இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0119சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்

(அதிகாரம்:நடுவுநிலைமை குறள் எண்:119)

பொழிப்பு: உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லினும் கோணுதல் இல்லா திருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்

மணக்குடவர் உரை: நடுவுநிலைமையாவது கோட்டமில்லாததாய சொல்லாம்: உறுதியாக மனக்கோட்ட மின்மையோடு கூடுமாயின்.
இது நடுவுநிலைமையாவது செவ்வை சொல்லுத லென்பதூஉம் இது பொருட் பொதுமொழி கூறதலன்றென்பதூஉம் கூறிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: செப்பம் சொற்கோட்டம் இல்லது - நடுவு நிலைமையாவது சொல்லின்கண் கோடுதல் இல்லாததாம்; உள்கோட்டம் இன்மை ஒருதலையாப் பெறின்- அஃது அன்னதாவது மனத்தின்கண் கோட்டம் இன்மையைத் திண்ணிதாகப் பெறின்.
(சொல் : ஊழான் அறுத்துச் சொல்லுஞ் சொல். காரணம் பற்றி ஒருபால் கோடாத மனத்தோடு கூடுமாயின், அறம் கிடந்தவாறு சொல்லுதல் நடுவு நிலைமையாம்; எனவே, அதனோடு கூடாதாயின் அவ்வாறு சொல்லுதல் நடுவு நிலைமை அன்று என்பது பெறப்பட்டது. .)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: மனக்கோணுதல் இல்லாமை உறுதியாக உளதாயின் அதன் சார்பாகிய சொற்கோணாமை நடுவுநிலைமை எனப்படும். (சொல்லில் மாத்திரம் செப்பமாக இருந்து மனம் ஒருபால் சாயப்பெற்றால் அது நடுவுநிலைமை யாகாது.)


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.


சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம்:
பதவுரை: சொல்- மொழி; கோட்டம்-கோணுதலுடைமை; இல்லது-இல்லாதது; செப்பம்-நடுவு நிலைமை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நடுவுநிலைமையாவது கோட்டமில்லாததாய சொல்லாம்;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது நடுவுநிலைமையாவது செவ்வை சொல்லுத லென்பதூஉம் இது பொருட் பொதுமொழி கூறதலன்றென்பதூஉம் கூறிற்று.
பரிதி: வாக்கினில் குற்றம் நான்காவன: பொய், கோள், பயனிலசொல், குறளை. இந்த நான்கும் இல்லாதநெறி பெற்றாலும்; .
காலிங்கர்: ஒருவர் தாம் சொல்லும் சொல்லின்கண் எஞ்ஞான்றும் ஒரு கோட்டமும் இல்லாமையாகின்றது யாது அதுவே நடுவு நிலைமையாவது; .
பரிமேலழகர்: நடுவு நிலைமையாவது சொல்லின்கண் கோடுதல் இல்லாததாம்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: சொல் : ஊழான் அறுத்துச் சொல்லுஞ் சொல்.

'நடுவுநிலைமையாவது கோட்டமில்லாததாய சொல்லாம்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'சொல்லுகின்ற சொல் நேர்மைச் சொல்லாகும்', 'சொற்கோணல் இன்றி நேர்மையாகப் பேசுவது நடுநிலைமையாகும்', 'வழக்கில் தீர்ப்புச் சொல்லுவதும் நடுவுநிலைமை தவறாததாகவே இருக்கும்.', 'சொல்லின்கண் மாறுதல் இல்லாமலிருப்பது நடுவு நிலைமையாகும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

சொல்லில் சாயாமல் நேர்மையாகப் பேசுவது நடுநிலைமையாகும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

ஒருதலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்:
பதவுரை: ஒருதலையா-ஒரு பக்கமாக;; உள்-நெஞ்சம்; கோட்டம்-கோணுதலுடைமை இன்மை-இல்லாதிருத்தல்; பெறின்-அடைந்தால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: உறுதியாக மனக்கோட்ட மின்மையோடு கூடுமாயின்.
பரிதி: மனத்திலே நடுவுநிலைமை பெரியது என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்றைச் சொல்தான் எஞ்ஞான்றும் தன்மனமும் வாக்கும் ஒருவழிப்பட உட்கோட்டம் இல்லாமை பெறுவதாயின் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அஃது அன்னதாவது மனத்தின்கண் கோட்டம் இன்மையைத் திண்ணிதாகப் பெறின்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: காரணம் பற்றி ஒருபால் கோடாத மனத்தோடு கூடுமாயின், அறம் கிடந்தவாறு சொல்லுதல் நடுவு நிலைமையாம்; எனவே, அதனோடு கூடாதாயின் அவ்வாறு சொல்லுதல் நடுவு நிலைமை அன்று என்பது பெறப்பட்டது. .

மணக்குடவர் 'உறுதியாக மனக்கோட்டமில்லாமல் கூடுமாயின்' என்றும் பரிமேலழகர் 'மனத்தின்கண் கோட்டம் இன்மையைத் திண்ணிதாகப் பெறின்' என்றும் ஒருதலையா என்பதற்கு 'உறுதியாக' என்று பொருள்கொண்டு இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். காலிங்கர் ஒருதலையா என்பதற்கு ஒருவழிப்பட்டு ர்னப் பொருள் கொண்டு உரை கூறுகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'உள்ளம் சிறுதும் சாயாமல் இருந்தாலன்றோ', 'மனம் ஒருபக்க்ம சாயாமல் நிற்க', 'மன ஒரு பக்கத்திலும் சாய்ந்துவிடாமல் இருந்தால்', 'மனத்தின்கண் மாறுபாடு இல்லாமையை உறுதியாகப் பெற்றால்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

உள்ளம் ஒருபபால் சாயாமல் இருந்தால் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒருபால் உள்ளம் சாய்வு இல்லாமல் இருந்தால், நடுநின்ற சொற்கள் தெளிவாகவும் கோணாமலும் அமையும்.

உள்ளம் ஒருபக்கமாகக் கோணாமல் இருந்தால் சொற்கோட்டம் இல்லாமல் நேர்மையாகப் பேசுவது நடுநிலைமையாகும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'சொற்கோட்டம்' என்பதன் பொருள் என்ன?

இல்லது என்ற சொல் இல்லாமல் இருப்பது என்ற பொருள் தரும்.
செப்பம் என்ற சொல்லுக்கு செம்மை என்று பொருள். அதிகாரம் நோக்கி இங்கு நடுவுநிலைமை என்று பொருள் கொள்வர்.
ஒருதலையா என்ற சொல்லுக்கு ஒருபக்கமாக என்பது பொருள்.
உட்கோட்டம் என்ற சொல் உள்ளம் கோணுதல் எனப் பொருள்படும்.
இன்மை பெறின் என்ற தொடர் இல்லாமல் இருக்குமாயின் என்ற பொருளது.

உள்ளத்தில் ஒருபால் சாய்வுக்கு இடம் தராத உறுதி இருக்குமானால் சொல்லிலும் குறை நேராது செம்மை உண்டாகும்.

நடுநிற்றலின் கூற்றில் ஒருசார்பாக வளையாதிருப்பதே செப்பம் அல்லது நடுநிலைமை எனப்படும். ஒருதலைச் சார்பாகப் பேசாதது மட்டும் நடுநிலையாகாது. மனமும் ஒருதலைச் சார்பாக இருத்தல் கூடாது. மனமும் மொழியும் ஒருதலைச் சார்பின்றி இருப்பதே நடுவுநிலையாகும்..மனமாறுபாடு இல்லாமையை உறுதியாகப் பெற்றால்தான் சொல் மாறுபாடு இல்லாமை நடுவுநிலைமையாகும். மணக்குடவர். பொருட் பொதுமொழி கூறதலன்று என்று விளக்குவார் இருபொருள்படும் அதாவது கவர்படுபொருள்தரும் சொல்லால அதைச் சொல்லவும் கூடாது என்பது இதன் கருத்து. மனக்கோட்டம் உடையவனும் சொற்கோட்டம் இல்லாமல் செயல்பட முடியும் என்பதால் சில உரைகாரர்கள் மனக்கோட்டம், சொற்கோட்டத்துடன் பொருட்கோட்டம் இன்மை வேண்டும் என விளக்கினர். சொற்கோட்டம் பொருட்கோட்டம் மனக்கோட்டம் மூன்றும் இல்லாததே நடுவு நிலைமைக்குச் சிறந்தது என்றனர் இவர்கள்.
இக்குறளிலுள்ள ஒருதலையா என்ற சொல்லுக்கு உறுதியாக என்றும் ஒருபக்கமாக என்றும் இருதிறமாகப் பொருள் கண்டனர். அதிகாரம் நடுவுநிலைமை என்பதால் ஒரு பக்கமாக என்ற பொருள் சிறக்கும். என்றாலும் உட்கோட்டம் என்பதே மனம் ஒரு பக்கமாக்ச் சாய்வது எனப் பொருள் தருவதால், ஒருபக்கமாக உட்கோட்டம் என இயைத்துப் பொருள் கண்டது மிகையாகத் தோன்றுகிறது. எனவே உள்ளக் கோணுதல் இல்லாமை உறுதியாகப் பெறின் எனக் கொள்வது சிறக்கும். . ஒரு பக்கம் சாய்ந்த மனத்தோடு கூடுவாராயின், அவர் அறநூல் விதிப்படி சொன்னாலும் அது நடுவுநிலைமை அன்று என விளக்கம் தந்தார் பரிமேலழகர்.
இப்பாட்டின் பொருளை அறங்கூறும் அவையத்தின் கூறப்படும் தீர்ப்பின் மேல் ஏற்றிக் கொள்வோமானால் கருத்து மேலும் தெளிவாகலாம். நாமக்கல் இராமலிங்கமும் இக்குறளின் சிறப்பு நோக்கி இக்குறளைத் தீர்ப்பு கூறுவார்க்கே உரியதாகக் கூறினார்.

வெளிவேடத்துக்கு நடுவு நிலையாளரைப்போல் தோற்றம் காட்டி, ஆனால் அகத்தில், தனக்கு ஆதாயம் தரக்கூடிய சார்பு நிலையைக் கொள்பவர்கள் உண்டு.. அதனாலேயே இக்குறளும், சொல்லும் சொற்களிலே நெறி தப்புதலும், வளைதலும் இல்லாமல் இருத்தலே நடுவு நிலைமையாம்; அதுவும் மனத்தளவிலும்கூட நெறிதப்புதல் இல்லையெனில் என்றால் மட்டுமே! அதாவது எண்ணத்தாலும் ஒருதலைச் சார்பு என்பது இல்லாது நீதி பெறப்படுமாயின் அது சொற் குற்றம் அற்ற நீதியாக இருக்கும் என்கிறது. எண்ணத்தால் ஒருதலைச் சார்பைக் கொண்டு சொல்லப்படும் நீதிச் சொற்கள் வழுவி பழுது பட்டுவிடும். உள்ளத்தே நடுநிலைமையோடு செய்யப்படும் நீதியே சொற் குற்றமற்றுத் திகழும்.

'சொற்கோட்டம்' என்பதன் பொருள் என்ன?

சொற்கோட்டம்’ என்ற் தொடர்க்குச் சொலவளைவு, சொற்பிறழ்ச்சி, நடுநிலை மாறிய சொல் எனப் பொருள் கொள்வர். சொற்கோட்டம் என்பது நேர்மையற்ற (நடுநிலை பிறழ்ந்த) சொல்லைக் குறிக்கும்.. கொடுஞ்சொல் என்பதையும் சொற்கோட்டத்தில் வழங்கலாம் என்பர். அதிகாரம் நடுவுநிலைமை ஆதலால் இங்கே கூறப்படும் சொற்கோட்டம் ஆட்சியாலும் ஆவணங்களாலும் அயலார் தங்கள் சாட்சியாலும் கண்டறிந்தவற்றை ஒருதலைச் சார்பால் கோணி உரைத்தல் என விளக்குவார் தண்டபாணி தேசிகர்.

நடுவு நிலைமையாவது சொல்லில்கூட சார்பு இல்லாமல் இருப்பதாகும். உள்ளம் சிறுதும் சாயாமல் இருந்தால்தான் சொல்லுகின்ற சொல் நேர்மைச் சொல்லாக வந்தமையும்.
.சொல்லின்கண் மாறுதல் இல்லாமலிருப்பதும் நடுவுநிலையாகும் என்றும் உரையாளர்கள் கூறுவர். ஆராய்ந்து கண்ட உண்மையை மாற்றுதலும் மாற்றியுரைத்தலும் இல்லாமையே நடுவுநிலை என்பது இதன் கருத்து..
தேவ்நேயப் பாவாணர் சொற்கோட்ட மில்லா நடுவுநிலைக்கு உட்கோட்ட மின்மை இன்றியமையாதது என்றார் எனச் சொல்லி, ஆயினும், கண்ணன்ன கேளிருக்கும் பெருநன்றி செய்தவர்க்கும் செல்வத்தாலும் அதிகாரத்தாலும் ஆட்டுணையாலும் வலியவர்க்கும் கருதியது செய்து முடிக்கும் கயவருக்கும் மாறாக, உயிர்நாடிச் செய்திகளில் உண்மை கூறுவதற்குத் தெய்வத் தன்மையான மனச்சான்றும் இறுதிவரினும் அஞ்சாத் தறுகண்மையும் வேண்டியிருத்தலின், அவையிரண்டும் அமையும் அருமை நோக்கி, 'உட்கோட்ட மின்மை பெறின்' என்றார். .என உள்ளத்திக் கோடாமல் இருப்பதின் அருமையை நீள விளக்கினார்.

உண்மை நிகழ்வு ஒன்றையும் அது தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பையும் நோக்கிச் சொற்கோட்டம் என்பதன் பொருளைப் புரிந்து கொள்ளலாம். உயர்பதவியில் இருந்த ஒருவர் அதிகாரத்தை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தி அரசுக்குச் சொந்தமான நிலத்தைத் தன் பெயருக்கு வெளிப்படையாகவே மாற்றிக் கொண்டு விட்டார்... வழக்கு நீதிமன்றம் சென்றது. இக்குற்றத்திற்கு சட்டத்தில் தண்டனை தெள்வாக வரையறுக்கப்ட்படிருந்தாலும் தீர்ப்பில் ககையகப்படுத்திய நிலத்தை அரசிடமே திருப்பித் தருமாறி கூறி தண்டனையாக குற்றம் செய்தவரைப் பார்த்து 'சுயபரிசோதனை (inrospect பண்ணுங்கள்' என்ற சொற்கள் கூறப்பட்டன. .இது ஒருசார்பான, நடுவுநிலைமையற்ற தீர்ப்பு என்பதுடன் முழுமையற்றதும் சொற்கோட்டம் உள்ளதுமான கூற்றும் ஆகும்.

உள்ளம் ஒருபக்கம் கோணாமல் இருந்தால் சொல்லில் சாய்வில்லாமல் நேர்மையாகப் பேசுவது நடுநிலைமையாகும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

நடுவுநிலைமையாகச் சொல்லப்பட்ட கூற்று தெளிவாக இருக்கும் என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

உள்ளம் ஒருபக்க்ம சாயாமல் நிற்கச் சொற்கோணல் இன்றி நேர்மையாகப் பேசுவது நடுநிலைமையாகும்