இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0427அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர்

(அதிகாரம்:அறிவுடைமை குறள் எண்:427)

பொழிப்பு: அறிவுடையவர் எதிர்காலத்தில் நிகழப்போவதை முன்னே எண்ணி அறியவல்லார்; அறிவில்லாதவர் அதனை அறிய முடியாதவர்.

மணக்குடவர் உரை: பிற்பயக்குமது அறிவார் அறிவுடையாராவார், அதனை யறியாதவர் அறிவில்லாதவராவர்.
இது மேற் சொல்லுவன எல்லாம் தொகுத்துக் கூறிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் - அறிவுடையராவர் வரக் கடவதனை முன் அறிய வல்லார் , அறிவிலார் அஃது அறிகல்லாதவர் - அறிவிலராவார் அதனைமுன் அறியமாட்டாதார்.
(முன் அறிதல்: முன்னே எண்ணி அறிதல். அஃது அறிகல்லாமையாவது: வந்தால் அறிதல். இனி, 'ஆவது அறிவார் என்பதற்குத் தமக்கு நன்மையறிவார்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: பின் வரப் போவதை முன்கூட்டி அறிபவர் அறிவுடையராவர். அங்ஙனம் முன்னரே அறியமாட்டாதவர் அறிவில்லாதவராவர்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் அஃதறி கல்லா தவர்.


அறிவுடையார் ஆவது அறிவார்:
பதவுரை: அறிவுடையார்-அறிவு உடையார்; ஆவது-வரக்கடவது; அறிவார்-தெரிவார்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பிற்பயக்குமது அறிவார் அறிவுடையாராவார்;
பரிப்பெருமாள்: பிற்பயக்குமது அறிவார் அறிவுடையாராவார்;
பரிதி: அறிவுடையவர் ஆகும் காரியம் அறிவார்;
காலிங்கர்: உலகத்து அறிவுடையோர் என்று சொல்லத்தகுவார் யாரோ எனின், கீழ்ச்சொன்னவழி வேற்றுமைகள் எல்லாவாற்றானும் தெரிந்து தமக்கு இருமை ஆக்கமும் ஆவதனை அறிந்து ஒழுகுவாரே;
பரிமேலழகர்: அறிவுடையராவர் வரக் கடவதனை முன் அறிய வல்லார்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: முன் அறிதல்: முன்னே எண்ணி அறிதல்.

'அறிவுடையார் பின் வருவதை முன்னரே அறிய வல்லார்' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மேல்வருவதை அறிபவர் அறிவுடையவர்', 'ஆகக்கூடியதை முன் அறிய வல்லவரே அறிவுடையர் ஆவர்', 'அறிவுடையார் இனி வரப்போவதனை அறியவல்லார்', 'அறிவுடையவர்கள் எதனால் எது வரும் என்று பின்னால் வரக்கூடியதை முன்னால் ஆலோசித்தறிந்து எச்சரிக்கை கொள்வார்கள்' என்றபடி உரை தந்தனர்.

அறிவுடையவர்கள் பின் வரப்போவதனை அறிய வல்லவர்கள் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

அறிவிலார் அஃதறி கல்லா தவர். :
பதவுரை: அறிவிலார்-அறிவில்லாதவர்; அஃது-அது; அறிகல்லாதவர்-அறிய மாட்டாதார்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதனை யறியாதவர் அறிவில்லாதவராவர்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது மேற் சொல்லுவன எல்லாம் தொகுத்துக் கூறிற்று.
பரிப்பெருமாள்: அதனை யறியாதவர் அறிவில்லாதவராவர்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மேற்சொல்ல்லிச் சொல்லாதனவெல்லாம் தொகுத்துக் கூறிற்று. இத்துணையும் அறிவிலக்கணம் கூறப்பட்டது.
பரிதி: அறிவில்லாதவர் தமக்கான காரியமும் அறியார் என்றவாறு.
காலிங்கர்: ஆதலால் அதனை அங்ஙனம் தெரிந்து அறியவல்லாதார் யாவர் மற்று அவரே பெரிதும் அறிவிலாதார் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அறிவிலராவார் அதனைமுன் அறியமாட்டாதார்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: அஃது அறிகல்லாமையாவது: வந்தால் அறிதல். இனி, 'ஆவது அறிவார் என்பதற்குத் தமக்கு நன்மையறிவார்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.

'அறிவில்லாதவர் அதனை முன்அறியமாட்டாதார்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அத்திறமை இல்லாதவர் அறிவில்லாதவர்', 'அதை முன் அறியமாட்டாதவர் அறிவில்லாதவரே', 'அறிவிலார் அதனை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதார்', 'அப்படி முன் யோசனை செய்யத் தெரியாதவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அறிவில்லாதவர்கள் அதனை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
வரப்போவதை எதிர்பார்க்க முடிந்த ஆற்றல் அறிவுடைமையாம்

அறிவுடையவர்கள் ஆவது அறிவார்; அறிவில்லாதவர்கள் அதனை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் என்பது பாடலின் பொருள்.
ஆவது அறிவார் யார்?

அறிகல்லாதவர் என்ற சொல்லுக்கு அறியமாட்டாதவர் அல்லது அறியமுடியாதவர்கள் என்று பொருள்.

ஆவது அறிவார் யார்?

'ஆவது அறிவார்' என்ற தொடர்க்கு மேல்வருவதை அறிபவர், பின் வரப் போவதை முன்கூட்டி அறிபவர், எதனால் எது நேரிடும் என்பதை முன்னால் அறியக் கூடியவர்கள், எதிர்காலத்திலே என்ன நடக்கும் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ள வல்லவர்கள் என்ற பொருளில் உரையாசிரியர்கள் விளக்கம் தந்தனர்.
எதிர்காலத்தில் நிகழப்போவதை முன்னே எப்படி அறிய முடியும்? காலமும் இடனுங் கொண்டு அறிதலோடு தனக்கு நடந்த நிகழ்ச்சியைக் கொண்டும் பிறர்க்கு உண்டான நிகழ்ச்சி கொண்டும், என்ன நடக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதை ஓரளவு கணிக்க முடியும். பேரிடர் இழப்பு தவிர்ப்பதற்கு இவ்வறிவு தேவை. இவ்வாறு பின் வரப்போவதை ஊகிக்க முடிந்தவர்கள் 'ஆவது அறிவார்' ஆவர்.

அறிவுடையவர் எதிர்காலத்தைச் சரியாக வாசிக்க வல்லவர். பின்வரப்போவதை அவ்விதம் உணர மாட்டாதார் அறிவில்லாதவர்.

வருங்காலத்தை முன் உணர்வதற்கு அறிவு வேண்டும்; வரவிருப்பது ஆக்கமா கேடா நலமா தீமையா என்பவற்றை அறிவுடையவர் தம் கூர்த்த அறிவால் அறிவர். முன்னே நடந்ததையும் இப்போது நடப்பதையும் தெரிந்து எதிர்காலத்து வருநிலையை அவர்களால் ஓரளவு முன்கூட்டியே ஊகித்து அறியக்கூடும்.
இவ்வாறு எதிர்காலக் குறியாராய்ச்சி செய்து, அதற்குத் தக்கவாறு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதுதான் அறிவு ஆகும். எதிர்காலத்தைத் உய்த்துணர இயலாதவர்கள்- பின்னால் நிகழ்வு வந்தால் மட்டுமே அறிபவர்கள் - அறிவில்லாதவர்கள் ஆவார்கள்.
ஒரு செயலைச் செய்யும் முன்பே எதிர்கால வாய்ப்புறு கூறுகளை உணர்பவர் வருவிளைவின் பொறுப்பை எற்றுக்கொள்ள முனைவர். அவரே அறிவுடையார்; அவ்விதம் கணிக்க முடியாதவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் என்கிறது இப்பாடல்.

அறிவுடையவர்கள் பின் வரப்போவதனை அறிய வல்லவர்கள்; அறிவில்லாதவர்கள் அதனை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பின் நடக்கப் போவதைச் சரியாக வாசிக்கவல்லது அறிவுடைமை என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

அறிவுடையவர் பின் வரப் போவதை முன்கூட்டி அறிபவர் ; அங்ஙனம் அறியமாட்டாதவர் அறிவில்லாதவர்.