இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0099இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

(அதிகாரம்:இனியவை கூறல் குறள் எண்:99)

பொழிப்பு: இனிய சொற்கள் இன்பம் பயத்தலைக் காண்கின்றவன், அவற்றிற்கு மாறான கடுஞ்சொற்களை வழங்குவது எதனாலோ?மணக்குடவர் உரை: ஒருவன் இனியவாகச் சொல்லுஞ் சொற்கள் இன்பத்தைப் பயத்தலைக் காண்பான். அதற்கு மறுதலையாகிய வன்சொல்லை வழங்குவது எப்பயனை நோக்கியோ?

பரிமேலழகர் உரை: இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் - பிறர் கூறும் இன்சொல் தனக்கு இன்பம் பயத்தலை அனுபவித்து அறிகின்றவன்; வன்சொல் வழங்குவது எவன்கொல் - அது நிற்கப் பிறர்மாட்டு வன்சொல்லைச் சொல்வது என்ன பயன் கருதி?
('இனிது' என்றது வினைக்குறிப்புப் பெயர். கடுஞ்சொல் பிறர்க்கும் இன்னாதாகலின், அது கூறலாகாது என்பது கருத்து.)

குன்றக்குடி அடிகளார் உரை: பிறர் கூறிய இன்சொல்லால் இன்பம் நுகர்ந்ததை அறிந்தவன், பிறரிடத்தில் வன்சொல்லை வழங்குவது ஏன்?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் வன்சொல் வழங்குவது எவன்கொல்?


இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்:
பதவுரை: இன்-இனிய; சொல்-மொழி; இனிது-இன்பம்; ஈன்றல்-பயத்தல்; காண்பான்-அனுபவித்தறிகின்றவன்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒருவன் இனியவாகச் சொல்லுஞ் சொற்கள் இன்பத்தைப் பயத்தலைக் காண்பான்;
பரிப்பெருமாள்: ஒருவன் இனியவாகச் சொல்லுஞ் சொற்கள் இன்பத்தைப் பயத்தலைக் காண்பான்;
பரிதியார்: நல்ல வசனம் நன்மையே தரும்;
காலிங்கர்: இனிய சொல்லானது மற்று இவ்வாறு இனியது பயத்தலை நூல்களில் கேட்டிருக்கையன்றி, இம்மையே காண்கின்றவன்;
பரிமேலழகர்: பிறர் கூறும் இன்சொல் தனக்கு இன்பம் பயத்தலை அனுபவித்து அறிகின்றவன்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'இனிது' என்றது வினைக்குறிப்புப் பெயர்.

''இனிய சொற்கள் இன்பத்தைப் பயத்தலைக் காண்பான்'' என்று பொதுமையில் மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். காலிங்கர் 'இனிய சொல் இனிமை பயத்தலை நூல்கள் மூலம் அறிந்ததோடு நேரில் கண்டும்' எனக் காட்சியளவையைத் துணையாக கொண்டு பொருள் உரைத்தார்.. பரிமேலழகர் இன்சொல் தனக்கு இன்பம் பயத்தலை அனுபவிக்கிறவன் என்ற உரை தருவார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இன்சொல் தனக்கு நலந்தருவதைக் கண்டவன்', ' பிறர் கூறும் இன்சொல் தனக்கு இன்பம் தருதலை உணர்பவன்', 'இனிய வார்த்தைகளால் இனிய பயன்கள் உண்டாவதைத் தினந்தினம் கண்ணுக்கு முன்னால் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதன்', ' பிறர் கூறும் இனிய சொற்கள் தனக்கு இன்பம் பயத்தவை உணருகின்றவன்,', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

இன்சொற்கள் இன்பம் உண்டாக்குவதை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்குவது?:
பதவுரை: எவன்கொலோ-என்ன பயன் கருதியோ? வன்-கொடிய; சொல்-மொழி; வழங்குவது-சொல்லுதல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதற்கு மறுதலையாகிய வன்சொல்லை வழங்குவது எப்பயனை நோக்கியோ?
பரிப்பெருமாள்: அதற்கு மறுதலையாகிய வன்சொல்லை வழங்குவது எப்பயனை நோக்கியோ?
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: இது இனிமை கூறாதார்க்கு ஒரு பயனும் இல்லை என்றது.
பரிதியார்: அதுவறிந்து பொல்லாத வசனம் கூறுவான் அஃதேதெனில், பாவத்தின் வழி என்றவாறு.
காலிங்கர்: இனியதனைவிட்டு இனிதல்லாத வன்சொல்லை யாவர் மாட்டும் செலுத்துவது என்னகொலோ? எனவே, யாவதும் ஒருபயனுமில்லை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அது நிற்கப் பிறர்மாட்டு வன்சொல்லைச் சொல்வது என்ன பயன் கருதி?
பரிமேலழகர் கருத்துரை: கடுஞ்சொல் பிறர்க்கும் இன்னாதாகலின், அது கூறலாகாது என்பது கருத்து.

'வன்சொல்லை யாவர் மாட்டும் செலுத்துவது என்ன பயன் கருதி?' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஏன் பிறரிடம் கடுஞ்சொற் கூறுகிறான்?', 'பிறரிடம் கடுஞ்சொல் கூறுவது எதற்காக? ', 'எதற்காகத் துன்பத்தை உண்டாக்குகிற கடுஞ்சொற்களைப் பேசுகிறானோ தெரியவில்லை', 'பிறர்பால் வன்சொற்களைச் சொல்லுவது எதனாலோ?', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

கடுஞ்சொற்களைப் பேசுவது எதனாலோ? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.நிறையுரை:
இன்சொல்லின் இனிமையை உணர்ந்தும் கடுஞ்சொல் பேசும் மக்களைப் பார்த்து வள்ளுவர் ஆற்றாமை கொள்வதைச் சொல்லும் பாடல்.

இன்சொற்கள் இன்பம் உண்டாக்குவதை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் வன்சொல் வழங்குவது எதனாலோ? என்பது பாடலின் பொருள்.
வன்சொல் வழங்குவதால் உண்டாகும் குற்றம் என்ன?

இன்சொல் என்ற சொல்லுக்கு இனிய மொழி கூறுதல் என்பது பொருள்.
இனிதீன்றல் என்ற சொல் இன்பம் பயத்தல் என்ற பொருள் தரும்,
காண்பான் என்றது இங்கு உணர்ந்து தெளிபவன் என்ற பொருளில் வந்தது.
எவன்கொலோ என்றது எதனாலோ எனப் பொருள்படும்.

இனியவை கூறல் இன்பம் பயப்பதை உணர்கின்றவன் ஏன் கடுஞ்சொற்கள் கூறுகிறான்?

இன்சொல் இனிதீன்றல் என்பதற்குப் பிறர் இனிய பேச அது தனக்கு இனிமை பயத்தல்,, தான் இனிய பேச பிறர் இன்புறுதல், தனது இன்சொல் தனக்கே இனிமை உண்டாக்குதல் என்ற மூன்று நிலைகளில் பொருள் கொள்ளலாம்.
காண்பான் என்பது இன்சொல் இனிமை தருகின்றது என்பதை அனுபவித்து அறிகிறவனைக் குறித்தது. இதற்குக் கடின முயற்சியோ வேறு தனித்தகுதியோ திறமையோ வேண்டியதில்லை. உலக மாந்தர் அனைவருமே நாளும் அப்படி அனுபவித்து உணர்பவரே.
'காண்பான்' என எதிகாலத்தாற் கூறப்பட்டதால் கண்டு கொண்டேயிருப்பவன் என நயங்காணுகிறார் திரு வி க . அவர் மொழிவது: "ஆசிரியர்க்கு "கண்டான்" என்று கூறவும் மனமெழவில்லை. அவர் "காண்பான்" என்று கூறி மகிழ்வெய்துகிறார். "காண்பான்", அநுபவிப்பவனை -அநுபவித்துக் கொண்டிருப்பவனை- உணர்த்துவது. அநுபவத்திலிருந்து ஆசிரியர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளது ஊன்றி நோக்கத்தக்கது.."

'"கொலோ" என்னுஞ்சொல் நெஞ்சைக் கவர்கிறது. அதன் இனிமையையும் நாகரிகத்தையும் என்னென்று சொல்வேன்!' என்று பாராட்டி மகிழ்கிறார் திரு வி க. மேலும் அவர் ''வன்சொல் வழங்குவது எத்தன்மைத்தோ? வன்சொல் வழங்குவதும் உண்டாகுங்கொல்? என்ன வியப்பு? வன்சொல் வழங்குவது என்ன பயன் அளிக்கும்? துன்பத்தைக் காணுதற்கா? என்று எள்ளியவாறாம்; வன்சொல் வழங்குவது எப்பயன் கருதி? துன்பம் கருதியா என்று இரங்கியவாறாம்' என்று பலதிறக் கருத்துக்களை உள்ளடக்கியதாக இத்தொடர்க்கு விளக்கம் தருகிறார்.

இன்சொல் இனிமை தருவது; அல்லவை நீக்குவது. இனிமையான பேச்சு என்பது உறவையும், நலனையும் நல்கும். அவை யாரையும் காயப்படுத்துவதில்லை. மற்றவர் தம்மிடம் இனிமையாகப் பேசும்போது அதை நன்கு அனுபவித்து மகிழ்கிற ஒருவன் ஏன் மற்றவர் மனம் துன்பப்படுமாறு வன்மையான சொற்களை ஆள வேண்டும்? என்று வியப்பைத் தெரிவிக்கிறார் வள்ளுவர். காரணம் அறியாதார் போல் அவர் இரங்குவதும் தெரிகிறது.
இன்பத்தையே தரும் என அறிந்திருந்தும் அதைப் பயன் படுத்தாது துன்பத்தைத் தரும் வன்சொற்களைப் பேசுதல் அறிவுடையோர் செய்யும் செயல் அல்ல.

வன்சொல் வழங்குவதால் உண்டாகும் குற்றம் என்ன?

வன்சொல் தன்னலத்தில் தோன்றுவது. தன் நலம் கேடுறுமோ என்ற அச்சம் வரும்போது தன்னைக் காத்துக்கொள்ள எழுவது. வாழ்வில் ஏமாற்றங்கலும் தோல்விகளும் சூழும்போது கடுஞ்சொல் தோன்றும்.
வன்சொல் மகிழ்ச்சியைக் கொல்வது; .நோய் செய்வது; துயரம் தருவது; அச்சமூட்டுவது. இன்சொல் என்னும் தண்ணீராலே வாழக்கை சிறக்கும். வன்சொல் என்னும் வெப்ப நீரால் வாழ்க்கை என்னும் பயிர் தழைக்காது.
அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, ஆகிய தீமைகளித் துணைக் கொண்டு வருவது வன்சொல். அன்பைப் பொசுக்கி உறவினை நீக்க வல்லது. வன்சொற்களினால் எந்தவித நன்மையும் ஏற்படுவதில்லை. அது கருத்து வளர்ச்சியையும் மாற்றங்களையும் தடுக்கும் ஆற்றலையும் கொண்டது.. நெருப்புபோல சுட்டு ஆற்றமுடியாத வடுக்களை உண்டாக்கக் கூடியது. துன்பத்தையும், எதிரிகளையும், கெடுதலையும் மட்டுமே பெற்றுத்தரவல்ல வன்சொல் மறத்தைக் கைக்கொள்ள வேண்டாம்.. நன்மைகள தரும் இன்சொல் அறமே வேண்டுவது.

இன்சொற்கள் இன்பம் உண்டாக்குவதை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் கடுஞ்சொற்களைப் பேசுவது எதனாலோ? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இனியவை கூறலின் அனுபவங் காட்டி வன்சொல் வழங்கற்க என அறிவுறுத்தும் பாடல்.

'
பொழிப்பு

இனிய சொற்கள் இன்பம் தருதலை உணர்பவன் கடுஞ் சொற்கள வழங்குவது ஏன்?