இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0106மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.

(அதிகாரம்:செய்ந்நன்றியறிதல் குறள் எண்:106)

பொழிப்பு: குற்றமற்றவரின் உறவை எப்போதும் மறத்தலாகாது, துன்பம் வந்த காலத்தில் உறுதுணையாய் உதவியவர்களின் நட்பை எப்போதும் விடலாகாது

மணக்குடவர் உரை: தனக்குத் துன்பம் வந்தகாலத்து வலியாயினர் நட்பை விடாதொழிக: எக்காலத்துங் குற்றமற்றாரது நட்பை மறவாதொழிக.

பரிமேலழகர் உரை: துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு துறவற்க - துன்பக் காலத்துத் தனக்குப் பற்றுக்கோடாயினாரது நட்பை விடாதொழிக; மாசு அற்றார் கேண்மை மறவற்க - அறிவொழுக்கங்களில் குற்றமற்றாரது கேண்மையை மறவா தொழிக.
(கேண்மை: கேள் ஆம் தன்மை. இம்மைக்கு உறுதி கூறுவார், மறுமைக்கு உறுதியும் உடன் கூறினார்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: தூயவர் நட்பை மறவாதே; துன்பத்தில் துணைசெய்தார் நட்பைத் துறவாதே.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை; துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு .


மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை:
பதவுரை: மறவற்க-மறவாதீர்; மாசு-குற்றம்; அற்றார்-நீங்கியவர்; கேண்மை-சுற்றமாய் நடந்து கொள்ளுந்தன்மை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எக்காலத்துங் குற்றமற்றாரது நட்பை மறவாதொழிக;
பரிப்பெருமாள்: எக்காலத்துங் குற்றமற்றாரது நட்பை மறவாதொழிக;
பரிதி: நன்றி என்றும் விடக்கடவன் அல்லன்; நல்லோர் சினேகமும் என்றென்றும் விடக் கடவன் அல்லன்;
காலிங்கர்: தமது உள்ளத்து மாசற்ற பெரியோர் செய்த நட்பின் மிகுதியையும் எஞ்ஞான்றும் மறவாது ஒழிக'
பரிமேலழகர்: அறிவொழுக்கங்களில் குற்றமற்றாரது கேண்மையை மறவா தொழிக.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: கேண்மை: கேள் ஆம் தன்மை.

'குற்றமற்றாரது நட்பை மறவாதொழிக' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'குற்றமற்ற நல்லவரின் உறவை மறவாதொழிக. (நல்லவரின் உறவும் உதவியிருக்கும் என்பதால் அந்நன்றியும் மறத்தலாகாது என்பதனால் அதனையும் சேர்த்துக் கூறப்பட்டது.) ', '(உதவி செய்தாலும் செய்யாவிடினும்) குர்றமற்ற நல்லவர்களுடைய நட்பை ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது;. ', 'அறவொழுக்கங்களிற் குற்றமற்றவரது நட்பினை மறவாதொழிக ', 'அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றமில்லாதவருடைய நட்பை மற்ந்து விடாதே', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

குற்றமற்றாரது நட்பை மறவாதீர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.:
பதவுரை: துறவற்க-விடாதொழிக; துன்பத்துள்-துயரத்துள்; துப்பு-பற்றுக்கோடு; ஆயார்-ஆகியவர்; நட்பு-தோழமை..

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தனக்குத் துன்பம் வந்தகாலத்து வலியாயினர் நட்பை விடாதொழிக:
பரிப்பெருமாள்: தனக்குத் துன்பம் வந்தகாலத்து வலியாயினர் நட்பை விடாதொழிக:
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மாசற்றாரது நட்பைத் துறவாமை இருமைக்கும் நன்மை பயக்குமாறு போலத் துப்பாயார் நட்பைத் துறவாமையும் இருமையின் கண்னும் இன்பம் பயத்தலின் அதனை மறவற்க என்றது.
பரிதி: துன்பம் வந்தபோது பலமாயினார் நட்பினை விடக்கடவன் அல்லன் என்றவாறு.
காலிங்கர்: அன்றியும் தாம் ஒரு துயருற்றவிடத்து அதற்கொரு வலியாநின்று உதவியாரது நட்பினையும் கைவிடாது ஒழிக.
காலிங்கர் குறிப்புரை இங்குச் சொன்ன இருவகைப்பட்ட நன்றியையும் மறவாதவர் இம்மையின்கண் இன்பமும் மறுமையின்கண் இன்பமும் பெறுவர் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: துன்பக் காலத்துத் தனக்குப் பற்றுக்கோடாயினாரது நட்பை விடாதொழிக;
.பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இம்மைக்கு உறுதி கூறுவார், மறுமைக்கு உறுதியும் உடன் கூறினார்.

'தனக்குத் துன்பம் வந்தகாலத்து பலமாயினர் நட்பை விடாதொழிக' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'துன்பக் காலத்துத் துணையாயினார் நட்பை விடாதொழிக', 'ஆனால் துன்பக் காலத்தில் உதவி செய்தவர்கள் குர்றமுர்றவர்களானாலும் அவர்களுடைய நட்பைத் தள்ளிவிடக்கூடாது', '.துன்பக் காலத்தே தனக்கு ஆதரவாயிருந்தவர்களது நட்பினைக் கைவிடாதிருக்க', 'துன்பம் வந்தபோது துணையாய் இருந்தவர் நட்பை விட்டு விடாதே' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

'துன்பம் வந்தகாலத்துத் துணையாய் நின்றவர் நட்பைக் கைவிடாதீர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நல்லோரின் உறவைத் தொடர்க; உதவி செய்தோரிடம் நன்றியோடு பழகுக என்னும் பாடல்.

மாசற்றார் கேண்மையை மறவாதீர்; துன்பம் வந்தகாலத்துத் துணையாய் நின்றவர் நட்பை கைவிடாதீர் என்பது பாடலின் பொருள்.
மாசற்றார் கேண்மை ஏன் இங்கு பேசப்படுகிறது?

மறவற்க என்ற சொல்லுக்கு மறக்கவேண்டா என்பது பொருள்.
துறவற்க என்ற சொல் விட்டுவிடவேண்டா என்ற பொருள் தரும்.
துன்பத்துள் என்ற சொல் துன்பம் வந்தபொழுது என்று பொருள்படும்.
துப்பாயார் என்ற சொல்லுக்கு 'ஆதரவு ஆகியவர்' அதாவது 'துணை நின்றார்' என்று பொருள்.
நட்பு என்றது தோழமை குறித்தது.

தூய்மையானவரின் உறவை மறக்கக் கூடாது; துன்பவேளையில் துணை நின்றவர் நட்பைக் கைவிடக் கூடாது. ;

மாசற்றார் நட்பு எக்காலத்திலும் நன்மையும், இன்பமுமே பயக்கும். நல்லோரின் நட்பு சமூக வாழ்க்கையில் நல்லவை தொடர என்றும் தேவை. தமது உள்ளத்தில் மாசில்லாத அப்பெரியோரது உறவை மறக்க வேண்டாம். மாசற்ற குணம் என்பதால் அவர் நன்றி கொன்றவராக இருக்கமாட்டார் என்பது பெறப்படும்..
துன்பத்தில் ஆதரவாய் நிற்பவர் அரிதாகவே காணப்படுவர். செய்யப்பட்ட எந்த உதவியையும் மறக்கக் கூடாது. துன்பகாலத்தில் செய்த நன்மை மிகப்பெரிது. எனவே துயர காலத்தில் உதவியவர் செய்ட நன்மையை மறக்கவே கூடாது. அவரது நட்பினையும் கைவிடக் கூடாது .
உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல இடுக்கண் களைய நட்பினர் விரைவர் என்று நண்பர்கள் செய்த உதவியைப் பாராட்டுவார் வள்ளுவர். மருவுக மாசற்றார் கேண்மை என்று மாசற்றார் கேண்மையையும் மிகவும் மதித்து அதை வலியுறுத்துவார் அவ்ர்.

குற்றமற்றவர் நட்பு ஏன் இங்கு பேசப்படுகிறது?

இப்பாடல் இடம் பெற்றது செய்ந்நன்றியறிதல் அதிகாரத்தில். 'துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு' என்ற பகுதி நன்றி மறவாமையைச் சொல்வதால் புரிந்துகொள்லப்படுகிறது ஆனால் 'மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை' என்ற நட்பு தொடர்பான அதிகாரத்தில் வரவேண்டிய முதற்பகுதி இங்கு ஏன் கூறப்பட்டது என்ற வினா எழுகிறது.
இதை விளக்க வந்த பரிப்பெருமாள், .காலிங்கர், பரிமேலழ்கர் ஆகியோர் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இன்பம் தருவது என்றனர். .இது நிறைவான விளக்கமாக இல்லை.

எப்படி மாசற்ற தூயவர்களின் தொடர்பு மதிப்புள்ளது என்று நாம் உணர வேண்டுமோ அதே போல நமக்குத் துன்பத்தில் உதவியோரிடம் காட்டும் நன்றியையும் விலை மிக்கதாக எண்ண வேண்டும் என்பதாலேயே இரண்டையும் ஒரே பாடலில் இணைத்தார் வள்ளுவர் என்ற விளக்கம் ஏற்புடையதாக உள்ளது. .
''கேண்மை யொன்றே நன்மைகள் பலவற்றிற் கிடமாகலின், கேண்மை மறத்தல் நன்றி கொல்லல் என்றார்' என செய்ந்நன்றியறிதல் அதிகாரத்தில் நட்பறம் கூறப்படும் பொருத்தத்தை விளக்கினார் மு கோவிந்தசாமி.
'அதிகாரம் நோக்கி மாசற்ரார் என்றது நன்றி செய்த மாசற்றாரையே நோக்கியதாம். அவரை மறவற்க. எனவே அவர் செய்த நன்றியையும் மறவற்க என்றவாறாயிற்று. துறக்கத்தக்க தீமை செய்தாராயினும் முன்செய்த நன்றி காரணமாகப் போற்றுக என்பதாம். கேண்மை-உறவு. நன்றி செய்த மாசற்றார் கேளாவர். துன்பத்துள் துப்பாயார் நண்பரா.வர் என்ற நயம் காண்க' என்பது தண்டபாணி தேசிகர் வழங்கும் தெளிவுரை.
நாமக்கல் இராமலிங்கம் தரும் உரை சற்று மாறுபாடானது. அவர் உரை: '(உதவி செய்தாலும் செய்யாவிடினும்) குர்றமற்ற நல்லவர்களுடைய நட்பை ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது; ஆனால் துன்பக் காலத்தில் உதவி செய்தவர்கள் குற்றமுர்றவர்களானாலும் அவர்களுடைய நட்பைத் தள்ளிவிடக்கூடாது' என்பது. மேலும் அவர் கூறுவது: .'உதவி செய்கிறவர்கள் குற்றமற்றவர்களானால் அவர்களை மறந்துவிடாமல் இருந்தாற் போdதும். மறவாமல் இருப்பதும் முடியும். ஆனால் உதவி செய்தவர்கள் ஏதாவது குற்றமுள்ளவர்களானால் அவர்களை அதற்காக வெறுத்து விட்டுவிட எண்ணம் வருவது சகஜம். அவர்களுடன் நட்பு கொண்டாடிக் குலவுதல் செய்யவும் கூசும். ஆனால் துன்ப காலத்தில் கைகொடுத்து உதவியவன் என்ன குற்றமுள்ளவனாலும் அவன் நட்பைத் தள்ளிவிடக் கூடாது என்பது கருத்து. இங்கே மாசற்றார் என்பதற்கு குற்றமற்ற மகான்கள் என்பது பொருளல்ல. உதவி செய்தவர்களில் குற்றங்கள் இல்லாத வாழ்க்கையுள்ளவர்கள் என்றுதான் பொருள். குற்றமற்றவர்கள் அல்லாவிட்டாலும் துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பைத் துறவற்க என்றுதான் கொள்ளவேண்டும் இல்லையானால் மாசற்றார் என்ற சொல்லுக்கு இந்த அதிகாரத்தில் இடமில்லை. அதனால் துன்ப காலத்தில் உதவி செய்தவர்கள் வேறு வகையில் குற்றமுள்ளவர்களானாலும் அவர்கள் நட்பைத் தள்ளிவிடக்கூடாது.'.'ஆனால் இந்த உரை வலிந்து கோடலாகும் என்று கூறி இக்கொண்டு கூட்டுப் போலவே துப்பின்மையை மாசற்றாரோடு கூட்டிப் பொருள் செய்தால் வரம்பில் பொருள் கோளாய் முடியும்' என இரா சாரங்கபாணி இவ்வுரையை மறுப்பார். ..எனினும் நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை அதிகாரத்தோடு இயைபுடையதாகவே காணப்படுகிறது.

மாசற்றார் கேண்மையை மறவாதீர்; துன்பம் வந்தகாலத்துத் துணையாய் நின்றவர் நட்பை கைவிடாதீர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

உதவியரது குற்றத்தை நீக்கி அவர் செய்த நன்றி பாராட்டுக என்னும் செய்ந்நன்றியறிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

குற்றமற்ற தூயவரின் நட்பை மறவாதீர்! துன்பத்தில் துணைநின்றார் நட்பைக் கைவிடாதீர்!