இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0136ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து

(அதிகாரம்:ஒழுக்கமுடைமை குறள் எண்:136)

பொழிப்பு: ஒழுக்கம் தவறுதலால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து, மனவலிமை உடைய சான்றோர் ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் காத்துக் கொள்வர்.

மணக்குடவர் உரை: ஒழுக்கத்தினின்று நீங்கார் அறிவுடையார்: அதனைத் தப்பினாற் குற்றம் வருதலை அறிந்து என்றவாறு.
இஃது, அதனை அறிவுடையார் தவிரார் என்றது; குற்றம் வருதல் பின்னே காணப்படும்.

பரிமேலழகர் உரை: ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் - செய்தற்கு அருமை நோக்கி ஒழுக்கத்தின் சுருங்கார் மனவலி உடையார்; இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து - அவ்விழுக்கத்தால் தமக்கு இழிகுலம் ஆகிய குற்றம் உண்டாம் ஆற்றை அறிந்து.
(ஒழுக்கத்தின் சுருக்கம் அதனை உடையார் மேல் ஏற்றப்பட்டது. கொண்ட விரதம் விடாமை பற்றி 'உரவோர்' என்றார்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: உரமுடையவர் ஒழுக்கம் சிறுதும் தளரார்; தளரின் துன்பம் பல வருமென்று அறிவார்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து உரவோர் ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார்.


ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர்:
பதவுரை: ஒழுக்கத்தின்-ஒழுக்கத்தினின்றும்; ஒல்கார்-தளரார்; உரவோர்-திண்மையுடையவர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒழுக்கத்தினின்று நீங்கார் அறிவுடையார்;
பரிதி: ஒழுக்கநெறி கைவிடார்;
காலிங்கர்: தமது ஆசாரத்தில் சிறிதும் தளர்ந்து நில்லார் அறிவுடையாளர்;
பரிமேலழகர்: செய்தற்கு அருமை நோக்கி ஒழுக்கத்தின் சுருங்கார் மனவலி உடையார்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: ஒழுக்கத்தின் சுருக்கம் அதனை உடையார் மேல் ஏற்றப்பட்டது. கொண்ட விரதம் விடாமை பற்றி 'உரவோர்' என்றார்.

ஒழுக்கத்தினின்று தளர்ந்து நில்லார் அறிவுடையார் என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். உரவோர் என்பதற்கு பரிமேலழகர் மனவலி உடையார் என்றார்; மற்றவர்கள் அறிவுடையார் எனப் பொருள் கூறினார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அறிவுத் திட்பமுடையவர்கள் ஒழுக்க நெறியினின்றும் தளர மாட்டார்கள்', 'அறிவுடையோர் ஒழுக்கத்தில் தளரமாட்டார்கள்', 'அறிஞர் செய்யுங்கடமை அரிதாயினும், அதனைச் செவ்வையாகச் செய்யாது சுருக்கமாட்டார்', 'அறிவுடையோர் நல்லொழுக்கத்தில் குறைவுபடார்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

உள்ளத் திண்மையுடையார் ஒழுக்கத்தினின்று தளரார் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து:
பதவுரை: இழுக்கத்தின்-தவறுதலால்; ஏதம்-குற்றம்; படுபாக்கு-உண்டாதலை; அறிந்து-தெரிந்து.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதனைத் தப்பினாற் குற்றம் வருதலை அறிந்து என்றவாறு.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது, அதனை அறிவுடையார் தவிரார் என்றது; குற்றம் வருதல் பின்னே காணப்படும்.
பரிதி: அது ஏன் எனில் ஒழுக்கம் கெட்டது பிராணச்சேதம் வந்ததற்கு ஒக்கும் என்று அறிந்து என்றவாறு. [பிராணச் சேதம் - உயிரழிவு]
காலிங்கர்: அது எங்ஙனம் எனின், தம் ஒழுக்கத்தை வழுவுதலில் தமக்குக் குற்றம் தங்கும் மிகுதிப்பாட்டினை உணர்ந்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அவ்விழுக்கத்தால் தமக்கு இழிகுலம் ஆகிய குற்றம் உண்டாம் ஆற்றை அறிந்து.

ஒழுக்கத்தை வழுவுதலில் தமக்குக் குற்றம் வருதலை அறிந்து என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிதி உயிரழிவு உண்டாதலை அறிந்து என்றார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஒழுக்கக் கேட்டால் துன்பம் உண்டாதலையறிந்து', 'ஒழுக்கம் தவறுவதால் வரக்கூடிய குற்றங்களை உணர்ந்து', 'ஒழுக்கக் குறைவினால், இடர் விளைதலை அறிந்து', 'நல் ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதல் நமக்குக் குறைவைத் தரும் என்று அறிந்து' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

ஒழுக்கம் தவறுவதால் உண்டாகக்கூடிய குற்றங்களை உணர்ந்து என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒழுக்கம் தவறுவதால் குற்றம் உண்டாகப்போவதை உணர்ந்து, நெஞ்சுத் திண்மையர் ஒழுக்க நெறியைத் தளர விடமாட்டார்கள்.

ஒழுக்கம் தவறுவதால் உண்டாகக்கூடிய குற்றங்களை உணர்ந்து, உரவோர் ஒழுக்கத்தினின்று தளரார் என்பது பாடலின் பொருள்.
'உரவோர்' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

ஒழுக்கத்தின் என்ற சொல்லுக்கு ஒழுக்கத்தில் என்பது பொருள்.
ஒல்கார் என்ற சொல் தளரார் என்ற பொருள் தரும்.
இழுக்கத்தின் என்ற சொல்லுக்குத் தவறுதலால் என்று பொருள்.
ஏதம் என்ற சொல் குற்றம் என்ற பொருளது.
படுபாக்கு என்ற சொல் உண்டாதல் எனப் பொருள்படும்.
அறிந்து என்ற சொல் உணர்ந்து என்ற பொருள் தருவது.

ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதல் குற்றங்களை உண்டாக்கும் என்பதை அறிந்து உள்ளத் திண்மையர் நல்லொழுக்கத்தில் தளரார்.

ஒழுக்கம் என்றது மனிதப்பிறவிக்கான நன்னடத்தையைக் குறிப்பது. ஒல்காமை என்பது தளரவிடாமையைக் குறிக்கும். இதற்குச் சுருங்குதல், பின்வாங்காமை, குறைதல், என்ற பொருட்களும் உண்டு. ஏதம் என்ற சொல்லுக்குக் குற்றம் என்பது பொருள். இச்சொல்லுக்கு இடர், துன்பம் எனவும் பொருள் கொள்வர். படுபாக்கு என்ற சொல் 'உண்டாவதை' அதாவது 'உண்டாகப்போவதை' என்னும் பொருளுடையது.
ஒழுக்கமான வாழ்க்கை நடத்தும்போது அதற்கு இடர்ப்பாடுகள் நேர்வதுண்டு. அது சமயங்களில் ஒழுக்கத்தைத் தளரவிட்டுவிட்டால் பல துன்பங்கள், இழிவு, பழி உண்டாகும். இதை உணர்ந்தவர்கள் மனத் திட்பம் கொண்டு ஒழுக்கம் தவறாது காத்துக் கொள்வர். ஒழுக்க நெறியில் நிற்றலுக்கு அல்லது வழுக்கி வீழக்கூடிய சமயங்களில் அறிவுரை கேட்டு உடன் நாணித் திருந்தவும் கடினமான முயற்சி தேவை. ஆனாலும் ஒழுக்கக் குறைவினால் உண்டாகும் குற்றங்களை அறிந்தவர்கள் ஒழுக்க வாழ்விலிருந்து பின்வாங்க மாட்டார்கள். உள்ள உறுதி இல்லாதவர்களே ஒழுக்க வாழ்விலிருந்து வழுவி இழிவும் துன்பமும் அடைவார்கள்.

உரையாசிரியர்கள் அனைவரும் 'உரவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் வருதலையறிந்து ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார்' என ஒல்காமையை உரவோர் செயலாகவேக் கொண்டு உரவோர் ஒல்கார் எனக் கூறியுள்ளனர். ஆனால் கா. அப்பாத்துரை 'சமுதாயத்திற்கு ஒழுக்கத்தை வரையறுத்துக் கொடுத்து அதில் அவர்களை ஒழுகச் செய்த சான்றோர்கள், சமுதாய மக்கள் இழுக்கினால் சமுதாயத்திற்குப் பெருங்கேடு வருதலையறிந்து, தாம் வகுத்தளித்த கண்டிப்பை ஒரு சிறுது தளர்த்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் என ஒழுக்கத்திற்கு ஒழுக்கத்தினின்று இழுக்குதலுக்குச் சான்றோர் வகுத்தளித்த கண்டிப்பு' என்று பொருள் கண்டார்.

'உரவோர்' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

உரன் என்ற சொல்லுக்கு அறிவு, வலி என்றும் பொருள் உண்டு. இன்ன நன்மை செய்வேன்; இன்னவை செய்யாது ஒழிவேன் எனத் தனக்குத்தானே தனது ஆற்றலுக் கேற்றபடி கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு மன உறுதியுடன் ஒழுகி அவற்றை விடாமல் இருப்பது உரன் எனப்படும். அவற்றைக் கடைப்பிடிப்போர் உரவோர் ஆவர்.
மன உறுதி, அறிவால் வருவது ஆதலால், பெரும்பான்மை உரையாசிரியர்கள் உரவோர் என்பதற்கு அறிவுடையார் என்றே பொருள் கூறியுள்ளனர். மற்றவர்கள் மனவலியுடையார், பெரியோர்கள், சான்றோர்கள் எனப் பொருள் உரைத்தனர்.

உரவோர் என்றதற்கு மனஉறுதி கொண்டோர் என்பது பொருத்தமான பொருள்.

ஒழுக்கம் தவறுவதால் உண்டாகக்கூடிய குற்றங்களை உணர்ந்து, உள்ளத் திண்மையுடையார் ஒழுக்கத்தினின்று தளரார் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

ஒழுக்கமுடைமைக் கொள்கைப் பிடிப்புக் கொண்டோர் பின்வாங்கமாட்டார்.

பொழிப்பு

உள்ள உறுதி கொண்டோர் ஒழுக்க நெறியினின்றும் தளர மாட்டார்கள்; ஒழுக்கக் கேட்டால் குற்றம் உண்டாதலை உணர்ந்து.