இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0212தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாந் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு

(அதிகாரம்:ஒப்புரவறிதல் குறள் எண்:212 )

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

மணக்குடவர் உரை: ஒருவன் முயன்று ஈட்டிய பொருளெல்லாம் தகுதி யுடையார்க்கு உபகரித்தற்காகவாம்.
இது பொருளுண்டானால் ஒப்புரவு செய்கவென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: தக்கார்க்கு - தகுதி உடையார்க்கு ஆயின், தாள் ஆற்றித் தந்த பொருள் எல்லாம் - முயல்தலைச் செய்து ஈட்டிய பொருள் முழுவதும், வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு - ஒப்புரவு செய்தற் பயத்தவாம்.
(பிறர்க்கு உதவாதார் போலத் தாமே உண்டற்பொருட்டும் வைத்து இழத்தற்பொருட்டும் அன்று என்பதாயிற்று.)

தமிழண்ணல் உரை: செல்வம் சேர்ந்தால் ஒப்புரவு செய்யவேண்டும். தான் முயற்சி செய்து ஈட்டிய செல்வமனைத்தும் தகுதியுடையவர்க்கு ஒப்புரவாகிய உதவிகள் செய்தற்பொருட்டேயாம்.
தாளாற்றித்தந்தது என்பதால் தான் ஈட்டியது; தக்கார்க்கு என்பதால், வீணே அள்ளிவிடாமல் பயந்தருமாறு செய்வது. குழந்தைகள் காப்பகம், முதியோர் இல்லம், கல்வி நிலையம் போல்வன உதவி செய்தற்குத் தகுந்தவையாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாந் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.

பதவுரை:
தாள்-முயற்சி; ஆற்றி-செய்து; தந்த-ஈட்டிய; பொருள்-சொத்து; எல்லாம்-அனைத்தும்; தக்கார்க்கு-தகுதியுடையவர்க்கு; வேளாண்மை-உதவி; செய்தற்பொருட்டு-செய்வதற்காக.


தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒருவன் முயன்று ஈட்டிய பொருளெல்லாம்;
பரிதி: தான் தேடியன உடைமை ஏதுக்காம் என்னில்;
பரிமேலழகர்: முயல்தலைச் செய்து ஈட்டிய பொருள் முழுவதும்;

'முயன்று ஈட்டிய பொருளெல்லாம்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மிக முயன்று சேர்த்த பொருளெல்லாம்', 'முயற்சி செய்து ஈட்டிய பொருளெல்லாம்', 'பாடுபட்டுச் சம்பாதித்த செல்வமெல்லாம்', 'முயற்சிசெய்து பெற்ற பொருள் முழுவதும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஒப்புரவாளன் முயற்சி செய்து கிடைத்த பொருளெல்லாம் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தகுதி யுடையார்க்கு உபகரித்தற்காகவாம்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது பொருளுண்டானால் ஒப்புரவு செய்கவென்றது.
பரிதி: நல்லோர்க்கு ஒப்புரவு செய்யத் தேடியது என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: தகுதி உடையார்க்கு ஆயின் ஒப்புரவு செய்தற் பயத்தவாம்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: பிறர்க்கு உதவாதார் போலத் தாமே உண்டற்பொருட்டும் வைத்து இழத்தற்பொருட்டும் அன்று என்பதாயிற்று.

'தகுதியுடையார்க்கு/நல்லோர்க்கு உதவுவதற்கு' என்று மணக்குடவரும் பரிதியும் கூறினர். மாறுபாடாக, 'பரிமேலழகர் தகுதி உடையார்க்கு ஆயின் ஒப்புரவு செய்தற் பயத்தவாம்' என்று உரை பகர்ந்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தக்கவர்க்கு உதவிசெய்தற்கே', 'ஏற்கும் தகுதியுடையவர்க்கு உதவுதற் பொருட்டேயாம்', 'தகுதியுள்ளவர்களுக்கு உபகாரம் செய்வதற்காகத்தான்', 'தக்கவர்களிடத்து இருக்குமாயின், பிறருக்கு உதவி செய்தற் பொருட்டே, அது பயன்படும்' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒப்புரவாளன் முயற்சி செய்து கிடைத்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான் என்பது பாடலின் பொருள்.
'தக்கார்க்கு' குறிப்பது என்ன?

ஒப்புரவாளன் முயன்று பொருள் ஈட்டுவதே தக்கவர்க்கு அளிப்பதற்குத்தான். அவன் உழைப்பால் கிடைத்த செல்வத்தை எல்லாம் பொதுநலத்திற்குச் செலவழித்திடுவான் என்கிறது பாடல்.
தாள் என்ற சொல்லுக்கு முயற்சி என்பது பொருள். வேளாண்மை என்ற சொல் குறளில் 'உதவி' என்ற பொருளில்தான் ஆளப்பட்டுள்ளது இங்கும் அப்பொருளிலேயே வந்துள்ளது.
ஒப்புரவாளன் என்ற சொல் இடம்பெறாவிட்டாலும் இக்குறள் ஒப்புரவாளன் பற்றியதே. பொருள் என்ற சொல் இங்கு பொருட்செல்வத்தைக் குறிக்கும். தாளாற்றித் தந்த பொருள் என்றதால் வழி வழி வந்த செல்வமும் ஆகூழால் பெற்ற செல்வமும், பிறர் செல்வத்தைக் கவர்ந்து கொண்ட பொருளும் முறைதவறிய வழிகளில் வந்த செல்வமும் இதில் அடங்கா. ஒப்புரவாளர் தனது முயற்சியால் கிடைத்த பொருள் அனைத்தையும் கொண்டு பொதுநலத் தொண்டு செய்வர் என்பது கருத்து.

ஒப்புரவு என்பது தானாக முன்வந்து உதவி தேவைப்படும் மக்களுக்குச் சென்றடையும் வண்ணம் உதவுவதைக் குறிக்கும். ஒப்புரவுடையார் தன் முயற்சியாலே பொருள் ஈட்டிச் செல்வத்தினை சேர்ப்பதன் நோக்கம், பொதுநல உணர்வோடு உதவுவதற்கேயாம் என்று இதை ஒரு வாழ்வியல் அறமாகவே சொல்கிறார் வள்ளுவர்.
தமக்கென முயலா நோன்தாள் பிறர்க்கென முயலுநர் உண்மை யானே.(..உண்டாலம்ம இவ்வுலகம்..) (புறநானூறு 182 பொருள்: தமக்காக உழைக்காமல், பிறர்க்காக வலிய முயற்சியுடன் உழைப்பவர்கள் இருப்பதால்தான் (இவ்வுலகம் இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது).) என்ற சங்கப்பாடலின் இப்பகுதியில் சொல்லப்படும் நல்லார் இக்குறளில் ஒப்புரவாளராகக் காட்டப்படுகிறார்.

'தக்கார்க்கு' குறிப்பது என்ன?

'தக்கார்க்கு' என்ற சொல்லுக்குத் தகுதியுடையார்க்கு, நல்லோர்க்கு, தகுதி உடையார்க்கு ஆயின், அறிவுடைய முனிவர் முதலியவர்க்கு, உதவி பெறத் தகுந்தவர்க்கு, தகுதி வாய்ந்தவர் வளர்ச்சிக்கு, தக்கவர்களிடத்து இருக்குமாயின், உதவி பெறும் தகுதியோர்க்கு, தகுதி நிறைந்த பெரியோர்க்கு என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்

'தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல்' என்பதற்குத் தகுதி உடையவர்க்கு உதவி செய்தல் என்பது நேர் பொருள். ஒப்புரவுப் பணியின் நன்மையை அடையைத் தகுதியுடையோர்களாக முதியோர், ஆதரவு அற்றோர், ஊனமுற்றோர், நோயுற்றோர் போன்றோரைக் கொள்ளலாம். ஒப்புரவாளனது உழைப்பால் முறையான வழிகளில் சேர்த்த பொருள் அன்பற்றவர், குற்றம்புரிவோர், சோம்பேறி முதலானவரிடம் போய்ச் சேர்ந்துவிடக்கூடாது என்பதால் 'தக்கார்க்கு' எனச் சொல்லப்பட்டது.

'தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு' என்பதை ஒரு தொடராக்கித் தகுதியுடையார்க்கு உதவுதற்கு என மணக்குடவர் தொடங்கி பெரும்பான்மை உரையாசிரியர்கள் உரை கண்டனர். இவர்கள் உரை 'சேர்த்த பொருளைத் தகுந்தவர்களுக்குக் கொடுக்க' எனப் பொருள்படுவது.
தக்கார்க்கு என்னும் சொல்லுக்கு தகுதியுடைய ஏற்பார்க்கு என்று பொருள் கொள்ளாமல், 'தக்கார்க்கு ஆயின்' எனக் கொண்டு பரிமேலழகர் உரை செய்தார். 'தகுதியுடையாருக்காயின்' அதாவது 'தகுதியுடையவனுக்கு செல்வம் உண்டானால்' என்ற பொருள் தருமாறு ஆயின் என்ற சொல் அமைத்து அதனை ஒப்புரவுசெய்பவன் மேலேற்றி உரைத்தார். இது 'முயன்று பொருளீட்டுவது அதனை ஒப்புரவு செய்வதற்காகவே' என்ற பொருள் தருவது.
'பணம் ஈட்டும்போதே உதவுதற்கென்று ஈட்டுகிறான் ஒப்புரவாளன்' என்ற கருத்தும் ஏற்கக்கூடியது என்றாலும் மணக்குடவர் போன்றோர் கூறும் தொகுத்த பொருளைத் தகுந்தவர்களுக்கு வழங்குக' என்ற உரை சிறக்கும். 'குவ்வுருபு ஏற்றுக் கோடற் பொருளில் வருதலே தகுவது' என்பார் இரா சாரங்கபாணி.
‘தக்கார்’ என்பதற்கு கல்வி, கேள்வி அறிவு ஒழுக்கங்களால் உண்டாகிய யோக்கியர், அறிவுடைய முனிவர், நல்லவர், ஏழைப் பாட்டாளி என்று ஒரு சார்பினரை மட்டும் கொள்ளாமல், உதவி பெறத்தக்க நிலையிலுள்ள அனைவரையும் குறிப்பதாகக் கொள்வதே சிறப்பு.

ஒப்புரவாளன் முயற்சி செய்து கிடைத்த பொருளெல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்காகவே செலவிடுவான் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

ஒப்புரவாளன் பொருள் சமுதாயப் பணிக்காகத்தான் என்னும் ஒப்புரவறிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

ஒப்புரவாளன் முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருளெல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவுதற்குத்தான்.