இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0105உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

(அதிகாரம்:செய்ந்நன்றியறிதல் குறள் எண்:105)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவி முன்செய்த உதவியின் அளவை உடையது அன்று; உதவி செய்யப்பட்டவரின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி: அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று அவர் செய்யும் மாற்றுதவி.
இது மாற்றுதவிக்கு அளவில்லை என்றது.

பரிமேலழகர் உரை: உதவி உதவி வரைத்து அன்று - கைம்மாறான உதவி, காரணத்தானும் பொருளானும் காலத்தானும் ஆகிய மூவகையானும் முன் செய்த உதவியளவிற்று அன்று; உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து - அதனைச் செய்வித்துக் கொண்டவர்தம் அமைதி அளவிற்று.
'(சால்பு எவ்வளவு பெரிதாயிற்று, உதவியும் அவ்வளவு பெரிதாம்' என்பார், "சால்பின்" வரைத்து என்றார். இவை இரண்டு பாட்டானும் மூன்றும் அல்லாத உதவி மாத்திரமும் அறிவார்க்குச் செய்த வழிப் பெரிதாம் என்பது கூறப்பட்டது.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: உதவி உதவிப் பொருளைப் பொறுத்ததன்று. உதவி பெற்றவரின் பண்பினைப் பொறுத்தது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
உதவி உதவி வரைத்தன்று; உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.

பதவுரை: உதவி-செய்யப்பட்ட நன்மை, மறுஉதவி, கைம்மாறு; வரைத்துஅன்று-பொறுத்தது இல்லை; உதவி- உதவிப்பொருள்; உதவி-உதவி(யின் அளவு); செயப்பட்டார்-பெற்றுக் கொண்டவர்; சால்பின்- நற்பண்பின், மேன்மையின்; வரைத்து-அளவானது.


உதவி வரைத்தன்று உதவி:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி;
பரிப்பெருமாள்: முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி;
பரிதி: முன்னே ஒரு உதவி செய்யாமல் செய்த நன்றிக்குத் தான் ஒரு நன்றி செய்வோம் என்றால் அவனைக் கெடுக்க நினைவதற்கு ஒக்கும்;
காலிங்கர்: உலகத்து உதவியாளர் ஒருவர்க்கு உதவுகின்ற உதவி, பொருளினது வரம்பினை உடைத்தன்று. பின்பயக்கும் பெரும் பயன்மாற்று என்னை எனின்;
பரிமேலழகர்: கைம்மாறான உதவி, காரணத்தானும் பொருளானும் காலத்தானும் ஆகிய மூவகையானும் முன் செய்த உதவியளவிற்று அன்று;

'முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி' என்ற பொருளில் மணக்குடவர், பரிப்பெருமாள், காலிங்கர், பரிமேலழகர் ஆகியோர் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிது முற்றிலும் வேறுபாடான உரை தருகிறார். மாற்றுதவி செய்ய நினைக்கக்கூடாது என்கிறது இவரது உரை.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'உதவி உதவிப் பொருளைப் பொறுத்ததன்று', 'உதவி உதவியின் அளவைப் பொறுத்ததன்று', 'கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவி முற்செய்த உதவியின் அளவாகக் கருதப்படக்கூடாது', 'கைம்மாறான உதவி முன் செய்த உதவி அளவினதன்று', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

செய்யப்பட்ட உதவிப்பொருளின் அளவு பொறுத்ததல்ல உதவி என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று அவர் செய்யும் மாற்றுதவி.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது மாற்றுதவிக்கு அளவில்லை என்றது.
பரிப்பெருமாள்: அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று அவர் செய்யும் மாற்றுதவி.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மாற்றுதவிக்கு அளவில்லை என்றது.
பரிதி: நினையாமற் செய்த நன்றியை நினைத்திருப்பதே நன்று என்றவாறு.
காலிங்கர்: அவ்வுதவியாளரால் ஒரு உதவிப் பொருளினைச் செய்யப்பட்டவர் தகுதி வரம்பினை உடைத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அதனைச் செய்வித்துக் கொண்டவர்தம் அமைதி அளவிற்று.
பரிமேலழகர்குறிப்புரை: சால்பு எவ்வளவு பெரிதாயிற்று, உதவியும் அவ்வளவு பெரிதாம்' என்பார், "சால்பின்" வரைத்து என்றார். இவை இரண்டு பாட்டானும் மூன்றும் அல்லாத உதவி மாத்திரமும் அறிவார்க்குச் செய்த வழிப் பெரிதாம் என்பது கூறப்பட்டது.

'அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிதி நன்றியை நினைத்தாலே போதுமானது என்று உரைக்கிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'உதவி பெற்றவரின் பண்பினைப் பொறுத்தது', 'உதவி பெறுபவரின் பெருந்தன்மையை அளவாகக் கொண்டது', 'அஃது உதவி செய்யப்பட்டவர்களது தகுதியின் அளவாகச் செய்யப்படுதற்குரியது', 'உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தின் அளவினது' என்றபடி பொருள் இப்பகுதிக்கு உரைத்தனர்.

உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தின் அளவினது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
செய்யப்பட்ட உதவிப்பொருளின் அளவு பொறுத்ததல்ல உதவி, அது உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தின் அளவினது என்பது பாடலின் பொருள்.
'உதவி' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

எதிர் உதவி செய்துவிட்டதுடன் நில்லாமல் செய்த நன்றியை என்றும் மறவாதிருத்தல் வேண்டும்.

ஒருவர் செய்த உதவியானது உதவிப்பொருளின் அளவை எல்லையாக உடையது அன்று; அது, உதவி பெற்றவரின் பண்பின் அளவானதாகும்.
ஒருவர் மற்றொருவர்க்கு அவரது இக்கட்டான நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கோ அல்லது உடனடித் தேவைக்கோ உதவி செய்கிறார். அந்த மற்றொருவர் தனது நிலை சீரானதும், உதவி செய்தவர் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றாலும், செய்யப்பட்ட உதவிக்கு மறு உதவி செய்ய நினைக்கிறார். எந்த அளவு செய்வது? செய்யப்பட்ட நன்மையை எந்த அளவீடும் கொண்டும் மதிப்பீடு செய்யமுடியாது. பண உதவியாயிருந்தால் வட்டியுடன் சேர்த்து முதலைத் திருப்பிக் கொடுத்துவிடலாமென்றாலும் பெற்ற நன்மையின் மதிப்பு அதுவல்ல, அதற்குப் பன்மடங்கு மேலாம் என்பதை பயன் பெற்றவர் உணர்ந்திருப்பர். பணமல்லாத மற்ற நன்மைகளாயிருந்தால் ஏதோ ஒருவகையில் அளவு மதிப்பீடு செய்து நன்றிக்கடன் செலுத்திவிடலாம். அவ்விதம் மறு உதவி செய்துவிட்டாலும் அது அத்துடன் நிறைவுபெற்றது என்று உதவி செய்யப்பட்ட சால்புடையவர் எண்ணமாட்டார் என்கிறார் வள்ளுவர். முன் செய்த உதவியை என்றும் மறவாது நினைந்து கொண்டு, மேலும் நன்றி செய்யக் காத்திருப்பர்; உதவியானது உதவியை ஏற்றவர் எந்த அளவு நன்றியுணர்வு கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த அளவு மதிப்புடையது; சால்பு என்னும் பண்பு மிகையாக இருந்தால் செய்ந்நன்றி மறவாத குணம் மிகையாக இருக்கும் என்பது இச்செய்யுள் கூறும் செய்தி.
செய்யாமல் செய்த உதவி, காலத்தினாற் செய்த உதவி, பயன்தூக்கார் செய்த உதவி ஆகியன அளவிடமுடியாதபடி பெரியன என்றும் தினைத்துணை உதவியையும் பனை அளவாகக் கொள்வர் என்று பயனளவிற் பெரிய நன்றியையும் கூறியபின், இக்குறளில், செய்யப்பட்ட உதவிக்கு அளவு வேண்டும் என்றால் அது உதவி பெற்றார் சால்புடைமையைப் பொறுத்து அமையும் எனச் சொல்லப்படுகிறது. சால்புடையோர், உதவிக்கு மறு உதவி செய்ததன் பின்னரும், நன்றிக்கடன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என எண்ணாமல் எப்பொழுதும் செய்ந்நன்றியர் ஆக இருக்கும் பண்பு கொண்டவர்களாயிருப்பர்.

பரிதி என்னும் தொல்லாசிரியர் 'முன்னே ஒரு உதவி செய்யாமல் செய்த நன்றிக்குத் தான் ஒரு நன்றி செய்வோம் என்றால் அவனைக் கெடுக்க நினைவதற்கு ஒக்கும். நினையாமற் செய்த நன்றியை நினைத்திருப்பதே நன்று' என உரை வரைந்தார். இவ்வுரை. செய்த உதவிக்கு மறு உதவி செய்துவிட்டால் பெற்றதைத் திருப்பித் தந்தாகிவிட்டது என்று எண்னவேண்டாம்; செய்த உதவியை மறவாமல் நினைத்திருப்பதே நன்று எனச் சொல்கிறது. செய்யாமல் செய்த நன்றிக்கு தான் ஒரு ஒரு நன்றி செய்தல் முக்கியம் அல்ல; அதனை நினைந்திருப்பதே மேல் என்பது இவர் உரையின் சாரம். இது இக்குறளுக்கு ஒரு சிறப்பான உரையாக உள்ளது.

பலர் இக்குறள் கைம்மாறு செய்யும் அளவு பற்றிப் பேசுகிறது என்றனர். வேறு சிலர் 'நெல்லுக்கு நீர் ஊற்று; புல்லுக்கு அல்ல' என்றும். 'பாத்திரமறிந்து பிச்சை இடு என்ற பழமொழிக்கேற்ப செய்யப்படுபவர் குணம் அறிந்து உதவி செய்ய வேண்டும்' என்று பெறுபவர் தகுதியளவு அறிந்து உதவ வேண்டும் எனப் பொருள் கூறினர். அதிகாரம் செய்ந்நன்றி அறிதல் அதாவது செய்ந்நன்றி மறவாமை பற்றியது; நன்மைக்கு எதிர் நன்மை செய்தல் பற்றியதோ அல்லது யாருக்கு உதவ வேண்டும் என்பதைச் சொல்வதோ அல்ல. செய்யப்பட்ட உதவியையும் அதனை மறவாமையையும் பற்றிப் பேசுவது இப்பாடல்.

'உதவி' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

இப்பாடலில் வந்துள்ள உதவி என்பது நன்மை என்ற பொருளில் ஆளப்பட்டது. உதவி என்ற சொல் இக்குறளில் மூன்று இடங்களில் வந்துள்ளது. முதலில் சொல்லப்பட்டது உதவிச் செயலைக் குறிக்கும். இரண்டாவதாக வரும் உதவி, உதவிப் பொருள் அதாவது செயப்பட்ட நன்மை குறித்தது. மூன்றாவதான உதவி, செய்யப்பட்ட உதவியின் அளவைச் சுட்டுவதாக உள்ளது.
முதலாவதாக வரும் உதவி என்ற சொல்லை விளக்குவதில் உரையாளர்கள் பெரிதும் மாறுபடுகின்றனர். சிலர் இது ஒருவர் மற்றொருவருக்குச் செய்யும் உதவி குறிப்பது என்றும் மற்றவர்கள் கைமாறாகச் செய்யும் எதிர் உதவி என்றும் இரு வேறுபட்ட பொருள்களில் உரைத்தனர். பெரும்பான்மையினர் இப்பாடல் நன்மைபெற்றவர் நன்றியுணர்ச்சிவழி மறு உதவி செய்வது பற்றியது எனவே கருதுகின்றனர். உதவி என்றது கைம்மாறு என்பதைச் சொல்வது என்பதைவிட முதலில் செய்யப்படும் உதவி எனக் கொள்வது அதிகாரப் பொருத்தமுடையது ஆகும்.

செய்யப்பட்ட உதவிப்பொருளின் அளவு பொறுத்ததல்ல உதவி, அது உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தின் அளவினது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

செய்ந்நன்றியறிதலே நன்மை செய்தார்க்குச் செய்யும் கைம்மாறு.

பொழிப்பு

உதவிப்பொருளின் அளவைப் பொறுத்ததன்று உதவி; அது உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தை அளவாகக் கொண்டது.