இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0123செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.

(அதிகாரம்:அடக்கமுடைமை குறள் எண்:123)

பொழிப்பு: அறியவேண்டியவற்றை அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுகப் பெற்றால், அந்த அடக்கம் அறியப்பட்டு மேன்மை பயக்கும்.

மணக்குடவர் உரை: அறியப்படுவனவும் அறிந்து அடக்கப்படுவனவும் அறிந்து நெறியினானே யடங்கப்பெறின் அவ்வடக்கம் நன்மை பயக்கும்.
அறியப்படுவன- சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம்: அடக்கப் படுவன- மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி.

பரிமேலழகர் உரை: அறிவு அறிந்து ஆற்றின் அடங்கப் பெறின் - அடங்குதலே நமக்கு அறிவாவது என்று அறிந்து நெறியானே ஒருவன் அடங்கப் பெறின்; செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் - அவ்வடக்கம் நல்லோரான் அறியப்பட்டு அவனுக்கு விழுப்பத்தைக் கொடுக்கும்.
(இல்வாழ்வானுக்கு அடங்கும் நெறியாவது, மெய்ம்முதல் மூன்றும் தன்வயத்த ஆதல்.)

இரா இளங்குமரனார் உரை: அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து அதன்படி அடக்கத்தைக் கொண்டால் அவ்வடக்கம் அமைந்துள்ள அளவுக்குத் தக்க சிறப்பை அது தரும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அறிவறிந்து ஆற்றின் அடங்கப் பெறின் செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் .


செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும்:
பதவுரை: செறிவு-அடக்கம்; அறிந்து-தெரிந்து; சீர்மை-விழுப்பம்; பயக்கும்-பயன் தரும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வடக்கம் நன்மை பயக்கும்;
பரிப்பெருமாள்: அவ்வடக்கம் நன்மை பயக்கும்;
பரிதி: இன்னார் என்ற கீர்த்தியும் உண்டாய் செல்வமும் தரும்;
காலிங்கர்: அஃது எல்லா மேம்பாட்டையும் தரும் என்றவாறு;
பரிமேலழகர்: அவ்வடக்கம் நல்லோரான் அறியப்பட்டு அவனுக்கு விழுப்பத்தைக் கொடுக்கும்;

'அடக்கம் நன்மை பயக்கும்/கீர்த்தியும் புகழும் முண்டாக்கும்/ மேம்பாட்டைத் தரும்/ விழுப்பத்தைக் கொடுக்கும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அதனை உலகம் தெரிந்து சிறப்பிக்கும்', 'அவ்வடக்கம் உயர்ந்தோரால் அறியப்பட்டு மேன்மையைத் தரும்', 'அந்த அடக்கம் எவ்வளவு மிகுந்திருக்கிறதோ அவ்வளவுக்குச் சிறப்புண்டாகும்', 'அவ்வடக்கம் நல்லோரால் அறியப்பட்டுப் பெருமை தரும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

அடக்கத்தின் தன்மை உணரப்பட்டு மேன்மை உண்டாகும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அறிவறிந்து ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.:
பதவுரை: அறிவு-உணர்வு; அறிந்து-தெரிந்து; ஆற்றின்-நெறியால்; அடங்க-தன்வசமாக; பெறின்-அடைந்தால்..

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அறியப்படுவனவும் அறிந்து அடக்கப்படுவனவும் அறிந்து நெறியினானே யடங்கப்பெறின்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: அறியப்படுவன- சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம்: அடக்கப் படுவன- மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி.
பரிப்பெருமாள்: அறியப்படுவனவும் அறிந்து அடக்கப்படுவனவும் அறிந்து நெறியினானே யடங்கப்பெறின்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: ஆற்றினடங்குதலாவது தத்தம் நிலைமைக்கும் இல்லறத்திற்கும் சொல்லுகின்ற நெறியினானஏ சுவைமுதலான ஐந்தின் கண்ணும் மெய் முதலான பொறிகள் வழியாகச் செல்லும் காதலை அடக்குதலும் அக்காதல் காரணமாகச் செல்லும் வெகுளியை அடக்குதலும் முதலாயின. நன்மை பயக்கும் என்று பொதுப்படக் கூறினார். எல்லா நன்மையும் பயக்கும் என்றதற்கு மேல் அடக்கம் வேண்டும் என்றார். இஃது அடக்கும் திறன் கூறிற்று. .
பரிதி: அறிவறிந்த நெறியிலே3 அடங்குவானாகில் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இவ்வடக்கம் உடையானை நன்மையும் தலையளியாது; அது தங்குதற்கு ஓராங்குநின்று கருதி இகன் பாட்டு அறியத் தகுவனவற்றறை எல்லாம் குறிக்கொண்டு அறிந்து மற்றிங்கனமறிந்து நெறியின் வழுவாதே அடங்கி ஒழுகப் பெறின் மற்று.
பரிமேலழகர்: அடங்குதலே நமக்கு அறிவாவது என்று அறிந்து நெறியானே ஒருவன் அடங்கப் பெறின்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இல்வாழ்வானுக்கு அடங்கும் நெறியாவது, மெய்ம்முதல் மூன்றும் தன்வயத்த ஆதல்.

'அறியப்படுவன் அறிந்து நெறியினால் அடங்கிநடந்தால்' என்றும்' 'அடங்குதலே நமக்கு அறிவாவது என்றறிந்து நெறியானே அடங்கப் பெறின்' என்றும் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அறிவன அறிந்து முறையோடு அடங்கின்', 'அறிவினால் அறியப்படுவனவற்றை அறிந்து ஒருவன் நெறிப்படி அடங்கி நடப்பானாயின்,', 'கற்க வேண்டியதைக் கற்று அறிய வேண்டியதை அறிந்து அக்கல்வியறிவின் நெறியில் அடக்கமுள்ளவனாக இருந்தால்', 'அடங்கியிருத்தலே நமக்கு அறிவாவது என்று அறிந்து நல்ல வழியில் ஒருவர் அடங்கி இருந்தால்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

அறிவன அறிந்து முறையோடு அடங்கி நடப்பானாயின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அடக்கும் திறன் அறிந்து செயல்பட்டால் அது விழுப்பம் தரும்.

அறிவன அறிந்து முறையோடு அடங்கி நடப்பானாயின் அதன் தன்மை உணரப்பட்டுச் சீர்மை பயக்கும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'சீர்மை பயக்கும்' குறிப்பது என்ன?

செறிவறிந்து என்ற சொல் அடக்கத்தின் தன்மை உணர்ந்து என்ற பொருள் தரும்.
சீர்மை என்ற சொல்லுக்கு விழுப்பம் என்று பொருள்.
பயக்கும் என்றது பயன்தரும் என்ற பொருளது.
அறிவறிந்து என்ற சொல்லுக்கு அறிவன அறிந்து என்பது பொருள் இங்கு அது அடக்கம் திறன் அறிந்து எனக் கொள்ளப்படும்.
ஆற்றின் என்ற சொல் நெறியால் எனப் பொருள்படும்.
அடங்கப்பெறின் என்ற தொடர் அடங்கி ஒழுக நேர்ந்தால் எனப்படும்.

அடங்கியிருத்தலின் தன்மை அறிந்து நன்னெறியில் அடங்கி ஒழுகினால் அவ்வடக்கம் மேன்மை தரும்.

அறிவறிந்து ஆற்றின் அடங்கப்பெறின் என்ற பகுதிக்கு அடங்கி நடக்கவேண்டும் முறை அறிந்து அந்நெறியில் அடங்கி ஒழுகினால் என்பது பொருள். அடக்கம்உடைமை தன்னளவில் நன்மை அளிக்காது. அடக்கும் திறன் அறிய வேண்டும் என்கிறது குறள் அதாவது எங்கு அடக்கம் காட்ட வேண்டுமோ அங்கு அடங்கி நடக்கவேண்டும். இதுவே அறிவறிந்து அடங்கப்பெறின் என்பதற்கு விளக்கம். ஆரவாரம் இல்லாமல் அடங்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால் எஞ்ஞான்றும் எல்லா இடங்களிலும் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்க வேண்டியதில்லை. சில இடங்களில் உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டிய இடங்களில் அடங்காமை பயன் தருமானால் அதற்கேற்றவாறு நடந்து கொள்ளலாம். தான் மற்றவர்களைக் காட்டிலும் தேர்ந்தவன் என்று எண்ணாமல் பணிவாக நடந்து கொள்க. அதே வேளையில் தன் மானத்தையும் கொள்கைகளையும் விட்டுத் தாழ்ந்து விடக் கூடாது. இவ்வாறு குறள் விருப்பஉரிமை தருகிறது.
செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் என்பதற்கு அடக்கத்தின் தன்மை உணரப்பட்டு பயன் கிடைக்கும் எனப் பொருள்.
அடங்கி நடக்கவேண்டும் முறை அறிந்து அந்நெறியில் அடங்கி ஒழுகினால் அடக்கத்தின் தன்மை உணரப்பட்டு பயன் கிடைக்கும் என்பது குறட்கருத்து.

'சீர்மை பயக்கும்' குறிப்பது என்ன?

இத்தொடர்க்கு மேன்மை தரும், நன்மை பயக்கும், விழுப்பத்தை(பெருமையை)க் கொடுக்கும், சிறப்பு உண்டாகும் எனப் பொருள் கூறப்பட்டன. இவை அனைத்தும் பொருந்துவனவே.
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் (பயனில சொல்லாமை குறள் 195 ) என்னும் பாடலிலும் மேன்மை அல்லது விழுப்பம் என்ற பொருளிலே சீர்மை என்னும் சொல் ஆளப்பட்டது.

அறிவன அறிந்து முறையோடு அடங்கி நடப்பானாயின் அடக்கத்தின் தன்மை உணரப்பட்டு மேன்மை உண்டாகும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அடக்கத்தன்மை அறிந்து ஒழுகிய அடக்கமுடைமை மேன்மை தரும்.

பொழிப்பு

அறிவன அறிந்து முறையோடு அடங்கின் அது உணரப்பட்டு விழுப்பம் உண்டாகும்