இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0413செவியுணவின் கேள்வி உடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோடு ஒப்பர் நிலத்து

(அதிகாரம்:கேள்வி குறள் எண்:413)

பொழிப்பு: செவியுணவாகிய கேள்வி உடையவர் நிலத்தில் வாழ்கின்றவரே ஆயினும், அவி உணவைக்கொள்ளும் தேவரோடு ஒப்பாவர்.

மணக்குடவர் உரை: செவிக்கு உணவு போன்ற கேள்வியை யுடையவர் நிலத்தின் கண்ணே யிருப்பினும் அவியை யுணவாக வுடைய தேவரோடு ஒப்பர்.

பரிமேலழகர் உரை: செவி உணவின் கேள்வி உடையார் - செவியுணவாகிய கேள்வியினை உடையார், நிலத்து அவியுணவின் ஆன்றாரொடு ஒப்பர் - நிலத்தின்கண்ணர் ஆயினும் அவியுணவினையுடைய தேவரோடு ஒப்பர்.
(செவி உணவு : செவியான் உண்ணும் உணவு. அல்வழிக்கண் வந்த இன்சாரியையது னகரம் வலிந்து நின்றது. அவியாகிய உணவு - தேவர்க்கு வேள்வித் தீயில் கொடுப்பன. அறிவான் நிறைந்தமையான் 'ஆன்றார்', என்றும், துன்பம் அறியாமையான் தேவரொடு ஒப்பர் என்றும் கூறினார். இதனான் அதனை உடையாரது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: செவியுணவாகிய கேள்வியுடையவர் இவ்வுலகத்தவராயினும் அவியுணவினைக் கொள்ளும் தேவரோடு ஒப்பர்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
செவியுணவின் கேள்வி உடையார் நிலத்து அவியுணவின் ஆன்றாரோடு ஒப்பர்.


செவியுணவின் கேள்வி உடையார்:
பதவுரை: செவி-காது; உணவின்-உணவு; கேள்வி-கேட்டல்; உடையார்-உடைமையாகக் கொண்டவர்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: செவிக்கு உணவு போன்ற கேள்வியை யுடையவர்;
பரிப்பெருமாள்: செவிக்கு உணவு போன்ற கேள்வி உடையவர்கள்;
பரிதி: செவியிற் கேள்வியுள்ளபேர்;
காலிங்கர்: இவ்வையகத்துத் தம் செவிக்கு அமுதமாகிய கேள்வியினை உடையார் யாரை ஒப்பாரெனின்;
பரிமேலழகர்: செவியுணவாகிய கேள்வியினை உடையார்,
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: செவி உணவு- செவியான் உண்ணும் உணவு. அல்வழிக்கண் வந்த இன்சாரியையது னகரம் வலிந்து நின்றது.

செவிக்கு உணவு போன்ற கேள்வியை யுடையவர் என்று மணக்குடவரும் பரிப்பெருமாளும் இத்தொடர்க்குப் பொருள் கூறினர். பரிதி செவியிற் கேள்வியுள்ளவர் என்றும் காலிங்கர் செவிக்கு அமுதமாகிய கேள்வியினை உடையார் என்றும் பரிமேலழகர் செவியுணவாகிய கேள்வியினை உடையாய் என்றும் பொருள் உரைத்தனர். 'உணவின்' என்பதை 'போல' என ஒப்புப் பொருள் கொண்டு 'உணவு போன்ற கேள்வி உடையவர்' என்றனர் மணக்குடவரும் பரிப்பெருமாளும்; 'உணவாகிய கேள்வி' எனப்பொருள் கண்டார் பரிமேலழகர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'செவியறிவாகிய கேள்வியுடையார்', 'செவியுணவு உண்டவர்', 'செவி உணவாகிய கேள்வியினால் பெற்ற அறிவுடையவர்கள்', 'செவி உணவாகிய கேள்வியினை உடையார்' என்றபடி உரை கூறினர்.

செவிக்கு உணவாகிய கேள்வியினை உடையார் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

அவியுணவின் ஆன்றாரோடு ஒப்பர் நிலத்து:
பதவுரை: அவி-வேள்வித் தீயில் சொரியும் பொருள்; உணவின்-உணவினையுடைய; ஆன்றாரோடு-அறிவுடையரோடு; ஒப்பர்-நிகர்ப்பர்; நிலத்து-பூமியின்கண்.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நிலத்தின் கண்ணே யிருப்பினும் அவியை யுணவாக வுடைய தேவரோடு ஒப்பர்.
பரிப்பெருமாள்: நிலத்தின் கண்ணே யிருப்பினும் அவியை யுணவாக வுடைய தேவரோடு ஒப்பர்.
பரிப்பெருமாள் க்ருத்துரை: இஃது எல்லாரானும் நன்கு மதிக்கப்படுவர் என்றது.
பரிதி: பூலோகத்திலே இருந்தும் தேவரோடு ஒப்பாவார்.
பரிதி கருத்துரை: அஃது எப்படி என்றால், தெய்வ லோகத்திலே இருந்தும் பூலோகத்திலே அவிப்பாகங் கொள்ளும் முறைமைபோல என்றவாறு.
காலிங்கர்: அவியுணவினராகிய அமரரோடு ஒப்பர்.
காலிங்கர் கருத்துரை: ஈண்டு மக்களில் இவர்க்கு ஓர் நிகரில்லை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: நிலத்தின்கண்ணர் ஆயினும் அவியுணவினையுடைய தேவரோடு ஒப்பர்.
பரிமேலழகர் விரிவுரை: அவியாகிய உணவு - தேவர்க்கு வேள்வித் தீயில் கொடுப்பன. அறிவான் நிறைந்தமையான் 'ஆன்றார்', என்றும், துன்பம் அறியாமையான் தேவரொடு ஒப்பர் என்றும் கூறினார். இதனான் அதனை உடையாரது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.

நிலத்தின் கண்ணே யிருப்பினும் அவி உணவினையுடைய தேவரோடு ஒப்பர் என்று பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கண்டனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'வேள்வி உணவு கொள்ளும் விண்ணுலகில் உள்ள தேவரை ஒப்பர்', 'அவியுணவு உண்ட தேவர்க்கு ஒப்பாவர் இவ்வுலகில்', 'வேள்வியில் செய்யும் உணவை ஏற்றுக் கொள்ளும் விண்ணவர்க்கு ஒப்பாவர்', 'இவ்வுலகில் வேள்வி வழியாக உணவினைப் பெறும் தேவரோடு ஒப்பர்' என்றவாறு உரை தருவர்.

அவியுணவு உண்ட தேவர்க்கு ஒப்பாவர் இவ்வுலகில் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
கேள்விச் செல்வம் பெற்றவர்க்கு ஒப்பார் இவ்வுலகில் யாருமில்லை என்னும் பாடல்.

செவிக்கு உணவாகிய கேள்வியினை உடையார் அவியுணவின் ஆன்றாரோடு ஒப்பர் இவ்வுலகில் என்பது பாடலின் பொருள்.
அவியுணவின் ஆன்றார் என்பார் யார்? அவருடன் இவர் எவ்விதம் ஒப்பாகிறார்?

' செவியுணவிற் கேள்வி உடையார்' என்ற தொடர்க்கு 'செவியுணவாகிய கேள்வியினை உடையார்' அதாவது கேள்விச் செல்வம் உள்ளவர் என்பது பொருள்.
ஒப்பர் என்பது 'ஒப்பு' நோக்கி மக்களை இன்னார் என உணர்த்துவதற்குப் பயன்படும் சொல்.
நிலத்து என்ற சொல் நிலஉலகத்தைக் குறித்தது.

அவியுணவின் ஆன்றார் என்பார் யார்? இவர் கேள்வி உடையாருடன் எப்படி ஒப்பர்?

'அவி'தல் என்ற சொல்லுக்குக் குறைதல் என்று பொருள் கொண்டு அவியுணவு என்பதற்குக் 'குறைவான உணவு' என்று கொண்டார் உரையாசிரியர் குழந்தை. நிறையுணவினை விரும்பாது குறையுணவுண்டு புலனடக்கிப் புத்தொளி பெறுவார் 'அவியுணவின் ஆன்றோர்' எனப்பட்டனர். கேள்விச் செல்வ முடையோர் ஆன்றோர் போல மதிக்கப் பெறுவர் என்பது இவரது உரையாகும்.
'புல்லைக் காட்டினால் அதனைத் தேடி ஓடும் மாடு போல், புத்தகத்தைக் காட்டினால் யான் தேடி ஓடுகின்றேன்' என்ற சாக்ரடீஸ் கூற்றை மேற்கோள் காட்டி, இரா இளங்குமரனது கூறும் விளக்கவுரையாவது: 'அவியுணவு அவித்து ஆக்கப்படும் உணவைக் குறித்தது. அந்த உணவில் பேரார்வம் கொள்வார் அவியுணவின் ஆன்றார் ஆகிறார். ஆன்றோர் என்பது அகன்றோர் விரிந்தோர் பெருகினோர் என்னும் பொருள் தருவது. பெரிதுண்பான் உணவைத எப்படித் தேடித் தேடி' உண்பானோ அதுபோல கேள்வி வேட்கையரும் தேடித் தேடிப் பெறுவர் என கேள்வி உடையாரது ஆர்வப் பெருக்குக்குக் காட்டிய உவமை இது'.
நாமக்கல் இராமலிங்கம் புதுமையான விளக்கம் ஒன்று அளிக்கிறார்: 'தேவர்கள், மூதாதையர் ஆகிய ஆன்றோருக்குப் படைக்கப்பட்ட உணவுகள் பரப்பப்பட்டபடியே இருக்கின்றன. அதுபோல கேள்வியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு முன்னால் எவ்வளவு சுவையுள்ள உணவு வகைகளை வைத்தாலும் அவை அப்படியே இருக்கும். அவர்களுடைய மனம் கேள்வியை விட்டு உணவுகளின் மீது செல்லாது. அதனால் அவர்கள் இவ்வுலகத்தில் உள்ளவர்களானாலும் வானுலகத்திலுள்ள ஆன்றோருக்கு ஒப்பாகிறார்கள்.'

'அவியுணவின் ஆன்றார்' என்றதற்குப் பெரும்பான்மையான அறிஞர்கள் மணக்குடவர் கூறிய 'அவியை உணவாக உடைய தேவர்' என்ற உரையையே வழிமொழிந்தனர்.
நெருப்பில் அவி உணவைக் கொடுத்து ஆரியர்கள் வழிபடும் முறை வேள்வி என அறியப்படும். அவி என்பது வேள்வித் தீயில் சொரியப்படும் உணவாகும். தீயை வாயாக உடைய தேவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக அவர்களுக்கு விருப்பமான உணவுவகைகள் வேள்விக் குண்டத்தில் போடப்படும். அவிசொரிதலால் தேவர்கள் மகிழ்ந்து வேள்வி செய்வோர் கேட்ட வரம் தருவர் என்பது அவர்தம் நம்பிக்கை. அவி உணவு தேவர்களுக்குக் கொடுக்கப் பெறுவது. அவியுணவின் ஆன்றார் என்பது வானுலகிலுள்ள தேவரைக் குறிக்கும் என்பர் இவர்கள்.

செவியுணவாகிய கேள்வியினையுடையார் அவியுணவினையுடைய தேவரோடு ஒப்பர் என்பது இக்குறளின் பொருள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்து. தேவர்களின் பண்புகளில் எதில் கேள்வியர் ஒப்பாகிறார்?
வானுலகத் தேவர்கள் நினைத்த செயலை முடிக்கும் வல்லமை பெற்றவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. கேள்வி அறிவு பெற்றுவிட்டால் மட்டும் அத்தகைய வலிமை கொண்ட தேவர்களின் திறன்களை ஒருவர் பெற்று விட முடியுமா? முடியாது என்பது வெளிப்படை. எனவே வல்லமையல்ல ஒப்புமைக்கான பண்பு.
தேவர்கள் மேவன செய்து ஒழுகுபவர்கள் அதாவது கட்டுப்பாடின்றி தாம் விரும்பியதைச் செய்பவர்கள் என்பது இன்னொரு பண்பு. கேள்வியுடையார் அதுபோல விரும்பியதைச் செய்வார்கள் என்ற பொருளில் வள்ளுவர் இங்கு கூறியிருக்க மாட்டார். விரும்பியதைச் செய்வது என்ற ஒப்புமை உண்டு என்பது இங்கில்லை.

வானுலகம் இன்பங்கள் அனைத்தையும் கொண்டது. நூற்பொருள்களைக் கேட்டவர் விண்ணுலக இன்பம் போன்ற இன்பத்தை இவ்வுலகிற் பெறுவர் என்பதால் வானோர்க்கு ஒப்பாவார் என்கிறாதா இக்குறட்பா? தேவருலகத்தினும் கேள்வியுடையார் உலகம் இன்பமானது என்ற கருத்தில் 'கேள்விச் செல்வத்தையும் கூர்ந்த அறிவுமுடையவர்களுடன் கூடியிருந்து மகிழ்வதைக்காட்டிலும் இன்பம் தருவதாயிருப்பின் தேவர்களது வாழும் நகரத்தை யாம் காண்பாம்' என்கிறது ஒரு நாலடிச் செய்யுள். அது:
தவல் அருந் தொல் கேள்வித் தன்மை உடையார்,
இகல் இலர், எஃகு உடையார், தம்முள் குழீஇ,
நகலின் இனிதுஆயின், காண்பாம், அகல் வானத்து
உம்பர் உறைவார் பதி.
(நாலடியார், பொருட்பால், கல்வி, 137)
(பொருள்: அழிதலில்லாத பழைமையான நூற்கேள்விப் பேறுடையராய், முரணிலராய், கூர்மையான அறிவுடையராய், விளங்கும் கற்றோருடன் சேர்ந்து அளவளாவி மகிழ்தலினும் இனிமையுடையதாயின், அகன்ற விண்ணின் மேலிடத்தில்உறையுந்தேவர்களின் திருநகரைக் காண முயல்வோம்.) -துறக்க இன்பத்தினும் கல்வியின்பமே உயர்ந்தது என்பது நாலடியார் பாடலின் கருத்து.
இது ஒருவகையில் பரிமேலழகரது கருத்தை ஒட்டி வருவது. விண்ணுலக இன்பம் அடைவர் என்று சொல்லாமல் இவ்வுலகில் துன்பம் எய்தார்; அதனால் தேவர்க்கு இணையாவர் என்பது பரிமேலழகர் உரை.
பரிதியின் உரை 'தெய்வ லோகத்திலே இருந்தும் பூலோகத்திலே அவிப்பாகங் கொள்ளும் முறைமைபோல' என்கிறது. இதை 'நேரே நூல்களைப் பயிலாமல் கற்றவர் வாய்கேட்டு அந்நூற்பொருKள்களை அறிவதுபோல' எனக் கொள்ளலாம்.
காலிங்கர் 'இவ்வுலகத்தில் கேள்வியுடையார்க்கு நிகர் வேறு யாருமில்லை என்பதால் அவர் தேவர்க்கு ஒப்பார்' என்று சொல்கிறார்.
அவியுணவைத் தவிர பிறவுணவைத் தேவர் விரும்பார்; கேள்வியுடையாரும் செவியுணவைத் தவிர பிற விரும்பார். இப்பொதுத் தன்மையினாலேயே கேள்வியுடையார் தேவரி ஒப்பர் எனக்கூறப்பட்டது என்றபடியும் விளக்கம் உள்ளது.

அவிஉணவு நெருப்பில் இடப்பட்டு தூய்மையாகி தேவர்களுக்கு உணவாகிறது. அது போல, நல்லோர்வழி கேட்டு உணர்ந்த சிறந்த நுண்பொருள்களை உணவாக்கி அதை செவி வழியாக ஏற்றி அறிவுப்பசியை நிறைவு செய்வர் கேள்வியுடையார். அவியுணவு கேள்விப்பொருளுக்கும், செவி வேள்விக் குழிக்கும், தேவர் கேட்பவர்க்கும் உவமைப் படுத்தப்பட்டன என்று கொள்வது சிறந்ததாகத் தோன்றுகிறது.
கேள்வியின் சிறப்பைப் புலப்படுத்துதற்காகவே நிலத்துலக மாந்தர் இயல்பை வானுலக உயர்வுக்கு ஒப்பாகக் கூறினார் வள்ளுவர்.

செவிக்கு உணவாகிய கேள்வியினை உடையார் அவியுணவு உண்ணும் தேவர்க்கு ஒப்பாவர் இவ்வுலகில் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

நல்ல கருத்துகளைச் செவி என்னும் குண்டத்தில் சொரிந்து கேள்வி வேள்வியையே ஒருவன் செய்யவேண்டும் என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

இவ்வுலகத்து செவியுணவாகிய கேள்வியுடையவர் அவியுணவு உண்ணும் தேவரோடு ஒப்பர்.