இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0479அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

(அதிகாரம்:வலியறிதல் குறள் எண்:479)

பொழிப்பு: பொருளின் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து கெட்டுவிடும்.

மணக்குடவர் உரை: தன்வருவாய் அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோலத் தோன்றி அதன்பின் இல்லையாகித் தோன்றாது கெடும்.
பின்பு ஆக்கம் தோன்றாதென்றவாறு. இது மேற்கூறியவாறு செய்யாதார் கெடுவரென்றது

பரிமேலழகர் உரை: அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை - தனக்குள்ள பொருளின் எல்லையை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப வாழமாட்டா தான் வாழ்க்கைகள் : உளபோல இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும் - உள்ளன போலத் தோன்றி, மெய்ம்மையின் இல்லையாய்ப் பின்பு அத்தோற்றமும் இன்றிக் கெட்டுவிடும்.
(அவ்வெல்லைக்கு ஏற்ப வாழ்தலாவது: அதனின் சுருக்கக்கூடாதாயின் ஒப்பவாயினும் ஈத்தும் துய்த்தும் வாழ்தல்.தொடக்கத்தில் கேடு வெளிப்படாமையின், 'உளபோலத் தோன்றி'என்றார். முதலிற் செலவு மிக்கால் வரும் ஏதம் கூறியவாறு.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: அளவறிந்து அதற்குத் தக்கபடி வாழ்க்கை நடத்தாதவனுடைய ஆடம்பரச் சிறப்பு இருப்பதுபோல் இருந்து இல்லாமற் போய் மீண்டும் தலைதூக்க முடியாமல் கெட்டுப்போகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.


அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை:
பதவுரை: அளவு-எல்லை; அறிந்து-தெரிந்து; வாழாதான்-வாழமாட்டாதவன்; வாழ்க்கை-வாழ்தல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தன்வருவாய் அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை;
பரிப்பெருமாள்: தன்வருவாய் அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை;
பரிதி: தன் செல்வம் அறிந்து மேல் வருகிற உதவி அறிந்து செலவழியாதான் செல்வம்;
காலிங்கர்: தமது பொருள் முதலியவற்றின் எல்லையையும் குறிக்கொண்டு எய்தற்குத் தக்காங்கு செய்யாதான் ஒழுக்கமானது;
பரிமேலழகர்: தனக்குள்ள பொருளின் எல்லையை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப வாழமாட்டா தான் வாழ்க்கைகள்;
பரிமேலழகர் கருத்துரை அவ்வெல்லைக்கு ஏற்ப வாழ்தலாவது: அதனின் சுருக்கக்கூடாதாயின் ஒப்பவாயினும் ஈத்தும் துய்த்தும் வாழ்தல்.

'வருவாய் அளவறிந்து வாழாதன் வாழ்க்கை' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். 'செல்வம், உதவி அறிந்து செலவழியாதான் செல்வம்' என்று பரிதி கூறினார். காலிங்கர் 'பொருள் எல்லைகுறித்து அதை அடைவதற்கு தக்கன செய்யாதவன் ஒழுக்கம்' என்று உரைத்தார். பரிமேலழகர் தனது பொருளின் எல்லை அறிந்து வாழாமாட்டாதவன் வாழ்க்கை' என உரை தருகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பொருள்நிலை அறிந்து வாழாதவன் வாழ்க்கை' ' பொருளின் அளவு தெரிந்து குடும்பம் நடத்த முடியாதவன் வாழ்க்கை', 'தனது பொருளின் அளவினை அறிந்து அதற்கேற்ப வாழமாட்டாதவனுடைய வாழ்க்கை.', 'வருவாயின் எல்லையைத் தெரிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

தமது பொருள்நிலை அறிந்து வாழாதவர் வாழ்க்கை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உளபோல இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்:
பதவுரை: உள=-இருக்கின்றவை; போல-ஒத்திருப்ப; இல்லாகி-இல்லையாய்; தோன்றா-(தோன்றி) காட்சியளித்து; கெடும்-அழியும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: உளபோலத் தோன்றி அதன்பின் இல்லையாகித் தோன்றாது கெடும்.
மணக்குடவர் கருத்துரை: பின்பு ஆக்கம் தோன்றாதென்றவாறு. இது மேற்கூறியவாறு செய்யாதார் கெடுவரென்றது
பரிப்பெருமாள்: உளபோலத் தோன்றி அதன்பின் இல்லையாகித் தோன்றாது கெடும்.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: தோன்றாக் கெடும் என்பது பின்பும் ஆக்கமின்றிப் போகும் என்றது. இது மேற்கூறியவாறு செய்யாதார் கெடுவர் என்றது
பரிதி: சடுதியிலே கெட்டுவிடும்.
காலிங்கர்: முன்னம் சில உளபோலக் காட்டி இல்லையாய் விடும்; மற்று அங்ஙனம் கெடுமிடத்தும் தோற்றம் இல்லவாய்க் கெட்டுவிடும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: உள்ளன போலத் தோன்றி, மெய்ம்மையின் இல்லையாய்ப் பின்பு அத்தோற்றமும் இன்றிக் கெட்டுவிடும்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: .தொடக்கத்தில் கேடு வெளிப்படாமையின், 'உளபோலத் தோன்றி'என்றார். முதலிற் செலவு மிக்கால் வரும் ஏதம் கூறியவாறு.

'உளபோலக் காட்டி இல்லையாய் தோற்றம் இன்றிக் கெட்டுவிடும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இருப்பதுபோல ஒன்றும் இராது', 'நிலைகள் உள்ளன போலத் தோன்றி இல்லையாய்ப் பின் அத்தோர்றமும் இன்றி மறைந்து கெட்டுவிடும்', 'உள்ளது போலத் தோன்றி இல்லையாய்ப் பின் அத்தோற்றமும் இல்லாமற் கெட்டுப்போம்', 'நிலைத்திருப்பது போலத் தோன்றி மறைந்து விடும்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

உள்ளன போலத் தோன்றி இல்லையாய்ப் பின் அத்தோற்றமும் இன்றி கெட்டுவிடும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தனது பொருள்நிலை அறியாமல் வாழ்வு நடத்துபவன் செல்வம் இழந்து, வாழ்க்கையையும் தொலைத்து நிறபான் என்னும் பாடல்.

தமது பொருள்நிலை அறிந்து வாழாதவர் வாழ்க்கை உளபோல இல்லாகித் தோன்றி பின் அக்காட்சியும் இன்றி கெட்டுவிடும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'உளபோல இல்லாகி' என்றால் என்ன?

அளவறிந்து என்பதற்கு எல்லை தெரிந்து என்பது பொருள்.
வாழாதான் வாழ்க்கை என்பது வாழாதார் வாழ்க்கை என்ற பொருள் தரும்.
தோன்றா என்ற சொல்லுக்குத் தோன்றி என்று இலக்கண வகையால் பொருள் கூறுவர்; காட்சியளித்து எனப்படுவது.
கெடும் என்றது கேடுறும் அல்லது அழியும் என்ற பொருளது.

பொருளின் எல்லை தெரியாமல் வாழ்பவனது வாழ்க்கை வெளிக்கு வளமாகத் தெரிந்து ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்து போகும்.

இக்குறளுக்கான காலிங்கர் உரை பொருத்தமாகப் படுகிறது. அது 'தமது பொருள் முதலியவற்றின் எல்லையையும் குறிக்கொண்டு எய்தற்குத் தக்காங்கு செய்யாதான் ஒழுக்கமானது முன்னம் சில உளபோலக் காட்டி இல்லையாய் விடும்; மற்று அங்ஙனம் கெடுமிடத்தும் தோற்றம் இல்லவாய்க் கெட்டுவிடும்' என்கிறது. இவ்வுரைக்கு தண்டபாணி தேசிகர் 'ஓரளவு பொருள் சேர்த்து வைப்பதற்கு ஓர் எல்லையைக் குறித்து அந்த அளவு சேர்ப்பதற்கு முயலவேண்டும்' என்பதை வலியுறுத்துவது போன்று உள்ளது' .என விளக்கம் தருவார். இப்பொருள் வருமுன் காவாதான் வாழ்க்கை...... (குறள் 435) என்னும் பாடலை நினைவூட்டுகிறது. .
ஆற்றின் அளவறிந் தீக .........என்ற பாடல் (குறள் 477) முதல்பொருள் காக்கப்படவேண்டும் என்றது. ஆகாறு அளவிட்டிது ஆயினும் கேடில்லை...... .என்னும் பாடல் ..(குறள் 478) ஊதியத்திற்கு மேல் செலவில்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும் எனச் சொன்னது. இப்பாடல் சேமிப்பு, பொருள்நிலை மேலாண்மை இவற்றின் தேவையை வலியுறுத்துகிறது.

ஊதியம் இழக்க நேரிடும்போதோ அல்லது அது குறையும்போதோ அதைக் கண்டறிய மாட்டாதவன் அளவறியாதவன்.
மாந்தர் அனைவரது பொருளாதார நிலையும் மாறும் தன்மை கொண்டது ஆதலால், ஒருவகை பொருள்நிலையில் வாழ்பவர்கள் அதேநிலையில் தொடர்ந்து வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் என்று சொல்லமுடியாது. இடர் நேரும் வேளைக்குக் காப்பு ஏற்பாடு செய்யாதவராய் இருந்து, குறைந்து வரும் தன் நிதிநிலையையும் பொருட்படுத்தாமல் வழக்கமான ஆடமபர் வாழ்க்கை நட்த்துபவர்-அதாவது வரவுக்கு மீறி செலவழிப்பவர் - வாழ்வு அழிவது உறுதி. இக்கருத்து தனிமனிதருக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் அரசுக்கும் பொருந்தும்.
தமது பொருள்நிலையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்துகொண்டு வரவுக்குள் செலவை செய்து எல்லை குறிதத சேமிப்பு செய்யவேண்டும் என்கிறது இக்குறள்.…

'உளபோல இல்லாகி' என்றால் என்ன?

உளபோல இல்லாகி என்றது நிறைந்துள்ளன போலத் தோன்றிய பலவகைச் செல்வங்களும் கால ஓட்டத்தில் இல்லாதனவாகி என்ற பொருள் தருவது. தொடக்கத்தில் கேடு வெளிப்பட்டுத் தோன்றாமையின் 'உளபோல இல்லாகி 'எனப்பட்டது .
உளபோல இல்லாகி என்பதற்கு 'செல்வம் உள்ளது போல இருந்து சடுதியில் செல்வம் இல்லாதாராகி' என்று பொருள்மீது வைத்துக் கூறப்பட்டது. பொருள் செய்வான் மேல் அல்ல. அதுபோல் கெடும் என்றது வாழ்க்கையையன்றி மாந்தரை அல்ல.

செல்வங்கள் நிறைந்தவர் என்று ஆடம்பரமாய் வெளிக்குத் தோன்றி, பிறகு உண்மையில் அங்ஙனம் எவையும் இல்லை என எல்லோராலும் அறியப்படும் பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்துகொண்டு உயர்வகைக் காரில் பயணம் செய்வோர் வெளிக்கு வெளிச்சமாகவே தோன்றுவர். ஆனால் சொல்லப்பட்ட உடைமைகள் கடனுக்காக அடமானமாக வங்கிகளிலோ பிறரிடமோ வைக்கப்பட்டிருக்கலாம். நிதி மேலாண்மை முறையாகச் செய்யாவிட்டால் அவர் கடனை மீட்கமுடியாமல் உடைமைகள் அனைத்தையும் இழந்து கெட்டு நிற்பர். கடன் வாங்காமலிருந்தாலும்கூட மற்றப்படி அளவுக்கு மீறிய வாழ்க்கை நடத்துகிறவனுடைய) செல்வங்கள் விரைவில் இல்லாதாகி விடும்..பொய்ம்மை மானம் கருதி அவர் வாழும் வாழ்க்கை வெளிப்பார்வைக்கு வெளிச்சமாகத் தோன்றலாம். ஆனால் உண்மைநிலை மாறாக இருக்கும். மலை போன்று சாய்க்கமுடியாத தோற்றம் தந்த வாழ்வு குறுகிய காலத்திலேயெ மடுவாகிப் போகும் ஒன்றுமில்லாமல் மறைந்தும் போகும்.. ஆற்காடு நவாப் தன் சமஸ்தானத்தையே கிழக்கிந்தியக் கமபனியிடம் வாங்கிய கடனுக்காக இழந்த வரலாறு ஒரு சான்று.

தமது பொருள்நிலை அறிந்து வாழாதவர் வாழ்க்கை உள்ளன போலத் தோன்றி இல்லையாய்ப் பின் அத்தோற்றமும் இன்றி கெட்டுவிடும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

சேமிப்பு இல்லாதவன் வாழ்வு பொருள்வலி இழந்து நிற்கும் என்னும் வலி அறிதல் பாடல். .

பொழிப்பு

தமது பொருள்நிலை அறிந்து வாழாதவர் வாழ்க்கை உள்ளன போலத் தோன்றி இல்லையாய்ப் பின் அத்தோர்றமும் இன்றி கெட்டுவிடும்