இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0095பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற

(அதிகாரம்:இனியவைகூறல் குறள் எண்:95)

பொழிப்பு: வணக்கம் உடையவனாகவும் இன்சொல் வழங்குவோனாகவும் ஆதலே ஒருவனுக்கு அணிகலனாகும், மற்றயவை அல்ல.

மணக்குடவர் உரை: ஒருவனுக்கு அழகாவது தாழ்ச்சி யுடையனா யினிய சொற்களைக் கூற வல்லவ னாதல்: பிறவாகிய அழகெல்லாம் அழகெனப்படா.
இது தாழ்த்துக் கூறவேண்டு மென்பதும் அதனாலாம் பயனுங் கூறிற்று.

பரிமேலழகர் உரை: ஒருவற்கு அணி பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல் - ஒருவனுக்கு அணியாவது தன்னால் தாழப்படுவார்கண் தாழ்ச்சியுடையனாய் எல்லார் கண்ணும் இனிய சொல்லையும் உடையனாதல், பிற அல்ல - அன்றி மெய்க்கு அணியும் பிற அணிகள் அணி ஆகா.
(இன்சொலனாதற்கு இனமாகலின், பணிவுடைமையும் உடன் கூறினார். 'மற்று' அசை நிலை. வேற்றுமை உடைமையான், பிற எனவும், இவைபோலப் பேரழகு செய்யாமையின் 'அல்ல' எனவும் கூறினார். இவை இரண்டு பாட்டானும் இனியவை கூறுவார்க்கு இம்மைப் பயன் கூறப்பட்டது.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: பணிவும் இன்சொல்லுமே உயிரணிகள்; பிறவெல்லாம் உடலணிகள்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு அணி; மற்றுப் பிற அல்ல .


பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல்.
பதவுரை: பணிவு-தாழ்ச்சி; உடையன்-உடையவன்; இன்-இனிய; சொலன்-சொல்லையுடையவன்; ஆதல்-ஆகுதல் .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தாழ்ச்சி யுடையனா யினிய சொற்களைக் கூற வல்லவ னாதல்;
பரிதி: வணக்கமுடையவனுமாய் இனிய வசனம் சொல்பவனாகில்;
காலிங்கர்: யாவர் மாட்டும் தாழ்ச்சியுடையனுமாய் இனிய சொல்லினையும் உடையனாதல் என்கின்ற வினையில் ஆவார்;
பரிமேலழகர்: தன்னால் தாழப்படுவார்கண் தாழ்ச்சியுடையனாய் எல்லார் கண்ணும் இனிய சொல்லையும் உடையனாதல்;, [தாழப்படுவர்-வணங்கத் தக்கவர்]..
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இன்சொலனாதற்கு இனமாகலின், பணிவுடைமையும் உடன் கூறினார். 'மற்று' அசை நிலை. வேற்றுமை உடைமையான்,

'தாழ்ச்சியுடையனாய் இனிய சொற்களைக் கூற வல்லவன் ஆதல்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எல்லாரிடத்தும் பணிவுடையனாதலும் இனிய சொல்லை இயம்புதலும்', 'வணக்கமுடையவனாகவும் இனிய சொற்களே பேசுகின்றவனாகவும் இருப்பதுதான்', 'தாழ்மையுடையவனாய் இனியன சொல்பவனாயிருத்தல்', 'பணிவு உடைமையும் இன்சொல் உரைத்தலும் ஆம்.', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

வணக்கமுடையவனுமாய் இனிய சொல்லினையும் உடையனாதல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

ஒருவற்கு அணி அல்ல மற்றுப் பிற:
பதவுரை: ஒருவற்கு-ஒரு மகனுக்கு; அணியல்லஅணிகலம் ஆகமாட்டா; மற்று-மற்றுள்ள பிற-பிற.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஒருவனுக்கு அழகாவது;: பிறவாகிய அழகெல்லாம் அழகெனப்படா.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தாழ்த்துக் கூறவேண்டு மென்பதும் அதனாலாம் பயனுங் கூறிற்று
பரிதி: அவனுக்கு நல்வாழ்க்கையே ஆபரணம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: ஓர் அணிகலம் பெறுவதன்றி வேறுபிற நன்மைகளும் பெறுவர் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: ஒருவனுக்கு அணியாவது; அன்றி மெய்க்கு அணியும் பிற அணிகள் அணி ஆகா.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'மற்று' அசை நிலை. வேற்றுமை உடைமையான், பிற எனவும், இவைபோலப் பேரழகு செய்யாமையின் 'அல்ல' எனவும் கூறினார். இவை இரண்டு பாட்டானும் இனியவை கூறுவார்க்கு இம்மைப் பயன் கூறப்பட்டது.

'ஒருவனுக்கு அணியாவது; அன்றி மெய்க்கு அணியும் பிற அணிகள் அணி ஆகா' என்ற பொருளில் மணக்குடவரும் பரிமேலழகரும் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிதி அவனுக்கு நல்வாழ்க்கையே ஆபரணம் என்றார். காலிங்கர் மாறுபாடாக 'ஓர் அணிகலம் பெறுவதன்றி வேறுபிற நன்மைகளும் பெறுவர்' என்றுரைக்கிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஒருவனுக்கு அணியாகும். பிறவெல்லாம் அணி ஆகா ', 'மனிதனுக்கு அழகு. அதுமட்டுமல்ல. அதனால் வேறு பல நன்மைகளும் உண்டு', 'ஒருவனுக்கு அணிகலம் என்பது; மற்ற அணிகள் மெய்யான அணிகளாகா', 'ஒருவனுக்கு அணிகலன்; இவையன்றி வேறு நகைகள் உண்மையான அணிகலன்கள் ஆகா ' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

ஓருவர்க்கு அணியாகும்; மற்றுள்ள பிறவெல்லாம் அணி ஆகா என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
இன்சொல் பேசி பணிவாக நடப்பானானால் அது ஒருவர்க்கு அழகு சேர்க்கும் அணியாகும் என்னும் பாடல்.

வணக்கமுடையவனுமாய் இனிய சொல்லினையும் உடையனாதல் ஓருவர்க்கு அணியாகும்; அல்ல மற்றுப் பிற: என்பது பாடலின் பொருள்.
'மற்றுப் பிற' குறிப்பவை எவை?

பணிவுடையன் என்ற சொல்லுக்கு பணிவு உடையவன் என்பது பொருள்.
இன்சொலன் ஆதல் என்ற தொடர் இனிய சொல்லினை உடையவன் ஆக இருத்தல் என்ற பொருள் தரும்.
அணி என்ற சொல் ஆபரணம் எனப் பொருள்படும்.
அல்ல என்ற சொல் இல்லை என்ற பொருளது..

பணிவுடனும் இன்சொல் கூறுகிறவர் ஆகவும் இருப்பது ஒருத்தருக்கு அழகு சேர்க்கும் அணியாகும். பிற எல்லாம் சிறப்பின அல்ல.

அணி தரித்தல் சமுதாய நாகரிக வாழ்வின் அடையாளம். இன்னது செய்தல் அழகியது, சிறந்தது எனக் கூற வரும்பொழுது அதனை 'அணி' என்ற சொல்லால் வள்ளுவ மொழி குறிப்பிடும். .அணிகலன் என்பது அழகாகத் தோற்றம் தருவதற்கு அல்லது அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பதற்காக ஒருத்தி அல்லது ஒருவன் உடலில் அணியும் வேலைப்பாடுடன் கூடிய ஆபரணம் ஆகும். அழகுபடுத்தும் அணிகலன்கள் அணிவதால ஒருவர் பொலிபு பெறுகிறார்.
வள்ளுவர் பணிவும் இன்சொல்லும் உடையனாயிருத்தல் அழகு செய்யும் ஆபரணமாம் என்கிறார். பணிவு என்பது தாழ்ச்சியுடைமையைக் குறிக்கும். காலிங்கர் யாவர் மாட்டும் தாழ்ச்சியுடையனுமாய் இனிய சொல்லினையும் உடையனாதல் என்று கூற பரிமேலழகர் இவ்வுரையில் மாற்றம் செய்து வணங்கத்தக்கவர்1மாட்டுத் தாழ்ச்சியுடையனாய், எல்லார் கண்ணும் இனிய சொல்லையும் உடையனாதல் என உரைக்கிறார். பணியத்தக்காரைக் கண்டபோது பணிதல் என்று பரிமேலழகர் திருத்திய உரை ஏற்கத்தக்கதே.
பபணிவும் இன்சொல்லும் ஒரு சேர உடையவன் எப்பொழுதும் விளங்கித் தோன்றுவதோடு இது அவனது ஆளுமையையும் அழகுபடுத்தி அதாவது மேம்படுத்திக் காட்டும். உரியோரைப் மதித்துத் தாழ்ந்து வணக்கம் செய்யும் குணம்,, இனிய சொல்லைப் பேசும் பழக்கம் என்ற எழில்மிகு அணிபூண்ட ஒருவர் அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய தோற்றம் பெறுவர்..
மற்ற ஆரவாரப் பண்புகள் அத்துணைச் சிறப்பான அணிகள் அல்ல என்கிற்து குறள்.

அணிகளை அகவணி, புறவணி என இருவகைப்படுத்தித் திரு வி க விளக்குவார். பணிவுடைமையும் இன்சொல்லும் அக அணி எனக் கூறி அக அணி தற்கிழமைப் பொருளாய் என்றும் பிரியாதது. புறவணி பிறிதின் கிழமைப் பொருளாய்ப் பிரிவது என்ற நயம் கூறுவார் இவர்..
'பணிவும் இன்சொல்லுமே உயிரணிகள்; பிறவெல்லாம் உடலணிகள்'. என்பது வ சுப மாணிக்கம்: தரும் உரை.

இன்சொல் கூறுபவனுக்குப் பணிவுடைமையும் வேண்டும். எனவே அடக்கமுடைமை அதிகாரத்தில் கூறவேண்டிய .பணிவுடைமை இவ்வதிகாரத்தில் கூறப்பட்டது என்று பணிவுப் பண்பு இங்கு இடம்பெற்றதற்குக் காரணம் சொல்வார் பரிமேலழகர்.

'மற்றுப் பிற' குறிப்பவை எவை?

மற்றுப்பிற என்பது இன்சொல் அல்லாதவற்றைக் குறிப்பது. இவை அணி ஆகா என்கிறது பாடல்.
"மற்றுப்பிற" என்பவை வணக்கமமில்லாமை வன்சொல் வழங்கல் முதலியவற்றைக் குறிக்கும்.. செல்வம் மிகுதியாலும், செல்வாக்குச் செருக்கினாலும் பதவியின் போதையாலும் செருக்குப் பேச்சும், ஏளனச் சொற்களும், ஆணவ மொழிகளும் இன்ன பிறவும் 'மற்றுப் பிற' அணிகள் எனப்பட்டன. ஒருவர்க்கு இவை அழகு செய்யா.. பணிவற்று சொற்சிலம்பு ஆடுதலும் அணியாகாது. இவற்றில் அழகிருப்பதாக மயங்க வேண்டாம என்று அறிவுரை தருகிறது இப்பாடல்..

காலிங்கரும் நாமக்கல் இராமலிங்கமும் மற்று பிற என்பதற்கு பிற நன்மைகளும் உண்டாம் என்னும் கருத்துப்பட உரை வரைவர். இவர்கள் உரை வணக்கமுடையவனாகவும் இனிய சொற்களே பேசுகின்றவனாகவும் இருப்பது மனிதனுக்கு அணிமட்டுமல்ல. அதனால் வேறு பல நன்மைகளும் உண்டு என்றபடி அமைகின்றன..நாமக்கல் இராமலிங்கம் மற்றுப்பிற -வேறு நன்மையாக- அடுத்துவரும் குறள்களிலுள்ள 'அல்லவை தேய அறம் பெருகும் (96), நயனின்று நன்றி பயக்கும்' (97), மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும் (98) ஆகியவற்றைக் குறிப்பர்.
பணிவுடையனும் இன்சொலனும் ஆதலே ஒருவற்கு அணி; பிற அணியல்ல எனக் கூட்டிப் பொருளுரைப்பதே பொருந்துவதாகும்.

வணக்கமுடையவனுமாய் இனிய சொல்லினையும் உடையனாதல் ஓருவர்க்கு அணியாகும்; மற்றுள்ள பிறவெல்லாம் அணி ஆகா என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பெர்யோரிடம் பணிவு, எல்லோரிடமும் இனியவைகூறல் இவை ஒருவர்க்கு அணியாக அமையும். என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

பணிவுடையனாதலும் இனிய சொல்லை இயம்புதலும் ஒருவர்க்கு அணியாகும்; மற்றுள்ள பிறவெல்லாம் அல்ல