இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0074அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு

(அதிகாரம்:அன்புடைமை குறள் எண்:74)

பொழிப்பு: அன்பு, பிறரிடம் விருப்பம் உடையவராக வாழும் தன்மையைத் தரும்; அஃது எல்லோரிடத்திலும் நட்பு என்று சொல்லப்படும் தேடாத சிறப்பைத் தரும்.

மணக்குடவர் உரை: அன்பு தரும் ஆர்வமுடைமையை அவ்வார்வமுடைமை தரும். நட்பென்று சொல்லப்பட்ட ஆராய்தலில்லாத சிறப்பினை.

பரிமேலழகர் உரை: அன்பு ஆர்வமுடைமை ஈனும் - ஒருவனுக்குத் தொடர்புடையார் மாட்டுச் செய்த அன்பு அத்தன்மையால் பிறர் மாட்டும் விருப்பமுடைமையைத் தரும்; அது நண்பு என்னும் நாடாச்சிறப்பு ஈனும் - அவ்விருப்பமுடைமைதான்.அவற்குப் பகையும் நொதுமலும் இல்லையாய் யாவரும் நண்பு என்று சொல்லப்படும் அளவிறந்த சிறப்பினைத் தரும்.
(உடைமை, உடையனாம் தன்மை. யாவரும் நண்பாதல் எல்லாப் பொருளும் எய்துதற்கு ஏதுவாகலின், அதனை 'நாடாச்சிறப்பு' என்றார்.)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: உற்றாரிடத்தே செய்யும் அன்பானது பிறரிடத்தும் விருப்பமுடைமையை விளைவிக்கும். அவ்விருப்பம் நட்பு என்று சொல்லப்படும் எய்துதற்கரிய சிறப்பினை உண்டாக்கும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அன்பு ஆர்வம்உடைமை ஈனும்; அது நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்புஈனும் .


அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை:
பதவுரை: அன்பு-உள்ள நெகிழ்ச்சி; ஈனும்-பயக்கும்; ஆர்வம்-விருப்பம்; உடைமை-உடையனாந் தன்மை .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அன்பு தரும் ஆர்வமுடைமையை;
பரிப்பெருமாள்: என்றது அன்பினானே பக்தி உண்டாம்.;
பரிதி: அன்பு ஆர்வம் என்று சொல்லப்பட்ட ஞானநேயத்தைக் கொடுக்கும்; .
காலிங்கர்: ஒருவன் தான் பல உயிரிடத்தும் வைத்த உள்ளன்பானது பகைவர் முதலானவர்களாலும் விருப்பப்பட்ட உள்ளன்பினைத் தரும்; .
பரிமேலழகர்: ஒருவனுக்குத் தொடர்புடையார் மாட்டுச் செய்த அன்பு அத்தன்மையால் பிறர் மாட்டும் விருப்பமுடைமையைத் தரும்;.
பரிமேலழகர் பதவுரை; உடைமை, உடையனாம் தன்மை.

மணக்குடவர் குறளில் உள்ளபடியே அன்பு தரும் ஆர்வமுடைமை என்றார். பரிப்பெருமாளும் பரிதியும் ஆர்வமுடைமை என்பதற்கு முறையே பக்தி, ஞானம் என்று உரைப்பொருள் கூறினர். காலிங்கரும் பரிமேலழகரும் ஆர்வமுடைமை என்பதற்கு 'பிறர்மாட்டும் விரும்பமுடைமை' என்று உரை செய்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அன்பு பழகும் விருப்பத்தைத் தரும்', 'அன்புடைமை விருப்பத்தைத் தரும்', 'அன்பு முதற்கண் பிறரிடத்து விருப்பத்தைத் தரும்', 'பிறர்மீது கொள்ளும் அன்பு பிறரை விரும்பச் செய்யும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

அன்பு பழகும் விருப்பத்தைத் தரும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அதுஈனும் நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு.:
பதவுரை: அதுஈனும்-அது தரும்; நண்பு-தோழமை; என்னும்-என்கின்ற; நாடா-தேடா; சிறப்பு-உயர்ச்சி, பெருமை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வார்வமுடைமை தரும். நட்பென்று சொல்லப்பட்ட ஆராய்தலில்லாத சிறப்பினை.
பரிப்பெருமாள்: அதனாலே வேறுபாடில்லாத முக்தி உண்டாம் என்றவாறு ஆயிற்று. நாயகனோடு நட்டலின் நட்பு எனப்பட்டது. ஆராய வேண்டாமையின் உலக நட்பல்லவாயிற்று. இத்துணையும் அன்பினால் உளதாகும் அறப்பயன் கூறப்பட்டது.
பரிதி: அந்த ஞானம் பிறவா நெறியாகிய முத்தியைக் கொடுக்கும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்ற அவ்வன்பானது நண்பென்று சொல்லப்படுகின்ற கெடுதற்குரிய சிறப்பினைத் தரும் என்றவாறு..
பரிமேலழகர்: அவ்விருப்பமுடைமைதான்.அவற்குப் பகையும் நொதுமலும் இல்லையாய் யாவரும் நண்பு என்று சொல்லப்படும் அளவிறந்த சிறப்பினைத் தரும்
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: யாவரும் நண்பாதல் எல்லாப் பொருளும் எய்துதற்கு ஏதுவாகலின், அதனை 'நாடாச்சிறப்பு' என்றார்..

ஆர்வமுடைமை நட்பு என்ற சிறப்பைத் தரும் என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். மணக்குடவர் நாடா என்பதற்கு ஆராய்தலில்லாத என்றுரைத்தார். பரிப்பெருமாளும் பரிதியும் முத்தி கொடுக்கும் என்றனர். பரிமேலழகர் அளவிறந்த என்று பொருள் தருகிறார்

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவ்விருப்பம் புதிய நட்புச் சிறப்பைத் தரும்.', 'அவ்விருப்பம் நட்பு என்னும் அளவற்ற சிறப்பைத் தரும்', '.பின்னர் அவ்விருப்பம் நட்பு என்று சொல்லப்படும் அளவற்ற நன்மையைத் தரும்', 'அவ்விருப்பம் நட்பு என்னும் சிறந்த செல்வத்தைத் தரும்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அது மனிதநேயம் கொண்டவர் என்ற பெருமையைத் தேடாமலேயே தரும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அன்பு எப்படி மனிதநண்பாக வளர்ச்சி பெறுகிறது என்பதைச் சொல்லும் பாடல்.

அன்பு பழகும் விருப்பத்தைத் தரும்; அது நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு தரும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு' என்றால் என்ன ?

முதலில் உள்ள ஈனும் என்ற சொல்லுக்குப் பெறும் என்றும் இரண்டாவதாக உள்ள ஈனும் என்பதற்குத் தரும் என்றும் பொருள் கொள்வர்.

உள்ளங்களை இணைக்கும் ஆற்றலுடைய அன்பு விளைந்து வளரும் முறை இப்பாடலில் பேசப்படுகிறது.
அன்பு என்பது உறவு, நட்பு முதலான தொடர்புடையார் மாட்டு விளைவது.
ஆர்வமுடைமை என்பது அன்பின் முதிர்வுற்ற நிலையை அதாவது. தொடர்புடையாரிடமிருந்து விரிந்து பிறர் மீது விருப்பமுடைமையை-அக்கறையை ஏற்படுத்துவதைக் குறிக்கும். 'ஆர்தல்-நிறைதல்; ஆர்வு-நிறைவு. ஆர்வம் நிறைமை உண்டாக்குவது. அன்பு பற்றுள்ளமாகப் பிறர்பாற் சென்று பற்ற, அவர்கள் இல்லையாயின் வாழ்வு நிறைவுறாது என்ற தேவைப் பெருக்கமே ஆர்வம்.' என்று சொல் விளக்கம் தருகிறார் தண்டபாணி தேசிகர். ஆர்வமுடைமை என்பதற்குச் சமுதாயத் தொண்டுகளில் ஈடுபடமுந்தும் செயல் உணர்வு பொங்கும் உளப்பண்பு என விளக்கம் செய்வார் கா.அப்பாத்துரை.
ஆர்வமுடைமையிலிருந்து நண்பு என்ற நிலைக்கு அன்பு பரந்துபடுகிறது. நண்பு என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது இன்று மனிதநேயம் love of human beings) .என்று எதைக் கூறுகிறோமோ அதைக் குறிக்கும் சொல்லாக- மனிதநண்பு என்று கொள்ளலாம்..

இல்லறத்தில் அன்பு ஆர்வத்தைப் பெற்றுத் தரும்; ஆர்வம் மனிதநேயத்தை நல்கும் எனக் கூறும் இக்குறள் அன்பு, ஆர்வம், நண்பு, என்னும் மூன்று படிவளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது.
இவ்விதம் அகத்துள்ள அன்பு எல்லையில்லாததும். ஆராய வேண்டாததுமான நிலைக்குச் சென்று பகைவரும் புதியவரும் இல்லாத உலகம் வரை நீள்கிறது, இது ஒருவர் தேடிச் செல்லாமலே, அவரைச் சென்றடையும் சிறப்பைக் குறிக்கும்.

'நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு' என்றால் என்ன?

நாடா என்ற சொல்லுக்கு நாடாத அதாவது தேடாத என்றும் அளவிறந்த என்றும் ஆராய்தலில்லாத என்றும் உரையாளர்கள் பொருள் கொண்டனர். சிறப்பு என்பதற்கு சிறப்பு, பெருமை, செல்வம் என்று பொருள் கூறினர். .
மணக்குடவர் இதற்கு. 'நட்பென்று சொல்லப்பட்ட ஆராய்தலில்லாத சிறப்பு' எனப் பொருள் கூறினார்.
பின்வந்த பரிமேலழகர் 'பகையும் நொதுமலும் இல்லையாய் யாவரும் நண்பு என்று சொல்லப்படும் அளவிறந்த சிறப்பு' எனச் சொல்லி தனது சிறப்புரையில் 'யாவரும் நண்பாதல் எல்லாப் பொருளும் எய்துதற்கு ஏதுவாகலின், அதனை 'நாடாச்சிறப்பு' என்றார்' என்று எழுதினார்.
வ சுப மாணிக்கம் 'அன்பு பழகும் விருப்பத்தைத் தரும்; அவ்விருப்பம் புதிய நட்புச் சிறப்பைத் தரும்' என்று கருத்துத் தெரிவித்தார்.
மற்றவர்கள் 'நட்பு என்று சொல்லப்படும் சிறந்த உறவைத் தேடாமலேயே உண்டாக்கிவைக்கும்'', என்றும் 'பின்னர் அவ்விருப்பம் நட்பு என்று சொல்லப்படும் அளவற்ற நன்மையைத் தரும்' என்றும் 'நட்பு எனும் சிறப்பை, நாம் தேடிப்போகாது தானே நம்மை வந்தடையச் செய்யும்' என்றும் விளக்கினர்.
வள்ளுவர் நட்பு பற்றிய அதிகாரங்களில் ஒருவர் நட்பை ஆராய்ந்தே கொள்ளவேண்டும் எனச் சொல்வார். அந்த நட்பு வேறு. இங்கு கூறப்படும் மனிதநேயத்தால் விளைந்த நட்பு. வேறு. இங்கு கூறப்படும் நண்பைப் பெற ஆராய்ச்சி வேண்டியதில்லை.
குறுகிய வளையத்தில் வாழ்ந்த நிலையிலிருந்து பரந்த உலகில் அன்புடைய பலர்க்கு இடையில் வாழும் மனித நேயம் கொண்டவர்கள் என்ற நிலைக்கு ஏற்றம் கொண்டவர்களைப் பற்றிய பாடல் இது. இந்த நிலையே தேடாமல் கிடைத்த பெருமை என்கிறார் வள்ளுவர்.

அன்பு பழகும் விருப்பத்தைத் தரும்; அது மனிதநேயம் கொண்டவர் என்ற பெருமையைத் தேடாமலேயே தரும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அன்புடைமை யிலிருந்து உருவாவதே சமூக உணர்ச்சியும் உலக உறவுகளும் என்னும் பாடல்

பொழிப்பு

அன்பு பழகும் விருப்பத்தைத் தரும்; அவ்விருப்பம் மனிதநேயம் என்ற சிறப்பைத் தேடாமலே தரும்.