இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0453மனத்தானாம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான்ஆம்
இன்னான் எனப்படும் சொல்

(அதிகாரம்:சிற்றினம் சேராமை குறள் எண்:453)

பொழிப்பு: மக்களுக்கு இயற்கையறிவு மனத்தால் ஏற்படும்; இப்படிப்பட்டவன் என்று உலகத்தாரால் மதிக்கப்படும் சொல் சேர்ந்த இனத்தால் ஏற்படும்.

மணக்குடவர் உரை: மாந்தர்க்கு அறிவு மனத்தினானே யுண்டாம், ஆயினும் தான் சேர்ந்த இனத்தினால் இனியனல்லன் என்று பிறரால் பழிக்கப்படுஞ் சொல் உண்டாம்.
இது பிறரால் பழிக்கப்படுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி மனத்தான் ஆம் - மாந்தர்க்குப் பொது உணர்வு தம் மனம் காரணமாக உண்டாம் இன்னான் எனப்படும் சொல் இனத்தான் ஆம் - 'இவன் இத்தன்மையன்' என்று உலகத்தாரான் சொல்லப்படும் சொல் இனம் காரணமாக உண்டாம்.
(இயற்கையாய புலன் உணர்வு மாத்திரத்திற்கு இனம் வேண்டாமையின், அதனை மனத்தான் ஆம் என்றும், செயற்கையாய விசேட உணர்வுபற்றி நல்லன் என்றாகத் தீயன் என்றாக நிகழும் சொற்கு இனம் வேண்டுதலின், அதனை 'இனத்தான் ஆம்' என்றும் கூறினார். உவமையளவை கொள்ளாது 'அத் திரிபும்' மனத்தான் ஆம் என்பாரை நோக்கி, இதனான் அது மறுத்துக் கூறப்பட்டது.)

சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் உரை: மனம் மனிதர் உணர்ச்சிக்குப் பிறப்பிடம். சார்ந்த இனம் மனிதரை இன்னார் எனக் குறிக்கும் அடையாளத்தின் இருப்பிடம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி மனத்தானாம்; இன்னான் எனப்படும் சொல் இனத்தான்ஆம் .


மனத்தானாம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி:
பதவுரை: மனத்தான் -மனம் காரணமாக; ஆம்-ஆகும்; மாந்தர்க்கு-மக்களுக்கு; உணர்ச்சி-பொது உணர்வு .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மாந்தர்க்கு அறிவு மனத்தினானே யுண்டாம்;
பரிப்பெருமாள்: மாந்தர்க்கு அறிவு மனத்தினானே யுண்டாம்;
பரிதி: மன அழுக்கு அற்றால் அறிவு உண்டாம்;
காலிங்கர்: தமது மனத்தின் நன்மை எவ்வளவு, மற்று அவ்வளவும் உளதாம் மக்கட்கு அறிவானது;
பரிமேலழகர்: மாந்தர்க்குப் பொது உணர்வு தம் மனம் காரணமாக உண்டாம்;

'மாந்தர்க்கு அறிவு மனத்தினானே யுண்டாம்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிதியும் காலிங்கரும் மன நன்மை அளவு அறிவு உண்டாம் என்கின்றனர். மற்றவர்கள் உணர்ச்சி என்பதற்கு அறிவு என்று பொருள் கூற பரிமேலழகர் 'பொது உணர்வு' எனப் பொருள் உரைக்கிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மக்கட்கு மனத்தால் உணர்ச்சி உண்டாம்', 'மக்களுக்கு அறிவு மனத்தினாலே உண்டாகும்', 'அவரவர்களுடைய அறிவு அவரவர்கள் மனத்தைச் சேர்ந்ததுதான் என்றாலும்,' 'மக்கட்கு உணர்ச்சி மனம் காரணமாக உண்டாகும்.' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

மக்களது உணர்வுகள் அவரவர்கள் மனத்தைப் பொறுத்தது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

இனத்தான்ஆம் இன்னான் எனப்படும் சொல்:
பதவுரை: இனத்தான்-சுற்றத்தால்; ஆம்-ஆகும்; இன்னான்-இப்படிப்பட்டவன்; எனப்படும்-என்று சொல்லப்படும்; சொல்-மொழி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஆயினும் தான் சேர்ந்த இனத்தினால் இனியனல்லன் என்று பிறரால் பழிக்கப்படுஞ் சொல் உண்டாம்.
மணக்குடவர் கருத்துரை: இது பிறரால் பழிக்கப்படுமென்றது.
பரிப்பெருமாள்: ஆயினும் தாம் சேர்ந்த இனத்தினானே இனியரல்லர் என்று பிறர் பழிக்கப்படும் சொல் உண்டாம்.
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: இது பிறர் பழிக்கப்படுவர் என்றது.
பரிதி: அதுபோல இனம் நல்லதாகில் இன்னான் என்னும் புகழும் உண்டாம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று இதனுடனே மனத்தின் தூய்மை எவ்வளவு மற்று அவ்வளவும் நன்மைகளை உடையர் என்று யாவராலும் எடுத்து உரைக்கப்படும் புகழ்ச்சியை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: 'இவன் இத்தன்மையன்' என்று உலகத்தாரான் சொல்லப்படும் சொல் இனம் காரணமாக உண்டாம்.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: இயற்கையாய புலன் உணர்வு மாத்திரத்திற்கு இனம் வேண்டாமையின், அதனை மனத்தான் ஆம் என்றும், செயற்கையாய விசேட உணர்வுபற்றி நல்லன் என்றாகத் தீயன் என்றாக நிகழும் சொற்கு இனம் வேண்டுதலின், அதனை 'இனத்தான் ஆம்' என்றும் கூறினார். உவமையளவை கொள்ளாது 'அத் திரிபும்' மனத்தான் ஆம் என்பாரை நோக்கி, இதனான் அது மறுத்துக் கூறப்பட்டது.

மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் தான் சேர்ந்த இனத்தினால் இனியனல்லன் என்று பிறரால் பழிக்கப்படுஞ் சொல் உண்டாம்' என்று பொருள் கூறினர். பரிதி இனத்தைப் பொறுத்து புகழ் உண்டாம் என்கிறார். காலிங்கரும் பரிதி போலவே சொல் என்பதற்குப் புகழ் என்றே கொண்டு மனத்தின் தூய்மை அளவு தன்மையுடையர் என்னும் புகழ்ச்சிச் சொல் கிடைக்கும் என்று உரை செய்கிறார். பரிமேலழகர் இனத்தைப் பொறுத்து உலகத்தார் இன்னான் என்று சொல்வர் என்று உரை வரைகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'சேர்க்கையால் உரிய மதிப்ப உண்டாம்', 'இவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று உலகத்தினரால் கூறப்படும் சொல் அவன் கூடி வாழும் இனம் காரணமாக உண்டாகும்.', 'அவருக்குப் பிறர் கொடுக்கும் மதிப்பு அவர் எந்த இனத்தாரோடு நெருங்கிப் பழகுகின்றாரோ அதை ஒட்டித்தான் உண்டாகும்.', 'இப்பேர்ப்பட்டவன்' என்று சொல்லும் சொல் சேர்ந்துள்ள இனம் காரணமாக உண்டாகும்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

தான் சேர்ந்த கூட்டத்தைப் பொறுத்து இன்னான் என்று உலகத்தாரல் சொல்லப்படுவர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒருவன் தான் இணைத்துக் கொண்ட கூட்டத்தைப் பொறுத்து உலகத்தாரிடம் அடையாளம் பெறுகிறான் என்னும் பாடல்.

மக்களது உணர்வுகள் அவரவர்கள் மனத்தானாம்; இன்னான் எனப்படும் சொல் இனத்தானாம் என்பது பாடலின் பொருள்.
'இனத்தானாம் இன்னான்' என்றால் என்ன?

மனத்தானாம் என்ற சொல்லுக்கு மனத்தைப் பொறுத்து என்பது பொருள்.
மாந்தர்க்கு என்றது மக்களுக்கு என்று பொருள்படும்.
உணர்ச்சி என்ற சொல் உணர்வு என்பதைக் குறிக்கும். இதற்கு அறிவு என்ற பொருளும் உண்டு.
சொல் என்பதற்குப் பெறும் பெயர் என்று பொருள். மதிப்பீடு என்றும் புகழ் என்றும் கொள்வர்.

மனத்தினால் உண்டாவது புலன் உணர்ச்சி.; இனச் சேர்க்கையால் கிடைப்பது அடையாளம்.

இக்குறளிலுள்ள் உணர்ச்சி என்ற சொல் பொறிகள் புலன்களைச் சென்று பற்றியதால் விளையும் புலனுணர்வுகளை- ஒலி, ஒளி முதலியவற்றை அறிவதைக் குறிக்கும். இது மனத்தின் காரணமாக ஏற்படுவது. புலனுணர்ச்சி ஒருவரது தன்மையைத் தீர்மானிப்பதில்லை.

உலகத்தார் எதைக் கண்டு ஒருவரை இன்ன தன்மை உடையவர் என்று சொல்கின்றார்கள்? அவருடைய உணர்ச்சி உண்டாகிற மனத்தைப் பார்த்துச் சொல்லாமல அவனது நடத்தை கொண்டே தீர்மானிப்பர். இந்நடத்தை அவன் சார்ந்த கூட்டத்தை பொறுத்து அமையும். மேலும் நடத்தையே அவர்கள் பெறும் அடையாளத்தில் அதாவது ஈட்டும் பெயரில் எதிரொலிக்கிறது. மொத்தத்தில், உலகத்தார் ஒருவன் இன்னான் அதாவது இப்படிப்பட்டவன்- வஞ்சனை உள்ளம் கொண்டவன்/நேர்மையானவன், மூட நம்பிக்கை உள்ளவன்/தெளிந்த சிந்தனை கொண்டவன், என்று கணிப்பது அவன் பழகும் மக்களைப் பொறுத்துத் தான் என்பது பெறப்படுகீறது.
மனத்தைப் பொறுத்து ஒருவனது புலன் உணர்ச்சிகள் அமையும். சேர்ந்த இனத்தைப் பொறுத்து அவன் நடத்தை அமையும். நடத்தையே இன்னான் என்ற சொல் பெற்றுத்தரும். என்பது கருத்து.

'இனத்தானாம் இன்னான்' என்றால் என்ன?

இனத்தானாம் என்ற சொல் (பழகும்) கூட்டத்தைப் பொறுத்தது என்ற பொருள் தரும். இன்னான் என்ற சொல்லுக்கு இத்தகையவன் அதாவது இப்படிப்பட்டவன் என்று பொருள்.

'இன்னார் வீட்டுப் பிள்ளை' என்பது இன்றைய பேச்சு நடையில் ஒருவரை அடையாளப்படுத்தப் பயன்படுத்தும் தொடர். இதன் பொருள் இக்குடும்பத்தைச் சார்ந்தவன் என்பது. அதுபோலவே இக்குறளில் பயிலப்பட்டுள்ள இன்னான் என்ற சொல்லுக்கும் 'இந்த இனத்தைச் சார்ந்தவன்' எனக் கொள்ளலாம். உரையாசிரியர்கள் இன்னான் என்ற சொல்லுக்கு இப்படிப்பட்டவன், இத்தன்மையுடையவன் என்று பொருள் கூறினர்.
இன்னான் என்பதை இனியன் என்ற சொல்லின் எதிர்மறையாகக் கொண்டு இனியன் அல்லன் என்று பொருள் கண்டு 'தான் சேர்ந்த இனத்தினால் இனியனல்லன் என்று பிறரால் பழிக்கப்படுஞ் சொல் உண்டாம்' என உரை கூறினர் மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள். இப்பொருள் சிறக்கவில்லை.

இவன் இப்படிப்பட்டவன் என்கிற மதிப்பீடு சுற்றுப்பட்டவர்களைப் பொறுத்தது என்Kகிறது பாடல்.
ஆங்கிலத்தில் Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. என்ற வழக்கு உள்ளது. இதன் பொருள், 'உன் நண்பன் யார் என்று சொல். நீ இப்படிப்பட்டவனென்று நான் சொல்லுகிறேன்' என்பது. இதில் உள்ள நண்பனுக்குப் பதிலாக இனம் என்று வாசித்தால் அது 'இனத்தானாம் இன்னான்' என்னும் தொடரை நன்கு விளக்கும்.
ஒருவன் தீவிரவாத அமைப்பில் ஈடுபாடு காட்டி வருகிறான். இன்னொருவன் தொண்டூழியக் குழுவின் மூலம் சேவைசெய்ய ஆர்வம் காட்டுகிறான். இவர்களை உலகத்தார் எப்படிப் பார்ப்பர்? அவர்கள் மனத்தளவில் எப்படி இருந்தாலும் அதாவது அவர்கள் உணர்வுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அவர்கள் சார்ந்த கூட்டம் காரணமாக, முதலில் சொல்லப்பட்டவர் தீவிரவாதி என்றும் அடுத்தவர் கருணையுள்ளம் கொண்டவர் என்றும்தான் அடையாளம் காணப்படுவர். இப்படிக் சுட்டப்படுவதையே வள்ளுவர் 'இனத்தானாம் இன்னான் எனப்படும் சொல்' எனக் குறிக்கிறார்.

மக்களுக்கு உணர்ச்சி அவரவர்கள் மனத்தைப் பொறுத்துத்தான்; தான் சேர்ந்த கூட்டத்தைப் பொறுத்து இன்னான் என்று உலகத்தாரல் சொல்லப்படுவர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

ஒருவன் சார்ந்த கூட்டத்தின் தூய்மையை வைத்து அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை உலகார் மதிப்பீடு செய்வர் என்று சொல்லி சிற்றினம் சேராமையை அறிவுறுத்தும் பாடல்.

பொழிப்பு

மக்களுக்கு உணர்ச்சி மனத்தினாலே உண்டாகும். இவன் இன்னான் என்று உலகத்தினரால் கூறப்படும் சொல் அவன் இணைத்துக் கொண்ட கூட்டம் காரணமாக உண்டாகும்.