இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0105உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

(அதிகாரம்:செய்ந்நன்றியறிதல் குறள் எண்:105)

பொழிப்பு: கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவி முன்செய்த உதவியின் அளவை உடையது அன்று; உதவி செய்யப்பட்டவரின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி: அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று அவர் செய்யும் மாற்றுதவி.
இது மாற்றுதவிக்கு அளவில்லை என்றது.

பரிமேலழகர் உரை: உதவி உதவி வரைத்து அன்று - கைம்மாறான உதவி, காரணத்தானும் பொருளானும் காலத்தானும் ஆகிய மூவகையானும் முன் செய்த உதவியளவிற்று அன்று; உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து - அதனைச் செய்வித்துக் கொண்டவர்தம் அமைதி அளவிற்று.
'(சால்பு எவ்வளவு பெரிதாயிற்று, உதவியும் அவ்வளவு பெரிதாம்' என்பார், "சால்பின்" வரைத்து என்றார். இவை இரண்டு பாட்டானும் மூன்றும் அல்லாத உதவி மாத்திரமும் அறிவார்க்குச் செய்த வழிப் பெரிதாம் என்பது கூறப்பட்டது.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம்: உரை: உபகாரத்தின் மதிப்பு உபகாரம் எவ்வளவு என்றதைப் பொறுத்தல்ல. உபகாரத்தைப் பெற்றுக் கொண்டவனுடைய குணம் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதுவும் பெரியதாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
உதவி வரைத்து; அன்று உதவி உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.


உதவி வரைத்தன்று உதவி:
பதவுரை: உதவி-நன்றி; வரைத்து-அளவையுடையது; அன்று-இல்லை; உதவி- (மறு) உதவி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி;
பரிப்பெருமாள்: முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி;
பரிதி: முன்னே ஒரு உதவி செய்யாமல் செய்த நன்றிக்குத் தான் ஒரு நன்றி செய்வோம் என்றால் அவனைக் கெடுக்க நினைவதற்கு ஒக்கும்;
காலிங்கர்: உலகத்து உதவியாளர் ஒருவர்க்கு உதவுகின்ற உதவி, பொருளினது வரம்பினை உடைத்தன்று. பின்பயக்கும் பெரும் பயன்மாற்று என்னை எனின்;.
பரிமேலழகர்: கைம்மாறான உதவி, காரணத்தானும் பொருளானும் காலத்தானும் ஆகிய மூவகையானும் முன் செய்த உதவியளவிற்று அன்று;

'முன்னே செய்த வுதவியின் அளவன்று பின்பு செய்யும் மாற்றுதவி' என்ற பொருளில்மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள், காலிங்கர், பரிமேலழகர் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிது முற்றிலும் வேறுபாடான உரை தருகிறார். மாற்றுதவி செய்ய நினைக்கக்கூடாது என்கிறது இவரது உரை.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'உதவி உதவிப் பொரூளைப் பொறுத்ததன்று', ' உதவி உதவியின் அளவைப் பொறுத்ததன்று', 'கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவி முற்செய்த உதவியின் அளவாகக் கருதப்படக்கூடாது ', 'கைம்மாறான உதவி முன் செய்த உதவி அளவினதன்று', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

செய்யப்பட்ட உதவியின் அளவு பொறுத்ததல்ல மறுஉதவி என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து:
பதவுரை: உதவி-நன்றி; செயப்பட்டார்-செய்வித்துக் கொண்டவர்; சால்பின்-அமைதியினது; வரைத்து-அளவையுடையது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று அவர் செய்யும் மாற்றுதவி.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது மாற்றுதவிக்கு அளவில்லை என்றது
பரிப்பெருமாள்: அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று அவர் செய்யும் மாற்றுதவி.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மாற்றுதவிக்கு அளவில்லை என்றது
பரிதி: நினையாமற் செய்த நன்றியை நினைத்திருப்பதே நன்று என்றவாறு.
காலிங்கர்: அவ்வுதவியாளரால் ஒரு உதவிப் பொருளினைச் செய்யப்பட்டவர் தகுதி வரம்பினை உடைத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அதனைச் செய்வித்துக் கொண்டவர்தம் அமைதி அளவிற்று.
பரிமேலழகர்குறிப்புரை: சால்பு எவ்வளவு பெரிதாயிற்று, உதவியும் அவ்வளவு பெரிதாம்' என்பார், "சால்பின்" வரைத்து என்றார். இவை இரண்டு பாட்டானும் மூன்றும் அல்லாத உதவி மாத்திரமும் அறிவார்க்குச் செய்த வழிப் பெரிதாம் என்பது கூறப்பட்டது.

'அவ்வுதவி செய்யப்பட்டவர் தன்மை எவ்வளவிற்று அவ்வளவிற்று' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிதி நன்றியை நினைத்தாலே போதுமானது என்று உரைக்கிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ' உதவி பெற்றவரின் பண்பினைப் பொறுத்தது.', '.உதவி பெறுபவரின் பெருந்தன்மையை அளவாகக் கொண்டது', '.அஃது உதவி செய்யப்பட்டவர்களது தகுதியின் அளவாகச் செய்யப்படுதற்குரியது', ' உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தின் அளவினது' என்றபடி பொருள் இப்பகுதிக்கு உரைத்தனர்.

உதவி பெற்றவரின் (நன்றியுணர்வு என்னும்) பெருங்குணத்தின் அளவினது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
உதவி பெற்றவருடைய நன்றி உணர்வே அவர் கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவியின் அளவு ஆகிறது என்னும் குறள்.

செய்யப்பட்ட உதவியின் அளவுபொறுத்ததல்ல கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவி; அது உதவி பெற்றவரின் நன்றியுணர்வின் பெருங்குணத்தின் அளவினது என்பது பாடலின் பொருள்.
இப்பாடலில் 'உதவி' எப்பொருளில் வந்தது?

வரைத்தன்று என்றது அளவினதுஅன்று என்ற பொருள் தரும்.
உதவி செய்யப்பட்டார் என்ற தொடர்க்கு உதவி பெற்றார் என்பது பொருள்.
சால்பின் என்ற சொல் நற்பண்பின்,, பெருந்தன்மையின், சிறப்பின், உயர்வின், அல்லது மேன்மையின், என்ற பொருளது. இங்கு நன்றியுணர்வின் குறித்தது
வரைத்து என்ற சொல் அளவினது எனப் பொருள்படும்.

பெற்ற உதவியின் அளவைப் பொறுத்ததல்ல எதிருதவி. அது உதவி பெற்றவரது நன்றியுணர்வின் அளவாகும்..!

இக்குறள் மாற்றுதவி பற்றியது என்பதற்கு அதில் ஒரு குறிப்புமில்லை. ஆனால் அமைத்து உரையாளர்களும் அது பற்றியே சொல்லியுள்ளனர்.
ஒருவர் பிறர்க்கு ஒரு உதவி செய்கிறார். உதவி செய்கிறவர் மறூதவி எதிர்பார்த்துச் அதைச் செய்யவில்லை. ஆனாலும் உதவி பெற்றவர் கைம்மாறாக ஏதாவ்து உதவி செய்ய நினைக்கிறார். வள்ளுவர் சொல்கிறார்: செய்யப்பட்ட உதவி அளவோ அல்லது வேறு அளவோ அதற்கு இல்லை.அதற்கு அளவு வேண்டும் என்றால் அவ்வளவு நன்றியுணர்ச்சியைக் காட்டினால் போதும். அவ்வுணர்வு உதவி பெற்றார் சால்புடைமையைப் பொறுத்து அமையும். சால்பு என்னும் பண்பின் அடிப்படையில் இருக்கும். அப்பெருங்குணம் மிகையாக இருந்தால் நன்றியுணர்வு அதாவது மறு உதவி மிகையாக இருக்கும். இன்னொரு வகையில் சொல்வதானால் செய்ந்நன்றி மறவாதிருப்பதே செய்யப்பட்ட உதவிக்கு மறுஉதவி,;ஆகும். இது இக்குறள் கூறும் செய்தி.

தொல்லாசிரிரியர்களில் பரிதி ஒருவரே இக்குறளுக்கு மிகப் பொருந்துவதான கருத்து உரைத்துள்ளார். அவர் ''முன்னே ஒரு உதவி செய்யாமல் செய்த நன்றிக்குத் தான் ஒரு நன்றி செய்வோம் என்றால் அவனைக் கெடுக்க நினைவதற்கு ஒக்கும். நினையாமற் செய்த நன்றியை நினைத்திருப்பதே நன்று'' என உரை வரைர்ந்தார். .இவ்வுரைப்படி செய்த உதவிக்கு மறு உதவி செய்வோம் என்று எண்னவேண்டாம். செய்த உதவியை மறவாமல் நினைத்திருப்பதே நன்று என்கிறார். இந்த செய்ந்நன்றி மறவாத குணமே சால்பு எனப்பட்டது என்பது இதன் கருத்து. இதனால் செய்யாமல் செய்த நன்றிக்கு தான் ஒரு ஒரு நன்றி செய்தல் கூடாது; அதனை நினைந்திருப்பதே போதுமென அவர் கருதுவது அதிகார இயைபும் கொண்டது.

மற்றவர்கள் நெல்லுக்கு நிர்ர் ஊற்றாமல் புல்லுக்கு ஊற்றவேண்டாம் என்றும். பாத்திரமறிந்து பிச்சை இடு என்ற பழ்மொழிக்கேற்ப செய்யப்படுபவர் குணம் அறிந்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற பொருளில் உரை கூறினர். 'இது’ விருந்தின் துணைத்துணை வேள்விப்பயன்’ (87) என்னும் குறள்நடை போன்றதாகலின், உதவி ஏற்றுக் கொண்டார் தம் பண்புக்கேற்பச் . சிறக்கும் என்ற ஒப்புமையும் பொருத்தமாகத் தோன்றவில்லை. அதிகாரம் செய்ந்நன்றி அறிதல் என்பது; யாருக்கு உதவ வேண்டும் என்பது பற்றியதோ அல்லது நன்றிக்கு நன்றி செய்தலோ அல்ல. .இப்பாடல் செய்ந்நன்றி மறவாமை பற்றியது.

செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து' என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதே அப்படியென்றால் உதவிக்கு உதவி செய்கிறார் என்றுதானே பொருள்? என்ற கேள்வி எழுகிறது. . தினைத்துணை நன்றி செயினும். அதைப் பனையளவு பெரிதாக எண்ணுபவர் சால்புடையார். சிறிய அளவு உதவியையும் மனநிறைவு கொண்டதாகக் காட்டிக் கொள்வதும் இப்பெருங்குணம் கொண்டோரே. இவ்வாறு, செய்த உதவி பெரிது என்று உதவி செய்யப்பட்டார் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதுவே அவர் செய்யும் மறு உதவி ஆகும்.'

'இப்பாடலில் 'உதவி' எப்பொருளில் வந்தது?

உதவி என்ற சொல்லுக்கு நன்மை என்று பொருள். இக்குறளில் உதவி என்ற சொல் மூன்று இடங்களில் வந்துள்ளது. முதலில் சொல்லப்பட்ட உதவி முதல் உதவியை அதாவது முதலில் செய்யப்பட்ட உதவியைக் குறிக்கும். இக்குறள் கைம்மாறு பற்றியது என்பதற்கு அதில் ஒரு குறிப்புமில்லை. ஆனால் இப்பாடல் நன்மைபெற்றவர் நன்றியுணர்ச்சிவழி கைம்மாறு அதாவது மறு உதவி செய்கிறார் எனக் கொள்வர். இரண்டாவதாக வரும் உதவி கைமாறாகச் செய்யும் பதில் உதவி எனப் பொருள்படும். மூன்றாவது வந்த உதவி உதவி செய்யப்பட்டாரைக் குறித்தது.
இப்பாடலில் வந்துள்ள உதவி என்பது முதல் உதவியையும் எதிர் உதவியையும் குறித்தது...

செய்யப்பட்ட உதவியின் அளவுபொறுத்ததல்ல கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவி; உதவி பெற்றவரின் நன்றியுணர்வின் பெருங்குணத்தின் அளவினது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

செய்ந்நன்றியறிதல் இருந்தால் அதுவே உதவி செய்தார்க்குக் கைம்மாறாகச் செய்யும் உதவியாகும் என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

உதவியின் அளவைப் பொறுத்ததன்று எதிர்உதவி;. அது உதவி பெற்றவரின் பெருங்குணத்தை அளவாகக் கொண்டது.