இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0076அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை

(அதிகாரம்:அன்புடைமை குறள் எண்:76)

பொழிப்பு: அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர்; மறத்திற்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது.மணக்குடவர் உரை: அன்பானது அறஞ்செய்வார்க்கே சார்பாமென்பர் அறியாதார். அவ்வன்பு மறஞ் செய்வார்க்குந் துணையாம்.

பரிமேலழகர் உரை: அன்பு சார்பு அறத்திற்கே என்ப அறியார் - அன்பு துணையாவது அறத்திற்கே என்று சொல்லுவர் சிலர் அறியார்; மறத்திற்கும் அஃதே துணை - ஏனை மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாவது.
(ஒருவன் செய்த பகைமைபற்றி உள்ளத்து மறம் நிகழ்ந்துழி, அவனை நட்பாகக் கருதி அவன் மேல் அன்புசெய்ய அது நீங்குமாகலின்,மறத்தை நீக்குதற்கும் துணையாம் என்பார், 'மறத்திற்கும் அஃதே துணை' என்றார். துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் (குறள் 1299)என்புழிப்போல. இவை ஐந்து பாட்டானும் அன்பினது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

இரா இளங்குமரனார் உரை: அன்பியல் அறியாதவரே அன்பு நற்செயலுக்கு மட்டுமே துணையாகும் என்பர். ஆனால் பாவ, வீரச் செயல்களுக்குங்கூட அவ்வன்பு துணையாதல் உண்டு.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அறியார் அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப; மறத்திற்கும் அஃதே துணை.


அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்:
பதவுரை: அறத்திற்கே-நல்வினைக்கே; அன்பு-உள்ள நெகிழ்ச்சி; சார்பு-துணை; என்ப-என்று சொல்லுவர்; அறியார்-அறியாதவர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அன்பானது அறஞ்செய்வார்க்கே சார்பாமென்பர் அறியாதார்;
பரிதி: தன்மத்தினாற் பெரியது அன்புடைமை; அது ஆத்துமாவை ரட்சிக்கும்; பரகெதி கொடுக்கும்; .
காலிங்கர்: ('சால்பென்ப' - பாடம்.) ஒருவன் அனைத்துயிர்மாட்டும் வைக்கின்ற உள்ளன்பானது தான் நடத்துகின்ற இல்லறத்தினுக்கே சால்பு அமைந்தது என்பர் அறியாதார்;
பரிமேலழகர்: அன்பு துணையாவது அறத்திற்கே என்று சொல்லுவர் சிலர் அறியார்;

'அன்பு துணையாவது அறத்திற்கே என்று சொல்லுவர் அறியாதார்' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். காலிங்கர் 'சார்பு' என்பதற்குச் 'சால்பு' எனப் பாடம் கொண்டு அன்பே இல்லறத்திற்குச் சால்பு அமைந்தது அதாவது அன்பு அறத்திற்குப் பெருமை தருவது என்கிறார்;

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அறியாதார் அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணை என்பர்', 'அன்பின் தன்மை முழுவதையும் அறியாதவர்கள் நன்மை செய்வதற்கே அன்பு துணையென்று சொல்லுவார்கள்', 'அறம் செய்வதற்கே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுகின்றவர்கள் அறியாதவர்கள்', 'அன்பியல் அறியாதவரே அன்பு நற்செயலுக்கு மட்டுமே துணையாகும் என்பர்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

அன்பு அறச்செயலகளுக்கே சார்பாகும் என்று அறியாதார் சொல்லுவர். என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மறத்திற்கும் அஃதே துணை:
பதவுரை: மறத்திற்கும்-மறத்திற்கும்; அஃதே-அதுவே; துணை-உதவி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வன்பு மறஞ் செய்வார்க்குந் துணையாம்
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: ('சார்பென்பர்' - பாடம்) மறம் செய்யுங்கால்,சுற்றத்தார் மாட்டு அன்புடையார்க்கு அல்லது வெற்றிகோடல் இன்றாகலின் மறம் செய்வார்க்கும் அன்பு வேண்டும் என்றது. மறம் செய்தல் பொருள் காரணமாதலின் பொருட்கும் அன்பு வேண்டுமென்றவாறு ஆயிற்று. என்னை? 'அன்பிலன் ஆன்றதுணையிலன் தான் துவ்வான் என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு' என்றார் ஆகலின்.
பரிதி: அறிவில்லார் செய்யும் மறத்தையும் அன்பு வெல்லும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: ஈண்டுப் பாவமாகிய மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: ஏனை மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாவது.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: ஒருவன் செய்த பகைமைபற்றி உள்ளத்து மறம் நிகழ்ந்துழி, அவனை நட்பாகக் கருதி அவன் மேல் அன்புசெய்ய அது நீங்குமாகலின்,மறத்தை நீக்குதற்கும் துணையாம் என்பார், 'மறத்திற்கும் அஃதே துணை' என்றார். துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் (குறள் 1299)என்புழிப்போல. இவை ஐந்து பாட்டானும் அன்பினது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.

'மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாம்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிப்பெருமாள் ' பொருள் காரணமாக நிகழும் போரிலே தொடர்புடையாரிடம் அன்பு கொண்டவனுக்கே வெற்றி கிடைக்கும்' என மறத்திற்கு அன்பு துணையாதலை விளக்கினார். காலிங்கர் பாவமாகிய மறம் எனக் குறிப்பதால் இவர் மறம் என்பதற்குத் தீசெயல் என்று பொருள் கொண்டு அன்பு மறத்திற்குத் துணையாகிறது என்கிறார் இவர். பரிமேலழகர் உரைநோக்கின் அவர் மறம் என்பதற்குச் சினம் என்ற பொருள் கொண்டார் என்று தெரிகிறது.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஆழ்ந்து நோக்கினால் வீரத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாகிறது', 'அவ்வன்பே தீமையை யொழிப்பதற்கும் (தக்க) துணையாகும்', 'வீரத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் அன்பே துணையாகும். (மறம்-வீரம், பாவம் எனப் பொருள் கொள்ளின் பாவத்தைப் போக்குவதற்கும் என்று கூறுதல் வேண்டும்)', 'ஆனால் பாவ, வீரச் செயல்களுக்குங்கூட அவ்வன்பு துணையாதல் உண்டு' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

மறச்செயல்களுக்கும் அவ்வன்பே துணையாக நிற்கிறது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அறசெயல்கள் மட்டுமன்றி மறச்செயல்களும் அன்பின் ஆட்சியாலேயே நடைபெறுகின்றன என்னும் பாடல்.

அன்பு அறச்செயலகளுக்கே சார்பாகும் என்று அறியாதார் சொல்லுவர்; மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாக நிற்கிறது என்பது பாடலின் பொருள்.
அறமற்ற செயல்களுக்கும் அன்பே துணை என்று சொல்கிறாரா வள்ளுவர்?

சார்பு என்ற சொல்லுக்கு சார்ந்து நிற்பது, துணை என்பது பொருள்.
என்ப என்ற சொல் எனச் சொல்வர் என்று பொருள்படும்.
அறியார் என்ற சொல் அறியாதவர் என்ற பொருள் தரும்.
அஃதே என்ற சொல்லுக்கு அதுவே என்பது பொருள். இங்கு அன்பைச் சுட்டுவது.
துணை எனறதற்கு உதவி என்று பொருள் கொள்வர்.

அறக்கூறுகளில் மிக்க பெருமைக்குரியது அன்புடைமையாகும். அன்பு மட்டுமே அறம் என்கிற அமைப்பு முறைக்குப் பெரிதும் பொருந்தி நிற்கிறது என்று சொல்வர். அறத்தின் எதிர்பண்பான மறத்திற்கும் அன்புதான் ஆதாரம் அல்லது துணை என்பது அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை என்கிறது இப்பாடல்

குறளின் முதற் பகுதியான அறத்திற்கு அன்பு சார்பு அதாவது நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து தொடர்புடையாருடன் இயைந்து வாழ்வதற்கு அன்பு துணை என்பது எளிதில் புரிந்து கொள்ளப்படும். பிற்பகுதியான 'அன்பின் துணையாலேயே மறச்செயலும் நிகழ்கிறது' என்பதை' உலகத்தோர் எளிதில் ஏற்பதில்லை. இப்பாடல் இவ்வறியாமையைத் தெளிவு படுத்த எழுந்தது.
மறம் என்ற சொல்லுக்கு வீரம் என்றும் தீச்செயல் என்றும் பொருள் உள்ளன. குறள்நடையை நோக்கும்போது இக்குறளிலுள்ள மறம் அறமற்றது என்ற பொருளிலேயே ஆளப்பட்டுள்ளது என்று தோன்றுகிறது.
இச்சொல்லுக்குச் சினம் என்று பொருள் கண்டு 'அன்பு மறத்தினை நீக்குதற்குத் துணை' எனவும் ஒருவன் செய்த பகைமை பற்றி மறநிகழ்ந்துழி அவனை நட்பாகக் கருதி அவன் மேலன்பு செய்ய அது நீங்குமாதலின் மறத்தை நீக்குதற்குத் துணையாம்' என்று உரை.வரைந்தார் பரிமேலழகர். ஆனால் அறத்திற்கே அன்பு சார்பு’ ‘மறத்திற்கும் அஃதே துணை’ என ஒரே அமைப்புடைய இக்குறளில் அறத்தைச் செய்தற்கு என ஒன்றினை உடன் பாடாகவும், மறத்தை நீக்குதற்கு என ஏனையதை எதிர்மறையாகவும் வேறுபடுத்து உரைசெய்தல் மரபன்று என இரா சாரங்கபாணி இவ்வுரையை மறுத்துள்ளார்; ‘மறம்’ என்பதற்குச் சினம் என்னும் பொருளும் இயல்பில்லை எனவும் கூறியுள்ளார்.

'அறியார்' , 'மறத்திற்கும்' என்னும் சொற்களுக்குப் பொருள் கொண்டதில் உள்ள வேறுபாடுகளால் இக்குறட்கு பல உரைக் கருத்துக்கள் உண்டாயின. அவை:
(அறியார் எனப் பிரிக்காது, வறியார் மறத்திற்கும் அஃதே துணை’ எனப் பாடங்கொண்டு) வறியவர்கள் தன்குடும்பத்தைக் காப்பதற்காகச் செய்யும் தீய செயலுக்கும் அன்பே அடிப்படையாம்.
அறியார் மறத்திற்கும் அஃதே துணை" என்று கொண்டு அறியாமல் செய்த தீச்செயலகளுக்கும் அன்பே துணையானது.
இவ்விதம் வறியார்' 'அறியார்' எனப் பாடங்கொண்டு வேறுவேறு வகையில் இக்குறட்கருத்தை விளக்கினர்.
அறமான செயல்களைச் செய்வதுதான் அன்போடு சேர்ந்தது; 'ஒருவர் மேலுள்ள அன்புக்காக இன்னொருவருக்குத் தீமையான செயல்களைச் செய்வதற்கும் அன்புதான் காரணம்' என்று சொல்லுகிறவர்கள் அறியாதவர்கள்.
'அறிவிலார் செய்கின்ற மறத்தையும் அன்பு வெல்லும்.'
அறத்தை வளர்ப்பதற்கு அன்பு தேவையானது போல, மறத்தைக் கொன்று ஒழிப்பதர்கும் அன்பே கருவியாய் அமைந்துள்ளது.
'இவ்வாறாக 'மறத்திற்கும்' என்பது வீரச்செயல் புரிதலுக்கும்,, தீச்செயல் நீக்குதலுக்கும், தீமை உண்டாவதற்கும், வன்செயல் முற்படுதலுக்கும் என்று வெவ்வேறு வகையில் விளக்கப்பட்டது.

அன்பு, அறம், மறம் என்பவை ஒன்றோடொன்று இணைந்தும் கலந்தும் இருக்கும் பண்புகள் என்று விளக்குவர்.
அன்பு என்பது ஒரு சார்புச் சொல். சில வேளைகளில் அன்புச் செயல் ஒருவர்க்கு அறமாகவும் மற்றவர்க்கு மறமாகவும் அமையலாம் என்பது ஒரு கருத்து. சுற்றத்தார் மீதான அன்பு காரணமாக தனி மனிதன் களவு போன்ற அறமல்லாத செயல் புரிகிறான்; நலிந்தவர்கள் மீதான அக்கறை காரணமாக தீவிரவாதிகள் என்று அடையாளம் காட்டப்படுகிறவர்கள் வன்செயல்களை மேற்கொள்கின்றனர்; போர்வீரன் பகைவர் உயிர்க்கொலை புரிதலும் தன் நாட்டையும் நாட்டு மக்களயும் காப்பாற்றச் செய்யும் அன்பின் சார்பாக அமைந்தனவே. இவ்வாறாக அறமற்ற செயல்கள் என்று ஒருசாரார்க்குத் தோன்றுவன அச்செயல்களைப் புரிவோருக்கு வேறுவிதமாகத் தெரிகின்றன.

இப்பாடலில் எது அறம் எது மறம் என்ற கருத்தாடல் காணப்படவில்லை; அறம், மறம் என்பதை முரண்படுத்தி மறம் என்பதற்கு தீச்செயல் அல்லது வீரச்செயல் என்று பொருள்படுத்தவில்லை; பாவத்திற்குச் சார்பாகும் அன்பு பழிக்கப்படுகிறது;, வீரத்திற்குத் துணைபோகும் மறம் போற்றப்படுகிறது என்று சொல்லப்படவில்லை. அறவழியிலோ அல்லது மறவழியிலோ நிகழ்ந்தாலும் அதனடியில் அன்பிருத்தல் வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படவில்லை.
அன்பு எல்லாச் செயல்களையும்-அது அறச்செயல்களானாலும் அல்லது மறச் செயல்களாக இருந்தாலும் சரி- பின்னிருந்து இயக்குவது அன்புதான் என்று இக்குறள் சொல்கிறது. இது அன்பின் ஆட்சியைச் சொல்லவந்தது எல்லாவ்ற்றிற்குமே அன்புதான் அடிப்படை என்பதுதான் பாடல் தரும் செய்தி.

அறமற்ற செயல்களுக்கும் அன்பே துணை என்று சொல்கிறாரா வள்ளுவர்?

உலகில் அர்ங்கேறும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் அன்புதான் அடிப்படைக் காரணம் என்று கூறவந்த வள்ளுவர் முதலில் அறச்செயல்களுக்கு அன்பு சார்பு என்று கூறினார். அறத்திற்கு மறுதலையான சொல் மறம். எனவே அடுத்து மறச்செயல்களுக்கும் அதுவே காரணம் என்று அழுத்தம் கொடுத்து சொல்கிறார்.
இங்கு மறம் என்ற சொல் வீரம் என்பதைக் காட்டிலும் அறமல்லாத செயல்கள் என்ற பொருளிலேயே ஆளப்பட்டதாகத் தெரிகிறது..
தீமைகளைக் கண்டும் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் அன்பு ஆகுமா? இல்லை என்றுதான் சொல்லவேண்டும். தீமைகளைப் பொறுத்துக் கொள்ளாது அவற்றை எதிர்த்தல், போராடல், ஒறுத்தல் . அன்பற்ற செயல்களாக- மறச்செயல்களாகத் தோற்றமளிக்கலாம். ஆனால் இத்தகு மறச்செயல்களுக்கும் தூண்டுகோல் அன்புதானே? அறம் இல்லாதவனிடம் அன்பு இல்லை. தீமைகண்டு பொறுக்காத மறம் இல்லாதவனுக்கு அன்பும் தெரியாது; அறமும் தெரியாது என்றாகிறது. எனவேதான் மறத்திற்கும் அன்பே துணை என்றார்.
'அறத்திற்கே' 'அஃதே' என்னும் ஏகார ஓசை அமைந்த சொற்களும் மறத்திற்கும் என்பதில் உள்ள உம்மையும் அவர் கூறவந்த இந்த நுட்பமான கருத்தை அழுத்தமாக வெளியிடத் துணை செய்கின்றன.

அன்பு அறச்செயலகளுக்கே சார்பாகும் என்று அறியாதார் சொல்லுவர்.; மறச்செயல்களுக்கும் அவ்வன்பே துணையாக நிற்கிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

உலகத்து எல்லாச் செயல்களும் அன்புடைமை சார்ந்தனவே என்று சொல்லும் குறட்பா.

பொழிப்பு

அறம் மட்டும்தான் அன்போடு பொருந்தி நிற்பது என்பவர்கள் அறியாதவர்கள்; மறத்திற்கும் அவ்வன்பே துணையாகும்.