இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0200சொல்லுக சொல்லின் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லின் பயனிலாச் சொல்

(அதிகாரம்:பயனில சொல்லாமை குறள் எண்:200)

பொழிப்பு: சொற்களில் பயன் உடைய சொற்களை மட்டுமே சொல்லவேண்டும்; பயன் இல்லாதவைகளாகிய சொற்களைச் சொல்லவேகூடாது.

மணக்குடவர் உரை: சொல்லுவனாயின் பயனுடைய சொற்களைச் சொல்லுக: சொற்களிற் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லா தொழிக.
இது பயனில சொல்லாமை வேண்டுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லுக - சொற்களில் பயன் உடைய சொற்களைச் சொல்லுக, சொல்லில் பயனில்லாச் சொல் சொல்லற்க - சொற்களில் பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லாது ஒழிக.
('சொல்லில்' என்பது இருவழியும் மிகையாயினும், சொற் பொருட் பின்வருநிலை என்னும் அணி நோக்கி வந்தது. "வைகலும் வைகல் வரக்கண்டும்" (நாலடி 39) என்பது போல. இதனால் சொல்லப்படுவனவும் படாதனவும் நியமிக்கப்பட்டன.)

இரா இளங்குமரனார் உரை: ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டுமிடத்துப் பயனுடைய சொல்லையே சொல்லுக. அவ்வாறு சொல்லுதலில் பயனில்லாச் சொல்லைச் சொல்லாது விடுக.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
சொல்லின் பயனுடைய சொல்லுக; சொல்லின் பயனிலாச் சொல் சொல்லற்க .


சொல்லுக சொல்லின் பயனுடைய:
பதவுரை: சொல்லுக-சொல்வாராக; சொல்லின்-சொற்களில்; பயனுடைய-பொருளுடையவை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: சொல்லுவனாயின் பயனுடைய சொற்களைச் சொல்லுக;
பரிதி: சொல்லும்போது பயனுள்ளதே சொல்லுக;
பரிமேலழகர்: சொற்களில் பயன் உடைய சொற்களைச் சொல்லுக;

'பயனுடைய சொற்களைச் சொல்லுக' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். சொல்லின் என்பதற்கு 'சொல்லுவனாயின்' என்று மணக்குடவரும் 'சொல்லும்போது' என்று பரிதியும் 'சொற்களில்' என்று பரிமேலழகரும் பொருள் கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பயனுள்ள நல்ல சொற்களையே சொல்லுக', 'பேசினால் பயந்தரும் சொற்களைப் பேசுக', 'பயனுடைய சொற்களை (ஆராய்ந்தெடுத்துப்) பேச வேண்டும்', 'சொல்லத் தொடங்கினால், பயன் உடைய சொற்களையே சொல்லுதல் வேண்டும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

பேசும்போது பயனுடைய சொற்களையே சொல்லுக என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

சொல்லற்க சொல்லின் பயனிலாச் சொல்:
பதவுரை: சொல்லற்க-சொல்லாதே; சொல்லின்-சொற்களில்; பயனிலா- நன்மை இல்லாத; சொல்-மொழி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: சொற்களிற் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லா தொழிக.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது பயனில சொல்லாமை வேண்டுமென்றது.
பரிதி: அல்லாது, பயனில்லாத சொல் சொல்ல வேண்டாம் என்றது.
பரிமேலழகர்: சொற்களில் பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லாது ஒழிக.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'சொல்லில்' என்பது இருவழியும் மிகையாயினும், சொற் பொருட் பின்வருநிலை என்னும் அணி நோக்கி வந்தது. "வைகலும் வைகல் வரக்கண்டும்" (நாலடி 39) என்பது போல. இதனால் சொல்லப்படுவனவும் படாதனவும் நியமிக்கப்பட்டன.

'பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லா தொழிக' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பயனில்லா வீண் சொற்களைச் சொல்லாதே', 'சொற்களுள் பயனில்லாச் சொற்களைப் பேசாதொழிக', 'வீண் வார்த்தைகளை (ஆராய்ந்தெடுத்து) விலக்க வேண்டும்', 'பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லக்கூடாது' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

சொற்களில் பயன் இல்லாத சொற்களைப் பேசாதீர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
சொல்லின் பயனுடைய சொற்களையே சொல்லுக; சொல்லின் பயன் இல்லாத சொற்களைப் பேசாதீர் என்பது பாடலின் பொருள்.
'சொல்லின்' என்ற சொல் இருமுறை வந்துள்ளது ஏன்?

சொல்லுக என்ற சொல்லுக்குப் பேசுக என்பது பொருள்.
பயனுடைய என்றது பயனை விளைவிக்ககூடிய என்ற பொருள் தரும்.
சொல்லற்க என்ற சொல் பேசாதீர் என்ற பொருளது.
பயனிலாச் சொல் என்ற தொடர் பொருளற்ற சொற்கள் எனப்பொருள்படும்.

பொருளுடன் கூடியவற்றைப் பேசுக; பயன் இல்லாதவற்றைப் பேச வேண்டாம்.
உலக இயக்கத்திற்குப் பேச்சு மிகத் தேவை. ஆனால் என்ன பேசுவது? கருதிய பொருளைச் சொல்லியாக வேண்டும் என்றால் பொருள் பொதிந்தவற்றை மட்டும் சொல்க. சொற்களில் பயனற்றவற்றை எப்பொழுதும் சொல்லற்க என விதி வரிகளால் அறிவுறுத்தல் நடையில் அமைந்த குறட்பா இது.
நாகை சொ தண்டபாணி பிள்ளை 'பயன் என்றது பொருட்பயன் மட்டும் அல்ல இனிமைப் பயனும் ஆகலாம்' என்பார். மேலும் அவர் 'பயனுடைய சொல்லுக என்னாது பயனுடைய சொல்லுக என்றமையின் சொல்லாமற் சொல்லலே சிறந்தது என்பது பெறப்பட்டது. எனவே, குறிப்பாலுணர்த்தக் கூடாதவற்றையே சொல்லாற் சொலல் என்றதாயிற்று. பயன் நிலாச் சொல் சொல்லற்க என்னாது சொல்லின் பயன் நிலாச் சொல் சொல்லற்க என்றதாற் பெறக்கிடப்பது யாதோ வெனின், சொற்களில் ஒரு சொற் பல பொருளவாயும் பலபொருளொரு சொல்லாயும் வருவன பல. அவற்றுள் குறித்த பயனை மனத்திற் பசுமரத்தாணி போலப் பதியச் செய்வனவற்றை இடநோக்கித் தேர்ந்தெடுத்துக் கூறுக எனப் பெறக் கிடந்தது. இக்குறளால் இங்ஙனம் தெள்ளிதிற் புறப்படும் எளிய பயனும் அரிதிற் புலப்படும். பெரிய பயனும் கொள்ளவைத்தமையால் எளியார்க்கு எளிய பயனும் அரியார்க்கு அரிய பயனும் உளவாகும்படி சொற்களைத் தெரிந்தெடுத்துச் சொல்லுக என்பதும் உடம்பொடு புணர்த்தி உணர்த்தினார் ஆசிரியர் எனக் கொள்க' எனவும் விரித்து உரை செய்வார்.
ஒருவர் ஏதாவது சொல்லவேண்டிய தேவை உண்டானால் பயனுள்ள சொற்களையே சொல்லவேண்டும். பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லக் கூடாது. அதாவது இன்றியமையாமை ஏற்படாத போது ஏதும் பேசாமல் அமைதியுற வேண்டும் என்கிறது பாடல்.

'சொல்லின்' என்ற சொல் இருமுறை வந்துள்ளது ஏன்?

முதலில் வந்த 'சொல்லின்'-இரண்டாவது உள்ள 'சொல்லின்' என்றதற்கு சொல்லுவனாயின்-சொற்களில், சொல்லும்போது-பயனில்லாத சொல், சொற்களில்-சொற்களில், சொற்களை-சொற்களை, பேசினால்-சொற்களுள், சொற்களுக்குள்-சொற்களுக்குள், வேண்டுமிடத்து-சொல்லுதலில், சொல்லக் கருதின்-சொற்களை, சொல்லத் தொடங்கினால்-சொற்களை, சொல்லின்- சொற்களிற், பேசின்-சொற்களுள் என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

பரிமேலழகர் இக்குறளுக்கான உரையில் 'சொல்லின்' என்று வந்த இரு இடங்களிலும் 'சொற்களில்' என்ற ஒரே பொருளையே கொண்டுள்ளார். துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் துப்பாய தூஉம் மழை (குறள் 12) என்ற குறளிலும் துப்பார்க்கு என்ற சொல் வந்த இரு இடங்களிலும் 'உண்பார்க்கு' என்ற ஒரு பொருளையே கொண்டு உரை வரைந்திருந்தார். இதுபோன்று ஒரு பாடலில் ஒரே பொருளில் பல இடங்களில் ஆளப்படுவதை சொற்பொருட் பின் வருநிலையணி பெற அமைந்ததாகக் கொள்வர். சொற்பொருட்பின்வருநிலை அணி என்பது முன் வந்த சொல்லும் பொருளும் பின்னர்ப் பலவிடத்தும் வருதல். இதைச் சொல்லி அவர் நாலடியார்ப் பாடல் ஒன்றையும் மேற்கோள் காட்டினார். அப்பாடல்:
வைகலும் வைகல் வரக்கண்டு மஃதுணரார்
வைகலும் வைகலை வைகுமென் றின்புறுவர்
வைகலும் வைசுற்றம் வாழ்நாள்மேல் வைகுதல்
வைகலை வைத்துணரா தார் (நாலடியார் 39)
இதில் வைகல் என்னும் சொல் பொருள் வேற்றுமையின்றிப் பலமுறை வந்துள்ளது.
'சொல்லின் பயனுடைய சொல்லுக' என உடன்பாட்டாலும் 'பயனில சொல்லற்க' என மறைமுகத்தானும் இருவகை நடைகளையும் பயன்படுத்தியது பயனில பேசவேண்டாம் என்ற கருத்தை நன்கு தெளிவுறுத்தற்காக என அமைதி கூறுவர். ஆனால் பல ஆசிரியர்கள் இதனை ஒப்ப மனமில்லாமல் 'சொல்லின்' என்ற சொல்லுக்கு வேறுவேறு பொருள் கூறப்பட்டது என விளக்குவர். இவர்களில் பலர் மணக்குடவர் உரையில் கண்டபடி முதலில் உள்ள' சொல்லின்' என்பதற்கு 'சொல்லுவானாயின்' 'சொல்லும்போது' 'சொல்ல வேண்டினால்' என்றும் இரண்டாவதான 'சொல்லின்' என்பதற்குச் 'சொற்களில்' என்றும் பொருள் கூறினர். இதுவே (சொல்ல வேண்டினால்-சொற்களில்) வள்ளுவர் கருதியதாகலாம்.

பேசும்போது பயனுடைய சொற்களையே சொல்லுக; சொற்களில் பயன் இல்லாத சொற்களைப் பேசாதீர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

சொல்வது பயன் தருமானால் மட்டுமே பேசுக என்னும் பயனில சொல்லாமை பாடல்.,

பொழிப்பு

பேசும்போது பயனுள்ள சொற்களைப் பேசுக; சொற்களுள் வீண் சொற்களைப் பேசாதீர்.