இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0510தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா விடும்பை தரும்

(அதிகாரம்:தெரிந்து தெளிதல் குறள் எண்:510)

பொழிப்பு: ஒருவனை ஆராயாமல் தெளிவடைதலும், ஆராய்ந்து தெளிந்த ஒருவனிடம் ஐயப்படுதலும் ஆகிய இவை நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

மணக்குடவர் உரை: ஒருவனை ஆராயாது தெளிதலும் தெளிந்து கொள்ளப்பட்டவன் மாட்டுத் தான் ஐயப்படுதலுமாகிய இவ்விரண்டும் நீங்காத துன்பத்தைத் தரும்.

பரிமேலழகர் உரை: தேரான் தெளிவும் - அரசன் ஒருவனை ஆராயாது தெளிதலும், தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் - ஆராய்ந்து தெளிந்தவன் மாட்டு ஐயப்படுதலும், இவ்விரண்டும், தீராஇடும்பை தரும் - அவனுக்கு நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
(வினை வைத்த பின் ஒரு தவறு காணாது வைத்து ஐயுறுமாயின், அதனை அவன் அறிந்து, 'இனி இது நில்லாது' என்னும் கருத்தான் அவ்வினையை நெகிழ்த்துவிடும், அதுவேயன்றிப் பகைவரால் எளிதில் பிரிக்கவும் படும். ஆதலால் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் ஆகாதாயிற்று. தெளிவிற்கு எல்லை கூறியவாறு. இவை ஐந்து பாட்டானும், தெளியப்படாதார் இவர் என்பதூஉம், அவரைத் தெளிந்தால் படும் இழுக்கும், தெளிவிற்கு எல்லையும் கூறப்பட்டன.)

தமிழண்ணல் உரை: ஒருவனை ஆராயாது தேர்ந்தெடுப்பதும் தேர்ந்தெடுத்த பிற்பாடு அவன்மீது ஐயப்படுதலுமாகிய இவை இரண்டுமே, மேலாண்மையனுக்குத் தீராத பெருந்துன்பத்தைக் கொடுக்கும்


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் தீரா விடும்பை தரும்.


தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்:
பதவுரை: தேரான்-ஆராயாதவனாக; தெளிவும்-தேர்வும்; தெளிந்தான்கண்-தேர்வு செய்யப்பட்டவன் மாட்டு; ஐயுறவும்-ஐயப்படுதலும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒருவனை ஆராயாது தெளிதலும் தெளிந்து கொள்ளப்பட்டவன் மாட்டுத் தான் ஐயப்படுதலுமாகிய இவ்விரண்டும்;
பரிப்பெருமாள்: ஆராயாது தெளிதலும் தெளிந்த பின்பு ஐயுறுதலும்;
பரிதி: ஒருவனை விசாரியாமல் நம்புதலும் நற்குணத்தானை நம்பின பின்பு சந்தேகப்படுவதும் ஆகிய இரண்டு குணத்தாலும்;
காலிங்கர்: முன்னம் ஒருவனை ஒருகால் தேறானாய் மற்று அவனை விரைந்து தெளிகின்ற தெளிவும், இனி இவ்வாறு அன்றித் தான் தெரிந்து தெளிந்தான்கண் என்றும், பின்பு ஐயுறுதல் தம் குற்றம் ஆதலான் இங்ஙனம் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் என்றும் இவ்விரண்டும்;
பரிமேலழகர்: அரசன் ஒருவனை ஆராயாது தெளிதலும், ஆராய்ந்து தெளிந்தவன் மாட்டு ஐயப்படுதலும், இவ்விரண்டும்;

'ஒருவனை ஆராயாது தெளிதலும், ஆராய்ந்து தெளிந்தவன் மாட்டு ஐயப்படுதலும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஆராயாது நம்புதலும் நம்பியவனை ஐயப்படுதலும்', 'ஒருவனை ஆராயாது நம்புதலும், ஆராய்ந்து நம்பிய பின் ஐயப்படுதலும் ஆகிய இரண்டும்', 'ஆராயாமல் நம்பிவிடுவதும், ஆராய்ந்து நம்பிவிட்டவனிடத்தில் இடையிடையே சந்தேகம் கொள்ளுவதும்', 'ஒருவனை ஆராயாது நம்புதலும் ஆராய்ந்து நம்பப்பட்டவனிடத்து ஐயப்படுதலும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஒருவனை ஆராயாது தேர்வு செய்வதும், தேர்வு செய்து நம்பிய பின் ஐயப்படுதலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

தீரா விடும்பை தரும்:
பதவுரை: தீரா-நீங்காத; இடும்பை-துன்பம்; தரும்-கொடுக்கும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நீங்காத துன்பத்தைத் தரும்
பரிப்பெருமாள்: தீர்தல் இல்லாத துன்பத்தினைத் தரும் என்றவாறு
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: முன்பு ஒரு வினை செய்து அறியாதாரைத் தேறலாம். அவர்கள் வறியர் ஆதலான் என்பது உத்தவாசாரியார் மதம். அது குற்றம் என்று இது கூறப்பட்டது.
பரிதி: தனக்கு விசனம் வரும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: தன் நெஞ்சுள் ஆறா அருந்துயரம் தரும்.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே ஒருவரை முன்னுறத் தெரியாதே (தெளியற்க; பின் ஐயுறுதல்) எஞ்ஞான்றும் செய்யற்க என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அவனுக்கு நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: வினை வைத்த பின் ஒரு தவறு காணாது வைத்து ஐயுறுமாயின், அதனை அவன் அறிந்து, 'இனி இது நில்லாது' என்னும் கருத்தான் அவ்வினையை நெகிழ்த்துவிடும், அதுவேயன்றிப் பகைவரால் எளிதில் பிரிக்கவும் படும். ஆதலால் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் ஆகாதாயிற்று. தெளிவிற்கு எல்லை கூறியவாறு. இவை ஐந்து பாட்டானும், தெளியப்படாதார் இவர் என்பதூஉம், அவரைத் தெளிந்தால் படும் இழுக்கும், தெளிவிற்கு எல்லையும் கூறப்பட்டன.

'நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பெருந்துன்பமே', 'நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்', 'ஓயாத துன்பமுண்டாக்கும்', 'நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
செயலுக்கு உரியாரை ஆராயாது விரைந்து தேர்ந்தெடுப்பதும், ஆய்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரை ஐயப்படுதலும் நீங்காத துன்பம் தரும்.

ஒருவனை ஆராயாது விரைந்து தேர்வு செய்வதும், நம்பிய பின் ஐயப்படுதலும் நம்பியவர்க்கு தீரா இடும்பை தரும் என்பது பாடலின் பொருள்.
என்னவகை இடும்பை தரும்?

தேரான் தெளிவும் என்ற தொடர்க்கு ஆராயாமல் தேர்வு செய்வதும் என்பது பொருள்.
தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும் என்ற தொடர் நம்பப்பட்டவன் மீது ஐயப்படுவதும் என்ற பொருள் தரும்.
தீரா என்ற சொல்லுக்கு நீங்காத என்று பொருள்.

நன்கு ஆராயப்படாதவனைத் தேர்ந்தெடுப்பதும் ஆராய்ந்து தெளிந்தவனிடம் ஐயப்படுதலும் நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

ஆராயாமல் அயலானைத் தேர்வு செய்யவேண்டாம் என்று முந்தைய பாடல் ஒன்றில் (குறள் 508) சொல்லப்பட்டது. மீண்டும் இங்கு அதே கருத்துப்பட முதற்பகுதி அமைந்துள்ளது. எனவே கூறியது கூறப்படவில்லை என்பதைத் தெளிவுபடுத்தக் காலிங்கர் 'விரைந்து தெளிகின்ற தெளிவு இடும்பை தரும்' என்று விளக்கம் தந்தார்.
ஆராயாமல் ஒருவனைத் தேர்ந்தெடுப்பதும் துன்பம் தரும். அதுபோல ஆய்ந்து தேறப்பட்டவனிடத்து ஐயப்பட்டுக்கொண்டேயிருப்பதும் துன்பம்தான் என்கிறது பாடல்.
இக்குறளுக்கான விளக்கத்தில் கண்ணதாசன் 'ஒரு கல்வியிலும் தேராதான் தெரிந்தவன் போல் அலட்டிக் கொள்வதும் நன்கு கற்றுத் தெரிந்தவன் தன் தெளிவின் மேல் சந்தேகப்படுவதும் தீராத துன்பத்தைத் தரும் என்பதாகும்' என்றார். இவர் உரை தெளிவும் ஐயுறவும் பிறர்பால் கொண்டன எனக் கூறாமல் தன்மையிடத்தில் வைத்து வரையப்பட்டது. தெரிந்து தெளிதல் என்னும் இவ்வதிகாரக் குறளெல்லாம் பிறனை ஆராய்ந்து தெளிதல் பற்றியே கூறுவதால் இவ்வுரை பொருத்தமில்லை.
திறனில்லாதவனை மிகவும் நம்புவதும் முறையாகத் தொழில் செய்பவனை ஐயப்படுவதும் துன்பம் தரும் என்றும் இக்குறட்கருத்தை வேறுவகையாகவும் விளக்கினர்.

நன்கு ஆய்ந்து தேர்வு செய்யப்பட்டவனிடம் ஐயம் கொள்ளவேண்டாம் என்று இப்பாடல் அறிவுறுத்துகிறது. வெற்றிகரமாக நடைபெறும் பெரிய நிறுவனங்கள் யாரையும் ஆராயாது பணிக்கு அமர்த்துதல் இல்லை. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் எவரையும் விரைந்து நீக்குவதுமில்லை.

என்னவகை இடும்பை தரும்?

இடும்பை தரும் என்றதற்கு மிகுந்த துன்பத்தைத் தரும் என்பது பொருள்.
ஆராயாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் திறமைக் குறைவனாயிருப்பான். எனவே அவனால் பணியை சிறப்புற நிறைவேற்ற இயலாது. குற்றங்கள் பல உண்டாகி தீர்க்க முடியாத சிக்கல்களை உண்டாக்கிவிடுவான். அவற்றை நேர் செய்வதற்கு நெடிய காலம் தேவைப்படும். இதனால் தேர்ந்தெடுத்தவன் பல இன்னல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
ஆய்ந்து தேறப்பட்டவனை நம்பினபின் இடையிடையே ஐயப்படத் தேவையில்லை. அவ்விதம் ஐயம் கொள்வதும் முடிவிலாத் துன்பமே யுண்டாக்கும். செயலில் அமர்த்தினபின் அவனிடம் ஒரு குற்றமுங் காணாவிடத்தும் ஐயுற்றால், அதனை தொழிலை ஏற்றுக் கொண்டவன் அறிந்து, இப்பணி தமக்கு நிலையானதும் உயிர்க்காப்பானதும் அன்று என்று கருதி, பணியாற்றுவதில் நெகிழ்வதொடு பகைவராற் பிரிக்கவும் படுவான். ஒருவரைத் தேர்ந்தபின் அவரிடம் ஐயம் கொண்டால், அப்படி ஐயம் கொள்வதை அவன் உணர்ந்தால், செய்யும் திறனிருந்தாலும், செயலில் ஈடுபாடு குறையும், ஆர்வம் சிதைவுபடும். உள உரம் குலைந்து தன்னம்பிக்கை அழிவுபடும் விளைவுகளை உண்டாக்கும். அது செயலில் எதிரொலிப்பதால் தேர்ந்தெடுத்தார் பாதிப்படைவார். தொடங்கிய வினை துவண்டு அவர்க்குத் துன்பமே வந்து சேரும்.

ஒருவனை ஆராயாது விரைந்து தேர்வு செய்வதும், தேர்வு செய்து நம்பிய பின் ஐயப்படுதலும் நம்பியவர்க்கு நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

விரைந்து தேறவேண்டாம்; தெரிந்து தெளிதல் ஆனபின் ஐயப்பட வேண்டாம்.

பொழிப்பு

ஆராயாது தேர்வுசெய்தலும், நம்பிய பின் ஐயம் கொள்ளுதலும் நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.