இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0091இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்

(அதிகாரம்:இனியவைகூறல் குறள் எண்:91)

பொழிப்பு: அன்பு கலந்து வஞ்சம் அற்றவைகளாகிய சொற்கள், மெய்ப்பொருள் கண்டவர்களின் வாய்ச்சொற்கள் இன்சொற்களாகும்.

மணக்குடவர் உரை: இருவர் மாறுபடச் சொன்ன மாற்றத்தினது உண்மைப் பொருளைக் கண்டார் கூறும் மெய்யாகிய சொற்களும் இன்சொலாதலானே அருளொடு பொருந்திக் குற்றமிலவாம்.
இஃது ஒருவனைக் கடிந்து சொல்லவேண்டு மிடத்தும் இன்சொல்லாலே கடிய வேண்டுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: இன்சொல் - இன்சொலாவன; ஈரம் அளைஇப் படிறு இலவாம் செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல் - அன்போடு கலந்து வஞ்சனை இலவாயிருக்கின்ற அறத்தினை உணர்ந்தார் வாயிற்சொற்கள்.
(ஆல் அசைநிலை. அன்போடு கலத்தல் - அன்புடைமையை வெளிப்படுத்தல். படிறு இன்மை - வாய்மை. மெய்யுணர்ந்தார் நெஞ்சிற்கு எல்லாம் செம்மையுடைத்தாய்த் தோன்றலின் செம்பொருள் எனப்பட்டது. 'இலவாம் சொல்' என இயையும். 'வாய்' என வேண்டாது கூறினார், தீயசொல் பயிலா என்பது அறிவித்தற்கு. இதனான் இன்சொற்கு இலக்கணம் கூறப்பட்டது.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: அன்பும் தூய்மையும் அறமும் உடைய உண்மையான சொல்லே இன்சொல்லாம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
.இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம் செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்


இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம்:
பதவுரை: இன்சொலால்-இனிய மொழிஆதல்;- ஈரம்-அருள்; அளைஇ- கலந்து; படிறு-வஞ்சனை; இலவாம்-இல்லாதவையாம் .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இன்சொலாதலானே அருளொடு பொருந்திக் குற்றமிலவாம்;
பரிப்பெருமாள்: இன்சொலாதலானே அருளொடு பொருந்திக் குற்றமிலவாம்;
பரிதி: ஆபத்துக் காலத்துக்கு வைத்த உடைமைபோல் உதவும்;
காலிங்கர்: இனிய சொல்லுவாய்க் கேட்போர் நீர்மை விராவிப் பொய்யென்கின்ற பிற விகாரமும் இலவாம்; யாவை எனின்;
பரிமேலழகர்: இன்சொலாவன; அன்போடு கலந்து வஞ்சனை இலவாயிருக்கின்ற;
பரிமேலழகர்: குறிப்புரை: ஆல் அசைநிலை. அன்போடு கலத்தல் - அன்புடைமையை வெளிப்படுத்தல். படிறு இன்மை - வாய்மை. மெய்யுணர்ந்தார்

'இன்சொல்லாதலால் அருளொடு பொருந்திக் குற்றமிலவாம்' என்று பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். .

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இன்சொல்லுடன் அன்பு கலந்து வஞ்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கும்', 'இனிமையாகவும் அன்பு கலந்தனவாகவும் வஞ்சகநோக்கம் இல்லாதனவாகவும் இருக்கும். இதுதான் இனியவைகூறல் ', 'இனிய சொல்லாவன அன்போடு கலந்து வஞ்சனையில்லாதனவாய் ', 'இனிமை உடையுனவாய் அன்பு பொருந்திவஞ்சனை அற்றனவாய் இருக்கும்.',என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

இன்சொல்லானது; அருளோடு கலந்து வஞ்சனை இல்லாததாயிருக்கும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச் சொல்:
பதவுரை: செம்பொருள்-அறம்; கண்டார்-உணர்ந்தவர்; வாய்ச்சொல்-வாய்மைமொழி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இருவர் மாறுபடச் சொன்ன மாற்றத்தினது உண்மைப் பொருளைக் கண்டார் கூறும் மெய்யாகிய சொற்களும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது ஒருவனைக் கடிந்து சொல்லவேண்டு மிடத்தும் இன்சொல்லாலே கடிய வேண்டுமென்றது.
பரிப்பெருமாள்: இருவர் மாறுபடச் சொன்ன மாற்றத்தினது உண்மைப் பொருளைக் கண்டார் கூறும் மெய்யாகிய சொற்களும்;
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: எனவே அவ்வாறு கூறாராயிற் குற்றம்போலத் தோன்றும் என்பது கருத்து. என்னை? நடுவு சொல்வான் ஒருவன் ஒருவனைத் தோல்வி சொல்லும் காலத்தும் இன்சொல்லாளே கூறானாயின், அது குற்றமாய்த் தோற்றுமாதலால் இஃது ஒருவனைக் கடிந்து சொல்லவேண்டு மிடத்தும் இன்சொல்லாலே கடிய வேண்டுமென்றது.
பரிதி: உபதேசத்தோடே கூடிய நல்லோர் சொல்
காலிங்கர்: வீட்டின்பமாகிய மெய்ப்பொருளினை நோக்குதற்குரியவர் வாய்ச்ச் சொற்கள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அறத்தினை உணர்ந்தார் வாயிற்சொற்கள்.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: வாய்மை. மெய்யுணர்ந்தார் நெஞ்சிற்கு எல்லாம் செம்மையுடைத்தாய்த் தோன்றலின் செம்பொருள் எனப்பட்டது. 'இலவாம் சொல்' என இயையும். 'வாய்' என வேண்டாது கூறினார், தீயசொல் பயிலா என்பது அறிவித்தற்கு. இதனான் இன்சொற்கு இலக்கணம் கூறப்பட்டது.

இப்பகுதிக்கு ''உண்மைப் பொருளைக் கண்டார் கூறும் மெய்யாகிய சொற்கள்' என்று மற்றவர்கள் உரைக்க பரிமேலழகர் 'அறத்தினை உணர்ந்தார் வாயிற்சொற்கள்' என்றார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அறம் உணர்ந்தார் வாயின் சொற்கள்', 'இல்வாழ்க்கையின் பயன்களைச் செம்மையாக அறிந்தவர்களுடைய வாயிலிருந்து வெளிவரும் சொற்கள்', 'மெய்ப்பொரு ளுணர்ந்தவர்களுடைய வாயிற் பிறப்பனவாயுள்ள மொழிகளாம்', 'மெய்ப்பொருளை உணர்ந்தோர் சொல்லும் சொற்கள்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அறம் உணர்ந்தாரது வாய்மை மொழி என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அறம் தெரிந்தவர் அருள கலந்து, தூய்மையானதாய், வாய்மையுடன் கூறும், சொல்லே இன்சொல்.எனக் கூறும் பாடல்.

செம்பொருள் கண்டார் அருளோடு கலந்து வஞ்சனை இல்லாதனவாய் மொழியும் வாய்மைச் சொற்கள் இன்சொல் ஆகும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'செம்பொருள் கண்டார்' யார்?

இன்சொலால் என்ற சொல்லுக்கு இனிய சொல்லாவது என்று பொருள்.
ஈரம் என்றது அருள் குறித்தது. அன்பு, இரக்கம் என்றும் கொள்வர்.
அளைஇ என்ற சொல் கலந்து என்ற பொருள் தரும்.
படிறுஇலவாம் என்றதற்கு வஞ்சனை இல்லாமலிருக்கின்ற என்பது பொருள்.
வாய்ச்சொல் என்பதற்கு மொழி என்றும் வாய்மை, வாய்மைச் சொல் என்றும் பொருள் கொள்வர்.

இன்சொல்லாவது அறம் உணர்ந்தோரின் அருளோடு கூடிய வஞ்சனை இல்லாத வாய்மை மொழி.

இக்குறளுக்குப் பலவாறாகக் கொண்டு கூட்டிய பொருள்கள் காணப்பட்டாலும் i''ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாஞ் செம்ப்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல் இன்சொல்' என்று கூட்டிய உரை பொருத்தமாகப் படுகிறது. இதற்கு 'இனிய சொற்கள் என்பன அறம் உணர்ந்தார் வாய்ச்சொற்கள்;. அவை அன்புடையன'; வஞ்சனைமற்றன; என்பது பொருள். .இது இன்சொல்லுக்கு இலக்கணம் கூறியதாகிறது.

அருள், வஞ்சனையறறது,, வாய்மை என்ற மூன்று பண்புகள் கொண்டதாக அறம் சார்ந்தோர் கூறுவதாக, இருக்கும் இன்சொல் என்கிறது பாடல்.
மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் மணிமேகலாதெய்வம் வந்து தோன்றிய காதையில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒரு நிகழ்வு இக்குறட் பொருளை நினைவூட்டுவதாக உள்ளது. .அக்காட்சியில் சுதமதி, தண் தந்தையை மாடு முட்டியபோது இங்கு எங்களுக்கு உதவி செய்பவர் யாருமே இல்லையா என அழுது புலம்புகிறாள். அச்சமயம் அங்கு வந்த தவ முனிவன் சங்கதருமன் அவர்களுக்கு இன்சொல் கூறி உதவி செய்கிறான். சங்கதருமன் உரை சுதமதியின் செவிகளுக்கு இனிமை பயப்பதோடு அவளது நெஞ்சத்தைக் குளிவடையவும் செய்கிறது. அவள் கூறுகிறாள்: 'எமை நோக்கி -என்ன துன்பம் எய்தினீர் என்று அன்பொடு கலந்த அருள் மிகுந்த இன் மொழிகளால், செவியகத்தை நிறைத்து உள்ளத்தைக் குளிரச்செய்தது.'. அந்தப் பாடல்:
என்னுற் றனிரோ என்றெமை நோக்கி
அன்புட னளைஇய அருண்மொழி யதனால்
அஞ்செவி நிறைத்து நெஞ்சகங் குளிர்ப்பித்துத்

.

'செம்பொருள் கண்டார்' யார்?

பரிமேலழகர் செம்பொருள் என்பதை மெய்யுணர்ந்தார் நெஞ்சிற் கெல்லாம் செம்மையுடைத்தாய்த் தோன்றலின் செம்பொருள் எனப்பட்டது என்று தெளிவுபடுத்தினார். செம்பொருள் கண்டார் என்பதற்கு அறத்தை யுணர்ந்தார் எனப் பொருளும் கூறி செம்பொருள் கண்டார் வாய் தீயசொற் பயிலா' என்றும் பரிமேலழகர் விளக்கினார்..
இன்சொல் கூறுவதும் சிறந்த அறமாகும். எனவேதான் மெய்ப்பொருள் உணர்ந்தார் வாயினின்று வரும் சொற்களாம்.என்கிறது குறள்.
.செம்பொருள் கண்டார் என்பதற்கு 'இல்வாழ்க்கையின் பெருமையையும் பயனையும் செம்மையாக உணர்ந்தார்' என்ற நாமக்கல் இராமலிங்கம் பொருளும் சிறப்பாக உள்ளது.
செம்பொருள் கண்ட சீரியர் வாய்ச்சொல் இன்சொல்லாகவே அமையும். அவர் தீச்சொல் வழங்கார். அவர் மொழியில் அன்பு கலந்திருக்கும். வஞ்சனையிராது. அவர் உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று பேசார். உண்மை மட்டுமே சொல்வர்..
நிறைமக்களை செம்பொருள் கண்டார் என்ற எழில்மிகு பெயர் கொண்டு அழைக்கிறார் வள்ளுவர்.

அறம் உணர்ந்தார் அருளோடு கலந்து வஞ்சனை இல்லாதனவாய் மொழியும் வாய்மைச் சொற்கள் இன்சொல் ஆகும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

கெட்ட எண்னம் இல்லாததாக ஈரநெஞ்சத்திலிருந்து சொல்லப்படுவதே இன்சொல்லாகும் என்னும் இனியவைகூறல் பாடல்

பொழிப்பு

இனிய சொல்லாவது அருளோடு கலந்து வஞ்சனையில்லாததாய், அறம் உணர்ந்தாருடைய மெய்ம்மை மொழியாம்.