இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0486ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேரும் தகைத்து

(அதிகாரம்:காலமறிதல் குறள் எண்:0486)

பொழிப்பு: ஊக்கம் மிகுந்தவன் (காலத்தை எதிர்பார்த்து) அடங்கியிருத்தல், போர் செய்யும் ஆட்டுக்கடா தன் பகையைத் தாக்குவதற்காகப் பின்னே கால்வாங்குதலைப் போன்றது

மணக்குடவர் உரை: மன மிகுதி யுடையவன் காலவரவு பார்த்து ஒடுங்குதல், போரைக் கருதின தகர் வலிபெறத் தாக்குதற் பொருட்டுப் பெயர்ந்தாற் போலும்.
இது காலம் வருமளவுங் குறைத்தால் வலி மிகுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் - வலிமிகுதி உடைய அரசன் பகை மேற்செல்லாது காலம் பார்த்திருக்கின்ற இருப்பு, பொரு தகர் தாக்கற்குப் பேரும் தகைத்து - பொருகின்ற தகர் தன் பகைகெடப் பாய்தற்பொருட்டுப் பின்னே கால் வாங்கும் தன்மைத்து.
(உவமைக்கண் 'தாக்கற்கு' என்றதனால். பொருளினும் வென்றி எய்தற்பொருட்டு என்பது கொள்க. இதனான் அவ்விருப்பின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: செயல் புரிவதில் மனக்கிளர்ச்சி உடையவன் தக்க காலம் வாய்க்கும் வரை ஒடுங்கி இருத்தல் சண்டை இடும் ஆட்டுக் கடா எதிரே வரும் கடாவைத் தாக்குவதற்காகக் காலம் பார்த்துப் பின்னே கால்வாங்குதல் போன்றது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் தாக்கற்குப் பேரும் தகைத்து.


ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம்:
பதவுரை: ஊக்கம்-மனமிகுதி; உடையான்-உடைமையாகக் கொண்டவன்; ஒடுக்கம்-காலம் பார்த்திருகின்ற இருப்புடா.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மன மிகுதி யுடையவன் காலவரவு பார்த்து ஒடுங்குதல்;
பரிப்பெருமாள்: மன மிகுதி யுடையவன் காலவரவு பார்த்து ஒடுங்குதல்;
பரிதி: விசாரமுள்ளவன் காலம் பார்த்து ஒடுங்கி இருப்பான். எப்படி என்றால;
காலிங்கர்: ஒரு கருமம் செய்ய நெஞ்சின்கண் மேற்கோள் உடையனாகிய வேந்தனானவன் மற்று அதற்கு அடுத்த பருவம் வந்து எய்தும் துணையும் மற்று அதன்கண் முயலாது ஒடுங்கியிருக்கின்ற ஒடுக்கமாவது எத்தன்மைத்தோ எனின்;
பரிமேலழகர்: வலிமிகுதி உடைய அரசன் பகை மேற்செல்லாது காலம் பார்த்திருக்கின்ற இருப்பு.

'மன மிகுதி யுடையவன் காலவரவு பார்த்து ஒடுங்குதல்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊக்கம் உடையவன் ஒடுங்கி இருப்பது', 'ஊக்கமுடையவன் (காலங் கருதிக் கலங்காமல்) அடங்கியிர்ப்பது', 'ஊக்கம் உடையவன் பகைமேல் செல்லாது காலம் பார்த்து ஒதுங்கியிருத்தல்', 'மன எழுச்சியுடையான் செயலின்றி ஒடுங்கியிருப்பது', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

மனவலி கொண்டவன் ஒடுங்கி இருப்பது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பொருதகர் தாக்கற்குப் பேரும் தகைத்து:
பதவுரை: பொருதகர்-சண்டைச் செம்மற்க்கடா; தாக்கற்குப்-பாய்ம்பொருட்டுப்; பேரும்-பின்னாகக் கால்வாங்கும்; தகைத்து-தன்மையுடையது..

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: போரைக் கருதின தகர் வலிபெறத் தாக்குதற் பொருட்டுப் பெயர்ந்தாற் போலும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது காலம் வருமளவுங் குறைத்தால் வலி மிகுமென்றது.
பரிப்பெருமாள்: போரைக் கருதின தகர் வலிபெறத் தாக்குதற் பொருட்டுப் பெயர்ந்தாற் போலும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது காலம் வருமளவுங் குறைத்தால் வலி மிகுமென்றது.
பரிதி: கிடா3யானது பின் வாங்குவது போல என்றவாறு.
காலிங்கர்: மேற்கொண்டு நிற்கின்ற போர்(கிடாய்) பொட்டென4த் தலையொடு தலை முட்டுதற்பொருட்டுச் சிறிது நீங்கிச் செவ்வி பார்த்து நிற்கும் தகைமைத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பொருகின்ற தகர் தன் பகைகெடப் பாய்தற்பொருட்டுப் பின்னே கால் வாங்கும் தன்மைத்து.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: உவமைக்கண் 'தாக்கற்கு' என்றதனால். பொருளினும் வென்றி எய்தற்பொருட்டு என்பது கொள்க. இதனான் அவ்விருப்பின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.

'பொருதுகின்ற கிடாய் வலிபெறத் தாக்குதற் பொருட்டுப் பின் வாங்குவது போல; என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'சண்டைக்கடா பின்வாங்கும் குறிப்பாகும்', 'சண்டையிடுகிற ஆட்டுக்கடா எதிரியைத் தாக்கப் பின்புறமாக நகருவதைப் போன்றது', 'போர்செய்யும் ஆடானது எதிராட்டின்மேல் நன்றாகப் பாய்வதற்குப் பின்னே கால்வாங்குவதைப் போலும்', 'பொருகின்ற ஆட்டுக்கிடாய் எதிர் ஆட்டை வெல்வதற்குரிய முறையில் பாய்வதற்காகப் பின்னே செல்லும் தன்மையைப் போன்றது ' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

சண்டை ஆட்டுக்கிடா எதிர் ஆட்டின்மேல் நன்றாகப் பாய்வதற்பொருட்டுப் பின்னே கால்வாங்குவதைப் போல', என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பதுங்கி இருப்பது பருவம் பார்த்துப் பாய்வதற்காகவே என்னும் பாடல்

மனவலி கொண்டவன் ஒடுங்கி இருப்பது சண்டை ஆட்டுக்கிடா எதிர் ஆட்டின்மேல் நன்றாகப் பாய்வதற்பொருட்டுப் பேரும் தகைத்துல என்பது பாடலின் பொருள்.
'பேரும் தகைத்து' என்றால் என்ன?

ஊக்கம்உடையான் என்ற சொல்லுக்கு மனவலி மிகுதி உள்ளவன் என்று பொருள்.
ஒடுக்கம் என்றது ஒடுங்கியிருப்பதைக் குறிக்கும்.
பொருதகர் என்ற சொல் சண்டைக் கிடா என்ற பொருள் தரும்.
தாக்கற்கு என்ற சொல் வலிமிகத் தாக்குவதற்கு எனப் பொருள்படும்.

மனவலி மிகக் கொண்டவன் செயலின்றி ஒடுங்கியிருப்பது சண்டையிடும் ஆட்டுக்கிடாய் எதிர் ஆட்டை வலியதாகத் தாக்கும் பொருட்டு கால்வாங்கும் தன்மையைப் போன்றது.

பெரிய முயற்சி ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளான் ஒருவன். அவன் மேலும் மேலும் முயலும் மனக்கிளர்ச்சி உடையவன் என்று அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் இப்பொழுது ஒரு செயலுமின்றி அமைதியாகக் காணப்படுகிறான். ஊக்கமுடையான் சில பொழுது வாளா இருத்தல் சோம்பலின் பாற்ப்பட்டன்று. இதற்கு அவன் முயற்சி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளத் தயங்குகிறான் என்று பொருளும் இல்லை. அவன் தகுந்த காலத்துக்காகக் காத்திருக்கிறான். வலி மிகுத்து ஒரே பாய்ச்சலில் மாற்றானை வீழ்த்த எண்ணுகிறான். இது சண்டையிடும் கிடா பின்வாங்கி வலி மிகுத்துத் தாக்க ஆயத்தமாவதற்கு ஒப்பாகும் என்கிறது இப்பாட்ல.
தகர் எனற சொல் ஆடு என்ற விலங்கைக் குறிக்கும். எருமை, ஆடு இவற்றின் ஆண்பாற் பெயர் கடா, கிடா, அல்லது கிடாய் என்பதாகும். இங்கு ஆட்டுக் கிடா சொல்லப்பட்டது. மேய்ச்சலுக்குச் செல்லும் ஆடுகள் ஒன்றையொன்று தாக்கிச் சண்டை செய்வதை நாம் அடிக்கடி பார்க்கலாம். அப்படிச் சண்டை செய்யும்பொழுது கிடா பின்வாங்குவதுபோல் நகன்று வெற்றியைக் குறிக்கொண்டு தன் வலிமையைக் கூட்டிக் கொள்ளும. இந்த உவமையை ஒடுங்கியிருக்கும் ஊக்கம் உடையானுக்குப் பயன்படுத்தினார் வள்ளுவர்.

வலிமை உடையவன் சில நேரம் பின்வாங்கிக் கொள்வதுபோல் போக்குக் காட்டுவது வெற்றியைக் குறிக்கொண்டுதான் என்பதை விளக்க வந்த பாடல் இது. ஊக்கமிருந்தாலும், திட்டமிட்டு செயலாற்றுபவர்கள் தகுந்த நேரத்திலேதான் செயலாற்ற முனைவர். அக்காலம் வரும்வரை ஒடுக்கத்துடன் அடங்கியே இருப்பர். அப்படிக் காத்திருக்கும் நேரமெல்லாம் மாற்றானை முறியடிப்பதற்கான எண்னங்களில் சிந்தனையைச் செலுத்துவர். வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு, இவர்கள் செயலாற்றப் போகிறார்கள் என்னும் எண்ணம்கூட தோன்றாது. ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வலியைக் கூட்டிக் கொள்வதற்குத்தான் இவ்விதம் ஒடுங்கி இருப்பார்கள் .காலம் வாய்த்தவுடன் முழுப் பலத்துடன் ஒரே பொழுதில் ஒரே இடத்தில் செலுத்தி வெற்றிபெற விழைவர்.

'பேரும் தகைத்து' என்றால் என்ன?

பேரும் தகைத்து' என்றது பாய்வதற்கு முன் காலடியைப் பின்னே வைக்கும் சண்டைக் கிடாவின் செயல் போன்றது என்ற பொருளது. இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் பின்வாங்குவது போல என்றும் பின்னே கால் வாங்கும் தன்மைத்து என்றும் வீளக்கினர். பின்னே கால்வாங்குதல் என்பதற்கு விரைவாக ஓடிவந்து வலிகொண்டு தாக்க்குவதற்காகப் பின்னாலே போதல். என்பது பொருள்.. காலிங்கர் இந்த உவமைக்குத் தனது உரையில் ;'மேற்கொண்டு நிற்கின்ற போர்(கிடாய்) பொட்டென4த் தலையொடு தலை முட்டுதற்பொருட்டுச் சிறிது நீங்கிச் செவ்வி பார்த்து நிற்கும் தகைமைத்து' என்று நன்கு விளக்கிக் கூறினார்.
இந்த உவமையின் பொருள், 'முட்டுக்கடா பின்வாங்குவது பகையாட்டை இன்னும் பலமாகப் பாய்ந்து முட்டிப் போர்செய்வதற்கே. அதுபோல ஊக்கமும் வலிமையும் கொண்டவன் ஒடுங்கியிருப்பது தகுந்த காலத்தில் தனது பகைவனை அடக்க முழுவலியுடன் தாக்கிப் பொருதவே'. என்பது.

மனவலி கொண்டவன் ஒடுங்கி இருப்பது சண்டை ஆட்டுக்கிடா எதிர் ஆட்டின்மேல் நன்றாகப் பாய்வதற்பொருட்டுப் பின்னே கால்வாங்குவதைப் போல என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

ஒடுங்கி நிற்பது அதிரடித் தாக்குதலுக்கான காலம் எதிர்நோக்கியே என்னும் காலமறிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

மனவலி கொண்டவன் ஒடுங்கி இருப்பது சண்டை ஆட்டுக்கிடா எதிர் ஆட்டின்மேல் நன்றாகப் பாய்வதற்பொருட்டுக் கால்வாங்குவதைப் போல