இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0457மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்.

(அதிகாரம்:சிற்றினம் சேராமை குறள் எண்:457)

பொழிப்பு: மனத்தின் நன்மை உயிர்க்கு ஆக்கமாகும்; இனத்தின் நன்மை (அவ்வளவோடு நிற்காமல்) எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்.

மணக்குடவர் உரை: மனநன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்கு ஆக்கமாவதுபோல, இன நன்மை எல்லாவற்றானும் வரும் புகழினைத் தரும்.
இஃது எல்லாப் புகழுந் தருமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: மன் உயிர்க்கு மனநலம் ஆக்கம்(தரும்) - நிலைபெற்ற உயிர்கட்கு மனத்தது நன்மை செல்வத்தைக் கொடுக்கும், இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும் - இனத்தது நன்மை அதனோடு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்.
('மன், உயிர்' என்றது ஈண்டு உயர்திணைமேல் நின்றது. 'தரும்' என்னும் இடவழுவமைதிச் சொல் முன்னும் கூட்டப்பட்டது. உம்மை இறந்தது தழீஇய எச்சஉம்மை. மனம் நன்றாதல்தானே அறம் ஆகலின், அதனை 'ஆக்கம் தரும்' என்றும் , புகழ் கொடுத்தற்கு உரிய நல்லோர்தாமே இனமாகலின், 'இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும்' என்றும் கூறினார்.மேல் மனநன்மை இனநன்மை பற்றி வரும் என்பதனை உட்கொண்டு , அஃது இயல்பாகவே உடையார்க்கு அவ்வின நன்மை வேண்டா என்பாரை நோக்கி, 'அதுவேயன்றி அத்தன்மைய பலவற்றையும் தரும்' என , அவர்க்கும் இது வேண்டும் என்பது, இவ்விரண்டு பாட்டானும் கூறப்பட்டது.)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: மக்கள் உள்ளத்தின் சிறப்பு அவர்களுக்கு மேன்மேல் உயர்ச்சியைத் தரும். அவர்கள் சேரும் இனத்தினுடைய சிறப்பு அவர்களுக்கு எல்லாப் புகழையுந் தரும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மன் உயிர்க்கு மனநலம் ஆக்கம்; இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும்.


மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம்:
பதவுரை: மனநலம்-மனத்தது நன்மை; மன்னுயிர்க்கு-நிலைபெற்ற உயிர்க்கு; ஆக்கம்-பெருக்கம்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மனநன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்கு ஆக்கமாவதுபோல;
பரிப்பெருமாள்: மனநன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்கு ஆக்கமாம் அதுபோல;
பரிதியார்: மனம் நன்றாகில் தீர்க்கமான ஆயுசு உண்டாம்;
காலிங்கர்: மனத்தின் தூய்மை உலகத்து மன்னி வருகின்ற உயிர்கட்கு ஆக்கமாகும்;
பரிமேலழகர்: நிலைபெற்ற உயிர்கட்கு மனத்தது நன்மை செல்வத்தைக் கொடுக்கும்;.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'மன், உயிர்' என்றது ஈண்டு உயர்திணைமேல் நின்றது. 'தரும்' என்னும் இடவழுவமைதிச் சொல் முன்னும் கூட்டப்பட்டது.

'மனநன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்கு ஆக்கமாகும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். மணக்குடவர் இத்தொடரை உவமையாக்கிப் பொருள் கூறுகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நன்மனம் உயிர்க்கு ஆக்கம் தரும்.', 'நிலைபெற்ற மக்களுயிர்க்கு மனநன்மை செல்வத்தைக் கொடுக்கும்', 'மனம் கெடாமல் நல்லதாகவே இருப்பது ஒருவனுடைய ஆன்மாவுக்குப் பலம் தரும்', 'நிலைபெற்ற உயிர்கட்கு மனத்தது நன்மை உயர்வைத் தரும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

மனத்தது நன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்குச் சிறப்பு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும்:
பதவுரை: இனநலம்-சுற்றத்தினது நன்மை; எல்லா-அனைத்து; புகழும்-புகழும்; தரும்-கொடுக்கும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இன நன்மை எல்லாவற்றானும் வரும் புகழினைத் தரும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது எல்லாப் புகழுந் தருமென்றது.
பரிப்பெருமாள்: இன நன்மை எல்லாவற்றானும் வரும் புகழினைத் தரும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது எல்லாப் புகழுந் தருமென்றது.
பரிதியார்: இனநலம் எல்லாப் புகழுந் தரும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று இன நலம் அதுவேயும் அன்றி, எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இனத்தது நன்மை அதனோடு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: உம்மை இறந்தது தழீஇய எச்சஉம்மை. மனம் நன்றாதல்தானே அறம் ஆகலின், அதனை 'ஆக்கம் தரும்' என்றும் , புகழ் கொடுத்தற்கு உரிய நல்லோர்தாமே இனமாகலின், 'இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும்' என்றும் கூறினார்.மேல் மனநன்மை இனநன்மை பற்றி வரும் என்பதனை உட்கொண்டு , அஃது இயல்பாகவே உடையார்க்கு அவ்வின நன்மை வேண்டா என்பாரை நோக்கி, 'அதுவேயன்றி அத்தன்மைய பலவற்றையும் தரும்' என , அவர்க்கும் இது வேண்டும் என்பது, இவ்விரண்டு பாட்டானும் கூறப்பட்டது.

இனத்தது நன்மை அதனோடு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும் என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நற்கூட்டு எல்லாப் புகழும் தரும்', 'இனத்தினது நன்மை அச்செல்வத்தோடு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்', 'ஆனால் மனம் (இனம்?) நல்லதாக இருந்தால் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லாச் சிறப்புக்களும் உண்டாகும்', 'இனத்தது நன்மை எல்லாப் புகழும் தரும்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

இன நன்மை அது மட்டுமன்றி எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
உள்ளத்தைத் தூய்மையாக வைத்து நல்லவர்களுடன் பழகினால் புகழுக்குக் குறைவில்லை என்னும் பாடல்.

மனத்தது நன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்குச் சிறப்பு; இனத்தது நன்மை ஆக்கம் மட்டுமன்றி எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'எல்லாப் புகழும்' குறிப்பது என்ன?

மனநலம் என்றது உள்ளத் தூய்மைச் சிறப்பைக் குறிக்கும்.
மன்னுயிர்க்கு என்ற சொல் நிலைபெற்ற உயிர்களுக்கு என்ற பொருள் தரும்.
ஆக்கம் என்றதற்கு செல்வம், சொத்து, உயர்வு ஆற்றல் எனப் பொருள் கொள்வர்.
இனநலம் என்பதற்குச் சேர்க்கையின் சிறப்பு என்பது பொருள்.
தரும் என்றது கொடுக்கும் என்று பொருள்படும்..

உள்ளத் தூய்மையைப் பேணிக்கொண்டால் அது நிலைபெற்ற உயிர்க்கு உயர்வைத் தரும்; நல்லோர்களுடன் பழகினால் புகழ் எல்லாம் தானே வந்தடையும்.
மன்னுயிர் என்ற தொடர்க்கு நிலைபெற்ற உயிர் என்று பொருள் கொள்வர். குறளில் 'மன்' என்னும் அடை உயிர் என்னும் சொல்லுடனே பெரிதும் ஆளப்படுகிறது. அதாவது உயிர் நிலைபேறுடையது, அழிவற்றது என்ற கருத்து குறளில் பரக்கக் காணப்படுகிறது.
மன நன்றாதலே அறம்தான் என்று பரிமேலழகர் மனத்துக்கண் மாசிலனாத லனைத்தறன்" (34) அறத்தினூஉங் காக்கமுமில்லை)(32) என்று குறட்பாக்களை எண்ணிக்கொண்டு விளக்கம் செய்வார்,
மனநலமே ஆக்கம். மனநலம் செம்மையாக இருந்தால் உயிர் தெம்பு பெறுகிறது அதாவது வலிமை அடைகிறது என்கிறது இத்தொடர்.

'மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம்' என்னும் வரி வள்ளுவரின் தனிமொழிநடைத் தொடராகிச் சிறப்புப் பெற்றது (இ சுந்தரமூர்த்தி).

'எல்லாப் புகழும்' குறிப்பது என்ன?

சிறுமைக் குணம் கொண்டோர் கூட்டுறவு நீக்கி நல்லோர்களுடன் பழகினால் புகழ் தானே வந்தடையும். நல்லவர்களாகவே இருக்கும் இனத்துக்கு எல்லாப் புகழும் வந்துதானே ஆகவேண்டும். இனநலம் நற்பெயர் தருதலால், அதன்வழி புகழனைத்தும் வாய்க்கும். இவர் இன்னார் என்று ஒருவர் அடையாளப்படுத்தப்படும் பொழுது நல்லவர் சேர்க்கை கொண்டவன் என்ற புகழ் உண்டாகி விடுகிறது. .தீய கூட்டாளிகளைத் தவிர்த்த தூய்மையான சூழலில் உள்ளத் தூய்மையுடன் ஒருவர் செயல்பட்டால் எல்லாப் பேறும் வந்தடையும். மனத்தூய்மை, செய்வினைதூய்மை இனநலன் துணையோடு அமைவதாலும் .நல்ல இனத்தில் சேர்ந்தோர்குச் செயலெல்லாம் வெற்றியாய் முடியும் எனவே' எல்லாச் சிறப்புகளும் கிடைக்கும் என்று கூறப்பட்டது..
'ஒருவனை நல்லவன் என்றும் கெட்டவன் என்றும் அறிய இது உதவுவதால், 'எல்லாப் புகழும் தரும்' என்றார்; கேடாயின் 'எல்லா இகழும் தரும்' என்ற எதிர்மறைப் பொருளும் இதற்கு உண்டு' என்பார் தமிழண்ணல்.

மனத்தது நன்மை நிலைபெற்ற உயிர்க்குச் சிறப்பு; இனத்தது நன்மை ஆக்கம் மட்டுமன்றி எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும் என்பது இக்குறட்கருத்து.

அதிகார இயைபு

சிற்றினம் சேராமையே ஒருவரது புகழ் மிக ஏதுவாய் அமையும் என்று கூறும் பாடல்.

பொழிப்பு

நல்ல மனம் நிலைபெற்ற உயிர்க்கு உயர்வு தரும்; நல்லவர் கூட்டு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்.