இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0567கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்

(அதிகாரம்:வெருவந்த செய்யாமை குறள் எண்:567)

பொழிப்பு: கடுமையான சொல்லும் முறைகடந்த தண்டனையும் அரசனுடைய வெற்றிக்குக் காரணமான வலிமையைத் தேய்க்கும் அரம் ஆகும்

மணக்குடவர் உரை: கடுஞ்சொற் கூறுதலும் குற்றத்தின் மிக்க தண்டஞ் செய்தலும் அரசனுடைய பகைவரை வெல்லும் வலியைத் தேய்க்கும் அரமாம்.
இது வலியைக் கெடுக்கும் என்றது.

பரிமேலழகர் உரை: கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் - கடிய சொல்லும் குற்றத்தின் மிக்க தண்டமும், வேந்தன் அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம் - அரசனது பகை வெல்லுதற்கேற்ற மாறுபாடாகிய இரும்பினைத் தேய்க்கும் அரமாம்.
(கடுமொழியால் தானையும், கையிகந்த தண்டத்தால் தேசமும் கெட்டு, முரண் சுருங்கி வருதலின், அவற்றை அரமாக்கித் திண்ணிதாயினும் தேயும் என்றற்கு அடுமுரணை இரும்பாக்கினார். ஏகதேச உருவகம். அரம் என்பதனைத் தனித்தனி கூட்டுக. இவைஐந்து பாட்டானும், செவ்வியின்மை, இன்னா முகம் உடைமை,கண்ணோட்டம் இன்மை , கடுஞ்சொற்சொல்லல், கைஇகந்த தண்டம் என்று இவைகள் குடிகள் அஞ்சும் வினையென்பதூஉம், இவைசெய்தான் ஆயுளும் அடுமுரணும் செல்வமும் இழக்கும் என்பதூஉம்கூறப்பட்டன.

சி இலக்குவனார் உரை: கொடுஞ்சொல்லும் குற்றத்திற்கு மேற்பட்ட தண்டனையும் அரசனின் பகை வெல்லும் வலிமையைக் குறைக்கும் அரமாம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.


கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும்:
பதவுரை: கடுமொழியும்-கடுமையான சொல்லும்; கையிகந்த-அளவு மீறிய; தண்டமும்-ஒறுத்தலும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: கடுஞ்சொற் கூறுதலும் குற்றத்தின் மிக்க தண்டஞ் செய்தலும்;
பரிப்பெருமாள்: கடுஞ்சொற் கூறுதலும் குற்றத்தின் மிக்க தண்டஞ் செய்தலும்;
பரிதி: வெவ்விய வசனமும் கொடிய ஆக்கினையுமுள்ளது; [ஆக்கினை-ஆணை]
காலிங்கர்: யாவர் மாட்டும் இன்சொல் வழக்கம் இன்றி வெஞ்சொல் விடுத்தலும், செய்யும் நீதியைக் கடந்து தண்டம் செய்தலும் இவை இரண்டும்;
காலிங்கர் குறிப்புரை: கை என்பது ஒழுக்கம்: ஆவது நீதி.
பரிமேலழகர்: கடிய சொல்லும் குற்றத்தின் மிக்க தண்டமும்;

'கடுஞ்சொற் கூறுதலும் குற்றத்தின் மிக்க தண்டஞ் செய்தலும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். கையிகந்த தண்டம் என்பதற்கு நீதியைக் கடந்து தண்டம் செய்தல் என உரை செய்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கடுஞ்சொல்லும் அளவுகடந்த தண்டனையும்', 'கடுஞ்சொல்லும் அளவுக்கு மீறிய தண்டனையும்', 'கடூரமான வார்த்தைகளும் (பேசி கண்ணோட்டமில்லாவிட்டாலும் நியாயமான அளவோடும் தண்டிக்காமல்) அளவுக்கு மீறிய தண்டனையும்', 'கடுமையான சொல்லும் அளவுகடந்த தண்டனையும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

கடுஞ்சொல்லும் அளவுகடந்த தண்டனையும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

வேந்தன் அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்:
பதவுரை: வேந்தன்-மன்னவன்; அடு-வெல்லும்; முரண்-மாறுபாடு; தேய்க்கும்-குறைக்கும்; அரம்-அராவும் கருவி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அரசனுடைய பகைவரை வெல்லும் வலியைத் தேய்க்கும் அரமாம்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது வலியைக் கெடுக்கும் என்றது.
பரிப்பெருமாள்: அரசனதாகிய பகைவரை வெல்லும் வலியைத் தேய்க்கும் அரம்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது வலியைக் கெடுக்கும் என்றது.
பரிதி: அரசன் செல்வத்தைக் கெடுக்கும் அரம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: மன்னவன் மாற்றாரைக் கொல்லும் வலியாகிய பொருள்வலி, படைவலி, துணைவலி மற்று அரண்வலி, தன்வலி முதலிய அனைத்து வலியையும் பொடிபடத் தேய்த்து விடும் அரம் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அரசனது பகை வெல்லுதற்கேற்ற மாறுபாடாகிய இரும்பினைத் தேய்க்கும் அரமாம்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: கடுமொழியால் தானையும், கையிகந்த தண்டத்தால் தேசமும் கெட்டு, முரண் சுருங்கி வருதலின், அவற்றை அரமாக்கித் திண்ணிதாயினும் தேயும் என்றற்கு அடுமுரணை இரும்பாக்கினார். ஏகதேச உருவகம். அரம் என்பதனைத் தனித்தனி கூட்டுக. இவைஐந்து பாட்டானும், செவ்வியின்மை, இன்னா முகம் உடைமை,கண்ணோட்டம் இன்மை , கடுஞ்சொற்சொல்லல், கைஇகந்த தண்டம் என்று இவைகள் குடிகள் அஞ்சும் வினையென்பதூஉம், இவைசெய்தான் ஆயுளும் அடுமுரணும் செல்வமும் இழக்கும் என்பதூஉம் கூறப்பட்டன.

'அரசனுடைய பகைவரை வெல்லும் வலியைத் தேய்க்கும் அரமாம்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். அடுமுரண் என்றதற்கு மற்றவர்கள் வலிமை என்று பொருள் கூற பரிதி செல்வம் எனப் பொருள் உரைத்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அரசனது படைவலியை அறுக்கும் அரம்', 'பகையை அழிக்கவல்ல அரசனது வலிமையைத் தேய்க்கும் அரமாகும்', 'அரசனுடைய வெற்றி வல்லமைகளைத் தேய்த்துக் குறைத்துவிடக்கூடிய அரம் போன்றது', 'பகைவரை வெல்லும் அரசன் வலிமையைக் குறைக்கும் அரமாகும்' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

பகையை வெல்லும் ஆட்சியாளரது வலிமையை அறுக்கும் அரமாகும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
கடுஞ்சொல்லும் கையிகந்த தண்டமும் பகையை வெல்லும் ஆட்சியாளரது வலிமையை அறுக்கும் அரமாகும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'கையிகந்த தண்டம்' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

கடுமொழியும் என்ற தொடர்க்கு கடுஞ்சொல்லும் என்பது பொருள்.
வேந்தன் என்ற சொல் அரசன் என்று பொருள்படும். ஆட்சியாளன் என்று இதற்குப் பொருள் கொள்ளலாம்.
அடுமுரண் என்ற தொடர் பகைவெல்லும் வலிமை என்ற பொருள் தரும்.
தேய்க்கும் என்ற சொல் சிறுது சிறிதாகத் தேய்த்து குறைக்கும் எனப்பொருள்படும்.
அரம் என்ற சொல் இரும்பு போன்ற கடினமான பொருள்களைத் தேய்த்துக் குறைக்கச் செய்வதற்குப் பயன்படும் கருவி.

கடுஞ்சொல்லும் அளவுகடந்த தண்டனை அளித்தலும் ஆட்சியாளரது வலிமையைத் தேய்த்துக் குறைக்கும் அரமாகும்.
சென்ற குறளில் (566)வெருவந்த செய்யும் ஆட்சியாளன் கடூரமான சொல்லுடையவனாகவும் கண்ணோட்டமில்லாதவனகவும் இருப்பான் எனச் சொல்லப்பட்டது. இப்பாடல் பொறுத்தற்கியலாத கடுஞ்சொல் பேசுபவனும் குற்றம் செய்தவரால் தாங்குதலுக்குரிய அளவைக் கடந்த தண்டனை வழங்கும் வெங்கோலன பற்றிச் சொல்கிறது. முன்னது குறையிரக்க வந்தோரிடம் கடுமொழி பேசியது, இங்கு அரசுவினைஞர்களிடம் கடுஞ்சொல் கூறுவது என வேற்றுமை காணலாம்.

ஆள்வோன் குடிகளிடம் கடுமையான மொழிபேசி, குற்றம் செய்தோருக்கு அளவுக்கு மிஞ்சிய தண்டனையும் கொடுத்து அஞ்சும்படியாக நடந்து கொண்டால், அவனது அத்தகைய பண்பற்ற செயலும் முறையில்லாத ஒறுத்தலும் அரசின் வலிமையைச் சிறுகச் சிறுகக் குறைத்துத் தேய்க்கின்ற அரமாகிய கருவிகளாக மாறிவிடும் என்கிறது பாடல்.
முரண் என்பதற்கு வலியென்று உரையாசிரியர்கள் பொருள் கொள்வர். இச்சொல்லுக்கு விளக்கமாகப் பொருள்வலி, படைவலி, துணைவலி, அரண்வலி, தன்வலி முதலிய அனைத்து வலியையும் சொல்வர். அடுமுரண் என்ற தொடர் பகைவரை வெல்லும் வலிமை என்ற பொருளாயிற்று.
கடுமொழி-கையிகந்த தண்டம் என்னும் இவை 'அரம் என்ற கருவி' போன்று எனச் சொல்லப்பட்டதால் அடுமுரணை இரும்பு என்ற கூறீ உவமையை விளக்குவர். வலிமை கூடிய கடிய இரும்புப் பொருள்களை அராவித் தேய்த்து ஏற்ற வடிவம் பெறச் செய்வதற்கு அரம் எனும் கருவியைப் பயன்படுத்துவர். இதன் கூர்மையையும் பிறபொருள்களைத் தேய்க்கும் அதன் ஆற்றலையும் உவமையாக்கி, அரமானது எப்படி ஒன்றாயுள்ள பொருளைச் சிறிது சிறுதாக அராவிக் குறைத்துவிடுகிறதோ, அப்படியே அவனது பொறுத்தற்கியலாத கடுஞ்சொற்களும், குற்றம் செய்தவர்க்கு அளவு கடந்த தண்டனை அளித்தலும் ஆட்சியாளரது பகைவெல்லும் திறத்தைத் தேய்த்துவிடும். ஆட்சித்தலைவனது கடுஞ்சொல்லால் குடிகளைக் காக்கும் படையும், அரசுவினைஞர்களும் அரசுக்குப் பகையாகி விடுவர். கடுந்தண்டனை முறையால் குடிகளும் அரசிடம் அன்பு காட்டமாட்டார்கள். இவை ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக அமைந்து அவரது வலிமையைக் குன்றச் செய்யும்; ஆளும் வலிமையைச் சிறுது சிறிதாகக் குறைத்து அழிப்பதால் இரும்பைத் தேய்த்து அறுக்கும் அரம் எனப்பட்டது.

'கையிகந்த தண்டம்' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

'கையிகந்த தண்டம்' என்ற தொடர்க்கு, குற்றத்தின் மிக்க தண்டம், கொடிய ஆக்கினை, நீதியைக் கடந்த தண்டனை, குற்றத்தின் மிக்க தண்டம், குற்றத்தைவிடக் கூடுதலாகச் செய்யும் எல்லைகடந்த தண்டனை, தாங்குதலுக்குரிய அளவைக் கடந்த தண்டனை, அளவுகடந்த தண்டனை, அளவுக்கு மீறிய தண்டனை, அளவிற்கு மிஞ்சிய தண்டனை, வரம்பு கடந்த தண்டனை, குற்றத்திற்கு மேற்பட்ட தண்டனை, குற்றத்திற்கு மிக்க தண்டனை என உரைகாரர்கள் பொருள் கூறினர்.

ஓர் அரசு அடிக்கடி கடுஞ்சட்டம் இயற்றியும் சட்டக் கூறுகளைத் திருத்தியும் கொடுந் தண்டனை விதிப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்டால் குடிகள் அச்சமுற்று அதன் மீது சினமே கொள்வர். ஒருசிலர் தீமை செய்வதுகண்டு, குடியனைத்தும் வெருவந்த செய்யக்கூடாது. செய்யாத குற்றங்களைத்தைச் சுமத்தி, வேண்டாதவர்களை ஒறுக்கும் வன்மை அரசியலுக்கு உண்டு. அரசின் கீழ்நிலை ஊழியர் கூடத் தனக்கு இருக்கும் சிறு அதிகாரம் கொண்டு குற்றம் செய்யாதவரையும் இன்னல்களுக்கு ஆளாக்குவர். கொடுந்தண்டம் மக்களை நடுக்க முறுத்தும்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் யாராக இருந்தாலும் குற்றம் இன்னதென்று ஆராய்ந்து குற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு தண்டிக்க வேண்டும். இதைத் தக்காங்கு, ஒத்தாங்கு என்ற குறட் சொற்கள் (561) விளக்கும். மீண்டும் அக்குற்றம் செய்யாதபடியும் குற்றத்திற்குப் பொருந்துமாறும் உலகம் ஒப்புமாறும் ஒறுத்தல் வழங்கப்பட வேண்டும். செய்த குற்றத்திற்குப் பொருந்தாத, அளவுக்கு மீறிய தண்டனை தரக்கூடாது என்பதை கையிகந்த தண்டம் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது.

'கையிகந்த தண்டம்' என்ற தொடர்க்கு அளவு கடந்த தண்டனை என்பது பொருள்.

கடுஞ்சொல்லும் அளவுகடந்த தண்டனையும் பகையை வெல்லும் ஆட்சியாளரது வலிமையை அறுக்கும் அரமாகும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அச்சமூட்டும் வெறுப்பான பேச்சும் முறைமீறிய தண்டனை அளித்தலும் ஆள்வோரின் வலிமையைக் குறைத்துவிடும் என்னும் வெருவந்த செய்யாமை பாடல்.

பொழிப்பு

கடுஞ்சொல்லும் அளவுகடந்த ஒறுத்தலும் ஆட்சியாளரது பகைவெல்லும் வலியை அறுக்கும் அரமாகும்.