இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0458மனநலம் நன்குடையர் ஆயினும் சான்றோர்க்கு
இனநலம் ஏமாப்பு உடைத்து

(அதிகாரம்:சிற்றினம் சேராமை குறள் எண்:458)

பொழிப்பு: மனத்தின் நன்மையை உறுதியாக உடையவராயினும் சான்றோர்க்கு இனத்தின் நன்மை மேலும் நல்ல காவலாக அமைவதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: மன நன்மை மிக வுடையராயினும் இன நன்மை யுடைமை சான்றோர்க்குக் காவலாதலையுடைத்து.
இஃது இனநலம் அல்லாராயின் பிறரா லிகழப்படுவராதலான் இனநலம் இகழ்ச்சி வாராமற் காக்குமென்றது

பரிமேலழகர் உரை: மனநலம் நன்கு உடையராயினும் மனநன்மையை முன்னை நல்வினையால் தாமே உடையராயினும் சான்றோர்க்குஇனநலம் ஏமாப்பு உடைத்து அமைந்தார்க்கு இனநன்மை அதற்குவலியாதலையுடைத்து
('நன்கால்' என்னும் மூன்றன் உருபுவிகாரத்தால் தொக்கது. அந் நல்வினை உள்வழியும்மனநலத்தை வளர்த்து வருதலின் அதற்கு ஏமாப்பு உடைத்தாயிற்று.

இரா இளங்குமரனார் உரை: மனவளம் நல்லதாக அமைந்தவர் எனினும் பண்புமிக்க பெரியோர்க்கு அவர் சேர்ந்த நல்லோர் கூட்டுறவு மிகுந்த பாதுகாப்பானதாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மனநலம் நன்குடையர் ஆயினும் சான்றோர்க்கு இனநலம் ஏமாப்பு உடைத்து.


மனநலம் நன்குடையர் ஆயினும்:
பதவுரை: மன-மனத்தது; நலம்-நன்மை; நன்கு-மிக; உடையர்-பெற்றுள்ளவர்; ஆயினும்-ஆனாலும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மன நன்மை மிக வுடையராயினும்;
பரிப்பெருமாள்: மன நன்மை மிகவும் உடையராயினும்;
பரிதி: மனம் நல்லதாகிலும்;
காலிங்கர்: மனந்தூய்மை மிகவும் உடையராயினும்;
பரிமேலழகர்: மனநன்மையை முன்னை நல்வினையால் தாமே உடையராயினும்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'நன்கால்' என்னும் மூன்றன் உருபுவிகாரத்தால் தொக்கது.

'மன நன்மை மிக வுடையராயினும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிமேலழகர் மாறுபாடாக 'மனநன்மையை முன்னை நல்வினையால் தாமே உடையராயினும்' என்றுரைத்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'சான்றோர்க்கு மனம் நல்லதாக இருப்பினும்.', 'மன நன்மையை மிகுதியும் உடையரானாலும்', 'மனம் செம்மையைச் செவ்விதாக இயற்கையில் உடையராயினும்.', 'மனநலத்தை நன்கு உடையவர் என்றாலும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

மனநலன் மிகவும் உடையராயினும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

சான்றோர்க்கு இனநலம் ஏமாப்பு உடைத்து.:
பதவுரை: சான்றோர்க்கு-நற்குணங்கள் நிரம்பியவர்க்கு; இனநலம்-இனத்தினது நன்மை; ஏமாப்பு-பாதுகாவல்; உடைத்து-உடையது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இன நன்மை யுடைமை சான்றோர்க்குக் காவலாதலையுடைத்து.
மணக்குடவர் கருத்துரை: இஃது இனநலம் அல்லாராயின் பிறரா லிகழப்படுவராதலான் இனநலம் இகழ்ச்சி வாராமற் காக்குமென்றது
பரிப்பெருமாள்: இன நன்மை யுடைமை சான்றோர்க்குக் காவலாதலையுடைத்து.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: இஃது இனம் நன்று அல்ல ஆயின் பிறரா லிகழப்படுவராதலான் இனநலம் இகழ்ச்சி வாராமற் காக்குமென்றது
பரிதி: தன்னுடைய இனம் நல்லினமாக வேணும்; அது எல்லாப் புகழும் தரும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: சால்புடையோர்க்கு மற்று அதனுடனே இனத்தினது நன்மை உளதானால் தமக்குப் பெரிதும் இம்மை மறுமைக்கு ஏமாப்பு உடைத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அமைந்தார்க்கு இனநன்மை அதற்குவலியாதலையுடைத்து
பரிமேலழகர் கருத்துரை: 'அந் நல்வினை உள்வழியும்மனநலத்தை வளர்த்து வருதலின் அதற்கு ஏமாப்பு உடைத்தாயிற்று'.

'இனநன்மை யுடைமை சான்றோர்க்குக் காவலாதலையுடைத்து' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். காலிங்கர் 'இம்மை மறுமைக்கு ஏமாப்பு உடைத்து' என்றார். பரிமேலழகர் 'இனநன்மை மனநன்மைக்கு வலியாதலை உடைத்து'' என்ற பொருளில் உரை வரைந்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இனமும் நல்லதாக இருப்பது சிறப்பு', 'சால்புடையார்க்கு மன நன்மையைக் காக்க இன நன்மை பாதுகாவலை உடையது', 'சான்றோர்கள் சேரும் கூட்டத்தாரின் சிறப்பு அவர்கட்கு நல்ல பாதுகாப்பாக அமைவது', 'குணங்களால் நிறைந்த பெரியார்க்கு இனத்தின் நன்மையே வலிமை தருவதாகும்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

இனநன்மை சான்றோர்க்குப் பாதுகாவலை உடையது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நல்ல சேர்க்கை சான்றோர்க்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் என்னும் குறள்.

மனநலன் மிகவும் உடையராயினும் இனநன்மை சான்றோர்க்குப் பாதுகாவலை உடையது என்பது பாடலின் பொருள்.
சான்றோர்க்கு என்று அவரைத் தனித்து ஏன் கூறப்பட்டது?

மனநலம் என்ற சொல்லுக்கு உள்ளத் தூய்மைச் சிறப்பு என்பது பொருள்.
நன்குடையர் என்பது நிறையப் பெற்றிருப்பவர் என்ற பொருள் தரும்.
சான்றோர் என்பது நற்குணம் நிரம்பக் கொண்டோரைக் குறிக்கும்.
இனநலம் என்பது சேர்க்கையின் சிறப்பு என்று பொருள்படும்.
ஏமாப்பு என்றது பாதுகாப்பு குறித்தது.

உள்ளத் தூய்மை மிகக் கொண்டவரே ஆனாலும் நல்ல கூட்டுறவு சான்றோரது மன வலிமையைக் கூட்டும்.

நன்கு என்ற சொல் நன்கு, தீங்கு என்பது போன்ற பண்பைக் குறித்த சொல். 'செடி' நன்கு வளர்ந்தது' என்றாற் போல ‘நன்குடையர்’ என்பது இங்கு மிக உடையர் என்ற் பொருள். தருவது.
மனந்தூயராய் வாழ்வது சிறப்புத்தான். நல்ல இனத்தாருடன் பழகினால் சான்றோர்க்கு அது மிகையான பாதுகாப்பாக அமையும். என்கிறது குறள்.
'ஏமாப்பு உடைத்து' என்பதை மனநலத்துக்கு பாதுகாப்பு உடையது என்று ஒரு சாராரும் சான்றோர்க்கு பாதுகாப்பு தருவது என்று மற்றவர்களும் உரை செய்வர். பாடலில் 'சான்றோர்க்கு' என்று குறிப்பீட்டுச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதுவே பொருத்தமான உரையாகும்.
மனநலத்தை பற்றிக்கொண்டு வளர்த்து வருவது இனநலமாகையால் மனநலம் நன்குடைய சான்றோக்கு இனநலம் நல்ல காவலாக அமையும் என்பதை இக்குறள் தெரிவிக்கிறது. பரிமேலழகரின் 'இனநன்மை மனநன்மைக்கு வலியாதலை உடைத்து'' என்ற உரையும் சிறந்து நிற்கிறது..

சான்றோர்க்கு என்று அவரைத் தனித்து ஏன் கூறப்பட்டது?

மனநலம் வாய்க்கப் பெறுவது வளர்ந்த முறையாலும் கலவி, கேள்வி அறிவு பெற்ற சிறப்பு பற்றியும் தாம். நற்குண நற்செய்கைகள் நிரம்பிய சான்றோர் மனநலம் நன்றாக அமையப் பெற்றதும் அவர் சான்றோர் எனப்பட்டதற்கு ஒரு காரணம்.
மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் 'சான்றோர் இனநலம் அல்லாராயின் பிறரால் இகழப்படுவராதலான் இனநலம் இகழ்ச்சி வாராமற் காக்கும்' என்று கருத்துரைப்பர். மனநலமும் 'சான்றாண்மை எனப்படும் மேலான குணமும் கெடாமல் இருப்பதற்குக்கூட இனநலம் காவலாக இருக்கும்'. என்பார் நாமக்கல் இராமலிங்கம்.
மு கோவிந்தசாமி 'சான்றோர் பெரிதும் தனித்தே வாழ்வர். ஆகலின் இனநலம் ஏமாப்புடைத்து என்றார்' என்று மொழிந்தார்.
சான்றோர் மனத்தூய்மை மிகப் பெற்றிருந்தாலும் இனநலம் துணையாக இருப்பின் அது வலிமை கூட்டும்.. சான்றோர் என்போர் நற்குணங்களிலான பல தூண்களை அரணாகக் கொண்டு நிற்பவர். அவருக்கும் கூட இனநலன் என்ற காப்பு தேவை என்பதைச் சொல்வது இப்பாடல்.

மனநலன் மிகவும் உடையராயினும் இனநன்மை சான்றோர்க்குப் பாதுகாவலை உடையது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

சிற்றினம் சேராமையும் சான்றோர்க்கு ஒரு நல்ல அரண்தான் என்று குறிப்பால் சொல்லும் பாடல்.

பொழிப்பு

மனநன்மை மிகவும் உடையரானாலும் சான்றோர்க்கு இனநன்மை பாதுகாவல் கொடுக்கும்.