இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 0064அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்

(அதிகாரம்:புதல்வரைப் பெறுதல் குறள் எண்:64)

பொழிப்பு: தம்முடைய மக்களின் சிறு கைகளால் அளாவப்பெற்ற உணவு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தைவிட மிக்க இனிமை உடையதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: இனிமையுடைத்தாகிய அமிழ்தினும் மிகவினிது, தம்முடைய மக்கள் சிறுகையாலே யளையப்பட்ட கூழ்.

பரிமேலழகர் உரை: அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே - சுவையான அமிழ்தத்தினும் மிக இனிமையுடைத்து; தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் - தம் மக்களது சிறுகையான் அளாவப்பட்ட சோறு.
(சிறுகையான் அளாவலாவது, 'இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் - நெய்யுடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தல். புறநா.188)

இரா சாரங்கபாணி உரை: தம் குழந்தைகளின் சிறு கையால் துழாவப்பட்ட உணவு அமிழ்தத்தைக் காட்டிலும் மிகுந்த இனிமை பயக்கும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ்.


அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே:
பதவுரை: அமிழ்தினும்-அமிழ்தத்தைவிட; ஆற்ற-மிகவும்; இனிதே-நன்றானதே.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இனிமையுடைத்தாகிய அமிழ்தினும் மிகவினிது;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இன்பம் தரும் என்பார் பின்; முற்படச் சுவைக்கு இனிது என்று கூறுகிறார்.
பரிதி: அமிர்தத்திலும் இரசம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: 'அமுதினும்' பாடம். அமரர் கடைந்தெடுத்த அமிர்தத்தினும் மற்றிது மிகவும் தமக்கு இனிமை உடைத்து.
பரிமேலழகர்: சுவையான அமிழ்தத்தினும் மிக இனிமையுடைத்து;

'அமிழ்தத்தினும் மிக இனிது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அமிழ்தினும் மிக இனிக்குமே!', 'மனிதர்க்கு அமிழ்த்தினும் மிக இனிய சுவையுடையது','சுவைமிக்க அமிழ்தத்தினும் மிக இனிமையுடையது', 'அமிர்தத்தைவிட இனிமை தரும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

அமிழ்தினும் மிக இனிது என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ்:
பதவுரை: தம்-தமது; மக்கள்-புதல்வர்; சிறு-சின்ன; கை-கை; அளாவிய-துழாவிய; கூழ்-சோறு.

இத்தொடர்க்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தம்முடைய மக்கள் சிறுகையாலே யளையப்பட்ட கூழ்.
பரிதி: தன்பிள்ளையின் சிறுகையினால் அளாவி அணைந்த அசனம்.
காலிங்கர்: அது யாதெனின் நம் புதல்வரது விரகறியாப் பருவத்து அச்சிறுகையால் தாம் உண்ணும் காலத்து அங்கோடு இங்கோடு அளாவிய உணவானது.
பரிமேலழகர்: தம் மக்களது சிறுகையான் அளாவப்பட்ட சோறு.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: சிறுகையான் அளாவலாவது, 'இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் - நெய்யுடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தல். புறநா.188

'தம் மக்களது சிறுகையான் அளாவப்பட்ட சோறு' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இத்தொடர்க்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தம் குழந்தைகள் இளங்கையால் கிண்டிய உணவு', 'தம் மக்கள் தம்முடைய சிறுகைகளால் துழாவிய சோறானது', 'தம் மக்கள்சிறிய கைகளால் துழாவப்பட்ட உணவு (தூய்மை இழந்த போதிலும்)', 'தம் குழந்தைகள் அவர்களுடைய சின்னஞ்சிறு கைகளை விட்டுக் குழப்பிய சோறு' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

தம் குழந்தைகளது சிறுகைகளால் துழாவிய சோறு என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

நிறையுரை:
தம் குழந்தைகளின் பிஞ்சுக்கையால் ஊட்ட உணவருந்துவது சுவைமிக்க அனுபவம் என்னும் பாடல்.

தம் குழந்தைகளது சிறுகைகளால் துழாவிய கூழ் அமிழ்தினும் மிக இனிது என்பது பாடலின் பொருள்.
கூழ் என்றால் என்ன?

ஆற்ற என்பது மிக என்ற பொருளில் வந்தது.
சிறுகை என்பதற்கு சிறிய கை என்பது பொருள்.
அளாவிய என்பது துழாவிய அல்லது பிசைந்து கலக்கப்பெற்ற என்று பொருள்படும்.

குழந்தைகளின் வெறும் தொடுதலே எளிய உணவையும் பெறற்கரிய அமுதம் ஆக்கி விடுகிறது.

இப்பாடலில் வள்ளுவர் ஓர் காட்சியை நம்முன் கொண்டு வருகிறார்.
அதில் விரகறியாப் (வஞ்சனையறியாப்) பருவத்துக் குழந்தை ஒன்று அட்டில் முன் அமர்ந்து சோற்றை அளைந்து கொண்டிருக்கிறது. அது உண்ணும் போது அங்கோடு இங்கோடு சிதறுகிறது. அப்பொழுது அதன் பெற்றோர் தோன்றுகிறார்கள். குழந்தை தன் பிஞ்சுக் கையால் தொட்டு அள்ளி பெற்றோருக்கு அந்த உணவை ஊட்ட முயல்கிறது. அதை ஏற்று அருந்திய பெற்றோர் பெறற்கரிய அமிழ்தத்தை உண்டதைவிட இனிமையானதாக உணர்கிறார்கள். அன்புடன் குழைத்துத் தரப்பட்ட கூழல்லவா அது!

அமிழ்து என்பது தொன்மங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள உணவுவகையாகும். இது வானிலுள்ள தேவர்கள் அருந்துவது. சாவா வாழ்வைத் தரவல்லது. அதைவிட மேம்பட்ட சுவையானது வேறு ஒன்றில்லை.
தம் குழந்தை தர உண்டதால் பெற்றோர்க்கு அக்கூழ் தேவர்களின் அமிழ்தைவிட மிக இனிய சுவையுடையதாய் இருக்கிறது.
குழந்தை பெற்ற அனைவரும் இவ்வனுபவம் அடைந்திருப்பர். அதை வள்ளுவர் மிகுந்த அழகுணர்ச்சியுடன் கூடிய கவிதை வடிவில் தந்திருப்பதால், படிக்குந்தோறும் மறுபடியும் அக்காட்சி நம் முன் தோன்றி நம்மை மகிழ்விக்கிறது.

கூழ் என்றால் என்ன?

இன்று நாம் அரிசி, கேப்பை, கம்பு அல்லது கொள்ளு போன்றதைக் கரைத்துக் குடிக்கப்பெறுவதையே கூழ் என்கிறோம்.
ஆனால் குறளில் கூழ் என்ற சொல்லாட்சி உணவு என்ற பொதுப்பெயரிலேயே பயின்று வந்துள்ளது. படை குடி கூழ் (குறள் 381) என்ற பாடலிலும் கூழும் குடியும் (குறள் 554) என்ற இடத்தும் கூழ் உணவு என்று பொதுப் பொருளிலேயே வந்தது.
பரிதி, காலிங்கர் உரைகளில் கூழ் என்பதற்கு உணவு என்ற பொருளே வழங்கப்பட்டுள்ளது நோக்கத்தக்கது.

தம் குழந்தைகளது சிறுகைகளால் துழாவிய சோறு அமிழ்தினும் மிக இனிது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

குழந்தைகளின் சிறுகையால் பெற்றோருக்கு விளையும் இன்பம் கூறும் புதல்வரைப் பெறுதல் பாடல்.

பொழிப்பு

அமிழ்தினும் மிக இனிக்குமே தம் குழந்தைகள் சிறு கையால் துழாவித் தரப்பட்ட உணவு.