இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0128ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்

(அதிகாரம்:அடக்கமுடைமை குறள் எண்:128)

பொழிப்பு: பல நல்ல சொற்களையே சொல்லியிருந்தும் அவற்றில் ஒன்றாயினும் தீய சொல்லாய் அதன் தீய பொருட்பயன் உண்டாகுமானால் மற்ற நல்ல சொற்களின் நன்மையும் கெட்டுவிடும்.

மணக்குடவர் உரை: ஒரு சொல்லேயாயினும் கேட்டார்க்கு இனிதாயிருந்து தீயசொல்லின் பொருளைப் பயக்குமாயின், நன்மையாகாதாகியே விடும்.
இது சால மொழிகூறினாலுந் தீதாமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: தீச்சொல் பொருள் பயன் ஒன்றானும் உண்டாயின்- தீயவாகிய சொற்களின் பொருள்களால் பிறர்க்கு வரும் துன்பம் ஒன்றாயினும் ஒருவன் பக்கல் உண்டாவதாயின்; நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் - அவனுக்குப் பிற அறங்களான் உண்டான நன்மை தீதாய்விடும்.
(தீயசொல்லாவன - தீங்கு பயக்கும் பொய், குறளை, கடுஞ்சொல் என்பன. ஒருவன் நல்லவாகச் சொல்லும் சொற்¢களின் கண்ணே ஒன்றாயினும் 'தீச்சொற்படும் பொருளினது பயன் பிறர்க்கு உண்டாவதாயின்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: ஒரு சொல்லே ஆயினும் பொருளால் பிறர்க்குத் துன்பம் உண்டாகுமாறு ஒருவன் சொல்லுவானாயின், அது நாவடக்கமின்மையைக் காட்டிவிடும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் நன்றாகா தாகி விடும்.


ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்:
பதவுரை: ஒன்று ஆனும்-ஒன்று ஆயினும்; தீச்சொல்-கொடிய மொழி; பொருள்-சொற் பொருள்; பயன்-விளைவு; உண்டாயின்-உண்டானால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒரு சொல்லேயாயினும் கேட்டார்க்கு இனிதாயிருந்து தீயசொல்லின் பொருளைப் பயக்குமாயின்;
பரிதி: இல்லறத்தின் நடத்தும் ஒழுக்கம் தப்பி, ஒரு காரியமாகில் குற்றம்வரில்;
பரிமேலழகர்: தீயவாகிய சொற்களின் பொருள்களால் பிறர்க்கு வரும் துன்பம் ஒன்றாயினும் ஒருவன் பக்கல் உண்டாவதாயின்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: தீயசொல்லாவன - தீங்கு பயக்கும் பொய், குறளை, கடுஞ்சொல் என்பன. ஒருவன் நல்லவாகச் சொல்லும் சொற்களின் கண்ணே ஒன்றாயினும் 'தீச்சொற்படும் பொருளினது பயன் பிறர்க்கு உண்டாவதாயின்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.

மணக்குடவர் 'ஒருவன் நல்லவாகச் சொல்லும் சொற்களின் கண்ணே ஒன்றாயினும் தீயசொல்லின் பொருளைப் பயக்குமாயின்' என்றும் பரிமேலழகர் 'தீயவாகிய சொற்களின் பொருள்களால் பிறர்க்கு வரும் துன்பம் ஒன்றாயினும் ஒருவன் பக்கல் உண்டாவதாயின்' என வேறுபட இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஒரு சொல்லிலேனும் தீமை நேருமாயின்', 'பேசுவதில் ஒரு சொல்லானாலும் கெட்ட அர்த்தத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துவிட்டால்', 'நல்ல சொற்களைக் கூறுமிடத்து, அவற்றுள் ஒன்றாவது தீய சொல்லாக இருந்து அதன் பொருளால் பிறர்க்குத் துன்பமாகிய பயன் விளையுமாயின்', 'தாம் சொல்லும் சொற்களுள் ஒன்றேனும் தீய சொல்லின் பொருளைத் தந்து விடுமேயானால்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஒரு சொல்லிலேனும் பொருளால் பிறர்க்குத் துன்பம் உண்டாயின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நன்றாகா தாகி விடும்:
பதவுரை: நன்று-நன்மை; ஆகாது-ஆகாமல்; ஆகிவிடும்-ஆகியே தீரும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நன்மையாகாதாகியே விடும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது சால மொழிகூறினாலுந் தீதாமென்றது. [சாலமொழி - வஞ்சவார்த்தை]
பரிதி: நன்றாகாதாம். ஆதலால், திரிவித கரணங்களும் பாபத்தில் செல்லாமல் காப்பது நன்று.
பரிமேலழகர்: அவனுக்குப் பிற அறங்களான் உண்டான நன்மை தீதாய்விடும்.

'நன்மையாகாதாகியே விடும்' என மணக்குடவரும் 'பிற அறங்களான் உண்டான நன்மை தீதாய்விடும்' என்று பரிமேலழகரும் வெவ்வேறு வகையாய் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எல்லா நன்மையும் கெடுதலாகி விடும்', 'காரியமும் கெட்டு அடக்கமுடைமையும் கெட்டுப் போகும்', 'பிற நல்ல சொற்களாலாகக் கூடிய நன்மையும் ஆகாததாய் ஒழிந்துபோம்', 'எல்லாம் நன்மை அற்றதாக ஆகிவிடும்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

எல்லாமே நன்மை இல்லாதனவாக ஆகிவிடும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒரு சொல்லேயானாலும் பொருளால், பயனால் தீயன உண்டானால் மற்ற எல்லா நன்மைகளும் இல்லாதனவாக ஆகிவிடும்.

ஒரு சொல்லிலேனும் பொருளால் பிறர்க்குத் துன்பம் உண்டாயின் எல்லாமே நன்மை இல்லாதனவாக ஆகிவிடும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'தீச்சொல்' குறிப்பது என்ன?

ஒன்றானும் என்ற சொல்லுக்கு ஒன்றுதான் என்றாலும் என்பது பொருள்.
பொருட்பயன் உண்டாயின் என்ற தொடர் பொருளால் விளைவு உண்டாகும் என்றால் என்ற பொருள் தரும்.
நன்றாகாதாகி விடும் என்ற தொடர் நல்லது இல்லாதாகிப் போகும் என்று பொருள்படும்.

தீய விளைவு உண்டாக்கும் ஒரு சொல் கூட பேசக்கூடாது என்று நாவடக்கம் பற்றிச் சொல்லும் மற்றுமொரு குறள்.

இனியசெய்திகளுள், ஒரு சொல்லாயினும் தீச்சொல் பொருட்பயன் பிறருக்கு விளையுமாயின், அவன் சொன்ன நற்சொற்களெல்லாம் நன்றாகாது ஆகிவிடும் என்று மணக்குடவர் கூற தீச் சொல் பொருட் பயன் ஒன்றாயினும், பேசுவார் பக்கம் வருமாயின், அவனுக்கு அவன் செய்த பிற அறங்களும் நன்மையும் தீமையாகும் என்று இக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர் உரை செய்தார். ஒன்றாயினும் தீச்சொல் எனவும் தீச்சொற் பொருட்பயன் ஒன்றாயினும் எனவும் இருதிறமாக உரைகள் அமைந்தன. இவற்றுள் மணக்குடவர் கருத்தே சிறந்து நிற்கிறது.

நல்ல சொற்களுக்கு இடையே மறந்தும் தீய சொல் ஒன்றும் கலவாமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும். தீய சொல் மட்டும் அன்றி, நல்ல சொல்லே ஆயினும் பொருளால் தீய பயன் உண்டாவதானால் அது பேச்சினிடையே ஊடுருவாமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.
ஒரு சொல்கூடப் பேசக்கூடாது என்றதால் தப்பித் தவறியும் நாக்குத் தடுமாறக் கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. உவமை மிகுதியோ செருக்கோ எதுவானாலும் பேச்சில் நிறைந்த பாதுகாப்புத் தேவை. கவனக் குறைவு மன்னிக்கப்படாது- ஒரு சொல்லேயானாலும் சரி. சொல்லிய சொற்களுள் ஒன்று கூட நேராகவோ மறைமுகமாகவோ தீய பொருளையோ, பயனையோ தரத்தக்கதாக இல்லாமல் இருத்தல் வேண்டும். நற்பொருள் பயக்கக் கருதி ஒருவர் சொல்லும் சொற்களிலே நன்மைகள் இருந்தாலும் அவ்ற்றில் தீயசொல் ஒன்று உண்டாயினும், தான் கருதிய அல்லது விளைந்த பொருளின் பயன் நல்லதாகாமல் போய்விடும்.
ஒரு கலம் பாலை ஒரு துளி நஞ்சு கெடுத்துவிடுவது போல அல்லது ஒரு சிறு தீப்பொறி ஒரு பெருங்காட்டையே அழித்துவிடுவது போல ஒரு தீச்சொல் பிற நன்மைகளை இல்லாதனவாகச் செய்துவிடும் என்ற கருத்தைத் தருவது இப்பாடல்.

'தீச்சொல்' குறிப்பது என்ன?

இச்சொல்லுக்கு மணக்குடவர் சாலமொழி அதாவது வஞ்ச வார்த்தை எனப் பொருள் உரைத்தார். பரிமேலழகர் தீயசொல்லாவன தீங்கு பயக்கும் பொய், குறளை(புறங்கூறல்), கடுஞ்சொல் என்பன என விளக்கினார்.
தீச்சொல் என்றதன் பின் பொருட்பயன் என்ற சொல் பெய்யப்பட்டுள்ளதால் ;தீய பொருள் தருவதோ' அல்லது 'தீய பயன் தருவதோ' என்று இச்சொல்லுக்குப் பொருள் காண்பர்,
சொல்லும் சொற்களில் ஒரு சொல்லும் திரிவுபடாததாய், பிறர் மனதைச் சுடும் கடுஞ்சொல் இல்லாததாய், கொடுஞ்செயலைத் தூண்டத்தக்கதாய் இராமல் அமைய வேண்டும் எனச் சொல்லப்படுகிறது. பேசும் பேச்சில் தீச்சொல் வராமல் காத்துக்கொள்க என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தீச்சொல் என்பது தீய பொருளையோ அல்லது ப்யனையோ தரும் சொல்லாகும்.

ஒரு சொல்லிலேனும் பொருளால் பிறர்க்குத் துன்பம் உண்டாயின் எல்லாமே நன்மை இல்லாதனவாக ஆகிவிடும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

ஒரு சொல் தீயதாய்ச் சொன்னாலும் நாஅடக்கமுடைமை இல்லாததாகிவிடும்.

பொழிப்பு

ஒரு சொல்லிலேனும் தீமை நேருமாயின் மற்ற எல்லா நன்மையும் கெடுதலாகி விடும்