இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0445சூழ்வார்கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்

(அதிகாரம்:பெரியாரைத் துணைக்கோடல் குறள் எண்:445)

பொழிப்பு: தக்க வழிகளை ஆராய்ந்து கூறும் அறிஞரையே கண்ணாகக் கொண்டு நடத்தலால், மன்னவனும் அத்தகையாரை ஆராய்ந்து நட்புக் கொள்ள வேண்டும்.

மணக்குடவர் உரை: அரசன் தன்னைச் சூழ்ச்சியாற் கொல்ல நினைப்பாரைத் தானுஞ் சூழ்ச்சியாற் கொல்லவல்லவனாதல் காரியமெண்ண வல்லார் தனக்குக் கண்ணாக வொழுகலான்.

பரிமேலழகர் உரை: சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் - தன் பாரம் அமைச்சரைக் கண்ணாகக் கொண்டு நடந்தலான், மன்னவன் சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல் - அரசன் அத்தன்மையராய அமைச்சரை ஆராய்ந்து தனக்குத் துணையாகக் கொள்க. (இரண்டாவது விகாரத்தால் தொக்கது. தானே சூழவல்லனாயினும் அளவிறந்த தொழில்களான் ஆகுலம் எய்தும் அரசன் பாரம் அதுவே தொழிலாய அமைச்சரான் அல்லது இனிது நடவாமை பற்றி , அவரைக் கண்ணாகக் கூறினார். ஆராய்தல் அமைச்சியலுள் சொல்லப்படும் இலக்கணத்தினர் என்பதனை ஆராய்தல். இவை மூன்று பாட்டானும் பெரியாரைத் துணைகோடலின்சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: அறிஞர்களே அரசன் கண்கள் ஆதலின் அவர்களை ஆராய்ந்து அணைத்துக் கொள்க.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
சூழ்வார்கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்.


சூழ்வார்கண் ஆக ஒழுகலான்:
பதவுரை: சூழ்வார்-சூழ்ந்துள்ள அறிஞர்; கண்-விழி; ஆக-ஆகும்படி; ஒழுகலான்-நடந்து கொள்ளுதலால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காரியமெண்ண வல்லார் தனக்குக் கண்ணாக வொழுகலான்;
பரிப்பெருமாள்: காரியமெண்ண வல்லார் தனக்குக் கண்ணாக வொழுகலான்;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: பகைவர் சூழ்ச்சியால் தேற்றமையால் அவரைத் தோள்வலியாற் கோடல் அரிதாம்; ஆகலான் சூழ்வார் கண்ணாக ஒழுகவேண்டும் என்றது.
பரிதி: தன்னிற் பெரிய பலமான அரசரைத்தான் உறவு கொள்ள வேண்டினால்;
காலிங்கர்: மறைமுதலாக இராசநீதிக்கு அடுத்த முறை நெறியும் நெறி அல்லதும் பிரித்து ஆராயினும், பெரியோரைத் தனக்கு அவற்றை விளங்கக் காட்டும் கண்ணாகக் கொண்டு ஒழுக வேண்டுதலான்;
பரிமேலழகர்: தன் பாரம் அமைச்சரைக் கண்ணாகக் கொண்டு நடந்தலான்;

இப்பகுதிக்கு 'காரியம் எண்ணவல்லார் தனக்குக் கண்ணாக ஒழுகவேண்டும்'என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் உரை கூறினார். 'அரசனை உறவு கொள்ள வேண்டினால்' என்பது பரிதியின் உரை. 'வேந்தன் மறை, நீதி நூல்களை கற்றிருந்தாலும், பெரியோர் அவற்றைத் தனக்கு விளங்கக் காட்டும் கண்ணாகக் கொண்டு ஒழுக வேண்டியிருப்பதால்' என்று காலிங்கர் மொழிந்தார். பரிமேலழகர் 'தன் அரசுரிமைப் பொறுப்பை அமைச்சரைக் கண்ணாகக் கொண்டு நடந்தவேண்டி இருப்பதால்' என்றபடி உரை நல்கினார். 'சூழ்வார்' என்பதற்குப் பரிமேலழகர் ஒருவரே அமைச்சர் என்று விளக்குகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ஆராய்ந்துரைக்கும் அமைச்சர் முதலிய பெரியோர்களைக் கண்ணாகக் கொண்டு அரசன் நடக்க வேண்டுதலின்'', 'ஓர் அரசனுக்கு ஆராய்ந்து அறிவு சொல்லக் கூடியவர்களே அவனுக்கு வழிகாட்டும் கண்கள் போன்றவர்களானதால்', 'அமைச்சரைக் கண் ஆகக்கொண்டு அரசன் நடக்க வேண்டி இருத்தலால்', 'நன்மையை ஆராய்வாரைக் கண்ணாகக் கொண்டு அரசியல் நடைபெறலான்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

ஆராய்ந்துரைக்கும் அறிஞர்களைக் கண்ணாகக் கொண்டு இயங்க வேண்டுவதால் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மன்னவன் சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்:
பதவுரை: மன்னவன்-வேந்தன்; சூழ்வாரை-பெரியாரை; சூழ்ந்து-ஆராய்ந்து; கொளல்-கொள்க.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அரசன் தன்னைச் சூழ்ச்சியாற் கொல்ல நினைப்பாரைத் தானுஞ் சூழ்ச்சியாற் கொல்லவல்லவனாதல்;
பரிப்பெருமாள்: அரசன் தன்னைச் சூழ்ச்சியாற் கொள்ள நினைப்பத் தானுஞ் சூழ்ச்சியாற் கொள்ளவல்லவனாதல்;
பரிதி: அவருக்கு இஷ்டமான பேரைத் துணையாகப் பண்ணிக்கொள்வான் என்றவாறு.
காலிங்கர்: உலகத்து மன்னனானவன் அங்ஙனம் அவற்றைப் பழுதறத் தேரும் பெரியோரைத் தான் ஆராய்ந்து கைக்கொள்க என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அரசன் அத்தன்மையராய அமைச்சரை ஆராய்ந்து தனக்குத் துணையாகக் கொள்க. பரிமேலழகர் கருத்துரை: இரண்டாவது விகாரத்தால் தொக்கது. தானே சூழவல்லனாயினும் அளவிறந்த தொழில்களான் ஆகுலம் எய்தும் அரசன் பாரம் அதுவே தொழிலாய அமைச்சரான் அல்லது இனிது நடவாமை பற்றி , அவரைக் கண்ணாகக் கூறினார். ஆராய்தல் அமைச்சியலுள் சொல்லப்படும் இலக்கணத்தினர் என்பதனை ஆராய்தல். இவை மூன்று பாட்டானும் பெரியாரைத் துணைகோடலின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது.

மணக்குடவர் 'அரசன் தன்னைச் சூழ்ச்சியாற் கொல்ல நினைப்பாரைத் தானுஞ் சூழ்ச்சியாற் கொல்லவல்லவனாதல்' என்று இப்பகுதிக்கு உரை பகன்றார். இவர் குறளின் பிற்பகுதியிலுள்ள 'கொளல்' என்ற சொல்லுக்கு 'கொலல்' என்று பாடம் கொண்டிருப்பர் போல் தெரிகிறது. பரிப்பெருமாள் 'அரசன் தன்னைச் சூழ்ச்சியாற் கொள்ள நினைப்பத் தானுஞ் சூழ்ச்சியாற் கொள்ளவல்லவனாதல்' என்றார். பரிதி 'அவருக்கு இஷ்டமான பேரைத் துணையாகப் பண்ணிக்கொள்வான்' என்று எழுதினார். காலிங்கர் 'மன்னன் பெரியாரை ஆராய்ந்து கைக்கொள்க' என்று பொருள் வழங்கினார். பரிமேலழகர் 'அமைச்சரை அராய்ந்து தனக்குத் துணையாகக் கொள்க' என்றபடி இப்பகுதிக்கு உரை கூறினார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அத்தகையோரை அவன் ஆராய்ந்து துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்', 'அந்த ஆலோசனைகளை அவன் தன்னை விடப் பெரியவர்களாக உள்ளவர்களைத் தேடியடைந்து அவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளவேண்டும்.', 'அவர்களை நன்றாக ஆராய்ந்து தனக்குத் துணையாகக் கொள்ளல் வேண்டும்', 'அரசன் நன்மையை ஆராய்வாரையே ஆராய்ந்து துணையாகக் கொள்ளல் வேண்டும்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அரசு அப்பெரியோரைக் கலந்து தெளியவேண்டும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தனது உள்வட்டத்தில் உள்ளோரைத் தலைவன் ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்னும் பாடல்.

கலந்தெண்ணும் அறிஞர்களைக் கண்ணாகக் கொண்டு இயங்க வேண்டுவதால் அரசு அப்பெரியோரை ஆராய்ந்து துணையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பாடலின் பொருள் .
சூழ்வார் என்றால் என்ன ?

ஒழுகலான் என்ற சொல் நடத்தலால் என்ற பொருள் தரும்.
சூழ்ந்து என்பதற்கு சுற்றியிருந்து, ஆராய்ந்து, சிக்கவைத்தல் என்றவாறு பல பொருள் உள.

நாட்டுத் தலைவன் எல்லாச் செய்திகளையும் தானே கண்டு ஆராய முடியாது. அவற்றை ஆராய்ந்து கூறவல்ல நிபுணர்களை அவன் நாடி, அவர்களின் ஆராய்ச்சியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். அதாவது அவன் தன்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் பெரியோர்கள் மூலம் உலகத்தைத் தெரிந்து ஆட்சியை நடத்துகிறான். இவர்களையே வள்ளுவர் சூழ்வார் என்று குறிக்கிறார். இப்பெரியோர் அரசு நடாத்துதற்குக் கண்கள் போன்றவர்கள் ஆதலால் அவர்களைக் கலந்து கொள்ளவேண்டும் என்கிறது இக்குறள்.

'சூழ்வார்' என்பது ஆராய்வார் அல்லது சூழ்ந்துள்ளவர்கள் அதாவது சுற்றியிருப்பவர்கள் என்ற பொருளில் உள்ளது. இது தலைவனைச் சூழ்ந்திருக்கும் பெரியோரைக் குறித்தது. அவன் அரசியல் நடத்துவதற்குக் கலந்தெண்ணுதல் வேண்டும். கலந்தெண்ணுவாரில் அமைச்சர், படைத்தலைவர், ஒற்றர், தூதர் போன்றோர் மட்டுமன்றி அறிவாலும் அனுபவத்தாலும் ஆராய்ச்சியாலுல் சிறந்த பல்வேறு துறையைச் சார்ந்த வல்லுநர்களும் அடங்குவர். இவர்கள் வழியே அரசாங்கம் பெரிதும் இயங்குவதால் அவர்களைக் கண் போன்றவர்கள் என்கிறது குறள். கலந்தெண்ணுவாரைக் கண்ணாகக் கொண்டு அரசு நடத்தப்பெறுகிறது என்பது முதலடியின் பொருள்.

சூழ் என்ற சொல் ஆராய், சூழ்ந்துகொள் என்ற இரண்டு பொருளில் இக்குறளில் வந்துள்ளது. இரண்டாவது அடி 'சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்' என்பது. மேற்சொன்ன பெரியாரை இதில் வரும் 'சூழ்வாரை' என்பது குறிக்கும். அடுத்து வரும் சூழ்ந்து கொளல் என்பதற்கு அவர்கள் சிறந்தார்களா என்பதை ஆராய்ந்து தனக்குத் துணைக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பொருள். அல்லது தனது ஆராய்சசிக்குத் துணையாக கொள்ளவேண்டும் என்றும் கூறலாம். இப்பகுதி பெரியாரைக் கலந்து தெளியவேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறது.

இக்குறளின் பொருளோடு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதான பழம் செய்யுள்கள் இவை:
ஒற்றர் தங்களை ஒற்றரின் ஆய்தலும்
கற்ற மாந்தரைக் கண் எனக் கோடலும்
சுற்றம் சூழ்ந்து பெருக்கலும் சூது அரோ
கொற்றம் கொள் குறிக் கொற்றவற்கு என்பவே
(சீவக சிந்தாமணி - விமலையார் இலம்பகம் 28)
(பொருள்: ஒற்றரை ஒற்றரைக் கொண்டே ஆராய்தலும், அறநூல் கற்றவரைக் கண்போலக் கொள்வதும் மந்திரிச் சுற்றத்தையும் தந்திரிச் சுற்றத்தையும் இவன் இதற்குரியன் என்று ஆராய்ந்து பெருக்கலும் வெற்றிகொள்ளுங் கருத்தையுடைய அரசற்குச் சூழ்ச்சி யென்ப)
கற்றார் பலரைத்தன் கண்ணாக இல்லாதான்
உற்றுஇடர்ப் பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம்
மரையா துணைபயிரும் மாமலை நாட!
சுரையாழ் நரம்பறுத் தற்று.
(பழமொழி, 260)
(பொருள்: பெண் மான்கள் தந்துணைகளை அழைக்கும் சிறந்த மலைநாடனே!, நீதிநூல்களைக் கற்றவகளைத் தனக்குக் கண்ணாகப் பெற்றிராத அரசன், யாதாயினும் ஒரு துன்பம் வந்துற்று, அத்துன்பத்தில் தான் அகப்பட்டு நின்றபொழுது, தானே ஒருவகையாகத் துணிதல், நரம்பினையுடைய சுரைபொருந்திய யாழின் அந்த ஒரு நரம்பையும் அறுத்தாற் போலும்.)

சூழ்வார் என்றால் என்ன?

சூழ்வார் என்றது சூழ்ந்துள்ளவர் (சுற்றியிருப்பவர்) என்ற பொருள் தரும். நாட்டுத் தலைவனைச் சுற்றியிருப்பவர்கள் அவனுக்கு ஆலோசனை கூறுபவர்களே. அவர்களைக் கலந்து எண்ணியே அரசியல் முடிவுகளை அவன் எடுப்பான். இரண்டாவது வரும் 'சூழ்வார்' என்பது ஆராய்ந்துரைக்கும் பெரியார் என்ற பொருள்படும்.

சூழ்ந்துள்ள அறிஞர்களைக் கண்ணாகக் கொண்டு இயங்க வேண்டுவதால் அரசு அப்பெரியோரை ஆராய்ந்து துணையாகக் கொள்ளவேண்டும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அரசு இயக்கத்தில் நிபுணர்கள் கண் போன்றவர்கள் என்னும் பெரியாரைத் துணைக்கோடல் பாடல்.

பொழிப்பு

கலந்தெண்ணும் அறிஞர்களைக் கண்ணாகக் கொண்டு இயங்க வேண்டுவதால் தலைவன் அப்பெரியாரை ஆராய்ந்து துணையாகக் கொள்ளவேண்டும்