்கவே காதலார் ஆயிற்று என்றும் கூறுவர்.

புறத்தே ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமற்றவர்கள் போலப் பார்த்து பாசாங்கு செய்வதில் உள்ளச் சிலிர்ப்பும் மகிழ்வும் காதலர் பெறுவர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பாசாங்கு செய்வதில் கிளர்ச்சி பெறும் காதலர் பற்றிய குறிப்பறிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

முன் அறியாதவர்கள் போலப் பொதுப் பார்வையால் பார்த்துக் கொள்ளுதல் காதலை உடையாரிடம் உள.