இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 569செருவந்த போழ்தில் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்

(அதிகாரம்:வெருவந்த செய்யாமை குறள் எண்:569)

பொழிப்பு: முன்னமே தக்கவாறு அரண் செய்துகொள்ளாத அரசன் போர் வந்த காலத்தில் (தற்காப்பு இல்லாமல்) அஞ்சி விரைவில் அழிவான்.

மணக்குடவர் உரை: தனக்குக் காவலானவற்றை முன்னேயமைத்துச் செய்யாத வேந்தன் செருவந்த காலத்து அச்சமுற்றுக் கடிதுகெடும்.
இது தனக்கும் அச்சம் வருவன செய்யலாகாதென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: சிறை செய்யா வேந்தன் - செரு வருவதற்கு முன்னே தனக்குப் புகலாவதோர் அரண்செய்து கொள்ளாத அரசன் செருவந்த போழ்தில் வெருவந்து வெய்து கெடும் - அது வந்த காலத்து ஏமம் இன்மையான் வெருவிக் கடிதின் கெடும்.
(பகையை வெருவிச் சேர்ந்தார் நீங்குதலின், தனியனாய்த் தானும் வெருவி அப் பகைவயத்தனாம் என்பதாம். இதனால் தான் அஞ்சும் வினையும் அது செய்தான் எய்தும் பயனும் கூறப்பட்டன.)

சி இலக்குவனார் உரை: பகையை வெல்வதற்குரிய காவல் முறைகளைச் செய்து கொள்ளாத அரசன் போர் வந்தபோது அஞ்சித் துன்புற்று அழிவான்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
செருவந்த போழ்தில் சிறைசெய்யா வேந்தன் வெருவந்து வெய்து கெடும்.


செருவந்த போழ்தில் சிறைசெய்யா வேந்தன்:
பதவுரை: செரு-போர்; வந்த-நேர்ந்த; போழ்தில்-நேரத்தில்; சிறை-அரண்; செய்யா-இயற்றாத; வேந்தன்-மன்னவன்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தனக்குக் காவலானவற்றை முன்னேயமைத்துச் செய்யாத வேந்தன் செருவந்த காலத்து;
பரிப்பெருமாள்: தனக்குக் காவலானவற்றை முன்னேயமைத்துச் செய்யாத வேந்தன் செருவந்த காலத்து;
பரிதி: குடிக் கடமையை அன்பினாலே வாங்கி, மாற்றார் வந்தால் அக்குடியைக் காட்டிக் கொடுக்கும் மன்னவன்;
காலிங்கர்: முன்னமே மதிற்சிறை முதலிய வன்சிறை நான்கும் வில்லரணும் வேலரணும் தோலரணும் துர்க்க அரணும் உளவாகிய வியூகச்சிறையும் உடையரேனும் மற்று அச்சிறை நீங்கிச் செருத்தொழில் புரியச் சென்ற தேயத்துப் புறத்திறை மன்னரால் போரழிவு வந்தகாலம் நோக்கிய இடத்து இறையும் சிறை பலவும் செய்து கொள்ளாத மன்னவனானவன் முனையெதிர் படை போந்து முற்றிய காலத்து;
பரிமேலழகர்: செரு வருவதற்கு முன்னே தனக்குப் புகலாவதோர் அரண்செய்து கொள்ளாத அரசன் அது வந்த காலத்து ஏமம் இன்மையான்;

'காவலானவற்றை முன்னேயமைத்துச் செய்யாத வேந்தன், செருவந்த காலத்து' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'போர்க்காலத்துத் தீயகுடியைச் சிறையிடாத அரசன்', 'போர் நிகழும் காலத்தில் நாட்டையும் குடிமக்களையும் காவாத அரசன்', '(குடிகள் நடுங்கும்படியான வெருவந்த செயல்களால் பின்னால் விளையக்கூடிய தீமைகளை அறிந்து) எச்சரிக்கை கொள்ளாமல் வெருவந்த காரியங்களைச் செய்து கொண்டிருக்கும் வேந்தன் (அதனால் குடிகள் அவனுடன் பிணங்கி) எதிர்ப்பு வந்துவிடுகிற சமயத்தில்', 'போர் வருவதற்கு முன்னே அரணைச் செய்து கொள்ளாத வேந்தன், சண்டை வந்தபோது பாதுகாப்பின்மையால்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

போர்க்காலத்து காவாத ஆட்சித்தலைவன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

வெருவந்து வெய்து கெடும்:
பதவுரை: வெருவந்து-அஞ்சி; வெய்து-வெம்மையுற்று; கெடும்-அழியும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அச்சமுற்றுக் கடிதுகெடும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தனக்கும் அச்சம் வருவன செய்யலாகாதென்றது.
பரிப்பெருமாள்: அச்சமுற்றுக் கடிதுகெடும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தனக்கு அச்சம் வருவன செய்யலாகாதென்றது.
பரிதி: சடுதியிலே கெடும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: வெருவுதல் கடிதின் கெட்டு விடும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: வெருவிக் கடிதின் கெடும்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: பகையை வெருவிச் சேர்ந்தார் நீங்குதலின், தனியனாய்த் தானும் வெருவி அப் பகைவயத்தனாம் என்பதாம். இதனால் தான் அஞ்சும் வினையும் அது செய்தான் எய்தும் பயனும் கூறப்பட்டன.

'அச்சமுற்றுக் கடிதுகெடும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கலங்கி வெதும்பி அழிவான்', 'அச்சமெய்தி விரைந்து கெடுவான்', 'உடனே கேடடைவான்', 'அஞ்சி விரைந்து கெடுவான்' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

அச்சமுற்று வெம்மையால் அழிவான் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
போர்க்காலத்து காவாத ஆட்சித்தலைவன் அச்சமுற்று வெம்மையால் அழிவான் என்பது பாடலின் பொருள்.
அதிகார இயைபு உள்ளதா இப்பாடலுக்கு?

செருவந்த போழ்தில் என்ற தொடர்க்கு போர் நேர்ந்த சமயத்தில் என்பது பொருள்.
சிறைசெய்யா வேந்தன் என்றது அரண் செய்துகொள்ளாத ஆட்சித்தலைவன் என்ற பொருள் தரும்.
வெருவந்து என்ற தொடர்க்கு அஞ்சி எனப்பொருள் கொள்வர்.
வெய்து கெடும் என்ற தொடர் விரைவில் அழியும் எனப்பொருள்படும்.

ஆட்சித்தலைவன் காவற்பணியில் தவறி அவனுக்கே அச்சம் வருமாறு நடந்து கொள்வது பற்றிச் சொல்கிறது இப்பாடல் என்கின்றனர் பெரும்பான்மை உரையாசிரியர்கள். தனக்குக் காவலானவற்றை முன்னே அழைத்துச் செய்யாத வேந்தன் செருவந்த காலத்து அச்சமுற்றுக்கடிது கெடும் என்றும் வேற்று நாட்டுக்குப் படையெடுத்துச் செல்லும் மன்னன், அந்நாட்டின் எல்லையில் அரண் முதலிய அமைத்துச் சிறை (காவல்) செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இக்குறளுக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.
சில மாறுபாடான உரைகளாக போர்க்காலத்துத் தீயகுடியைச் சிறையிடாத அரசன் கலங்கி வெதும்பி அழிவான் என்றும் அரசியல் சுற்றத்திடத்தும் குடிமக்களிடத்தும் தோன்றும் செருக்கை அரசன் தானே தடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்; தடுக்கானாயின் அஞ்சத் தக்க வகையில் விரைவில் அழிவான் என்றும் வெருவந்த செய்யாதிருந்து தமக்கு முன்னெச்சரிக்கை செய்து கொள்ளாத வேந்தன் தன்னோடு குடிகளுக்குப் பிணக்கு வருகிறபோது சடுதியில் கெட்டுப் போவான் (செரு-குடிகளின் எதிர்ப்பு; சிறை-எச்சரிக்கை) என்றும் கூறப்பட்டன.

பரிதி உரை 'குடிக் கடமையை அன்பினாலே வாங்கி, மாற்றார் வந்தால் அக்குடியைக் காட்டிக் கொடுக்கும் மன்னவன் சடுதியிலே கெடும்' என்கிறது.
தண்டபாணி தேசிகர் இவ்வுரையை ஏற்று 'செருவந்த காலத்தில் குடிகளைப் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்துக் காப்பாற்றக் கடமைப்பட்ட அரசன் அங்ஙனம் செய்யாது தான் தன்னினத்தொடு அரணிற் புகுந்து மக்களைக் காட்டிக் கொடுத்து மாற்றனிடம் தப்பலாம் ஆயினும் குடிகளிடம் வெருவந்து அழிவன் என்பதுபட நிற்றலின், குடிகளைக் காட்டிக் கொடுத்தல் கொடுங்கோன்மை. அதனால் விளைந்த பயன் குடிகளிடம் தான் அஞ்சுதல்' என்பதுபட நிற்கின்றது சிறை செய்தல்-அரண்களில் வைத்துப் பாதுகாத்தல். இவ்வுரை இவ்வதிகாரத்திற்கு ஏற்புடையது. இதுவரை குடிமக்கள் வெருவரும் செயல்களைச் செய்தலாகாது என்ற ஆசிரியர் இக்குறளால் குடிமக்களை வெருவரச் செய்தமையால் தானே வெருவரநேரும், கெடவரும் என்று அதனை வலியுறுத்துகிறார். ஆதலால் இவ்வுரை சிறந்தது எனலாம்' என விளக்குவார். எனினும் பரிதியின் உரை குறளுக்கான நேர் பொருள் தருவதுஅன்று; கருத்து வாங்கி எழுதியது என்பது அறியத்தக்கது.

அதிகார இயைபு உள்ளதா இப்பாடலுக்கு?

வெருவந்த செய்யாமை அதிகாரம் கொடுங்கோல் ஆட்சிபுரிபவனுக்கும் அவன் குடிகளுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவதாக அமைந்தது. இதில் உள்ள மற்ற குறள்கள் அனைத்தும் குடிகளை அச்சுறுத்தும் அரசின் வெங்கோன்மை பற்றியன. இப்பாடல் சற்று வேறுபட்டு அரசு தனக்குப் பாதுகாப்பைச் செய்து கொள்ளாததையும் அது அஞ்சும் வினையையும் சொல்கிறது. பாடல் கிடக்கை முறையில் பொருள் கொள்ளப்பட்டால் ‘செருவந்தபோது தற் காப்புச் செய்து கொள்ளாத வேந்தன் அதாவது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை முன்னமே செய்யாத வேந்தன் போர் வந்து விட்டால் அப்பொழுது அச்சம் வந்து (போரின் வெம்மை தாளாமல்) வெந்துஅழிவான்’ என்று பொருள்பட்டு வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை... (குற்றங்கடிதல் 435)எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை.. (அறிவுடைமை 429) முன்னுறக் காவா திழுக்கியான்... (பொச்சாவாமை 535) போன்ற குறட்பாக்கள் சொல்லும் வருமுன் காத்தலை வலியுறுத்துகிறதுபோல் உள்ளது. குடிகளை அச்சுறுத்துவது போன்ற கருத்து காணப்படவில்லை. இதனால் உரையாளர்கள் அரசன் தன்னை அச்சுறுத்தும் செயல் பற்றிய பாடல் எனச் சொல்லிப் போந்தனர். அரசு தன்னை வெருவந்த செய்தலாவது குடிகளுக்குப் பாதுகாப்பின்றி அமைந்துவிடும் என்ற கருத்தில் அதிகாரப் பொருத்தம் செய்யலாம். ஆனால் அரசின் கொடுங்கோன்மை பற்றிச் சொல்வதற்காக உண்டானது வெருவந்த செய்யாமை அதிகாரம். அரசன் தனக்கு வெருவந்த செய்தல் கொடுங்கோன்மையின் பாற்படாது. மேற்சொன்ன பரிதி உரை கொடுங்கோல் அரசனைப் பற்றிச் சொன்னாலும் அது குடிகள் அரசனுக்கு வெருவந்த செய்தலைத்தான் சொல்கிறது. இதற்குக் குடிகள் வெருவந்த செய்யாமை என அதிகாரத்திற்கு மற்றுமொரு பொருள் கொள்ளவேண்டும். இது வள்ளுவரின் எண்ணமாக இருக்கமுடியும் என்பது ஐயத்திற்கு உரியது. அதிகாரம் குடிகட்கு வெருவந்த செய்யாமையேயன்றித் தனக்கு வெருவந்த தேடிக்கொள்ளாமையை வலியுறுத்துவது அன்று என்பதால் இப்பாடலுக்கு அதிகார இயைபு இருப்பதாகக் கூற இயலாததாக உள்ளது.

போர்க்காலத்து காவாத ஆட்சித்தலைவன் அச்சமுற்று வெம்மையால் அழிவான் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

போர் வந்தவிடத்துக் குடிகளைக் காட்டிக்கொடுத்து ஆட்சியாளர் அவர்களுக்குத் துன்பம் தரலாகாது என்னும் வெருவந்த செய்யாமை பாடல்.

பொழிப்பு

போர்க்காலத்து குடிகளைக் காவாத அரசன் அச்சமெய்தி வெம்மையால் அழிவான்.