இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0520நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடாது உலகு.

(அதிகாரம்:தெரிந்து வினையாடல் குறள் எண்:520)

பொழிப்பு: தொழில் செய்கின்றவன் கோணாதிருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது; ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.

மணக்குடவர் உரை: வினை செய்வான் கோடாதொழிய உலகம் கோடாது செவ்வையிலே நிற்கும், ஆதலான் அவன் செயலை மன்னவன் நாடோறும் ஆராய வேண்டும்.
இது வினைசெய்வார் செயலை நாடோறும் ஆராய வேண்டுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: வினை செய்வான் கோடாமை உலகு கோடாது - வினை செய்வான் கோடாது ஒழிய உலகம் கோடாது, மன்னன் நாள்தோறும் நாடுக - ஆதலால் அரசன் அவன் செயலை நாள்தோறும் ஆராய்க.
(அஃது ஒன்றனையும் ஆராயவே அதன் வழித்தாய உலகம் எல்லாம் ஆராய்ந்தானாம், அதனால் அவன் உரிமை அழியாமல் தன்னுள்ளே ஆராய்ந்து போதுக என்பதாம். இதனான் ஆண்டவழிச் செய்வது கூறப்பட்டது.)

சி இலக்குவனார் உரை: அரசியல் வினையைச் செய்கின்றவன் நெறிதவறிச் செல்லாமலிருத்தலினால் உலகம் கெடாது; ஆதலின் அரசன் (தலைவன்) வினைசெய்வார் இயல்பை நாள்தோறும் ஆராய்தல் வேண்டும். (தவறிச் சென்றால் தடுத்து நிறுத்தல் தவிர்க்கலாகாக் கடமையாகும்)


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான் கோடாமை கோடாது உலகு.


நாடோறும் நாடுக மன்னன்:
பதவுரை: நாடோறும்-நாளும்; நாடுக-ஆராய்க; மன்னன்-வேந்தன்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஆதலான் அவன் செயலை மன்னவன் நாடோறும் ஆராய வேண்டும்;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது வினைசெய்வார் செயலை நாடோறும் ஆராய வேண்டுமென்றது.
பரிப்பெருமாள்: ஆதலான் அவன் செயலை மன்னவன் நாடோறும் ஆராய்க;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது வினைசெய்வார் செயலை நாடோறும் ஆராய வேண்டுமென்றது.
பரிதி: இராசகாரியம் பார்க்க வைத்த பேர் நாள்தோறும் செங்கோல் கோடாமை விசாரித்தனாகில்;
காலிங்கர்: யாவரையும் கருமத்தின்கண் தெளிதல் அருமைத்தாகலான், தான் தெளிந்தவர்மாட்டும் அவர் தனது வினை செய்யுமிடத்தும் அதனை இகழாது பெரிதும் ஆராய்ந்து போதுக அரசனானவன்;
பரிமேலழகர்: ஆதலால் அரசன் அவன் செயலை நாள்தோறும் ஆராய்க;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அஃது ஒன்றனையும் ஆராயவே அதன் வழித்தாய உலகம் எல்லாம் ஆராய்ந்தானாம், அதனால் அவன் உரிமை அழியாமல் தன்னுள்ளே ஆராய்ந்து போதுக என்பதாம்.

'அவன் செயலை மன்னவன் நாடோறும் ஆராய வேண்டும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அரசன் நாள்தோறும் அலுவலரை ஆராய்க', 'ஆதலால், அரசன் வேலை பார்க்கும் அலுவலரை ஒவ்வொரு நாளும் கண்காணிபானாக', 'இதை ஓர் அரசன் தினந்தோறும் கவனிக்க வேண்டும்', 'ஆதலால், அரசன் அவன் செயலை நாடோறும் ஆராயக் கடவன்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தலைவன் நாள்தோறும் சீராய்வு செய்க என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

வினைசெய்வான் கோடாமை கோடாது உலகு.
பதவுரை: வினை-செயல்; செய்வான்-செய்பவன்; கோடாமை-கோணாதிருத்தல்; கோடாது-கோணாது; உலகு-உலகம்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: வினை செய்வான் கோடாதொழிய உலகம் கோடாது செவ்வையிலே நிற்கும்.
பரிப்பெருமாள்: வினை செய்வான் கோடாதொழிய உலகம் கோடாது செவ்வையிலே நிற்கும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: முறை செய்வான் என்றதனால் அற ஆராய்ச்சி செய்வாரை நோக்கிற்றே ஆயினும் ஏனை அமாத்தியர் (வினை) செய்தல் தொழிலுடையராதலால் (இது அவ்வாமாத்தியார் செயலை நோக்கிற்று.) பரிதி: செங்கோல் கொடுங்கோலாகாமல் நடக்கும்.
காலிங்கர்: அது என்னையோ எனின், இங்ஙனம் ஆராயவே மற்று அவ்வினை செய்வோன் தனது இயல்பினாலும் அச்சத்தானும் நெறிகோடான். ஆகலான் கோடாமையாலே அவ்வினைவழியடிப்பட்டு வருகின்ற உலகம் கோடாது; எனவே உலகத்து மக்கள் அனைவரும் அரசன் சூழ்ச்சி அறிந்து அருநெறிக்கண் நிற்பார் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: வினை செய்வான் கோடாது ஒழிய உலகம் கோடாது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அதனால் அவன் உரிமை அழியாமல் தன்னுள்ளே ஆராய்ந்து போதுக என்பதாம். இதனான் ஆண்டவழிச் செய்வது கூறப்பட்டது.

'வினை செய்வான் கோடாது ஒழிய உலகம் கோடாது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவர் பிசகாவிடின் நாடு பிசகாது', 'வேலை செய்பவன் கோணாமல் ஒழுங்காகப் பார்ப்பானாயின் உலகம் செம்மையின் நீங்கிக் கெடாது', 'நாட்டின் காரியங்களைச் செய்கிற ஊழியர்கள் அதிருப்தியடையாமல் இருந்தால், நாட்டின் நலம் கெடாது', 'அரச வேலையில் அமர்ந்தவன் கோணாது கடமை செய்வானாயின், குடிகளும் கோணாது வாழும்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

செயல் புரிபவன் கோணாது கடமை ஆற்றினால் நாடும் செம்மையின் நீங்காது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அரசு செயல் செய்பவன் நேராக இருந்தால் நாடும் கோணாது; அதனால் அவன் செயற்பாடுகளை நாள்தோறும் தலைவன் சீராய்வு செய்யவேண்டும்.

அரசு செயல் புரிபவன் கோணாது கடமை ஆற்றினால் நாடும் செம்மையின் நீங்காது; தலைவன் நாடோறும் நாடுக என்பது பாடலின் பொருள்.
எதை 'நாட' வேண்டும்?

நாடோறும் என்ற சொல்லுக்கு நாளும் என்பது பொருள்.
மன்னன் என்ற சொல் அரசன் அல்லது தலைவன் என்ற பொருள் தரும்.
வினைசெய்வான் என்ற சொல் செயலாற்றுபவன் என்ற பொருளது. இங்கு அரசு அலுவலர் குறித்தது.
கோடாமை என்ற சொல்லுக்கு கோணாமை என்று பொருள்.
கோடாது உலகு என்ற தொடர் உலகமும் நெறி தவறாது அல்லது முறை பிறழாது இயங்கும் என்ற பொருள் தருவது.

செயலாற்றுபவன் செம்மையிலேயே நாட்டின் வளம் அடங்கியிருத்தலால், தலைவனாக இருப்பவன் அவன செயல்களை நாள்தோறும் ஆராய வேண்டும்.

இக்குறள் அரசு எந்திரம் இயங்கும் தன்மையை விளக்குவது. அரசு எந்திரம் என்பது அரசுப் பொறுப்பில் உள்ளோரையும் அவர் கீழ் பணிபுரியும் அலுவலரையும் பொதுவாகக் குறிக்கும். இவர்கள் கடமையிலிருந்து வழுவினால் நாட்டின் வளர்ச்சி திசை திரும்பி கெடும். அலுவலர் தவறு செய்யாத அரசே நல்லரசாக விளங்கும், அரசு அலுவல்கள் சுறுசுறுப்பாக திறம்பட இயங்குகிறதா அல்லது வேலைகள் சுணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனவா என்பவை பற்றித் தலைவன் நாள்தோறும் சீராய்வு செய்ய வேண்டும் என்கிறது இப்பாடல். விரைவாக இயங்கும் அரசாட்சியில் வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கும்; கையூட்டளித்தல் போன்ற சிறுமைகள் நீங்கும். இவை வளமான அரசுக்கு வழி வகுக்கும். எந்த ஒரு செயலுக்கும் தொடர்ச்சியான மேலாண்மை-கண்காணிப்பு வேண்டும் என்பது கருத்து.
பொதுக்கடமையைச் செய்கின்றவர்களிடத்து செம்மையிலேயே உலகியல் செம்மை அடங்கியிருக்கிறது. அவர்களது செயற்பாடுகளை முதற்கண்ணேயே விழிப்பாக இருந்து கண்காணித்து சீர்செய்தால். பேரழிவு வராமல் தடுக்க முடியும். வினை செய்வான் நிலை ஒழுங்காக செல்லும்படி மேற்பார்வை செய்யவேண்டியது தலைவனின் கடமையாகும்.
எவ்வளவு இடைவெளியில் ஆய்வு செய்யவேண்டும்? வள்ளுவர் 'நாள்தோறும்' செய்ய வேண்டும் என்கிறார். இத்துணை நெருக்கமான கால இடைவெளி ஆய்வு செய்வதன் பயன் நோக்கை நன்கு விளக்கும்.

இப்பாட்டில் சொல்லும் பொருளும் இணைந்தும் இழைந்தும் ஒலிநயக் கற்பனையைச் சிறப்புறச் செய்கின்றன(க த திருநாவுக்கரசு).

எதை 'நாட' வேண்டும்?

நாடுக என்ற சொல் ஆராய்க என்ற பொருள் தருவது. எதை நாடச் சொல்கிறது இக்குறட்பா?
வினை ஆள்வதில் ஒரு பகுதியாக, வினைசெய்வார் இயல்பையும் அவர் நாள்தோறும் செய்யும் செயல்களையும் ஆராய வேண்டும் என்கிறது பாடல். இங்ஙனம் ஆராய்வது அவ்வினை செய்வோன் தனது இயல்பினாலும் அச்சத்தானும் முறைபிறழாமல் செம்மையான அரசியல் நெறிக்கண் நிற்பான் என்ற நோக்கத்தால் ஆகும்; வினை செய்வான் அறியாதவாறு ஆராய வேண்டும் அதாவது தலையிடுவதாகாமல் விலகி நின்று கண்காணிக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பும் உள்ளதாக உரையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
வினையைச் செய்துகொண்டிருக்கிறவன் முறையாகச் செயலாற்றுகிறானா எனவும், செயல் ஒழுங்குற நடக்கிறதா என்றும் அரசன் தினந்தோறும் மேற்பார்வை செலுத்தவேண்டும். மக்களின் தேவைகளுக்கான வேண்டுகோள்கள் தூங்காதபடியும் திட்டங்கள் காலங்கடவாதவாறும் உடனுக்குடன் செயல்படுத்தப்படுகின்றனவா என்றும் ஆட்சியாளர் தமது செயலார்களை நாள்தோறும் கலந்து அறிந்து கொள்ளவேண்டும். காலத்தாழ்ச்சியின்றிச் செயல் நிறைவேறுமென்றால் கையூட்டுக் கொடுக்க யாரும் விரும்பார் என்பதும் கருத்து.
இங்ஙனம் வினை செய்வானைக் கண்காணித்து வருதல் ஐயுறுதல் ஆகாது. மாறாக, அவன் மேற்கொண்ட வினையின் வளர்ச்சியையும், பயனையும் அவன் முயற்சியையும் நாடோறும் கண்டு வருதல் அவன் மிக முயலுதற்கு ஏதுவாகவும் அமையும்.

பெரும்பான்மை உரைகள் வினைவகையான் வேறாகா வண்ணம் ஆய்தல் வேண்டும் என்று சொல்ல, இன்னொரு வகையான உரை, 'உழைப்போர் உள்ளம் வாடாமல் இருக்கிறதா என்று ஆராய வேண்டும் என்கிறது. வேலை செய்கிறவர்கள் மனங்கோணாமல் இருக்கிறார்களா அதாவது அலுவலர்களின் மனநிறைவையும் குறைவையும் மன்னவன் நாள்தோறும் ஆராய்ந்து வரவேண்டும் என்ற கருத்து கொண்டது இது. மனம் கோணாமல் என்றது ஊழியர்கள் அதிருப்தி அடையாமல் இருக்கிறார்களா என்பதைக் குறிப்பது என்பர் இவர்கள். வினைசெய்வான் கோடாமையை நாடுக என்றொரு உரையும் உள்ளது.
இவ்வுரைகள் இவ்வதிகாரத் தலைப்புக்கு இயைவதாக இல்லை.

செயல் புரிபவன் கோணாது கடமை ஆற்றினால் நாடும் செம்மையின் நீங்காது; தலைவன் அதனை நாள்தோறும் சீராய்வு செய்க என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தெரிந்து வினையாடல் செய்வானது செயல்களையும் தலைவன் நாளும் மேற்பார்வை செய்யவேண்டும்.

பொழிப்பு

தலைவன் நாள்தோறும் அரசு அலுவல்களை மேலாய்வு செய்க; அலுவலர் பிசகாமல் கடமை ஆற்றினால் நாடு செம்மை நீங்காது.