இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0507காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாம் தரும்

(அதிகாரம்:தெரிந்து தெளிதல் குறள் எண்:507)

பொழிப்பு: அறியவேண்டியவற்றை அறியாதிருப்பவரை அன்புடைமை காரணமாக நம்பித் தெளிதல், (தெளிந்தவர்க்கு) எல்லா அறியாமையையும் கொடுக்கும்.

மணக்குடவர் உரை: அன்புடைமையே பற்றாக, அறிவுடையாரல்லாதாரைத் தேறுதல் எல்லா அறியாமையும் தரும்.
அரசர் அன்புடையாரைத் தேறலாமென்பது பராசரர் மதம். இஃது இவ்வளவினால் தேறலாகாதென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார்த் தேறுதல் - அன்பு உடைமை பற்றுக்கோடாகத் தமக்கு அறியவேண்டுவன அறியாதாரைத் தெளிதல், பேதைமை எல்லாம் தரும் - அரசனுக்கு எல்லா அறியாமையும் கொடுக்கும்
(தன்னோடு அவரிடை நின்ற அன்புபற்றி அரசன் அறிவிலார் மேல் வினையை வைப்பின், அஃது அவர் அறிவின்மையாற் கெடும், கெட்டால் அவர்க்கு உளதேயன்றி வினைக்கு உரியாரை அறியாமை, மேல் விளைவு அறியாமை முதலாக அவனுக்கு அறியாமை பலவும் உளவாம் என்பதாம்.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: தனக்குப் பிரியமானவர்கள் என்ற காரணத்துக்காக மட்டும் அறிய வேண்டியதை அறியாதவர்களை நம்பிக் காரியத்தை அவர்களிடம் விடுவது முழு மூடத்தனமாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
.காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல் பேதைமை எல்லாம் தரும்


:காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல்
பதவுரை: காதன்மை-அன்புடைமை; கந்தா-பற்றுக்கோடாய்; அறிவு-(தொழில்)அறிவு; அறியார்-அறியாதவர்; தேறுதல்-தெளிதல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அன்புடைமையே பற்றாக, அறிவுடையாரல்லாதாரைத் தேறுதல்;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: அரசர் அன்புடையாரைத் தேறலாமென்பது பராசரர் மதம். இஃது இவ்வளவினால் தேறலாகாதென்றது.
பரிப்பெருமாள்: அன்புடைமையே பற்றாக, அறிவுடையாரல்லாதாரைத் தேறுதல்;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: அரசர் அன்புடையாரைத் தேறலாமென்பது பராசரர் மதம். இஃது இவ்வளவினால் தேறலாகாதென்றது.
பரிதி: வெகுளியை ஆதாரமாக ஒருவரை நம்புவானாகில்;
காலிங்கர்: ஒருவரோடு ஒருவர் வைத்த காதலுடைமையே மூலமாக உலகத்து அறிவது அறியாதாரைத் தெளிதல் யாது;
பரிமேலழகர்: அன்பு உடைமை பற்றுக்கோடாகத் தமக்கு அறியவேண்டுவன அறியாதாரைத் தெளிதல்;

'அன்பு உடைமை பற்றுக்கோடாக அறியவேண்டுவன அறியாதாரைத் தெளிதல்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிதி மட்டும் வேறாக 'வெகுளியை ஆதாரமாக ஒருவரை நம்புவானாகில்' என்றுரைத்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அன்பு காரணமாக அறிவிலாதவரை நம்புதல்', 'அன்புடைமையைப் பற்றுக் கோடாகக் கொண்டு அறிய வேண்டுவனவற்றை அறியாதாரை நம்பிப் பணியில் அமர்த்தல்', 'அறியவேண்டுவனவற்றை அறியாதாரைப் பற்றுக் காரணமாக நம்புதல்', 'அன்புடைமை பற்றுக்கோடாகத் தமக்கு அறிய வேண்டுவன அறியாதாரைத் தெளிதல்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

அன்பு காரணமாக அறிய வேண்டுவன அறியாதாரைத் தெளிதல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பேதைமை எல்லாம் தரும்:
பதவுரை: பேதைமை-அறியாமை; எல்லாம்-அனைத்தும்; தரும்-கொடுக்கும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எல்லா அறியாமையும் தரும்.
பரிப்பெருமாள்: எல்லா அறியாமையும் தரும்.
பரிதி: அதனாலே அனேகம் விதனம் வரும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று அதுதானே ஒருவர்க்கு அனைத்து அறிவுக் கேட்டையும் கொடுக்கும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அரசனுக்கு எல்லா அறியாமையும் கொடுக்கும்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: தன்னோடு அவரிடை நின்ற அன்புபற்றி அரசன் அறிவிலார் மேல் வினையை வைப்பின், அஃது அவர் அறிவின்மையாற் கெடும், கெட்டால் அவர்க்கு உளதேயன்றி வினைக்கு உரியாரை அறியாமை, மேல் விளைவு அறியாமை முதலாக அவனுக்கு அறியாமை பலவும் உளவாம் என்பதாம்.

'எல்லா அறியாமையும் கொடுக்கும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிதி 'அனேகம் விதனம் வரும்' என்று இப்பகுதிக்கும் மாறுபாடான உரை தந்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எல்லா மடமையும் தரும்', 'அறியாமை எல்லாம் தரும்', 'எல்லாவகையான அறியாமையையும் விளைக்கும்', 'அறியாமை எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

அனைத்து மடமையான விளைவுகளையும் உண்டாக்கும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நட்பு பாசம் மட்டும் கருதி, தொழில் அறிவு இல்லாத ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்தால் அது மடமையையே விளைவிக்கும்.

அன்பு காரணமாக அறிய வேண்டுவன அறியாதாரைத் தேறுதல் அனைத்து மடமையான விளைவுகளையும் உண்டாக்கும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'கந்தா' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

காதன்மை என்ற சொல்லுக்கு அன்புடைமை என்பது பொருள்.
அறிவறியார் என்ற சொல் அறியவேண்டுவது அறியமாட்டார் என்ற பொருள் தரும்.
தேறுதல் என்ற சொல்லுக்கு தேர்ந்தெடுத்தல் என்று பொருள்.
பேதைமை என்ற சொல் மடமை குறித்தது.
எல்லாம் தரும் என்ற தொடர் அனைத்தும் கொடுக்கும் எனப்பொருள்படும்.

விருப்பமானவர் என்பதற்காக, தொழில் அறிவு இல்லாதவரைத் தேர்ந்தெடுத்தால் அது பேதைமையாகும்.

காதன்மை என்பது அன்புடைமை என்ற உடன்பாட்டுப் பொருள் தரும் சொல். இது தொடர்புடையாரான சுற்றத்தார், நண்பர் போன்றவர்களிடம் உண்டாகும் காதல் அதாவது அன்பைக் குறிப்பதாகிறது. இவர்கள் மீது கொண்ட காதலுடைமை காரணமாக தேர்வாகப்போகும் பணிக்குரிய செயல் அறிவு இல்லாதவரை தேறுதல் செய்தல் ஆகாது என்கிறது பாடல். ஆங்கிலத்தில் Nepotism அதாவது உறவினர்க்குக் காட்டும் தனி ஆதரவு எனச் சொல்லப்படுவதைத் தவிர்க்க என்று பாடல் சொல்கிறது.

அறிய வேண்டுவனவற்றை அறியாதார்க்கு அப்படி ஆதரவு காட்டினால் அது பல மடமைகளுக்கு வழி வகுக்கும் என்றும் இக்குறள் சொல்கிறது. என்ன வகையான பேதைமை வரும்? தம்மேல் அன்பு பாராட்டுவாரையோ அல்லது தாம் அன்பு செலுத்துவோரையோ, அணுக்கமாகக் கொள்வது மடைமை அல்ல; ஆனால் தக்காரை விடுத்துத் தகாதாரை தேர்வு செய்வது ஓர் அறியாமைச் செயல்; அன்பு வளர்ந்த இடமாக இருப்பதால் அறியாமையைக் காணாமல் ஆராய்ச்சியில் குறைவு என்ற பேதைமை; தலைவன் தன் பொறுப்பும் கடமையும் உணராத அறியாமை; அறியாமையைக் காணாது தேர்ந்தெடுப்பதனால் தேர்வாளர்க்கு அறியாமையின் விளைவெல்லாம் வருவது; அவரும் பழித்துப் பேசப்படுவது; 'ஒன்றும் அறியாத பேதை' என்ற பட்டமும் அவருக்கு வந்து சேர்வது; இதனால் தொழில் கெட்டு விடும் என்ற பின் விளைவு அறியாமை; இவ்வாறு மடமைகள் விளக்கப்பட்டன. அறியாரைத் தேர்தல் என்ற ஒரு முட்டாள்தனம் பல முட்டாள்தனங்களுக்குக் காரணமாகிவிடுகிறது.

பரிதி 'வெகுளியை ஆதாரமாக ஒருவரை நம்புவானாகில் அதனாலே அனேகம் விதனம் வரும்' என உரை வரைந்தார். இவர் காதன்மைக்கு வெகுளி' எனப் பொருள் காண்கிறார். வெகுளி காரணமாகத் தெளிதலாகாது என்பது பதவியில் முன்னிருப்பார் மீதுள்ள வெகுளியால் அவரை நீக்கி அப்பதவியில் அறிவிலாதார் ஒருவரைத் தெளிதல் குற்றம் பலவும் தரும் என்பது இதன் கருத்து என்று இதை விளக்கினர்.
வேறு சிலர் இன்ப நுகர்ச்சிக்காகக் காதல் கொண்டோரை வினையில் அமர்த்துவது கூடாது எனவும் உரை செய்தனர்.

'கந்தா' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

கந்து என்பது பற்றுக்கோடு என்ற பொருள் தருவது. கந்தாக என்பது பற்றுக் கோடாக அதாவது துணையாக அல்லது ஆதாரமாக எனப்பொருள்படும். இங்கு கந்து என்பது காரணம் என்ற பொருள் ஆயிற்று. காரணம் என்பது நேர் பொருளன்று. கருத்துப் பொருளாக காரணம் என்றானது என்பர். கந்தாக என்பது குறைந்து கந்தா ஆனது. கந்தாக என்ற சொல் காரணமாக என்ற பொருள் தந்தது. 'காதன்மை கந்தா என்ற தொடர்க்கு 'அன்புடைமை காரணமாக' என்ற பொருளாகிறது.

'கந்தா' என்ற சொல்லுக்கு காரணமாக என்பது பொருள்.

அன்பு காரணமாக அறிய வேண்டுவன அறியாதாரைத் தேறுதல் அனைத்து மடமையான விளைவுகளையும் உண்டாக்கும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதல் ஆட்சியைத் தவிர்த்துத் தெரிந்து தெளிதல் வேண்டும்.

பொழிப்பு

அன்புடைமை காரணமாக அறிய வேண்டுவனவற்றை அறியாதாரை நம்புதல் எல்லா மடமையும் தரும்.