இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0533பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அதுஉலகத்து
எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு

(அதிகாரம்:பொச்சாவாமை குறள் எண்:533)

பொழிப்பு: மறதியால் சோர்ந்து நடப்பவர்க்குப் புகழுடன் வாழும் தன்மையில்லை; அஃது உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட நூலோர்க்கும் ஒப்பமுடிந்த முடிபாகும்.

மணக்குடவர் உரை: பொச்சாப்பு உடையார்க்குப் புகழுடைமையில்லையாம்; அஃது உலகத்து வழங்குகின்ற எவ்வகைப்பட்ட நூலோர்க்குந் துணிவு.
இது பொச்சாப்பார்க்குப் புகழாகாதென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: பொச்சாப்பார்க்குப் புகழ்மை இல்லை - பொச்சாந்து ஒழுகுவார்க்குப் புகழுடைமை இல்லை, அது உலகத்து எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு - அவ்வின்மை இந்நீதி நூலுடையார்க்கேயன்றி உலகத்து எவ்வகைப்பட்ட நூல் உடையார்க்கும் ஒப்ப முடிந்தது.
(அரசர்க்கேயன்றி அறம் முதலியன நான்கினும் முயல்வார் யாவர்க்கும் அவை கைகூடாமையின் புகழில்லை என்பது தோன்ற, 'எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு' என்றார்.)

தமிழண்ணல் உரை: செய்யவேண்டியவற்றை அலட்சியப்படுத்தும் கடமை மறதியுடையார்க்குப் புகழுக்குரிய தன்மைகள் எவையும் அமையா. இது உலகத்தில் அனைத்துத் துறைசார்ந்த, எல்லாவகைப்பட்ட நூலுடையார்க்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிபாகும். எல்லாத்துறைகளிலுமே பொச்சாப்பு என்னும் கடமை மறதி உளதாதலின் இங்ஙனம் கூறுகிறார்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு.


பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை:
பதவுரை: பொச்சாப்பார்க்கு-கடமை மறந்தொழுகுவார்க்கு; இல்லை-இல்லை; புகழ்மை-இசையுடைமை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பொச்சாப்பு உடையார்க்குப் புகழுடைமையில்லையாம்;
பரிப்பெருமாள்: பொச்சாப்பு உடையார்க்குப் புகழுடைமையில்லையாம்;
பரிதி: மதப்பட்டால் அறிவில்லாதாற்குப் புகழில்லை;
காலிங்கர்: தத்தம் கோட்பாட்டால் பெறும் பயன் வேறுபடுத்து அமைக்கும் அறுவகைச் சமயத்தோர்க்கும் அவை கடந்த அப்பாலோர்க்கும் பிறரை அவமதிபண்ணி இகழாது ஆற்றல் உடையாராதலே தத்தம் பெறுபயனுக்கு உறுதி நெறியென்பது தாம் கற்ற நூல்களில் பெறுபயன்;
பரிமேலழகர்: பொச்சாந்து ஒழுகுவார்க்குப் புகழுடைமை இல்லை;

'பொச்சாப்பு உடையார்க்குப் புகழுடைமையில்லையாம்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மறதி உடையார்க்குப் புகழ்வாழ்வு இல்லை', 'மறந்தொழுகுவார்க்குப் புகழுடைமை இல்லை', 'சோர்வுடையவர்களுக்குப் புகழுடைமை இல்லை', ''மறதியுடையார்க்குப் புகழுடைமை இல்லை' என்பது', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

சோர்வுடையவர்களுக்கு நற்பெயர்பொருந்திய வாழ்வு இல்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அதுஉலகத்து எப்பால்நூ லோர்க்கும் துணிவு:
பதவுரை: அது-அஃது; உலகத்து-உலகத்தில்; எப்பால்-எவ்வகை; நூலோர்க்கும்-நூல் உடையவர்க்கும்; துணிவு-முடிவு.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அஃது உலகத்து வழங்குகின்ற எவ்வகைப்பட்ட நூலோர்க்குந் துணிவு.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது பொச்சாப்பார்க்குப் புகழாகாதென்றது.
பரிப்பெருமாள்: அஃது உலகத்து வழங்குகின்ற அறுவகைப்பட்ட நூலோர்க்குந் துணிவு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது பொச்சாப்பு ஆகாது என்றது.
பரிதி: அது எல்லாச் சமயத்தார் சொல்லுஞ் சாத்திரத்தினுங் கேட்க என்றவாறு.
காலிங்கர்: அன்றியும் பிற நூல்களினும் இக்குற்றம் நன்று என்பார் யாரும் இல்லை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அவ்வின்மை இந்நீதி நூலுடையார்க்கேயன்றி உலகத்து எவ்வகைப்பட்ட நூல் உடையார்க்கும் ஒப்ப முடிந்தது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அரசர்க்கேயன்றி அறம் முதலியன நான்கினும் முயல்வார் யாவர்க்கும் அவை கைகூடாமையின் புகழில்லை என்பது தோன்ற, 'எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு' என்றார்.

'அஃது உலகத்து வழங்குகின்ற எவ்வகைப்பட்ட நூலோர்க்குந் துணிவு' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இது எல்லா ஆசிரியர்க்கும் முடிந்த முடிவு', 'அக் கருத்து எவ்வகைப்பட்ட நூலாசிரியர்கட்கும் தெளிந்த முடிபாகும்', 'அஃது உலகத்தில் எவ்வகைப்பட்ட நூற்கொள்கை உடையார்க்கும் ஒப்ப முடிந்த துணிபாம்', 'உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் பெரியோர்க்கும் ஒப்ப முடிந்த துணிபாகும்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

இது உலகத்திலுள்ள எத்துறை சார்ந்தவர்க்கும் தெளிந்த முடிபாகும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
மகிழ்ச்சிச் சோர்வுடையார்க்குப் புகழ்ப்பேறு இல்லை என்பது உலகத்தின் எத்துறையிலிருப்போரும் ஒப்ப முடிந்ததாகும்.

சோர்வுடையவர்களுக்குப் நற்பெயர்பொருந்திய வாழ்வு இல்லை; இது உலகத்திலுள்ள எப்பால் நூலோர்க்கும் தெளிந்த முடிபாகும் என்பது பாடலின் பொருள்.
எப்பால் நூலோர் யாவர்?

பொச்சாப்பார்க்கு என்ற சொல்லுக்கு மகிழ்ச்சிச் சோர்வுடையார்க்கு என்பது பொருள்.
இல்லை என்ற சொல் இல்லை குறித்தது.
புகழ்மை என்ற சொல் புகழ்வாழ்வு என்ற பொருள் தரும்.
அது உலகத்து என்ற தொடர்க்கு அது உலகத்தில் என்று பொருள்.
துணிவு என்ற சொல் முடிந்த முடிவு எனப் பொருள்படும்.

அலட்சியம் உடையவர்களுக்குப் புகழ்வாழ்வு இல்லை; எந்த நூலுடையாரும் ஒத்துக் கொள்ளும் உண்மையும் அதுவே.

கடமையில் சோர்வுறுகின்றவர்கள் புகழ்பெற முடியாது என்கிறது இக்குறள். வாழ்க்கையில் எந்த துறையில் இருந்தாலும் வெற்றி பொருந்திய வாழ்வு நடத்தத் தேவை தம் கடமையில் வழுவாது இருத்தல். மகிழ்ச்சியாலோ அல்லது வேறு எந்தக் காரணத்தினாலோ கடமை கடைப்பிடித்தலில் நெகிழ்ச்சியில்லாமல் காத்துக்கொள்ளவேண்டும்.
இது யாருக்காகச் சொல்லப்பட்டது? ஆட்சியாளர்க்கா? அறிவியலார்க்கா? சமயக்கணக்கர்க்கா? இலக்கிய நூலார்க்கா? உழவர்க்கா? வணிகர்க்கா? அல்லது வேறு எந்தத் துறையினருக்கு இக்கூற்று ஏற்றது? அனைத்துத் துறை சார்ந்தவர்க்கும் இது பொருந்தும் எனச் சொல்கிறார் வள்ளுவர். அனைத்துத் துறையினரும் இதை ஒப்புவர் எனவும் கூறுகிறார் அவர். அவர் 'உலகத்து எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிபு' என அறுதியிட்டு உரைப்பதால், பல துறைநூல்களின் தெளிவினைத்தான் இவ்வாறு வழங்குகிறார் என்று அறிய முடிகிறது.
எத்துறையிலும் புகழை விரும்புவர்கள் கடமை செய்வதிலிருந்து தவறமாட்டார்கள் என்பது கருத்து.

எப்பால் நூலோர் யாவர்?

'எப்பால் நூலோர்' என்றதற்கு உரையாளர்கள், எவ்வகைப்பட்ட நூலோர், அறுவகைப்பட்ட நூலோர், சமயத்தார் சொல்லுஞ் சாத்திரத்திம், கற்ற நூல்களில் பெறுபயன் அன்றியும் பிற நூல்களினும், எவ்வகைப்பட்ட நூல் உடையார், அனைத்துத் துறைசார்ந்தவர், எல்லாவகைப்பட்ட நூலுடையார், எல்லா நூலோர், எல்லா ஆசிரியர், எவ்வகைப்பட்ட நூலாசிரியர், எந்த நாட்டிலுமுள்ள அறிவாளிகள், எவ்வெவ்விடத்து நூல் வல்லார், எவ்வகைப்பட்ட நூற்கொள்கை உடையார், பெரியோர், அறிவு நூலுடையார், எத்தகைய நூலுடையார், எந்தத் துறை நுகர்வோர், எல்லா நூல் வல்லார், எந்த அறிவாளி என்றவாறு பொருளுரைத்தனர்.
இக்குறளுக்கான காலிங்கரது உரை தெளிவாக இல்லையென்றாலும் அவர் 'பிறரை இகழாத ஆற்றலே உறுதி நெறி என்றும் பிற நூலாரும் இவ்விகழ்ச்சியைக் குற்றமென்றே கூறுவர்' எனச் சொல்லவருகிறார் எனத் தெரிகிறது. இவர் இகழ்ச்சி என்பதற்கு 'பொருட்படுத்தாமல் அலட்சியம் பண்ணுதல்' என்று பொருள் கொள்பவர்.
'எப்பால் நூலோர்க்கும்' என்பதற்கு பரிமேலழகர் 'அரசர்க்கேயன்றி அறமுதலிய நான்கினும் முயல்வார் யாவர்க்கும்' என்று விளக்கம் எழுதுவார். நாமக்கல் இராமலிங்கம் ''பால்' என்பது 'பகுதி' உலகத்து எப்பால் நூலோர்க்கும் என்பது உலகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் உள்ள நூலோர்க்கும்'' என விளக்கினார். இது 'எந்தநாட்டிலுள்ள நூலறிந்தவர்களுக்கும்' என்ற பொருள் தருவது.
எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து நோக்கும்போது ‘எப்பால் நூலோர்க்கும்’ என்பது எல்லாத் துறைகளையும் அடக்கிச் சொல்லியது எனத் தெளியலாம்.

எப்பால் நூலோர் என்பது எல்லாத் துறையிலும் உள்ளோர் குறித்தது.

சோர்வுடையவர்களுக்கு நற்பெயர்பொருந்தியவாழ்வு இல்லை; இது உலகத்திலுள்ள எத்துறை சார்ந்தவர்க்கும் தெளிந்த முடிபாகும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பொச்சாவாமை புகழ்வாழ்வு தரும் என்பதை எத்துறையினரும் ஒப்புக்கொள்வர்.

பொழிப்பு

கடமைமறதி உடையார்க்குப் புகழ்வாழ்வு இல்லை; இது உலகத்திலுள்ள எத்துறை சார்ந்தவர்க்கும் தெளிந்த முடிபாகும்.