இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1092கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது

(அதிகாரம்:குறிப்பறிதல் குறள் எண்:1092)

பொழிப்பு: கண்ணால் என்னை நோக்கிக் களவு கொள்கின்ற சுருங்கிய பார்வை காமத்தில் நேர்பாதி அன்று; அதைவிடப் பெரிய பகுதியாகும்.

மணக்குடவர் உரை: என்கண்களைச் சோர்வுபார்த்துக் களவினால் நோக்குகின்ற சிறிய நோக்கம், வேண்டப்பட்ட பொருளிற் பாதியேயன்று; பெரிது.
தலைமகள் தலைமகன் காணாமைநோக்குதலின் அது களவாயிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) கண் களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் - இவள் கண்கள் யான் காணாமல் என்மேல் நோக்குகின்ற அருகிய நோக்கம்; காமத்தின் செம்பாகம் அன்று பெரிது - மெய்யுறு புணர்ச்சியின் ஒத்த பாதி அளவன்று; அதனினும் மிகும். (தான் நோக்கியவழி நாணி இறைஞ்சியும்,நோக்காவழி உற்று நோக்கியும் வருதலான், 'களவுகொள்ளும்' என்றும், அஃது உளதாங்காலம் சிறிதாகலின், 'சிறு நோக்கம்' என்றும், அஃது உளப்பாடுள்வழி நிகழ்வதாகலின், இனிப் 'புணர்தல் ஒருதலை'என்பான் 'செம்பாகம் அன்று, பெரிது' என்றும் கூறினான்.)

சி இலக்குவனார் உரை: இவள் கண்கள் நான் காணாமல் பார்க்கின்ற சிறுபார்வை காதலின் ஒத்த பாதி அளவன்று; அதனினும் மிகுந்தது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில் செம்பாகம் அன்று பெரிது.


கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம்:
பதவுரை: கண்-கண்; களவுகொள்ளும்-திருட்டுத்தனமாய்ப் பார்க்கும்; சிறுநோக்கம்-அருகிய பார்வை.

பொருள்: நான் பாராதபோது என்னைத் திருட்டுத்தனமாய் பார்க்கும் சிறுதுநேரப் பார்வை.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்கண்களைச் சோர்வுபார்த்துக் களவினால் நோக்குகின்ற சிறிய நோக்கம்;
மணக்குடவர் விரிவுரை: தலைமகள் தலைமகன் காணாமைநோக்குதலின் அது களவாயிற்று.
பரிப்பெருமாள்: என்கண்களைச் சோர்வுபார்த்துக் களவினால் நோக்குகின்ற சிறிய நோக்கம்;
பரிப்பெருமாள் விரிவுரை: சோர்வு பார்த்தலாவது, தலைமகன் தனது காதலினாலே எப்பொழுதும் நோக்குவனன்றே. தலைமகளுக்கும் அவ்வாறு நோக்க வேண்டுதலின் அவன் பாராக்காலத்தைக் குறித்து நிற்றல். களவினால் நோக்குதலாவது, அக்காலத்தே நோக்குதல். தலைமகன் காணாமல் நோக்குதலின் களவு ஆயிற்று.சிறு நோக்கமாவது பார்த்ததும் மீளுதல். நெடிது நோக்காமையின் சிறுதாயிற்று.
பரிதி: கண் களவுகொண்டு கடைக்கணித்துப் பார்த்த பார்வை;
காலிங்கர்: இங்ஙனம் இவளது கண்களானவை வேறு புலப்படாதவாறு தாம் காதல் உருபினைக் கவர்ந்து கொள்வது போலும் சிறு நோக்கமானது;
பரிமேலழகர்: இவள் கண்கள் யான் காணாமல் என்மேல் நோக்குகின்ற அருகிய நோக்கம்;
பரிமேலழகர் விரிவுரை: தான் நோக்கியவழி நாணி இறைஞ்சியும்,நோக்காவழி உற்று நோக்கியும் வருதலான், 'களவுகொள்ளும்' என்றும், அஃது உளதாங்காலம் சிறிதாகலின், 'சிறு நோக்கம்' என்றும்...

இத்தொடர்க்கு பழம் ஆசிரியர்கள் உரைகளின் கருத்துத் தொகுப்பு: தலைமகன் காணாதபோது தலைமகள் அவனைக் காணும் சிறுது காலப் பார்வை;

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கண்கொண்டு கவரும் சிறிய பார்வை', 'நான் பாராத சமயம் பார்த்து என்னை இவள் பார்க்கும் கள்ளப் பார்வை', 'நான் அவளைப் பாராதபோது கடைக்கண்ணால் நோக்குகின்ற அருகிய பார்வை', 'கண்கள் மறையும்படி இமைகளைச் சுருக்கிக் கொண்டு இப்பொழுது இவள் பார்க்கிற இந்தச் சிறுபார்வை' என்றபடி பொருள் தருவர்.

நான் அவளைப் பாராதபோது என்னை இவள் பார்க்கும் சிறுநேரக் கள்ளப் பார்வை என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

காமத்தில் செம்பாகம் அன்று பெரிது:
பதவுரை: காமத்தில்-காதலில்; செம்பாகம்-செம்மையான பகுதி; அன்று-இல்லை; பெரிது-பெரியது.

பொருள்: காதலில் செம்மையான பகுதியினும் பெரியது.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: வேண்டப்பட்ட பொருளிற் பாதியேயன்று; பெரிது.
பரிப்பெருமாள்: வேண்டப்பட்ட பொருளிற் பாதியேயன்று; பெரிது.
பரிப்பெருமாள் விரிவுரை: வேண்டப்பட்ட பொருள் ஆவது புணர்ச்சி. செம்பாகமன்று பெரிது என்பது அதற்குப் பாதி இசைவுக்கு மேலே பெற்றேம் என்பது. இது மறைய நோக்குதல் உடம்பாடு என்றது.
பரிதி: செம்மை அழகுபெற்ற காமக்கூட்டத்திலும் பெரிது என்றவாறு.
காலிங்கர்: காமச் சுவையைப் பகுத்துணரின் யாண்டும் பரந்த முழு நோக்குடைய கலவியான காமத்திற் செவ்வனம் பகுத்த பாகச்சுவைப் பங்கு. எனவே, அன்றியும் பின்னும் பெரிதெனலாம் என்று இங்ஙனம் பெற்றான் போல்வதோர் பற்றுக்கோடு எய்திச் சிறுது படர் தீர்ந்தான் என்பது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: மெய்யுறு புணர்ச்சியின் ஒத்த பாதி அளவன்று; அதனினும் மிகும்.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: அஃது உளப்பாடுள்வழி நிகழ்வதாகலின், இனிப் 'புணர்தல் ஒருதலை'என்பான் 'செம்பாகம் அன்று, பெரிது' என்றும் கூறினான்.

பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடரில் உள்ள காமம், செம்பாகம் என்ற சொற்களின் பொருள் கூறுவதில் வேறுபடுகின்றனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்களில் பெரும்பாலோர் காமம் என்பதற்குப் பரிமேலழகர் கூறும் பொருளான 'மெய்யுறு புணர்ச்சி' என்று கொள்வர். அதுபோல் செம்பாகம் என்பதற்கு மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள்/பரிமேலழகர் கூறுமாற்போல் 'பாதி' என்று பொருள் கொள்வர். ஏனையோர் காமம் என்பதற்கு 'புணர்ச்சி', 'விருப்பம்', 'காமநோய்', 'காமஇன்பம்', 'காதல்' என்றும் செம்பாகம் என்பதற்கு 'சரிபாதி', 'ஒத்த பகுதி', 'செம்மையான பக்குவம்', என்று பலபொருளில் உரை தந்தனர்.

காதல் இன்பத்தின் செம்மையான பகுதியினும் பெரிது என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலில் வெற்றி! அவளை மிகவும் நெருங்கிவிட்டேன் என்ற அவனது களிப்புக் கூற்றாக உள்ள பாடல்.

தன் கண்களால் என்னைக் களவாகப் பார்க்கும் இவளது சிறுநோக்கம் காமத்தில் செம்பாகத்தினும் பெரிது என்பது பாடல் கருத்து.
'காமத்தில் செம்பாகம்' என்றால் என்ன?

அவன் மீது பரிவு காட்டுகிறாள் என்ற அவளது குறிப்பறிந்த நிலையில் மறுபடியும் அவர்கள் சந்திக்க நேருகிறது. அவன் அவளைப் பார்க்கிறான். நாணம் மேலோங்கி நின்றதால் அவள் அவனை நேர்கொண்டு பார்க்கவில்லை' ஆனாலும் பார்க்கவேண்டும் என்று ஆசை. அவனுக்குத் தெரியாமல் அவனைப் பார்க்கிறாள். கண் திருட்டுத்தனம் பண்ணியது. அவ்விதம் பார்ப்பது சிறுது நேரம்தான் கூடும். இவ்வாறு மறுபடி அவன் அவளைப் பார்த்துவிடுமுன் களவாகப் பார்த்ததைக் கண்களவு கொண்டது என்கிறார் வள்ளுவர். இக்களவுப் பார்வை நொடிநேரத்திலே நடந்தேறியது. இந்நிகழ்வு இருவருக்கும் இன்பத்தைக் கொடுத்தது. அவளது களவுப்பார்வை அவன்மீது அவளுக்குள்ள காதலை வெளிப்படையாகக் காட்டிவிட்டது. இப்பொழுது அவனுக்கு அவளது காதலை வென்றுவிட்டோம் என்ற களிப்பு உண்டாகிறது. அப்போது தான் காதலில் செம்மையான பகுதியைக் கடந்து விட்டதாக உணர்கின்றான்.

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் என்பதற்குப் பரிப்பெருமாள் தரும் விளக்கம் நயம் பயக்கும். அவரது உரையின் சாரம்: 'தலைமகன் தனது காதலினாலே எப்பொழுதும் அவளைப்பார்த்துக்கொண்டே இருப்பான். தலைமகளுக்கும் அவ்வாறு அவனை நோக்க விருப்பமாதலால் அவன் தன்னைப் பாராமல் இருக்கும் நேரத்திற்காகப் பொறுத்து இருப்பாள். களவினால் நோக்குதலாவது, அக்காலத்தே அதாவது அவன் பாராத நேரத்தே நோக்குதல்; தலைமகன் காணாமல் நோக்குதலின் களவு ஆயிற்று.சிறு நோக்கமாவது பார்த்ததும் மீளுதல்; நெடிது நோக்காமையின் சிறுதாயிற்று.'

காமத்தில் செம்பாகம் என்றால் என்ன? செம்மை+பாகம்=செம்பாகம். செம்மை என்ற சொல்லுக்கு நடுவுநிலைமை, நேர்மை என்பது பொருள். பகுப்பப் பெறுவது பாகம். செம்பாகம் சரிபாதி என்று பொருள் தரும் என்பர். காமத்தில் செம்பாகம் என்றதற்கு மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் 'வேண்டப்பட்ட பொருளிற் பாதியைவிடப் பெரிது' என்று பொருள் கூறினர். பரிப்பெருமாள் விரிவுரையில் காமம் என்ற சொல்லுக்குப் புணர்ச்சி என்று பொருள் கூறி 'வேண்டப்பட்ட பொருள் ஆவது புணர்ச்சி. செம்பாகமன்று பெரிது என்பது அதற்குப் பாதி இசைவுக்கு மேலே பெற்றேம்' என்று கூறினார். பரிதி 'செம்மை அழகுபெற்ற காமக்கூட்டத்திலும் பெரிது' என்றார். இவரும் காமத்திற்குப் புணர்ச்சி என்றே பொருள் கொண்டார்; ஆனால் செம்பாகம் என்பதற்கு பாதி என்று கொள்ளாமல் 'செம்மை அழகு' என்றார். காலிங்கர் 'காமச் சுவையைப் பகுத்துணரின் யாண்டும் பரந்த முழு நோக்குடைய கலவியான காமத்திற் செவ்வனம் பகுத்த பாகச்சுவைப் பங்கு' என்று உரை வரைந்தார். இவரும் காமம் என்பதைப் புணர்ச்சி என்ற பொருளிலேயே ஆள்கிறார். ஆனால் செம்பாகம் என்பதைப் பாதி என்று கூறாமல் செம்மையான பாகம் என்கிறார். பரிமேலழகர் 'மெய்யுறு புணர்ச்சியின் ஒத்த பாதி' என்று ஐயத்திற்கிடமில்லாமல் உடற்புணர்ச்சியின் சரிபாதி என்று கூறுவார்.
இன்றைய உரையாளர்களும் மேலே கண்டபடி கலவையாக புணர்ச்சி; சரிபாதி, புணர்ச்சி; செம்மைப் பாகம் என்றும் காதல்/காமம்; சரிபாதி, காதல்/காமம்; செம்பாகம் என்றபடி விளக்கம் தருவர். நாமக்கல் இராமலிங்கம் '(காமநோயைத் தணிக்க) செம்மையான பக்குவத்தை உடையது' என்கிறார்.
இத்தொடர்க்கு 'காதலின் செம்மையான (மகிழ்வு) பகுதி' என்று கொள்வதே பொருத்தம்.

தலைவியின் கண்கள் நான் பார்க்காதிருக்கும் போது என் மீது நோக்கும் குறுகிய நேரப் பார்வை மெய்தொட்டுப் புணரும் புணர்ச்சியால் வருகிற இன்பத்தில் பாதியிருக்குமா? இல்லை, அதனினும் மிகையானது. இதுதான் பழம்/இன்றைய ஆசிரியர்களில் பெரும்பகுதியினர் இக்குறளுக்குக் கூறும் விளக்கம். இது சரியா?

தொடக்கநிலையில் உள்ள தலைமக்கள் காதலைப் பற்றியும் தலைவியின் உள்ளத்தைத் தலைவன் வென்றுவிட்டதையும் கவித்துவமாகச் சொல்லும் பாடல் இது. ஆனால் அடுத்த அதிகாரம் புணர்ச்சி மகிழ்தல் என்பதால் பெரும்பான்மை உரையாசிரியர்கள் அவனது மனதில் புணர்ச்சியே மேலோங்கி நிற்பது போல் 'இனிப் புணர்தல் உறுதி' என்ற வகையில் பொருள்கூறி இப்பாடலினதும் பின்வரும் இவ்வதிகாரத்து மற்ற மென்மையான நாடகக் காட்சித் தொடர்களையும் அவை தரும் சுவைகளையும் அனுபவிக்க முடியாதபடி தடைகளைப் பாவுகின்றனர்.
முதல் ஆசிரியரான மணக்குடவரும் காமம் என்ற சொல்லுக்கு இப்படலைப் பொறுத்தவரை 'விருப்பம்' என்றுதான் பொருள் கொண்டார். அவர் புணர்ச்சி பற்றிப் பேசவில்லை.இச்சொல்லுக்கு இன்றைய ஆசிரியர்களில் வ சுப மாணிக்கம் 'இன்பம்' என்றும், கா சு பிள்ளை 'விருப்பம்' என்றும், நாமக்கல் இராமலிங்கம் 'காமம்' என்றும், ஜி வரதராஜன், சி இலக்குவனார் போன்றோர் 'காதல்' என்றுமே பொருள் கண்டனர் என்பது குறிக்கத்தக்கது.
காமம் என்பதற்கு காதல் என்றும் செம்பாகம் என்பதற்கு செம்மையான பகுதி என்றும் கொண்டு இக்குறளுக்குப் பொருள் காணவேண்டும்.

முதன் முதலில் அவள் அவன்மீது வீசிய ஒரு களவுச் சிறுநோக்கே அவனை எத்துணை அளவு பரவசப்படுத்தியது என்பதை விளக்கவந்ததே இப்பாடல். அப்பார்வை அவன்மீது அவளுக்குள்ள காதலையும் வெளிப்படுத்தியது. 'அவள் உள்ளத்தில் இடம்பெற்றுவிட்டேன்; காதலில் வெற்றிபெற்று விட்டேன்' என்ற பேருவகையில் அவன் காதல் பாதையின் செம்மையான பகுதியில் வெகுதூரம் சென்றுவிட்டதாக இறும்பூதெய்துவதை அவனது கூற்று தெரிவிக்கிறது.
நான் அவளைப் பாராதபோது என்னை இவள் பார்க்கும் சிறுநேரக் கள்ளப் பார்வை காதல் இன்பத்தின் செம்மையான பகுதியினும் பெரிது என்பது குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அவளது களவுச்சிறுநோக்கம் கண்டு காதல் இசைவு குறிப்பறிதல்கொண்டான் என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

நான் காணாதபோது என்னக் காணும் இவளது குறுகிய நேர கள்ளப் பார்வை காதல்இன்பத்தில் செம்மையான பகுதியினும் கூடுதலாகும்.