இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1084கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்தகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்

(அதிகாரம்:தகை அணங்கு உறுத்தல் குறள் எண்:1084)

பொழிப்பு: பெண்தன்மை உடைய இந்தப் பேதைக்குக் கண்கள் கண்டவரின் உயிரை உண்ணும் தோற்றத்தோடு கூடி ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டிருந்தன.

மணக்குடவர் உரை: தம்மைக்கண்டவர்கள் உயிரையுண்ணும் தோற்றத்தாலே பெண் தகைமையையுடைய பேதைக்கு ஒத்தன கண்கள்.
அமர்தல் - மேவல். இது பேதையோடு ஒத்த தொழிலுடைத் தென்று கண்ணின் கொடுமையை யுட்கொண்டு கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது) பெண்தகைப் பேதைக்குக் கண் - பெண் தகையை உடைய இப்பேதைக்கு உளவாய கண்கள்; கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் அமர்த்தன - தம்மைக் கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்துடனே கூடி அமர்த்திருந்தன.
(அமர்த்தல்: மாறுபடுதல். குணங்கட்கும் பேதைமைக்கும் ஏலாது கொடியவாயிருந்தன என்பதாம்.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: பார்க்கிறவர்களுடைய உயிரைக் கவர்ந்துவிடுகிற காரணத்தால் அழகு நிறைந்த இந்தக் களங்கமற்ற பெண்ணுக்குக் கண்கள் மட்டும் அவளுடைய நல்ல இயல்புக்கு விரோதமான சுபாவமுள்ளனவாக இருக்கின்றனவே!


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பெண்தகைப் பேதைக்குக் கண் கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் அமர்த்தன.


கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால்:
பதவுரை: கண்டார்-பார்த்தவர்; உயிர்-உயிர்; உண்ணும்-உண்ணும்; தோற்றத்தால்-தோற்றத்தால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தம்மைக்கண்டவர்கள் உயிரையுண்ணும் தோற்றத்தாலே.
பரிப்பெருமாள்: தன்னைக்கண்டவர்கள் உயிரையுண்ணும் தோற்றத்தாலே.
பரிதி: தம்மைக் கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்துடனே கூடி.
காலிங்கர்: நெஞ்சே! இவ்விடத்து வந்து கண்டவராகிய நமது உயிர்பருகும் தன்மையே இவை இரண்டினுஞ் சாலப் புலப்படத் திகழ்தலால்.
பரிமேலழகர்: தம்மைக் கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்துடனே கூடி.

'தம்மைக் கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தாலே' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பார்த்தவரின் உயிர்குடிக்கும் கவர்ச்சிகொண்டு', 'கண்டவர் உயிருண்ணும் தோற்றத்துடன்', 'சார்ந்தவருடைய உயிரை விழுங்குந் தோற்றத்தோடு இருப்பதால்', 'பார்த்தார் உயிரை உண்ணக்கூடிய தோற்றத்தோடு', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தம்மைப் பார்த்தவர் உயிர் நீக்கும் தோற்றம் கொண்டதனால் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பெண்தகைப் பேதைக்கு அமர்த்தன கண்:
பதவுரை: பெண்-பெண்மகள்; தகை-தன்மை; பேதைக்கு-மடமையுடைய மகளுக்கு; அமர்த்தன-மாறுபட்டிருந்தன; கண்-விழி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பெண் தகைமையையுடைய பேதைக்கு ஒத்தன கண்கள்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: அமர்தல் - மேவல். இது பேதையோடு ஒத்த தொழிலுடைத் தென்று கண்ணின் கொடுமையை யுட்கொண்டு கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: பெண் தகைமையையுடைய பேதைக்கு ஒத்தன கண்கள்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரைரை: அமர்தல் - மேவல். அது பொருத்தத்தின் வந்தது. பேதையோடு ஒத்த தொழிலுடைத் தென்று கண்ணின் கொடுமை உட்கொண்டு கூறுதல்.
பரிதியார்: பெண்தகை யுடைய பேதைக்குக் கண்கள் அமர்த்திருந்தன என்றவாறு.
காலிங்கர்: இப்பெண்மை நலனும் பேதைமையும் உடையாட்கு இதனால் இயன்றன கண் எனவே இரண்டும் ஒருவாற்றால் இத்துயர்க்கு ஒரு தண்ணளி செய்வன போலும் என்பது கருத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பெண் தகையை உடைய இப்பேதைக்கு உளவாய கண்கள் அமர்த்திருந்தன.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அமர்த்தல்: மாறுபடுதல். குணங்கட்கும் பேதைமைக்கும் ஏலாது கொடியவாயிருந்தன என்பதாம்.

இத்தொடரின் பொருள் உரைப்பதில் பழைய ஆசிரியர்கள் வேறுபடுகின்றனர். மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் பேதைமையோடு ஒத்த கண்ணின் கொடுமை என்றனர். காலிங்கர் தண்ணளி செய்வன என்கிறார். பரிமேலழகர் பேதைமைக்கு ஏலாது கண்கள் கொடியவாயிருந்தன என்றார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பெண்ணின் கண்கள் போர் செய்கின்றன', 'பெண்ணியல்புகள் வாய்ந்த இப்பேதைக்கு உள்ள கண்கள் மாறுபட்டுப் போர் செய்கின்றன', 'பெண்ணிற்குரிய குண அழகு மிகுந்த இம் மாதினுடைய கண்கள் அவள் நல்லியல்புக்கு மாறுபட்ட தன்மையன', 'பெண்களிற் சிறந்த அழகையுடைய இவ்விள நங்கைக்குக் கண்கள் பொருந்தியிருந்தன' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

களங்கமற்ற பெண்ணுக்குக் காண்பார் உயிர் கவரும் கண்கள் முரண்பாடாய் அமைந்துள்ளன என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
களங்கமற்ற இவ்விளம் பெண்ணுக்கு ஏன் கொல்லும் கண்கள் என்று தலைவன் வியப்பதாக அமைந்த பாடல்.

களங்கமற்ற பெண்ணுக்குக் காண்பார் உயிர் கவரும் கண்கள் அமர்த்தன என்பது பாடலின் பொருள்.
'அமர்த்தன' என்பதன் பொருள் என்ன?

கண்டார் என்ற சொல்லுக்கு காண்போருடைய என்பது பொருள்.
உயிருண்ணும் என்ற தொடர் உயிர்குடிக்கும் என்ற பொருள் தரும்.
தோற்றத்தால் என்ற சொல்லுக்கு வடிவத்தால் என்பது பொருள்.
பெண்தகை என்றது பெண்தன்மை குறித்தது.
பேதைக்கு என்ற சொல் களங்கமற்ற இளம்பெண்ணிற்கு என்ற பொருளது.
கண் என்பது கண்கள் எனப் பொருள்படும்.

பார்த்தவரது உயிருக்குப் பெரும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும் தோற்றம்கொண்ட களங்கமற்ற இப்பெண்ணுக்குக் கண்கள் பொருந்தி வரவில்லையே எனத் தலைவன் நினைக்கிறான்.

'போர்க்குணம் கொண்ட பெரிய கண்களையுடைய பெண்தன்மைத்தே கூற்று என்று இப்பொழுது முதல் தெரிந்துகொண்டேன்' என்று முந்திய குறளில் அவன் சொல்கிறான். கூற்று என்பது உயிரைக் கொண்டு செல்லும் ஒன்றாக தொன்மக் கதைகளில் கூறப்படும் கற்பனை உருவாகும். கூற்றின் செயல் உயிர் பறிப்பது. அவளது கண்கள் கொல்லும் தன்மை கொண்டது என்றான். அவற்றை இங்கு 'உயிர் உண்ணும் தோற்றம்' என்று சொல்லி அந்த மென்மையான பெண்மையின் உடலில் உயிருண்ணும் விழிகளா? ஏன் இந்த முரண்? என்று வியக்கிறான் இப்பொழுது.

பேதை என்ற சொல்லுக்கு அறிவிலி, இளம்பெண், களங்கமற்ற பெண் என்பதாகப் பலபொருள் காணப்படுகின்றன. பழைய ஆசிரியர்கள் பொதுவாக அறிவிலி என்ற பொருளிலேயே ஆண்டனர். இச்சொல் 5-7 வயதான சிறுமியின் பருவம் குறிப்பிடும் சொல்லாகவும் உள்ளது. வயது காரணமாக இப்பொருள் இப்பாடலுக்குப் பொருந்தாது. பேதை என்பதற்குக் களங்கமற்ற பெண் என்பது இக்குறளுக்கு ஏற்ற பொருள் ஆகும்.
கள்ளமற்ற தோற்றத்துடன் முழுப் பெண்மை பொலிவுடன் காட்சியளிக்கும் இவ்விளையாளுக்குக் கண்கள் ஏன் பார்ப்போரைத் துயரப்படுத்துவது போல அமைந்தன? முரண்பாடாக உள்ளதே! அப்படியிருந்தும் அக்கண்கள் கவரத்தக்கதாக நன்றாகப் பொருந்தியே இருக்கின்றன!

'அமர்த்தன' என்பதன் பொருள் என்ன?

பரிமேலழகர் அமர்த்தல் என்றதற்கு மாறுபடுதல் என்று பொருள் உரைத்து 'குணங்கட்கும் பேதைமைக்கும் ஏலாது கொடியவாயிருந்தன என்பதாம்' என விளக்கமும் தந்தார். கண் தருகின்ற பெருந்துன்பத்தைத் தலைவியின் பெண்ணலமும் பேதைமையும் தணிக்கின்றன என்பது காளிங்கர் உரையாகும். அமர் என்பது போரைக் குறிக்கும். எனவே போர் செய்கின்ற கண்கள் என்று வ சுப மாணிக்கம் கூறுவார். அமர்த்தன என்பதற்குக் கண்கள் அங்குமிங்கும் அசைந்து கெண்டேயிருப்பதனால் பொருந்தி இருந்தன அதாவது தம்முள் பொருது கொண்டு இருந்தன என்று சி இலக்குவனார் விளக்குகிறார். அமைந்துள்ளன என்பது மற்றும் சிலர் தரும் விளக்கம். அமர்த்தல் என்ற சொல்லுக்கு மாறுபடுதல் என்றும், போர் செய்யவல்ல என்றும், பொருகின்ற தன்மையுள்ள அதாவது தம்முள் பொருது கொண்டு இருந்த என்றும், போர் செய்யவல்ல என்றும், அமைந்திருந்தன என்றும் பொருந்தியிருந்தன என்றும் கூடிக் கொடியனவாயிருந்தன என்றும் உரை பகன்றனர். இவ்வாறாக மாறுபடுதல், பொருந்தியிருத்தல், மேவியிருத்தல் என ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிரான பொருள்களுடன் உரைகள் உள.
இப்பாடலில் சொல்லப்பட்டுள்ள 'அமர்த்தன' எனபதற்கு பொருந்தாத பொருத்தம் என்பது பொருத்தமாகலாம்.

களங்கமற்ற பெண்ணுக்குக் காண்பார் உயிர் கவரும் கண்கள் முரண்பாடாய் அமைந்துள்ளன என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அந்தக் 'கொல்லும்' கண்கள் பெண்மை நிறைந்த இப்பேதைக்குப் பொருந்தவில்லையே எனத் தலைவன் எண்ணும் தகையணங்குறுத்தல் பா.

பொழிப்பு

பெண்ணியல்புகள் கொண்ட இப்பேதையின் கண்கள் கண்டவர் உயிருண்ணும் தோற்றத்துடன் மாறுபட்டு அமைந்துள்ளன.