இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0534அச்சம் உடையார்க்கு அரண்இல்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு

(அதிகாரம்:பொச்சாவாமை குறள் எண்:534)

பொழிப்பு: உள்ளத்தில் அச்சம் உடையவர்க்குப் புறத்திலே அரண் இருந்தும் பயன் இல்லை; அதுபோல் மறதி உடையவர்க்கு நல்ல நிலை வாய்த்தும் பயன் இல்லை.மணக்குடவர் உரை: அச்சமுடையார்க்கு ஆவதொரு அரணில்லை: அதுபோலப் பொச்சாப்புடையார்க்கு வருவதொரு நன்மை இல்லை.
இது பொச்சாப்புடையார்க்குக் காவலில்லை என்றது.

பரிமேலழகர் உரை: அரண் அச்சம் உடையார்க்கு இல்லை - காடு மலை முதலிய அரண்களுள்ளே நிற்பினும், மனத்தின்கண் அச்சமுடையார்க்கு அவற்றால் பயன் இல்லை, ஆங்கு நன்கு பொச்சாப்பு உடையார்க்கு இல்லை - அதுபோலச் செல்வமெல்லாம் உடையராயினும், மனத்தின்கண் மறவியை உடையார்க்கு அவற்றால் பயன் இல்லை.
(நன்மைக்கு ஏதுவாகலின் 'நன்கு' என்றார். அச்சமுடையார் நின்ற அரண் அழியுமாறு போல, மறவி உடையாருடைய செல்வங்களும் அழியும் என்பதாயிற்று.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: பயம் உள்ளவர்களுக்கு (அவர்கள் எவ்வளவு பாதுகாப்பான இடத்திலிருந்தாலும் அவர்களுடைய பயமே அவர்களைக் குலைத்துவிடுமாகையால்) அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லை; அதுபோல களிப்பினால் கடமைகளை மறந்திருப்பவர்களுக்கு (அந்தக் களிப்பே அவர்களைக் கெடுத்துவிடுமாகையால்) நல்வாழ்வே இல்லை.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அரண் அச்சம் உடையார்க்கு இல்லை; ஆங்கு பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு இல்லை.


அச்சம் உடையார்க்கு அரண்இல்லை:
பதவுரை: அச்சம்-பயம்; உடையார்க்கு-உடையவர்க்கு; அரண்-பாதுகாப்பு; இல்லை-இல்லை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அச்சமுடையார்க்கு ஆவதொரு அரணில்லை;
பரிப்பெருமாள்: அச்சமுடையார்க்கு அவ்வச்சம் அதனைக் காப்பது ஓர் அரண் இல்லை;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: அச்சம் புகுந்துழி எல்லாம் புகுதும் ஆதலின் அதனைக் காப்பது ஓர் அரண் இல்லை என்றார்.
பரிதியார்: பேடியான பேர்க்கு அரண் இல்லை;
காலிங்கர்: அச்சம் உடைய அரசர்க்குப் புறத்து எல்லாம் அரண் உடையரே ஆயினும், ஒன்றும் இல்லையானவாறு எவ்வண்னம்;
பரிமேலழகர்: காடு மலை முதலிய அரண்களுள்ளே நிற்பினும், மனத்தின்கண் அச்சமுடையார்க்கு அவற்றால் பயன் இல்லை;

'அச்சமுடையார்க்கு ஆவதொரு அரணில்லை' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அஞ்சிக் கிடப்பார்க்கு அரண் உண்டோ?', 'மனத்தில் அச்சமுடையவர்களுக்குப் புறத்தே உள்ளத்திற் காவலால் பயனில்லை', 'காடு, மலை முதலிய அரண்கள் அச்சம் உடையவர்களுக்குப் பயன்படுவது இல்லை', 'அச்சம் உடையார்க்கு எவ்வகைப்பட்ட அரணாலும் பயனில்லை', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

உள்ளத்தில் அச்சமுடையார்க்கு எத்தனை பாதுகாப்பு கொண்டாலும் அவை அரண் ஆகா என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

ஆங்கில்லை பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு:
பதவுரை: ஆங்கு-அது போல; இல்லை-இல்லை; பொச்சாப்பு-கடமைமறத்தல்; உடையார்க்கு-உடையார்க்கு; நன்கு-நன்மை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதுபோலப் பொச்சாப்புடையார்க்கு வருவதொரு நன்மை இல்லை.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது பொச்சாப்புடையார்க்குக் காவலில்லை என்றது.
பரிப்பெருமாள்: அதுபோலப் பொச்சாப்புடையார்க்கு வருவதொரு நன்மை இல்லையாம் என்றவாறு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மறந்தார் செய்வதோர் பொருளில்லை. ஆதலின் நன்மை இல்லை என்றார். இது பொச்சாப்புடையார்க்குக் காவலில்லை என்றது.
பரிதியார்: அதுபோலப் பொய்யாகிய மதம் பெற்றார்க்கு ஆக்கமில்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று அவ்வண்னமே இல்லை; யாது எனின், பிறரை எளியர் என்று அவமதிப்பினை அகத்துடையார்க்கு நன்மைகள் ஒன்றும் இல்லை; தீமைகளே என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அதுபோலச் செல்வமெல்லாம் உடையராயினும், மனத்தின்கண் மறவியை உடையார்க்கு அவற்றால் பயன் இல்லை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: நன்மைக்கு ஏதுவாகலின் 'நன்கு' என்றார். அச்சமுடையார் நின்ற அரண் அழியுமாறு போல, மறவி உடையாருடைய செல்வங்களும் அழியும் என்பதாயிற்று.

'அதுபோலப் பொச்சாப்புடையார்க்கு வருவதொரு நன்மை இல்லை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மறதிவாய்ப் பட்டார்க்கு எந்நலமும் இல்லை', 'அதுபோலச் செல்வமெல்லாம் உடையவராயினும், மனத்தில் மறதியுடையார்க்கு அவற்றால் நன்மை இல்லை', 'அதுபோலச் செல்வமும் சோர்வுடையார்க்குப் பயன்படுவது இல்லை', 'அதுபோல மறதியுடையார்க்கு எதனாலும் நன்மையில்லை' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

அதுபோல பெருமகிழ்ச்சியிலும் செருக்கிலும் கடமை மறந்தவர்க்கு நல்ல நிலைமைகள் வாய்த்திருந்தாலும் அவற்றால் பயன் உண்டாகா என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.நிறையுரை:
அஞ்சிக் கிடப்பார்க்கு காவலால் பயனில்லை; கடமைகளைச் செய்வதில் சோர்வுடையார்க்கு நன்மை இல்லை.

உள்ளத்தில் அச்சமுடையார்க்கு எத்தனை பாதுகாப்பு கொண்டாலும் அவை அரண் ஆகா; அதுபோல பெருமகிழ்ச்சியிலும் செருக்கிலும் கடமை மறந்தவர்க்கு நல்ல நிலைமைகள் வாய்த்திருந்தாலும் அவற்றால் நன்கு இல்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
'நன்கு' என்பதன் பொருள் என்ன?

அச்சம் உடையார்க்கு என்ற தொடர்க்கு உள்ளத்தில் அச்சம் உள்ளவர்களுக்கு என்பது பொருள்.
அரண் இல்லை என்ற தொடர் பாதுகாப்பு இல்லை என்ற பொருள் தரும்.
ஆங்கில்லை என்றது அதுபோல இல்லை என்று பொருள்படும்.
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு என்ற தொடர்க்கு கடமைகளை மறந்தவர்களுக்கு என்று பொருள்.

அரண்கள் பலவற்றால் பாதுகாக்கப் பெற்றிருந்தாலும் அச்சமுடைய ஒருவனுக்கு அவற்றால் எந்த நிலையிலும் பயனில்லை; அதுபோல ஒருவர் தன் கடமைகளைச் செய்வதில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் இல்லாமல் அலட்சியப் போக்கும் சோம்பேறித்தனமும் கொண்டவராக இருந்தால் நன்மை உண்டாவது இல்லை.

அச்சம் உடையார்க்கு அரண்இல்லை என்ற நீதியை உவமாகக் காட்டி பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு இல்லை என்ற மற்றொரு நீதியை உணர்த்தும் பாடல். மனத்தில் பயம் கொண்டவர்களுக்கு எவ்வளவு பாதுகாவல் இருந்தபோதிலும் அவர்கள் எப்பொழுதும் அரணற்ற சூழலில் இருப்பதாகவே உணர்வார்கள். அது போல எத்துணை ஆக்கம் பெற்றிருந்தாலும் மனத்தின் கண் சோர்வுடையவர்க்கு ஊக்கம் கொள்ள இயலாது போவதால் போவதால் நன்மை இல்லை என்றார் வள்ளுவர். மேலும் தனக்குப் பாதுகாப்பு என்று கருதும் செல்வங்களும், பிற வளங்களும் கூட, அவனது மறதி, அலட்சியம் காரணமாக, பாதுகாக்க உதவாமல் போய் அவனை அழித்துவிடுகின்றன. புறப்பாதுகாப்புகள் எல்லாம் மனம் வலிமையில்லாதபோது பயனற்றவை; அதுபோல் அளவற்ற மகிழ்ச்சியின் விளைவால் உண்டான ஆர்வம் குறைந்த மனத்தூக்கத்தில், எத்துணை நலம் இருந்தும் நன்மையுண்டாகாது. இருக்கும் நலங்களும் தேயும்.

பொச்சாப்பு உடையார் என்றதற்கு மணக்குடவரும் பரிமேலழகரும் கடமை மறந்தவர் அல்லது சோர்வுடையவர் என்பர். காலிங்கர் 'பிறரை எளியர் என்று அவமதிப்பினை அகத்துடையார்' என்கிறார். பரிதியார் 'பொய்யாகிய மதம் பெற்றார்' என்கிறார். இன்றைய உரையாசிரியர்கள் அனைவருமே மணக்குடவர்/பரிமேலழகர் வரைந்த பொருளையே கொண்டு விளக்கம் தருகின்றனர். பொச்சாப்பு உடையார் என்றதற்கு அலட்சியப் போக்கு உடையவர் அல்லது கடமை மறதிகொண்டவர் என்பன பொருந்தும். ஆங்கு என்ற சொல்லுக்கு 'அதுபோல' என்று மணக்குடவர், பரிதியார், பரிமேலழகர் ஆகியோர் பொருள் உரைத்தனர். காலிங்கர் 'அவ்வண்னமே' என்று சொன்னார். ஆங்கு உவம உருபாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

'நன்கு' என்பதன் பொருள் என்ன?

நன்கு என்ற சொல்லுக்கு நன்மை, ஆக்கம், பயன், நலம், நல்வாழ்வு, செல்வங்கள் என்று பொருள் கூறினர்.
மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் தமது உரையில் இச்சொல்லுக்கு நன்மை என்று கூறி விளக்கத்தில் காவல் என்று குறித்தனர். உவமையாகச் சொல்லப்பட்டதில் காவல் என வருவதால் இவ்வாறு உரைத்தனர். நன்மைக்கேது வானது நன்கு. நல் - நன் - நன்கு என சொற்பொருள் விளக்கம் தருவர் பரிமேலழகரும் தேவநேயப்பாவாணரும். குழந்தை 'நன்மைகளைத் தருதலாற் செல்வம் நன்கு' எனப்பட்டது எனக் கூறுவார்.

‘நன்கு’ என்பதற்கு நன்மை என்னும் பொருள் தகும்.

உள்ளத்தில் அச்சமுடையார்க்கு எத்தனை பாதுகாப்பு கொண்டாலும் அவை அரண் ஆகா; அதுபோல பெருமகிழ்ச்சியிலும் செருக்கிலும் கடமை மறந்தவர்க்கு நல்ல நிலைமைகள் வாய்த்திருந்தாலும் அவற்றால் நன்மை இல்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பொச்சாவாமை நன்மையை அரண் செய்யும்.

பொழிப்பு

அஞ்சிக் கிடப்பார்க்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அதுபோல ஆர்வம் குறைந்து கடமை மறந்து இருப்பவர் நன்மைகளை இழப்பர்.