இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1082நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து

(அதிகாரம்:தகை அணங்கு உறுத்தல் குறள் எண்:1082)

பொழிப்பு: நோக்கிய அவள் பார்வைக்கு என்எதிரே நோக்குதல் தானே தாக்கி வருத்தும் அணங்கு, ஒரு சேனையயும் கொண்டு வந்து தாக்கினாற் போன்றது.

மணக்குடவர் உரை: இவ்வழகினையுடையவள் எனது நோக்கின் எதிர் நோக்குதல், தானே வருத்தவல்ல தெய்வம் அஞ்சாமல்வரும் தானையைக் கொண்டு வந்தது போலும். தானைக்கு உவமை நோக்கம்.
இது மெய்கண்டு வருந்துவான் கண் கண்டதனால் வருத்த மிக்கது கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (மானுட மாதராதல் தெளிந்த தலைமகன் அவள் நோக்கினானாய வருத்தம் கூறியது.) நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் - இப்பெற்றித்தாய வனப்பினை உடையாள் என் நோக்கிற்கு எதிர் நோக்குதல்; தாக்கு அணங்கு தானைக்கொண்டன்னது உடைத்து - தானே தாக்கி வருத்துவதோர் அணங்கு தாக்குதற்குத் தானையையும் கொண்டு வந்தாற் போலும் தன்மையை உடைத்து.
(மேலும், 'அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்' என்றமையான், இகரச்சுட்டு வருவிக்கப்பட்டது. எதிர் நோக்குதல்என்றமையின், அது குறிப்பு நோக்காயிற்று. வனப்பால் வருந்துதல் மேலும் குறிப்பு நோக்கால் வருந்துதல் கூறியவாறு. 'நோக்கினாள்' என்பதற்கு 'என்னால் நோக்கப்பட்டாள்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: என்னைப் பார்த்தவள் பின் என் பார்வைக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கி வருத்தும் பெரிய தெய்வம் சேனையையும் உடன் அழைத்து வந்து தாக்கியது போன்றது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு தானைக்கொண்டன்னது உடைத்து.


நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல்:
பதவுரை: நோக்கினாள்-பார்க்கப்பட்டவள்; நோக்கு-பார்வை; எதிர்-நேர்; நோக்குதல்-பார்த்தல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இவ்வழகினையுடையவள் எனது நோக்கின் எதிர் நோக்குதல்.
பரிதி: பார்த்த பார்வைக்கு எதிராகப் பார்த்த பார்வை.
காலிங்கர்: கண்ணுக்கு இனியதாகிய மிக்க அழகினையுடையாள், நாட்டத்து எதிர்நோக்குத் தன்மை நெஞ்சே!
பரிமேலழகர்: இப்பெற்றித்தாய வனப்பினை உடையாள் என் நோக்கிற்கு எதிர் நோக்குதல்;
பரிமேலழகர் விரிவுரை: மேலும், 'அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்' என்றமையான், இகரச்சுட்டு வருவிக்கப்பட்டது. எதிர் நோக்குதல்என்றமையின், அது குறிப்பு நோக்காயிற்று. வனப்பால் வருந்துதல் மேலும் குறிப்பு நோக்கால் வருந்துதல் கூறியவாறு. 'நோக்கினாள்' என்பதற்கு 'என்னால் நோக்கப்பட்டாள்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.

நோக்கினாள் என்ற சொல்லுக்கு 'இவ்வழகினையுடையவள்' என்று மணக்குடவரும், 'கண்ணுக்கு இனியதாகிய மிக்க அழகினையுடையாள்' என்று காலிங்கரும் 'இப்பெற்றித்தாய வனப்பினை உடையாள்' என்று பரிமேலழகரும் உரை கண்டனர். பரிமேலழகரின் இப்பெற்றித்தாய என்பது முந்தைய குறளில் கூறப்பட்ட 'அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்' என்பதைச் சுட்டும் என்று அவரே விளக்கியுள்ளார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பார்த்தவள் மேலும் எதிர்ப்பார்வை பார்த்தல்', 'என் பார்வைக்கு எதிர்ப் பார்வையாக அவளும் என்னைப் பார்த்தாள்', 'அழகுமிக்க இவள் நான் பார்த்தவுடன் என்னை எதிர்த்துப் பார்த்தல்', 'பார்த்தவளுடைய பார்வைக்கு எதிராகப் பார்த்தல்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

என் நோக்கிற்கு என்னால் பார்க்கப்பட்டவளின் எதிர்நோக்குதல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

தாக்கணங்கு தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து:
பதவுரை: தாக்கு-தாக்கி வருத்துகின்ற; அணங்கு-தெய்வமகள்; தானை-படை; கொண்டு-கைக்கொண்டு; அன்னது-போல்வது; உடைத்து-உரிமையாகக் கொண்டது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தானே வருத்தவல்ல தெய்வம் அஞ்சாமல்வரும் தானையைக் கொண்டு வந்தது போலும்.
மணக்குடவர் விரிவுரை: தானைக்கு உவமை நோக்கம். இது மெய்கண்டு வருந்துவான் கண் கண்டதனால் வருத்த மிக்கது கூறியது.
பரிதி: தாக்கப்பட்ட அணங்காகிய தெய்வப் பெண்ணின் கூட்டத்தை ஒக்கும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: எத்தன்மைத்தோ எனின், அனைத்துயிரையும் விதிவழி வந்து தாக்குவதாகிய கூற்றுப் பின்னும் தண்திறல் போதாமல் சேனையும் கொண்டு வந்த அவ்வொப்புடைத்தென்று இங்ஙனம் வருந்தித் தலைமகன் என் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: தானே தாக்கி வருத்துவதோர் அணங்கு தாக்குதற்குத் தானையையும் கொண்டு வந்தாற் போலும் தன்மையை உடைத்து.

பழைய ஆசிரியர்கள் அனைவரும் 'தானே தாக்கி வருத்துவதோர் அணங்கு தாக்குதற்குத் தானையையும் கொண்டு வந்தாற் போலும்' என்ற பொருளிலேயே உரை காண்கின்றனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கொடுந்தெய்வம் சேனையோடு தாக்கியது போல்', 'அப்பார்வையின் முன் நான் அவளைப் பார்த்தவுடனே எனக்குத் திகைப்புண்டாக்கிய அழகு இப்போது அவளுடைய கண்ணாகிய வேலாயுதம் கொண்டு என்னைக் குத்துவதுபோல இருக்கிறது', 'தானே தாக்கி வருத்தும் ஒரு தெய்வம் ஒரு படையையும் உடன்கொண்டு வந்தாற்போலும் தன்மையுடையது', 'தானே தாக்கி வருத்துவதோர் தெய்வ மகள் தாக்குதற்குப் படையையும் கொண்டு வந்தாற்போலும் தன்மையை உடைத்து' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

தாக்கிகொண்டிருகிற தேவதை மேலும் தன் படையுடன் வந்து தாக்குதல் போல் உள்ளது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
எதிர்நோக்கிய பெண்ணின் பார்வை படைகொண்டு தாக்கியது போன்ற பெரும் தாக்கத்தை உண்டாக்கியது என்று சொல்கிறான் தலைமகன்.

நோக்கினாள், என் பார்வைக்கு, எதிர்நோக்குதல் தாக்கிகொண்டிருகிற தேவதை மேலும் தன் படையுடன் வந்து தாக்குதல் போல் உள்ளது என்பது பாடலின் பொருள்.
'நோக்கினாள்' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

நோக்கு என்ற சொல் பார்வை என்ற பொருள் தரும்.
எதிர் நோக்குதல் என்ற தொடர்க்கு எதிராகப் பார்த்தல் என்று பொருள்.
தாக்குஅணங்கு என்றது வருத்தும் தெய்வம் குறித்தது.
தானை என்ற சொல் படை என்ற பொருளது.
கொண்டன்னது உடைத்து என்ற தொடர் உடன்கொண்டு வந்துள்ள தன்மையைப் போன்றது எனப் பொருள்படும்.

தன்னைப் பார்த்தவள் பின் தன் பார்வைக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கி வருத்தும் பெரிய தெய்வம் சேனையையும் உடன் அழைத்து வந்து தாக்கியதைப்போல் தலைவன் உணர்கிறான் என்பது இக்குறள் படம் பிடித்த காட்சி ஆகும்.
அவளும் அவனைப் பார்க்கிறாள்; அவன் மறுபடியும் அவளைப் பார்க்கிறான். அவள் எதிர்ப்பார்வை வீசுகிறாள். இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஒரே நேரத்தில் நேருக்கு நேர் நோக்கினார்கள். பார்த்ததற்கு எதிராக அவள் அவனைப் பார்த்தது வருத்தும் தெய்வம் படைகொண்டு தாக்கியது போன்று இருந்தது என்கிறான் அவன்.

யார் முதலில் பார்த்தது? அவனா? அவளா? அந்தப்பார்வை எப்படிப்பட்டது? அவன் அவளைக் குறிப்புடன் நோக்கினானா- அவளிடமிருந்து எதிர்க்குறிப்பு நோக்கம் தெரிந்ததா? முன் அறியாத ஒரு ஆடவன் தனக்குத் தெரியாமல் தன்னைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதால் அவள் கொண்டது சினப்பார்வை என்பதைக் குறிக்கத்தான் படைகொண்டு தக்கியது போல் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டதா?
முதலில் பார்த்தது அவன்தான். ஒருவன் தான் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பெண்ணை 'அழகாக இருக்கிறாளே இவள்!' என்று பார்த்தது இயல்பானது. அது முதல் காட்சி (முற்குறள் 1081). அதில் அவளைப் பார்த்து 'அணங்கோ ஆய்மயிலோ' என்று அவளது அழகிலும் அசைவுகளிலும் கலக்கமுற்றான் என்பதாக உள்ளது. இப்பாடல் இரண்டாவது காட்சி. முதல் பாடலின் தொடர்ச்சியாக, அவளும் அவனைப் பார்த்தாள் என்று இக்குறளை வாசிக்கலாம். யாரோ ஒரு அயலான் தன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து அவள் அவனைப் பார்த்தாள். 'நான் பார்த்த அவள் என்னைப் பார்த்து, உடன் நான் அவளை நோக்கும் போது அவள் என்னை எதிர் நோக்கினாள்; இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஒரே நேரத்தில் பார்த்தோம். முதலில் அவள் அழகு என்னை வீழ்த்தியது. இப்பொழுது அவள் என்னை எதிர்நோக்கியது தானே தாக்கித் துன்புறுத்துகிற அழகுமோகினி தன் படையுடன் வந்து தாக்கியது போல் கொடூரமாக இருந்தது' என்கிறான். தாக்கத்தின் வீச்சைக் குறிக்கவே படைகொண்டு தாக்கியது போன்றது எனப்பட்டது.
தலைவன் முதலில் பார்த்தான் என்று முற்குறளில் கூறப்பட்டுள்ளதைக் கருத்தில் இருத்தித் தலைவனே முதலில் நோக்கினான் எனக் கொள்ளவேண்டும்.
இப்பாடலுக்குப் பரிமேலழகர் 'எதிர் நோக்குதல் என்றமையின், அது குறிப்பு நோக்காயிற்று. வனப்பால் வருந்துதல் மேலும் குறிப்பு நோக்கால் வருந்துதல் கூறியவாறு' என சிறப்புரையில் விளக்கினார். எதிர் நோக்குதல் குறிப்பு நோக்கமாகக் கொண்டு உரைத்த பரிமேலழகரது உரை 'அவள் அழகால் முதலில் தனியாகத் தாக்கினாள்; அவளது குறிப்பு நோக்கம் படைகொண்டு தாக்கியதாயிற்று' என்ற பொருள் தருகிறது. அவள் பார்வை குறிப்பு நோக்கமாக இருந்ததால் அது படைகொண்டு தாக்கியதாயிற்று என்ற உரை நயமாக இருந்தாலும் அவளது குறிப்பு நோக்கு இவ்வளவு விரைவில் உண்டாக முடியுமா? என்ற ஐயவினாவும் எழுகிறது.
அவள் பார்த்தது சினம் கொண்ட பார்வை என்பதற்குப் பாடலில் எந்தவிதக் குறிப்பும் இல்லை. எனவே அது சினப்பார்வை அன்று எனலாம்.

இப்பாடலிலுள்ள தானை என்றதற்கு இன்றைய ஆசிரியர்களில் சிலர் 'கண்ணாகிய வேல் படை' என்று பொருள் கொள்வர்.

'நோக்கினாள்' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

இப்பாடலிலுள்ள 'நோக்கினாள்' என்ற சொல்லுக்கு இவ்வழகினையுடையவள், கண்ணுக்கு இனியதாகிய மிக்க அழகினையுடையாள், இப்பெற்றித்தாய வனப்பினை உடையாள், பார்த்தவள், என்னைப் பார்த்தவள், என்னால் நோக்கப்பட்ட இவள், அழகுமிக்க இவள், இத்தகைய அழுகுடையாள், இத்தகைய அழகிய தோற்றமுடையாள் என்று உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

நோக்கினாள் என்ற சொல்லுக்குப் பார்த்தாள் என்பது நேர் பொருள்.
காலிங்கர் 'கண்ணுக்கு இனியதாகிய மிக்க அழகினையுடையாள்' என்று இச்சொல்லுக்குப் பொருள் உரைத்தார். இது பார்ப்பதற்கு அல்லது நோக்குதற்கு இனியதாக இருப்பவள் என்ற பொருள் போலும். இதே வகையில்தான் மணக்குடவரும் பரிமேலழகரும் உரை கூறியுள்ளனர். இக்குறட் போக்கை அதன் பொருளுடன் இயைபுபடுத்தும்போது நோக்கினாள் என்ற முதற்சொல் உரையாசிரியர்களுக்கு இடர்ப்பாடு உண்டாக்கியதால்தான் இச்சொல்லுக்கு அழகினையுடையவள் என்பதுபோன்ற பொருளுரைத்தனரோ என எண்ணத் தோன்றுகிறது.
‘நோக்கினாள்’ என்பதற்கு என்னால் நோக்கப்பட்டாள் என்று உரைப்பாருமுளர் எனவும் தன் உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பரிமேலழகர். அப்பொருள் கண்ட ஆசிரியர் யார் என்று தெரியவில்லை. இதுவும் முதற்சீர் தரும் இடரை விலக்கவே சொல்லப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
நோக்கினாள் என்பதற்கு வனப்பினை உடையாள், நோக்கப்பட்டாள், நோக்கிய அவள் என உரைகள் பல உள. என்னைப் பார்த்தவள் என்று கருத்தோட்டமாகப் பொருள் கொள்ளுதல் நன்று (இரா சாரங்கபாணி).

'நோக்கினாள்' என்ற சொல்லுக்குப் பார்த்தவள் என்பது பொருள்.

என் நோக்கிற்கு என்னால் பார்க்கப்பட்டவளின் எதிர்நோக்குதல், தாக்கிகொண்டிருகிற தேவதை மேலும் தன் படையுடன் வந்து தாக்குதல் போல் உள்ளது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அவளின் எதிர்நோக்குக்கு என்ன வலிமை! என்று தலைவன் வியக்கும் தகையணங்குறுத்தல் காட்சி.

பொழிப்பு

நான் பார்த்தவள் என்னைப் பார்த்துப் பின் நான் அவளை நோக்க அவள் என்னை எதிர்நோக்கியது, அழகால் தானே தாக்கிய தேவதை இப்பொழுது படையோடு வந்து தாக்கியது போல் இருந்தது.