இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1085கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம்இம் மூன்றும் உடைத்து

(அதிகாரம்:தகை அணங்கு உறுத்தல் குறள் எண்:1085)

பொழிப்பு: எமனோ? கண்ணோ? பெண்மானோ? இந்த இளம் பெண்ணின் பார்வை இந்த மூன்றன் தன்மையும் உடையதாக இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: கொடுமை செய்தலால் கூற்றமோ? ஓடுதலால் கண்ணோ? வெருவுதலால் மானோ? மடவரலே! நினது நோக்கம் இம்மூன்று பகுதியையும் உடைத்து.
இக்கொடிய புருவம் இவள் கண் என்னைத் துன்பஞ்செய்வதன் முன்னே அதனைக் கோடி மறைத்ததாயினும் அஃது அதனைக் கடத்தலும் உடையது. அதனால் அவற்றுள் யாதோ? என்றவாறு. இது தலைமகள் குறிப்பறிதற் பொருட்டுத் தலைமகன் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) கூற்றமோ - என்னை வருத்துதல் உடைமையான் கூற்றமோ; கண்ணோ - என்மேல் ஓடுதல் உடைமையான் கண்ணோ; பிணையோ - இயல்பாக வெருவுதலுடைமையான் பிணையோ? அறிகின்றிலேன்; மடவரல் நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்து - இம் மடவரல் கண்களின் நோக்கம் இம்மூன்றின் தன்மையையும் உடைத்தாயிரா நின்றது.
(இன்பமும் துன்பமும் ஒருங்கு செய்யாநின்றது என்பதாம். தொழில்பற்றி வந்த ஐயநிலை உவமம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: வருத்துதலால் எமனோ? அன்பைப் புலப்படுத்துதலால் கண்ணோ? அஞ்சுதல் உடைமையால் பெண்மானோ? என்னால் எது எனத் தெளிய முடியவில்லை. இம்மடப்பத்தையுடைய பெண்ணின் நோக்கம் இம்மூன்றும் உடையது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்து.


கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ:
பதவுரை: கூற்றமோ-எமனோ; கண்ணோ-விழியோ; பிணையோ-பெண்மானோ.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: கொடுமை செய்தலால் கூற்றமோ? ஓடுதலால் கண்ணோ? வெருவுதலால் மானோ?
பரிப்பெருமாள்:கொடுமை செய்தலாற் கூற்றமோ? அருள் செய்தலாற் கண்ணோ? வெருவுதலால் மான்பிணையோ?
பரிதியார்: கூற்றம் போலவும் மான்போலவும் விளங்கா நின்றது இவள் கண் என்றவாறு.
காலிங்கர்: நெஞ்சமே! இவள்கண் நமது உயிர் நடுக்கம் செய்தலாற் கூற்றம் என்றும், குளிர்ந்த நோக்கமுடைமையிற் கண்ணுருவுதானேயா.என்றும் வெரூஉதற் பேதைமை தோன்றப் பிறழ்தலின் பிணைமான் விழிவடிவோ என்றும், இங்ஙனம் நீயே உற்றுவருந்துதலால்;
பரிமேலழகர்: என்னை வருத்துதல் உடைமையான் கூற்றமோ? என்மேல் ஓடுதல் உடைமையான் கண்ணோ? இயல்பாக வெருவுதலுடைமையான் பிணையோ? அறிகின்றிலேன்;

பழம் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் கூற்றமோ, கண்ணோ, பெண்மானோ என்றே இப்பகுதிக்கு உரை செய்தனர். ஆனால் அவற்றை விளக்குவதில் சிறுது வேறுபடுகின்றனர். மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் கொடுமை செய்தலால் கூற்றமோ என்றும் காலிங்கர் உயிர் நடுக்கம் செய்தாலால் கூற்றமோ என்றும் பரிமேலழகர் வருத்துதல் செய்தலால் கூற்றமோ என்றனர். மணக்குடவரும் பரிமேலழகரும் ஓடுதலால் அதாவது கண்ணோட்டம் (இரக்கம்) உடைமையால் கண்ணோ என்றும் பரிப்பெருமாள் அருள் செய்தலால் கண்ணோ என்றும் காலிங்கர் குளிர்ந்த நோக்கம் உடைமையால் கண்ணோ என்றும் விளக்கினர். இவர்கள் அனைவரும் வெருவுதலால் பெண்மானோ என்று ஒன்றுபட உரைத்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இது எமனோ? கண்தானோ பெண்மானோ', 'எமனைப் போல் உயிரை வதைக்கிற தன்மையும், சாதாரணக் கண்ணின் இனிமையும், பெண்மான் மருள்வதைப் போன்ற தன்மையும்', 'காலனது தன்மையும் என்மேல் செல்லுதலால் கண்ணின் தன்மையும் இயற்கையான மருட்சியுடைமையால் மானின் தன்மையும்', 'எமனோ? கண்ணோ? பெண்மானோ?', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

வருத்தும் தன்மையால் கூற்றமோ, அன்புநோக்கால் மங்கையின் கண்தானோ, மருண்ட பார்வையால் பெண்மானோ என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மடவரல் நோக்கம்இம் மூன்றும் உடைத்து:
பதவுரை: மடவரல்-மங்கை; நோக்கம்-பார்வை; இம்மூன்றும்-இம்மூன்றும்; உடைத்து-உடையது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மடவரலே! நினது நோக்கம் இம்மூன்று பகுதியையும் உடைத்து.
மணக்குடவர் விரிவுரை: இக்கொடிய புருவம் இவள் கண் என்னைத் துன்பஞ்செய்வதன் முன்னே அதனைக் கோடி மறைத்ததாயினும் அஃது அதனைக் கடத்தலும் உடையது. அதனால் அவற்றுள் யாதோ? என்றவாறு. இது தலைமகள் குறிப்பறிதற் பொருட்டுத் தலைமகன் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: மடவரலே! நினது நோக்கமான இவை, மூன்று பகுதியையும் உடைத்து.
பரிப்பெருமாள் விரிவுரை: அவற்றுள் யாதோ என்றவாறு. இது தலைமகள் குறிப்பறிதற் பொருட்டுத் தலைமகன் கூறியது.
காலிங்கர்: இவை இத்துணையும் ஒருங்குடைத்து இவள் நோக்கம் என்பதனால் தனது வருத்தம் ஒருகாலைக்கு ஒருகால் மிக்குச் செல்லுகின்றமை மிகுத்தரைத்தது கருத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இம் மடவரல் கண்களின் நோக்கம் இம்மூன்றின் தன்மையையும் உடைத்தாயிரா நின்றது.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: இன்பமும் துன்பமும் ஒருங்கு செய்யாநின்றது என்பதாம். தொழில்பற்றி வந்த ஐயநிலை உவமம்.

'மடவரல் கண்களின் நோக்கம் இம்மூன்றின் தன்மையையும் உடைத்து' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இவள் பார்வையில் இம் முக்குணமும் உண்டு', 'ஆகிய இந்த மூன்றும் கலந்ததாக இருக்கிறது (இவள் பார்வை)', 'இப்பெண்ணினுடைய கண்கள் என்னை வருத்துவதால் ஆகிய மூன்றையும் உடையன', 'இப்பெண்ணின் பார்வை இம்முன்றன் தன்மையும் பெற்றிருக்கின்றது' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

இம்மங்கையின் பார்வை இம்மூன்று தன்மைகளையும் கொண்டதாய் இருக்கிறது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
'இவ்விளம்பெண் என் உயிர் கவர்ந்து சென்றதால் கூற்றமோ, குளிர்ந்த நோக்கம் உடைமையால் மங்கையின் கண்ணோ, மருண்ட பார்வை இருத்தலால் பெண்மானோ? இவை அனைத்தும் கொண்டவள் இவள்' என்கிறான் அவன்.

வருத்தும் தன்மையால் கூற்றமோ, அன்புநோக்கால் மங்கையின் கண்தானோ, மருண்ட பார்வையால் பெண்மானோ, இம்மங்கையின் பார்வை இம்மூன்றும் கொண்டதாய் இருக்கிறது என்பது பாடலின் பொருள்.
'மூன்றும்' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

மடவரல் என்ற சொல்லுக்கு அழகிய பெண் என்று பொருள் கொள்வர்.
நோக்கம் என்ற சொல் பார்வை என்ற பொருள் தரும்.
உடைத்து என்றது பெற்றுள்ளது எனப் பொருள்படும்.

அவளது பார்வையில் காதல் அரும்புவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படத் தொடங்குகிறது என்பதை ஓகார வினாச் சொல்லைக் கொண்டு சிறு வாக்கியத்தில் சிறப்பாக யாக்கப்பட்ட பாடல்.

அவன் அவளது கண்களையே இன்னும் பார்த்துக்கொனண்டிருக்கிறான். அவற்றின் தாக்கங்களிலிருந்து இன்னும் அவன் மீளவில்லை. அப்பெண்ணின் பார்வையால் அவனுக்குள் அச்சமும் அன்பும் ஈர்ப்பும் ஒருசேர உண்டாவதாக உணர்கின்றான். படைகொண்டு தாக்கியது போன்றதால் அச்சமூட்டும் நோக்கிலும், பெண்தன்மையுடன் கூடியதால் குளிர்ந்த கனிவு நோக்கிலும் அயலார் ஒருவரிடம் இவ்வாறு அன்புப் பார்வை செலுத்தினோமே என்ற அறிவால் மருண்ட நோக்கிலும் அவள் பார்க்கிறாள். இவ்வாறாக அச்சம், அன்பு, மருட்சி என்று தலைவியின் உள்ள உணர்வுகளும் தலைவன் கூற்று மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. முதலில் அச்சமூட்டினாள். அடுத்து அன்பு காட்டினாள். அதன்பின், இடையிடை மருண்டு பெண்மான் போல் பார்த்தாள். இங்ஙனமாக மூவகை நிலையை இவள் கண்களிடத்தில் மாறிமாறி அடுத்தடுத்துப் பார்க்க முடிந்ததை உணார்கின்றான். இவ்வுணர்வு மாற்றங்கள் அவளுக்கு இவன்மேல் நட்பு உண்டாகி விட்டது என்பதையும் அறிவிப்பவை.
இப்பாடலில் அவன் உள்ளத்தில் காதல் உண்டாவதும் அவளும் அவனை நட்புடன் நோக்குகிறாள் என்பதும் சொல்லப்படுகின்றன.

மடவரல் என்ற சொல்லுக்குப் பொதுவான பொருள் பெண் என்பது. அது பெண்ணுக்கான மடந்தைப் பருவத்தை அதாவது 14 வயது முதல் 19 வயது வரை உள்ளான மடந்தை என்பதைக் குறிக்கும் எனவும் சொல்வர்.
மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் உரை அவன் அவளை நோக்கி 'மடவரலே!' என்று விளிப்பதாக அமைகிறது.
இன்றைய ஆசிரியர்கள் மடவரல் என்ற சொல்லுக்கு பெண், மங்கை, மடைமைக் குணம் கொண்டவள், மடப்பத்தையுடைய பெண், இளம்பெண் என்று பொருள் கொள்வர். மடவரல் என்பதனை மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் உரையில் கண்டபடி விளியாகக் கொள்ளாமல், படர்க்கைப் பொருளாகக் கொள்வதே இயல்பானது என்பார் இரா சாரங்கபாணி.

'மூன்றும்' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

மூன்று நோக்கங்களை உள்ளடக்கியது அவளது கண்கள் எனச் சொல்கிறது இக்கவிதை. அவள் அழகு தாக்கி வருத்தியது ஒன்று. கனிந்த பார்வை வீசியது அடுத்தது. மானின் கண்கள் போல் மருண்டு பார்க்கும் ஈர்ப்பு மூன்றாவது. இதைக் காலிங்கர் 'உயிர் நடுக்கம் செய்தலாற் கூற்றம், குளிர்ந்த நோக்கமுடைமையிற் கண்ணுருவுதானேயா, வெரூஉதற் பேதைமை தோன்றப் பிறழ்தலின் பிணைமான் விழிவடிவோ' என அவளது கண்கள் மேலும் மேலும் அவனை வருத்துவதாக எழுதுகிறார்.
அழகுக் கண்களால் 'கொல்லும்' பார்வை, கனிந்த பார்வை, அந்த முன் அறியாத ஒருவனிடம் நட்புப் பார்வை கொண்டுவிட்டோமோ என்ற வெரூஉப் பார்வை இவற்றைத் தெரிவிப்பதே 'இம்மூன்றும்' என்ற தொடர்.

வருத்தும் தன்மையால் கூற்றமோ, அன்புநோக்கால் மங்கையின் கண்தானோ, மருண்ட பார்வையால் பெண்மானோ, இம்மங்கையின் பார்வை இம்மூன்று தன்மைகளையும் கொண்டதாய் இருக்கிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இருவருக்கும் காதல் அரும்பத் தொடங்கிவிட்டது என்பதை உணர்த்தும் தகையணங்குறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

காலனோ? கண்தானோ? பெண்மானோ? இப்பெண்ணின் பார்வையில் இம் முக்குணமும் உண்டு.