இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0103பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலிற் பெரிது

(அதிகாரம்:செய்ந்நன்றியறிதல் குறள் எண்:103)

பொழிப்பு: இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்று ஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிடப் பெரிதாகும்

மணக்குடவர் உரை: தமக்கொரு பயனை நோக்காதவராய்ச் செய்த வுபகாரத்தாலுண்டாய நன்மையை யாராயின், அதனா லுண்டாய நன்மை கடலினும் பெரிது.

பரிமேலழகர் உரை: பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் - இவர்க்கு இது செய்தால் இன்னது பயக்கும் என்று ஆராய்தல் இலராய்ச் செய்த உதவியாகிய ஈரமுடைமையை ஆராயின்; நன்மை கடலின் பெரிது - அதன் நன்மை கடலினும் பெரிது ஆம்.
(இவை மூன்று பாட்டானும் முறையே காரணம் இன்றிச் செய்ததூஉம், காலத்தினால் செய்ததூஉம், பயன் தூக்காராய்ச் செய்ததூஉம் அளவிலவாதல் கூறப்பட்டது.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: இன்னது செய்தால் இது கிடைக்கும் எனப் பயனை எண்ணிப் பாராமல் உதவியவரின் அன்பை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர் செய்த உதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரிதாம்/


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலிற் பெரிது.


பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்:
பதவுரை: பயன்-நன்மை; தூக்கார்-ஆராய்தலிலராய்; செய்த-இயற்றிய; உதவி-நன்றி; நயன்--ஈரம்; தூக்கின்-ஆராயின்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தமக்கொரு பயனை நோக்காதவராய்ச் செய்த வுபகாரத்தாலுண்டாய நன்மையை யாராயின்;
பரிப்பெருமாள்: தனக்கு ஒரு பயனை நோக்கானாய்ச் செய்த உபகாரத்தை நயனுடையவன் தூக்குவானாயின்;
பரிதி: ஒருவன் ஒருவர்க்கு நன்றி செய்யும்போது பயன் தூக்காமல் செய்த நன்றிக்கு.
காலிங்கர்: தன் மனத்தினால் மேல்வரும் பயனைச் சீர்தூக்கா1ராய், தமக்கு ஒருவர் செய்த உதவியினது தன்மையைச் சீர்தூக்கின்;.[சீர்தூக்கல்-அளவிட்டு ஆராய்தல்].
பரிமேலழகர்: இவர்க்கு இது செய்தால் இன்னது பயக்கும் என்று ஆராய்தல் இலராய்ச் செய்த உதவியாகிய ஈரமுடைமையை ஆராயின்;

'தமக்கொரு பயனை நோக்காதவராய்ச் செய்த உபகாரத்தாலுண்டாய நன்மையை யாராயின்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பயன் கருதாது செய்த உதவியின் நன்மை எண்ணிப் பார்ப்பின்', 'பிரதிப் பிரயோசனத்தைக் கருதாமல் செய்கிற உதவியினுடைய அன்பை அளக்கப் போனால ', 'கைம்மாறு கருதாது செய்த உதவியின் நயத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால்', 'உதவியின் பயனை ஆராய்தலிலராய்ச் செய்த உதவியின் நன்மையை ஆராயின் ', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தனக்கு ஒரு பயனை நோக்கானாய்ச் செய்த உதவியாகிய அன்புடைமையை ஆராயின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நன்மை கடலிற் பெரிது:
பதவுரை: நன்மை-நன்மை; கடலின்-கடலைவிட; பெரிது-பெரியது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதனா லுண்டாய நன்மை கடலினும் பெரிது.
பரிப்பெருமாள்: அதனால் உண்டான நன்மை கடலினும் பெரிது.
பரிதி: எழுகடலும் நிகரல்ல என்றவாறு.
காலிங்கர்: அவ்வுதவித் தன்மையினது நன்மை கடலினும் பெரிது என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அதன் நன்மை கடலினும் பெரிது ஆம்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இவை மூன்று பாட்டானும் முறையே காரணம் இன்றிச் செய்ததூஉம், காலத்தினால் செய்ததூஉம், பயன் தூக்காராய்ச் செய்ததூஉம் அளவிலவாதல் கூறப்பட்டது.

'அவ்வுதவித் தன்மையினது நன்மை கடலினும் பெரிது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கடலினும் பெரியது', 'அது கடலைவிடப் பெரியதாம். அளக்க முடியாததாகும்', 'அதற்கடிப்படையான நல்லியல்பு கடலினும் பெரிதே. (கடல் தன்பால் மேகங்கொண்ட நீரை மீண்டும் பெறுகின்றது. அங்ஙனம் பெறாதார் கடலினுஞ் சிறந்தவர் என்றவாறு.) ', 'அது கடலினும் பெரிதாகும் ' என்றபடி பொருள் இப்பகுதிக்கு உரைத்தனர்.

நன்மை கடலினும் பெரிது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பயன் நோக்காது செய்த தன்னலமற்ற உதவித்தன்மையை அளவிட்டு ஆராயமுடியாது என்னும் பாடல்.

தனக்கு ஒரு பயனை நோக்கானாய்ச் செய்த உதவியாகிய அன்புடைமையை ஆராயின் அவ்வுதவித் தன்மையினது நன்மை கடலிற் பெரிது என்பது பாடலின் பொருள்.
'கடலிற் பெரிது' குறிப்பது என்ன?

பயன்தூக்கார் என்ற சொல்லுக்கு பயன் ஆராயாமல் என்பது பொருள்.
செய்த உதவி என்ற தொடர் செய்யப்பட்ட உதவி என்று பொருள்படும்.
நன்மை என்ற சொல் பெறப்படும் நன்மையைக் குறிக்கும்
நயன் தூக்கின் என்ற தொடர்க்கு அன்பை ஆராய்ந்தால் என்று பொருள்.

தனக்குப்] பயன் நோக்காமற் செய்த உதவியின் தன்மையை எண்ணினால், அதன் நன்மை கடலினும் பெரியது.

பொதுவாக உலகில் உதவி செய்வார் ஏதோ ஒரு பயன் கருதியே உதவுகின்றனர். இதனாலே ஒருவர் எதையும் ஆராய்ந்து பாராமல் உதவிக்காகவே உதவி செய்கிறார் என்றால். அது அன்புடன் செய்யப்பட்ட உதவியாகிறது. அதனால் உண்டான நன்மையை நாம் ஆராயப் புகுந்தால் அது அளவிடமுடியாது. அது கடலைவிடப் பெரிது என்கிறார் வள்ளுவர். இங்கு தன்னலம் அற்ற தன்மையுடன் செய்யப்பட்ட நன்றி பேசப்படுகிறது. அந்த நல்லியல்பு கடல் செய்யும் நன்மையைவிடப் பெரிது எனப்படுகிறது.

நயன் என்றதற்கு நன்றி, நன்மை, மேன்மை, அருமை, உதவிப்பயன், கருணை, ஈரமுடைமை, அன்புடைமை, எனப் பொருள் வழங்கினர். நயன் ஆராய்ந்தால் என்பதில் உதவியின் விரும்பத்தக்க தன்மை, சிறப்பு, இனிமை என்றிவை கருதப் பெறுகின்றன. இவற்றுள் அன்புடைமையின் பொருத்தம் நன்றாகிறது. பிறர்க்கு நன்மைதரும் உதவியைச் செய்பவரின் உளப்பான்மையும், குணமும், கடலை விடப் பெரியதே.

'கடலிற் பெரிது' குறிப்பது என்ன?

கடலிற் பெரிது' என்பது கடலினும் பெரிது எனப் பொருள் தரும்.
இதற்குத் தொல்லாசிரியரகள் பரப்பளவையும் பருமனையும் ஆழத்தையும் கருதியே உரை செய்தனர். இன்றைய உரையாசிரியர்கள் கடல் செய்யும் நன்மையை ஒப்பிட்டுப் பொருள் கூறுகின்றனர். கடல் உதவும் நன்மைகளாவன கடல் வளங்கள் அதாவது கடல்படுபொருள்கள் முதலியன. அவை மட்டுமன்றி,, மேகத்திர்கு நீர் உதவும் நன்மையையுமாகும். அதாவது கடல் பயன் கருதாது வான்மேகத்திற்குத் தன்னைக் கொடுக்க, வானும் அவ்வாறே உலகிற்கு மழையாகக் கொடுக்க இருவழிகளிலும் கடல் சிறப்பெய்துகிறது.. இவ்வாறு கடல் செய்யும் நன்மையினும் தன்னலம் கருதாது உதவுவோர் செய்யும் நன்மை பெரிது' என்பர் இன்றைய உரையாளர்கள். மேகம் கடலிலிருந்து கொண்ட நீரை மீண்டும் பெறுகிறது; ஆனால் பயன்தூக்கார் அங்ஙனம் மீண்டும் உதவி பெற்றவரிடமிருந்து எதுவும் மீளப் பெறுவதில்லை என்பதால் அவர்கள் கடலினும் சிறந்தவர் என்றும் விளக்கங் காண்பர்.
பண்புக்கு பண்பு ஒப்புரைக்கலாமே யன்றிப் பொருளுக்கும் பண்புக்கும் ஒப்புரைத்தல் கூடாது. என்று கூறி பயன்தூக்கார் செய்த உதவியின் நன்மைக்குக் கடலின் நன்மை பெரிதெனக் கொள்வதே தகும். என்பார் தண்டபாணி தேசிகர் நெடுங்கடலும் தன்னீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தான் நல்காவிடின் என வான்சிறப்பில் கூறியதால் கடல்-மேகம்-மழை இவற்றிடையே உள்ள தொடர்பு பற்றிய அறிவியல் உண்மையை வள்ளுவர் அறிந்திருத்தல் வேண்டும்..

தனக்கு ஒரு பயனை நோக்கானாய்ச் செய்த உதவியாகிய அன்புடைமையை ஆராயின் அவ்வுதவித் தன்மையினது நன்மை கடலினும் பெரிது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அன்பு என்ற உயிரோட்டமுள்ள அறநிலையில் செய்யப்பட்ட கைம்மாறு கருதாத உதவி மிகப்பெரிது என்னும் செய்ந்நன்றியறிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

பயன் கருதாது செய்த உதவியின் அன்பை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவ்வுதவித் தன்மையினது நன்மை கடலினும் பெரியது